گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان

گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(ويژه برگزاري انتخابات)

الف) تركيب اعضاء انجمن اوليا و مربيان مدرسه

1.      مدير مدرسه

2.      يكي از معاونان به انتخاب مدير

3.      نماينده شوراي معلمان

4.   معاون پرورشي يا يكي از مربيان امور تربيتي ـ در صورت نبودن مربي، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5.      منتخبين اولياي دانش آموزان

تبصره 1 ـ تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات، برابر آئين نامه انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت لزوم، مدير مدرسه مي تواند از نماينده شوراي دانش آموزان، و بر حسب مورد از افراد ذيربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند.

ب) شرح وظايف انجمن هاي اولياء و مربيان واحد آموزشي

1.   تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه؛

2.      برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان؛

3.      برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده؛

4.      همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه؛

5.      مشاركت در اجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها؛

6.   همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي؛

7.   همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاء شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛

8.   جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه؛

9.   تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرَف، افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه؛

10.  نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

11.  تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه، رئيس انجمن و نماينده شوراي معلمان در اولين جلسه انجمن؛

12. نظارت بر نحوه هزينه وجوه حاصل از كمك هاي مردمي، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پروش از طريق شوراي مالي، و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه؛

13.  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان؛

14.  انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه؛

15.  انجام اموري كه براساس بخشنامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده انجمن مدرسه محول مي گردد.

تبصره 1 ـ  در مدارس بزرگسالان و مدارس كم جمعيتي كه برابر آئين نامه انجمن مركزي اوليا و مربيان، امكان تشكيل انجمن نمي باشد، وظايف انجمن به مدير مدرسه و اگذار مي شود. (به استناد بخشنامه شماره 23/3455 برگزاري انتخابات انجمن اوليا و مربيان مورخ 2/7/84)

تبصره 2 ـ  مدارس ضميمه و مدارسي كه به صورت مجتمع (ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه) توسط يك مدير اداره مي شوند، مي توانند در صورت تمايل مدير، انجمن اوليا و مربيان را به صورت مشترك تشكيل دهند.

 

ج) چگونگي انتخاب اعضا و تشكيل انجمن اوليا و مربيان

ماده 18 ـ  براي برگزاري انتخابات، حضور حداقل نيمي از اولياي دانش آموزان ضروري است، در اين صورت از ميان حاضران عده اي كه حائز شرايط عضويت باشند، بر طبق مواد بعدي با اكثريت آراي شركت كنندگان به عنوان نمايندگان اولياي دانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب مي شوند.

تبصره: در صورتي كه شمار شركت كنندگان به حد نصاب نرسد، مدير مدرسه موظف است كه حداكثر ظرف دو هفته، دعوت عمومي را تجديد كند و انتخابات را با حضور عده حاضر انجام دهد.

ماده 19 ـ  عده اولياي منتخب براي عضويت در انجمن مدرسه بر مبناي زير تعيين مي شود:

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها كم تر از 300 نفر باشد، عده اولياي منتخب جمعاً هفت نفر خواهد بود كه چهار نفر اول، عضو اصلي و 3 نفر بقيه، عضو علي البدل هستند.

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها بيش از 300 نفر باشد، به ازاي هر 100 نفر دانش آموز اضافي، يك نفر از اوليا بر تعداد اعضاي اصلي اضافه مي شود ولي عده اعضاي علي البدل همچنان 3 نفر خواهد بود.

 

تبصره: مدارسي كه بيش از 900 نفر دانش آموز دارند، حداكثر اعضاي اصلي منتخب هريك از آن مدارس، 10 نفر خواهد بود.

ماده 20 ـ  مدت زمان كار انجمن اوليا و مربيان هر مدرسه، يك سال تحصيلي است و در مهرماه هرسال انتخابات بايـد تجـديـد شـود. اعضاي انجمـن سال گـذشته در صـورت برخورداري از شرايط انتخاب، مي توانند خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند و بار ديگر انتخاب شوند.

د) شرايط عضويت اوليا در انجمن اوليا و مربيان مدرسه

ماده 21 ـ داوطلب عضويت در انجمن مدرسه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف ـ به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داشته باشد.

ب ـ داراي اوقات فراغت و توانايي كافي براي انجام وظايف محول شده باشد.

ج ـ پدر يا مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد.

د ـ نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي علاقه مند و آگاه، و حتي المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد.

تبصره 1 ـ  شرايط فوق با اظهار داوطلب و تأييد مدير مدرسه پذيرفته مي شود و چنانچه در طول مدت عضويت، خلاف آنها مشاهده شود پس از تأييد شوراي انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرايط با ابلاغ رئيس سازمان استان از عضويت انجمن بركنار خواهد شد.

تبصره 2 ـ  صدور احكام بركناري اعضاي انجمن اوليا و مربيان، منحصراً از اختيارات رئيس سازمان استان و رئيس شوراي انجمن استان و يا دفتر مركزي انجمن اوليا و مربيان كشور است.

ماده 23 ـ  مصوبات انجمن با رأي اكثريت اعضاي اصلي حاضر در جلسه، معتبر و قابل اجراست.

ماده 24 ـ  اعضاي انجمن در اولين جلسه خود ضمن بررسي و قرائت دقيق آئين نامه، از بين اولياي منتخب، افراد زير را بر مي گزينند:

الف) رئيس انجمن            ب) نايب رئيس انجمن            ج) منشي و رابط انجمن

 

ياد آوري :

1.   با عنايت به اين كه (مدير، معاون، نماينده معلمان و معاون پرورشي) عضو اصلي انجمن هستند، در نتيجه در انتخاب هيأت رئيس حق رأي دارند.

