آزمون مرحله دوم بهورزان شهرستان نکا

 

« هو العلیم »

 آزمون متمرکز بهورزان شهرستان نکا اول اسفند 1392 

نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی:

1- تعریف WHO از تندرستی و سلامت عبارت از :

الف- رفاه کامل جسمی روانی                              ب- رفاه روانی ، اجتماعی                

ج- رفاه اجتماعی                          د- رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی،نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی

2- خدمات بهداشتی عبارتند از:

الف- فعالیتهایی که باعث افزایش طول عمر می گردد.

ب-مجموعه فعالیت های بهم پیوسته ای که به منظور رسیدن به یک هدف مشخص طراحی شده است.

ج-فعالیت هایی که در مراکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد.

د-فعالیت هایی که منجر به تغییر در رفتار افراد گردد.

3- سطوح پیشگیری در خدمات بهداشتی عبارت است از:

الف- پیشگیری سطح اول             ب- پیشگیری سطح دوم           ج- پیشگیری سطح سوم        د- همه موارد

4- مراحل شناسایی زیست محیطی روستا عبارتند از :

الف- تهیه کروکی روستا – تکمیل فرم اطلاعات روستا – بازدید منزل – درج اطلاعات بهداشت محیط

ب- تهیه کروکی روستا – سرشماری بهداشتی – درج اطلاعات سرشماری در پرونده خانوار

ج- تهیه کروکی روستا – تکمیل فرم اطلاعات روستا – سرشماری بهداشتی – درج اطلاعات سرشماری در پرونده خانوار

د- تهیه کروکی روستا – سرشماری بهداشتی – تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوار

5- دفتر پیگیری روزانه بر چه اساسی تکمیل می گردد ؟

الف- دفتر اطفال، واکسیناسیون ،ثبت نام بیماران                        ب- کلیه دفاتر مراقبتی

ج- کلیه دفاتر مراقبتی و دفتر ثبت نام بیماران                          د- دفتر اطفال، واکسیناسیون و دفتر بیماریها

زیج حیاتی:

6- اطلاعات این فرم به بهورز اجازه می دهد تا نمایی کلی از وضعیت و امکانات موجود در روستا داشته باشد؟

الف- فرم اطلاعات روستا                               ب- فرم راهنمای نقشه  

ج- فرم کروکی روستا                                     د- فرم سرشماری و بازدید منازل

7- فرم های مورد استفاده در سرشماری بهداشتی عبارتند از :

الف – فرم راهنما ،فرم بازدید سالیانه ،فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد،فرم استخراج جمعیت

ب- فرم راهنما ،فرم بازدید سالیانه

ج- فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد

د- فرم بازدید سالیانه ،فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد

8- میزان باروری کلی به ازای یک زن یعنی:

الف- نشان دهنده متوسط تعداد کودکان یک زن است به شرط آنکه آن زن بامیزانهای کنونی هریک ازگروههای سنی زنان درسراسر سن باروری خود به زاییدن کودک ادامه دهد

ب- تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری خود (10 تا 49 سالگی) می تواند به دنیا آورد.

ج- الف و ب                                                                                       د- هیچکدام

9- چنانچه در ساختمان 2 خانوار یا بیشتر باشد

الف- شماره ساختمان تکرار می شود ولی شماره خانوار به ترتیب اعداد ادامه می یابد

ب- شماره ساختمان و خانوار به ترتیب ادامه می یابد                                

ج- شماره خانوار تکرار می شود شماره ساختمان ادامه می یابد 

 د- هیچکدام                          

10- اگر مادر بارداری به دلیل عوارض حاملگی فوت نماید، در زیج حیاتی مرگ مادر در کدام قسمت ثبت می گردد.

الف- گردونه زیج، جدول مرگ بر حسب سن و جنس و جدول مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان                           

ب- جدول مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

ج- مرگ بر حسب سن و جنس و مرگ مادران  به دلیل عوارض و ...                   د- ب و ج

 آموزش بهداشت:

11- تعریف آموزش بهداشت:

الف- فرآیندی که در آن افراد دچار تغییر رفتار می شوند.    

ب- فرآیندی که در آن افراد یاد می گیرند کارهایی را که برای سلامتی شان خوب است انجام دهند.

