نمونه فرمهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نمونه قرارداد پيشنهادي وب سايت

نمونه قرارداد پيشنهادي براي نرم افزار

نمونه قرارداد پيشنهادي براي خدمات آموزشي( ICDL)

نمونه قرارداد پيشنهادي براي خدمات آموزشي( ICDL)

نمونه قرارداد پيشنهادي براي پشتيباني و امنيت شبكه هاي كامپيوتري

 موافقتنامه شرح عمليات تملك دارائيهاي سرمايه اي

موافقتنامه شرح عمليات طرح فرم1-خلاصه طرح

موافقتنامه فعاليتهاي هزينه شماره 1

گواهي انجام ماموريت

ليست پرداخت فوق العاده

ابلاغ موافقتنامه شرح فعاليتهاي هزينه

اعتبارات و هزينه

ذيحسابي سازمان برنامه و بودجه خراسان

توضيحات ضروري در مورد سال 82 فرم شماره2-الف

خلاصه پروژه فرم 3-الف

خلاصه پروژه فرم شماره 3

دستورالعمل و فرم ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي سال 1383

پرسشنامه ارزشيابي خدمات آموزشي

سند هزينه رسمي

گزارش توجيهي طرح فرم شماره 2

قبض انبار

قرارداد خدمات آموزشي

فرم امور اداري و استخدامي كشور صفحه 1

فرم امور اداري و استخدامي كشور صفحه 2

فرم انتصاب پيشنهاد معاونين صفحه 1

فرم انتصاب پيشنهاد معاونين صفحه 2

فرم ابلاغ طرحهاي آمارگيري

فرم ارزشيابي طرح تكريم دستگاههاي اجرايي

فرم اعلام نياز آموزش كاركنان دستگاه

فرم بانك اطلاعات اساتيد مديريت آموزش وپژوهش

فرم ثبت نام دوره آموزش

فرم درخواست خريد - خدمات

فرم حقوقي

فصول سرمايه گزاري فرم شماره 4

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره 2

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره3-1

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره4-5

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره4-الف

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره4-ب

فعاليتهاي هزينه سال 82 فرم شماره5

 


مطالب مشابه :


شرايط سربازي دانش‌آموختگان مشمول در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

سربازی,منابع نمونه سوالات استخدامي فرم درخواست و تاريخ تنظيم پرسشنامه
فرم امتیاز بندی

پرسشنامه محاسبه امتیازات معلمان نمونه کشوری به اينكه سهميه استخدامي نيروهاي
راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر براي نمونه شناخت از طريق سير سازماني و وضعيت استخدامي
راهنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt

پروپوزال، پرسشنامه doc براي نمونه شناخت از طريق سير و سازماني و وضعيت استخدامي
نمونه فرمهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نمونه قرارداد پرسشنامه فرم امور اداري و استخدامي كشور صفحه 1. فرم امور اداري و
قرارداد مشاوره

انواع نمونه فرم اطلاعات اداري و استخدامي . لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه ,
برچسب :