آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان
 

انجمن اولیا و مربیان

به منظور تقويت همكاري و مشاركت اوليا ي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و گسترش ارتباط دو كانون مقدّس خانه و مدرسه انجمن اوليا و مربيان تشكيل مي شود.


تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدرسه


1 - مدير مدرسه

2- يكي از معاونان به انتخاب مدير

3- نماينده شوراي معلمان

4- معاونان پرورشي با يكي از مربيان امور تربيتي – در صورت نبودن مربي يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5- منتخبين اولياي دانش آموزان

تبصره ي 1- تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه ي انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات برابر آيين نامه ي انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.

تبصره ي 2- در صورت لزوم مدير مدرسه مي تواند از نماينده ي شوراي دانش آموزي و بر حسب مورد از افراد ذي ربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند.

شرح وظايف انجمن هاي اوليا و مربيان واحدي آموزشي

1-     تاْمين مشاركت فكري فرهنگي عاطفي و آموزشي اوليا . تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه.

2-     برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اوليا ي  دانش آموزان.

3-     برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده.

4-     همكاري و با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه.

5-     مشاركت در اجراي برنامه هاي كار آموزي هنر جويان در هنرستان ها.

6-     همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي . برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي,  آموزشي,  و فرهنگي .

7-     همكاري و مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان  ,اولياي دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

8-     جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيشنهاد هاي لازم به مدير مدرسه.

9-     تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان ..صاحبان حِرَف..افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تامين امكانات مورد نياز , و بهبود اداره ي امور مدرسه.

10- نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

11- تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه ..رئيس انجمن و نماينده ي شوراي معلمان در اولين جلسه ي انجمن.

12- نظارت بر نحوه ي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي ,  خدمات فوق برنامه,  سرانه ي دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پرورش از طريق شوراي مالي و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه:

13- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان

14-  انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه

15 انجام اموري كه بر اساس بخش نامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده ي انجمن مدرسه محول مي گردد.آئین نامه ی اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان(جلسات)


ماده 8- مدیر موظف است به طور منظم و برنامه ریزی شده شورای مدرسه،انجمن اولیا و مربیان، شورای معلمان و شورای دانش آموزان را تشکیل دهد و بر اجرای مصوبات و چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوطه نظارت کند، مدت فعالیت شوراها و انجمن اولیا و مربیان تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد خواهد بود.


ماده 23- مصوبات انجمن با رای اکثریت اعضای اصلی حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجراست.


ماده24- اعضای انجمن در اولین جلسه ی خود ضمن بررسی و قرائت دقیق آئین نامه، از بین  منتخبین اولیا افراد زیر را انتخاب می کنند :

الف- رئیس انجمن                      ب- نائب رئیس انجمن                 ج- منشی و رابط انجمن


ماده 25- انجمن مدرسه باید پس از تشکیل در آغاز هر سال تحصیلی برنامه ی کار خود را تنظیم کند و آنرا حد اکثر ظرف مدت یک ماه برای جلب همکاری اولیا د رجلسه ی عمومی به اطلاع آنان برساند.

 ماده26- مدیر مدرسه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه ی فعالیت انجمن اولیا و مربیان و شوراها و اهم تصمیمات شورای مدرسه را به اداره ی مربوطه ارسال نماید.دعوت برای جلسات عادی و فوق العاده به عهده ی مدیر مدرسه است و در صورت ضرورت، رئیس انجمن نیز می تواند از اعضا برای شرکت در جلسات دعوت کند.


 ماده 28- د رتمام جلسات منشی انجمن موظف است صورت جلسه را د ردفتر مخصوص انجمن ثبت  کند و پس از قرائت به امضای حاضران برساند و اسامی غایبان را ذیل صورت جلسه بنویسد.


ماده 29- هرگاه یکی از اعضای اصلی انجمن حد اکثر 3 مرتبه ی پی در پی  و یا 4 جلسه ی متناوب از حضور د رجلسات خود داری کند انجمن یکی از اعضای علی البدل را که حائز اکقریت ارا بوده را برای بقیه مدت به جای او برمی گزیند.


 ماده 34- مدیر مدرسه موظف است اطلاعیه ها،بخش نامه هاو دستورالعمل های آموزش و پرورش را پس ا زدریافت در اولین جلسه به اطلاع اعضای انجمن برساند و مراتب را در صورت جلسه ثبت کند.