ج- فرآیندی که در آن افراد یاد می گیرند رفتاری داشته باشند که باعث ارتقاء یا بازگرداندن سلامتی شان می شود.

د- فرآیندی که مردم برای ارتقاء سلامتی خویش کارهای مفید انجام دهند.

12- نیازسنجی آموزشی به کدام بخش برنامه ریزی برای آموزش فراگیران کمک می کند؟

الف- تعیین اهداف آموزشی     ب- تعیین محتواي آموزشي     ج- تعیین روشها و وسايل آموزشي   د- همه موارد

13- یکی از مهمترین و موثرترین شیوه ها جهت آموزش و تغییر رفتار در مردم کدام است؟

الف- ارتباط مناسب با مادران                         ب- مشاوره و تشویق در جهت حل مشکلات

ج- مراقبت خانه به خانه                                د- برگزاری کلاسهای مدون برای گروه هدف

14- فصلنامه بهورز جزء کدامیک از موارد آموزشی به حساب می آید؟

الف- کتابچه               ب- پمفلت                ج- نشریه                           د- پوستر

15- برای انجام یک مشاوره خوب مهمترین اصل:

الف- ایجاد ارتباط مناسب                                  ب- شناسایی نیاز مردم        

ج- درک احساسات انسانها                              د- مشارکت خود فرد در انتخاب راه حل مناسب

بیماریهای واگیر :

16- کدامیک از بیماریهای زیر از طریق مقاربت منتقل می شوند؟

الف- آنفلوانزا – سل       ب- هپاتیت - ب سیفلیس     ج- سرخجه- توکسوپلاسموزیس     د- تب مالت- سیاه زخم

17- واژه: بیماریی که به طور دائم در یک محدوده جغرافیایی وجود داشته باشد را ...... می گویند.

الف- بیماری بومی                        ب- اپیدمی                     ج- جهانگیر یا پاندمی                    د- تک گیر

18- کمترین شیوع بیماری تالاسمی در کدامیک از استانهای ذیل مشاهده می شود؟

الف- سیستان- گیلان       ب- مازندران – بوشهر       ج- همدان- اردبیل                       د- گیلان - گلستان

19- تورم غدد پاروتید از علائم کدامیک از بیماریهای زیر می باشد؟

الف- پولیومیلیت               ب- اوریون                      ج- آبله مرغان                 د- دیفتری

20- کدامیک از بیماریهای زیر در نظام گزارشدهی بیماریها در ایران نیاز به گزارش فوری یا غیر فوری ندارند؟

الف- سیاه زخم جلدی       ب- هپاتیت E                  ج- کزاز بالینی                 د- تنیازیس

 21- کدامیک از بیماریهای زیر پس از ابتلا ایجاد مصونیت نمی کند؟

الف- سرخک                   ب- آبله مرغان                ج- کزاز                          د- سیاه سرفه

22- اصلی ترین راه انتقال بیماریهای مننژیت – حصبه و سیاه زخم به ترتیب از راست به چپ کدامیک از موارد ذیل می باشند؟

الف- مدفوع، دهانی- پوست- نیش بند پایان               ب- راه تنفس- مدفوع دهانی – پوست

ج- مدفوع، دهانی- تنفسی- پوست                           د- مدفوع، دهانی- پوست- مدفوع، دهانی

23- در اولین برخورد با فرد مظنون به پولیو میلیت باید ................................... انجام شود.

الف- ارجاع بیمار نزد پزشک اورتوپد                          ب- گزارش تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان

ج- کنترل اطرافیان بیمار                                        د- بررسی حال بیمار و دادن استامینوفن

24- آموزش در زمینه بیماری ایدز و ایمن سازی علیه بیماریهای عفونی در کدام سطح از سطوح پیشگیری قرار می گیرد؟

الف- پیشگیری نوع اول     ب- پیشگیری نوع دوم        ج- پیشگیری سطح سوم        د- پیشگیری نوع اول و دوم

25- در کدام دسته از مبتلایان به بیماری سل خطر انتقال بسیار زیاد می باشد؟

الف- بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفی                           ب- بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت

ج- بیماران مبتلا به سل استخوان و مفاصل                            د- بیماران مبتلا به سل غده های لنفاوی

26- کدامیک از موارد ذیل از وظائف بهورز بعد از کشف موردAFP(فلج شل حاد) می باشد؟

الف- تهیه نمونه مدفوع از بیمار و ارسال به آزمایشگاه            ب- تهیه 2 نمونه خلط و خون و ارسال به آزمایشگاه

ج- درمان بیمار از طریق تجویز آنتی بیوتیک ها                       د- موارد ب  و ج

27- عامل ایجاد بیماری تب مالت نوع گاوی............................... بوده و عمدتاً عامل بروز موارد تب مالت انسانی در ایران .............................. می باشد.