2.    رأي گيري بايد به صورت مخفي و با ورقه باشد، ولي شمارش آرا بايد به طور علني انجام گيرد.

3.  اسامي اعضاي هيأت رئيسه در برگه مربوط به همراه برگه مشخصات اعضاي انجمن اوليا و مربيان به اداره ارسال گردد.

4.  با توجه به آئين نامه اجرايي مدارس، فردي به عنوان مسئول امور مالي انتخاب نمي شود، بنابراين رئيس انجمن امور مربوطه را پيگيري مي نمايد.

ماده 25 ـ  انجمن مدرسه بايد پس از تشكيل، در آغاز هر سال تحصيلي، برنامه كار خود را تنظيم كند و آن را حداكثر ظرف مدت يك ماه براي جلب همكاري اوليا در جلسه عمومي، به اطلاع آنان برساند.

ماده 26 ـ  دعوت براي جلسات عادي و فوق العاده به عهده مدير مدرسه است و در صورت ضرورت، رئيس انجمن نيز مي تواند از اعضا براي شركت در جلسات دعوت كند.

ماده 27 ـ  انجمن مي تواند براي انجام هرچه بهتر وظايف خود، گروه هاي گوناگوني متناسب با احتياجات مدرسه از اعضاي انجمن و ساير اوليا و مربيان مدرسه تشكيل دهد تا زير نظر انجمن، و بر طبق مصوبات، آن را در زمينه اهداف مندرج در اين آئين نامه، اجرا نمايد.

ماده 28 ـ  منشي انجمن در تمام جلسات موظف است كه صورت جلسه را در دفتر مخصوص انجمن ثبت كند و پس از قرائت، به امضا حاضران در جلسه برساند و اسامي غايبان را نيز زير صورت جلسه مشخص سازد.

ماده 30 ـ  نمايندگان دفتر مركزي، رؤساي سازمان استانها و مديران مناطق مجازند براي بازرسي، نظارت و رسيدگي به امور انجمن ها و حل مشكلات آنها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتضي اقدام كنند.

ماده 31 ـ  در صورتي كه حكم ابطال انتخابات و يا انحلال انجمن مدرسه اي به علت رعايت نشدن دقيق مفاد آئين نامه صادر شود، مدير مدرسه موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت حكم ابطال يا انحلال، انتخابات جديد را انجام دهد.

ماده 32 ـ  ابطال انتخابات و انحلال انجمن ها از اختيارات رئيس سازمان استان و يا دفتر مركزي است كه پس از بررسي هاي لازم، حكم انحلال صادر و ابلاغ مي شود. انحلال انتخابات در مورد مدارس استثنايي و استعدادهاي درخشان از اختيارات سازمان ذيربط بوده و براساس ضوابط انجمن اوليا و مربيان است.

 

ماده 33 ـ  مدارسي كه داراي دوره هاي مختلف باشند براي هر دوره يك انجمن ويژه آن دوره تشكيل خواهند داد.

تبصره 1 ـ  دوره هايي كه مديرشان مشترك باشد، مي توانند با تناسب عده كل دانش آموزان يك انجمن تشكيل دهند.

تبصره 2 ـ  انجمن هاي مدارسي كه مديرانشان متفاوت، ولي در يك مكان هستند، موظفند در مورد مسائل تجهيزاتي و ساختماني جلسات مشترك داشته باشند.

ماده 36ـ  مدير مدرسه موظف است مدت 5 روز پس از انجام هريك از مراحل زير، يك نسخه از صورت جلسه مربوط را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال كند:

 

1.      انتخابات انجمن در ابتداي هرسال تحصيلي

 

2.  اولين جلسه انجمن و انتخابات هيأت رئيسه، همراه فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاي اصلي و علي البدل با نشاني منزل و محل كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، نوع شغل و شماره تلفن آنان

3.    هرگونه تغييرات مربوطه به اعضاي اصلي و جايگزيني اعضاي علي البدل

4.    گزارش عملكرد و بيلان سالانه و گزارش فعاليت انجمن

ماده 37 ـ  مسئوليت اجراي صحيح و دقيق مواد اين آئين نامه با مدير مدرسه و رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه است.

ماده 39 ـ  نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه بر عهده ادارات آموزش و پرورش مناطق است.


مطالب مشابه :


فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان

فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و
دعوت‌نامه امام‌حسين(ع) براي يك دانش‌آموز

دعوتنامه طرف مدرسه به دانش آموزان هزار تومان كمك هزينه سفر زينب به كربلا
آیین نامه مدیران مدارس نمونه دولتی

1ـ مدیر مدرسه‌ ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه مدرسهدعوت برای‌ كمكبه
گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان

جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به دعوت براي جلسات نامه با مدير مدرسه و
آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

براي كمك به ارتقاي جلسات انجمن دعوت آئین نامه با مدیر مدرسه و
اركان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌

ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه‌ عنوان شورای‌ مدرسهدعوت كمكبه‌ دانش
دعوتنامه امام حسین (ع) برای دانش آموز دوم راهنمایی

نوشت و چه‌زود دعوتنامه خود مدرسه به دانش تومان كمك هزينه سفر زينب به
ضرورت تشکیل انجمن اولیا و مربیان

اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید با اهداف اصلی كمك به اولیا و دعوت نامه
برچسب :