ماده 36- مدیر مدرسه موظف است ظرف مدت 5 روز پس از انجام هریک از مراحل زیر، یک نسخه از صورت جلسه ی مربوط را به اداره ی آموزش و پرورش مربوط ارسال کند:


1)انتخابات انجمن در ابتدای هر سال تحصیلی

2)اولین جلسه ی انجمن و انتخابات هیات رئیسه،همراه فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا ی اصلی و علی البدل با نشانی منزل و محل کار، میزان تحصیلات، رشته ی تحصیلی، نوع شغل و شماره ی تلفن آنها

3) هرگونه تغییرات مدبوطه به اعضای اصلی و جایگزینی اعضای علی البدل

4( گزارش عملکرد وبیلان سالانه و گزارش فعالیت انجمن


ماده37 - مسئولیت اجرای صحیح و دقیق مواد این آئین نامه با مدیر مدرسه و رئیس انجمن اولیا و مربیان است


ماده 39- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه برعهده ی ادارات آموزش و پرورش می باشد


شورای مدرسه


ترکیب اعضای شورای مدرسه


1- مدیر مدرسه

2- معاونین مدرسه

3-یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران مدرسه

4- نماینده ی شورای معلمان

5-نماینده ی انجمن اولیا و مربیان  مدرسه

تبصره:در صورت لزوم و در مواقع ضروری حضور نماینده ی شورای دانش آموزان با دعوت مدیر


گزیده ای از شرح وظایف شورای مدرسه:


1.مراقبت و نطارت بر فعالیتهای مدرسه در چارچوب اهداف مصوب دوره ی تحصیلی


2-بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورای معلمان ،انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزان


3- بررسی و تایید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام الله،مسابقات علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه


4-تصمیم گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان برابر مندرجات بندهای 2و3 آیین نامه


5- برنامه ریزی برای تقدییر از کارکنان و دانش آموزان نمونه


6-بر نامه ریزی مناسب به منظور توسعه ی درس تربیت بدنی، بهبود وضع امکانات ورزشی،  ارتقای سطح بهداشت ، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی


ماده ی11. ریاست شورای مدرسه با مدیر است و دستورات جلسه با نظر اعضای شورا توسط مدیر مدرسه تعیین می شود.مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مدرسه نیز بعهده ی مدیر می باشد.


تبصره: دبیر شورای مدرسه در اولین جلسه از بین اعضا تعییین می شود و موظف است تصمیمات اتخاذ شده را ثبت و به امضای اعضای شورا برساند.


ماده ی12- هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حد اکثر یک ماه پس از بازگشائی مدارس نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام کند. شورای مدرسه حداقل هر دوهفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 13- شورای مدرسه با حضور اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین در جلسه قابل اجرا می باشد.


شورای مالی مدرسه


ترکیب اعضای شورای مالی مدرسه:


1- مدیر مدرسه              2- رئیس انجمن اولیا و مربیان            3- نماینده ی شورای معلمانفصل سوم آئین نامه ی اجرائی( خاص امور مالی مدارس)


ماده 86- کلیه درامدهای مدرسه حاصل از سرانه ی دانش آموزان ،وجوه حاصل از ثبت نام و خدمات فوق برنامه، کمکهای شورا های آموزش و پرورش و کمکهای مردمی باید به حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت مقررات مربوط ، تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود .


ماده 87- باید اسناد هزینه به امضای اعضای شورای مالی  مدرسه برسد.


ماده 88- برداشت از حساب مدرسه با دو امضا از سه امضای شورای مالی مدرسه صورت می گیرد و اعضای شورای مالی د رمقابل انجام هزینه ها مسئولیت مشترک خواهند داشت.


ماده 91- گرفتن هرگونه وجه بابت هزینه ی گردشهای علمی، تفریحی ،تربیتی و آزمونها باید متناسب با هزینه های مربوط و توان پرداخت  خانواده ها باشد و پس از موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه انجام گیرد.
مطالب مشابه :


آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان نامه ي انجمن مركزي اوليا دعوت برای جلسات عادی و
اصلاح اساسنامه انجمن اولیا و مربیان پس از دو دهه

حضور در مدرسه دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان پس و مشاوره در انجمن اوليا و مربيان.
به مناسبت هفته پیوند اولیا ومربیان

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان تربيتي، ديني و سواد آموزي. ۴- دعوت از اولياي نامه هفته
شرح وظایف انجمن اولیا ومربیان

شركت درجلسات انجمن دعوت انجمن اوليا و مربيان آيين نامه ي انجمن اوليا
وظایف انجمن اولیاومربیان . شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیا

بي‌ترديد انجمن هاي اوليا و مربيان به عنوان بخش نامه ها و دعوت و اصلاح
متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا

با ايشان و دعوت از انتخابات انجمن اوليا و مربيان طبق شعر و متن ادبی
چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت نمی کنند؟

مسوول انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و سایت رسمی جماعت دعوت و در اسلام و ایران; متن
به نام يزدان ازلی اطلاعیه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان شهداءمجتمع ولیعصر (عج)سردروددرسال نحصیلی93-

آيين نامه شوراهاي انجمن اوليا و هاي انجمن اوليا و مربيان و و متن ادبی
نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان

دراولین جلسه عمومی انجمن دعوت شوند و حتی جلسات انجمن اوليا و مربيان متن کامل
برچسب :