الف- بروسلاسوئیس- بروسلاسوئیس                                   ب- بروسلاکانیس- بروسلاسوئیس

ج- بروسلاآبرتوس- بروسلاملی تنیس                                   د- بروسلاسوئیس- بروسلاآبرتوس

28-کدامیک از موجودات زیر به عنوان میزبان اصلی انگل توکسوپلاسماگوندی محسوب می گردد؟

الف- جوندگان                      ب- پرندگان                    ج- گوسفند                      د- گربه و گربه سانان

29- عامل ایجاد کننده بیماری سیفلیس کدام است؟

الف- نایسر یا گنوره                       ب- کلامیدیاتراکماتیس           ج- اسپیروکت             د- کاندیداها

30- کدامیک از روشهای مبارزه مالاریا در حال حاضر جهت مبارزه با پشه بالغ آنوفل استفاده نمی گردد؟

الف- روشهای ژنتیکی        ب- حشره کش ابقایی       ج- سمپاشی فضایی                      د- روش بیولوژیکی

 بیماریهای غیر واگیر :

31- زوج مشکوک نهایی به چه کسانی اطلاق می گردد؟

الف- کسانی که حتماً مینور هستند      

ب- کسانی که با آزمایشات CBC اولیه مشخص نشده و نیاز به بررسی بیشتری دارند

ج- الف و ب                                            د- هیچکدام

32-کدامیک از عوامل خطر بیماری فشارخون قابل تغییر نمی باشد؟

الف- بیماری دیابت                       ب- افزایش سطح چربی خون         ج- مصرف دخانیات           د- کم تحرکی

33- در برنامه غربالگری نوزادان خونگیری از کدام قسمت از پای نوزاد انجام می شود؟

الف- بخش عقبی پاشنه پا    ب- حاشیه کناری پاشنه پا              ج- کف پا             د- نوک انگشتان شست پا

34- کدامیک از موارد ذیل از  عوارض دیر رس بیماری دیابت نمی باشد؟

الف- ناراحتی کلیوی     ب- گزگز کردن دست و پا         ج- مشکلات چشمی          د- افزایش شدید قند خون

35- آزمایش تائید نوزادان مشکوک به فاویسم در چه زمانی باید انجام گردد؟

   الف- یک ماهگی                       ب- بلافاصله بعد از انجام آزمایش غربالگری

    ج- سه ماهگی                         د- در 120 روزگی سن نوزاد

36- کدام گزینه با تعریف اضافه وزن همخوانی دارد؟

الف- 30- 25 =BMI      ب- 35- 25 = BMI                   ج- 45 -40 =BMI                     د- 25 - 5/18 =BMI

37- آزمایش دیابت حاملگی معمولاً در چند ماهگی انجام می شود؟

الف- ماه سوم                  ب- ماه پنجم                  ج- ماه هفتم                    د- ماه هشتم

واکسیناسیون و زنجیره سرما :

38-کدامیک از واکسنهای زیر بعنوان واکسن چند دوزی محسوب نمی شود؟

الف- ب-ث-ژ                 ب- پولیو خوراکی             ج- هپاتیت ب                  د- توأم بزرگسالان

39- شاخص VVM برای کدامیک از واکسنها قابل استفاده می باشد؟

الف- برای واکسنهای حساس به سرما                        ب- برای واکسنهای حساس به گرما

ج- برای واکسنهای حساس به نور                            د- برای ویالهایی که در معرض انجماد قرار گرفتن

40- حداکثر زمان نگهداری واکسن در واکسن کاریر به شرط رعایت زنجیره سرما چه زمانی می باشد؟

الف- 24 ساعت                           ب- یک هفته                 ج- شش ساعت               د- 48 ساعت

41- حداقل فاصله میان تزریق واکسن MMR با بارداری چه میزان باید باشد؟

الف- 3 ماه                     ب- یک ماه                    ج- شش ماه                   د- نیازی به فاصله نمی باشد

42-     کدامیک از عوارض واکسیناسیون نیاز به گزارش دهی فوری ندارد؟

الف- آبسه محل تزریق                              ب- بستری به دلیل واکسن در بیمارستانها

ج- مرگ به دلیل واکسیناسیون                     د- لنفادنیت

 43- در مورد واکسن هپاتیت ب جمله صحیح را انتخاب کنید؟

الف- حداقل فاصله بین نوبت اول و دوم واکسن هپاتیت ب دو ماه می باشد.  

 ب- ماهیت این واکسن ویروسی کشته شده می باشد.

ج- بیماران دیالیزی بایستی قبل از انجام واکسیناسیون از نظر HBSAg و HBSAb بررسی شوند.  

د- موارد الف و ب

 کودک سالم ، مانا و شیردهی :

44- چه تعداد تنفس برای یک کودک 2 ماه تنفس تند محسوب می شود؟

الف- 50 بار در دقیقه یا بیشتر                     ب- 60 بار در دقیقه یا بیشتر

ج- 40 بار در دقیقه یا بیشتر                        د- 45 بار در دقیقه یا بیشتر

  ۴۵درجه حرارت بدن نوزاد از چه طریق اندازه گیری می شود و طبیعی آن چند است؟

الف- زیر بغل- 36 تا 37          ب- دهانی – 36- 37      ج- زیر بغل 5/36 تا 5/37       د- دهانی – 5/36 تا 5/37

 .۴۶علت عمده مرگ کودکان کمتر از یک سال .................... می باشد  

الف- خفگی بعلت جسم خارجی         ب- سوختگی       ج- حوادث وسیله نقلیه                       د- همه موارد

 حاوی ......... حیطه و ........ سوال می باشد.ASQ  ۴۷تست غربالگری

الف- 6 حیطه - 20                ب- 5 حیطه- 20               ج- 5 حیطه - 30                د- 6 حیطه - 30

 ۴۸در کودکی که دچار عفونت خفیف چشم  شده شما چه درمانی را توصیه می کنید

الف- ارجاع غیر فوری می دهیم.

 ب- ارجاع فوری می دهیم

ج- از قطره سولفاستامید 10درصد به مدت 10 روز استفاده می کنیم.

د- از قطره سولفاستامید 10درصد به مدت 5 روز استفاده  می کنیم.

 ۴۹رشدقدی نامطلوب

الف- زیر منحنی قرمز و موازی و صعودی نبودن با منحنی قد 

ب- بالای منحنی قرمز و موازی و صعودی نبودن با منحنی قد

ج- زیر منحنی قرمز                                                                       د- الف و ج

50- کدام جمله نادرست می باشد؟

الف- مدت ذخیره شیر دوشیده در یخچال تا 48 ساعت و در جا یخی یخچال تا 3 ماه قابل نگهداری می باشد.

ب- یکی از علل رایج کم شدن شیر مادر کار زیاد و خستگی مادر است.

ج- علت شقاق پستان وضعیت نادرست مکیدن پستان می باشد.

د- در بیمارستانهای دوستدار کودک مادر و نوزاد شبانه روز در کنار هم هستند.

۵۱- کدام جمله نادرست می باشد

الف- ایجاد استفراغ با اپیکا در کودکان زیر 6 ماه ممنوع است.        

ب- اندام دچار گزش را در سطح پایین تر از قلب نگه دارید.

ج- در سوختگی ها از پماد کورتون دار استفاده نکنید.                   

د- در سوختگی ها تاول ها را پاره کنید.

 52- رضا 4ساله به علت خوردن مواد حشره کش به خانه بهداشت آورده شد در ارزیابی بعمل آمده توسط بهورز کودک مردمک تنگ شده سر سنجاقی و یکی از نشانه های پارا سمپاتیک را دارد رضا در کدام طبقه بندی قرار می گیردو اقدام بعدی چیست؟

الف- احتمال مسمومیت حاد با حشره کش –ارجاع به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی

ب- مسمومیت شدید و حاد با حشره کش- ارجاع به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی

ج- مسمومیت شدید و حاد با حشره کش- ارجاع فوری به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی

د- احتمال مسمومیت حاد با حشره کش –ارجاع فوری به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی

53- کدام جمله نادرست است

الف- در سوختگی با قیر به سرعت سطح قیر را با آب خنک،سرد می کنیم.

ب- کودکی که دچار سرمازدگی شده عضو آسیب دیده را ماساژ می دهیم.

ج-کودکی که در طبقه بندی مظنون به هاری است ارجاع فوری به مرکز درمانی می دهیم.

د-کودکی که در طبقه بندی گزش غیر شدید قرار گرفته کودک را به مدت 6تا12ساعت زیر نظر می گیریم.

54-پیگیری کودک 7 ماهه ای که در طبقه بندی اختلال رشد قرار دارد...........

الف- 2هفته بعد است         ب- یک ماه بعد است           ج- 3هفته بعد است                    د- 2ماه بعد است

55-کدام یک از موارد زیر در معاینه لگن نوزاد نیاز به ارجاع فوری می باشد؟

الف- وجود چین های اضافی در سطح داخلی ران                  ب- کودک طرف مبتلا را کمتر حرکت دهد

ج- در طرف مبتلا پای کودک کوتاهتر است                              د- همه موارد

بهداشت دهان و دندان :

56- مهمترین هدف از مسواک زدن چیست؟

الف- حذف خورده های باقی مانده غذائی                    ب- حذف حالت اسیدی

 ج- بالا بردن مقاومت ساختمان دندان                        د- حذف پلاک میکروبی

57- در خصوص بیرون افتادن دندان از دهان کدام گزینه صحیح است؟

الف- هر دندان شیری که بیرون افتاد باید به محل اصلی آن برگردد.

ب- فقط باید دندانهای دائمی بیرون افتاده را در جای خود قرار دهیم.

ج- باید دندان بیرون افتاده را کاملا"باوایتکس شستشو داد.                د- گزینه ب و ج

58- کدامیک از موارد زیراز علائم پوسیدگی دندان می باشد

الف- سوراخ شدن دندان                                      ب- تغییر رنگ مینای دندان به قهوهای یا سیاه

ج- حساس بودن یا در د گرفتن دندان هنگام خوردن غذاهای سرد،ترش یا شیرین                   د- همه موارد

59- در چه سنی استفاده از خمیر دندان  را برای کودک می توان شروع کرد

الف- دوسالگی             ب- سه سالگی                    ج- چهار سالگی                       د- شش سالگی

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران :                                                                                          

60- جهت انجام مراقبت پیش از بارداری از چه زمانی باید به خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی مراجعه نمود؟

الف- به محض ازدواج کردن                                 ب-    یکماه قبل از باردار شدن   

 ج- ترجیحاً سه ماه قبل ازبارداری                         د- یکسال قبل ازباردار شدن

 61- علل عمده مرگ مادران پس از زایمان کدام گزینه است؟

الف- اختلالات انعقادی           ب- پارگی مجرای زایمان         ج- زایمان سخت         د- خارج نشدن کامل جفت

62- مادرباردار با شکایت خونریزی در حد قاعدگی در ماه آخر بارداری مراجعه می کند چه اقدامی برای او انجام می دهید؟

الف- ارجاع فوری به پزشک و ماما

ب- حساس کردن مادر و همراهان در مورد در معرض خطر بودن جان مادر و ارجاع فوری     

ج- توصیه به استراحت در منزل تا 48 ساعت و مراجعه در صورت عدم قطع خونریزی             

د- توصیه به استراحت در منزل تا 48 ساعت و در صورت قطع خونریزی مراجعه در زمان شروع دردهای زایمانی

63- خانم بارداری با نمایه توده بدنی کمتر از ...........کم وزن محسوب شده و محدوده مجاز  افزایش وزن ........کیلوگرم و افزایش وزن از ابتدای هفته 13 بارداری به بعد...............کیلوگرم در هفته می باشد.

الف- 5/18  /   16-5/11  /     4 /0                                      ب-  8/19  /      16-5/11  /     5 /0  

ج-        5/18  /   18-5/12  /     5 /0                                  د- 8/19  /       18-5/12  /     4 /0  

64- خانم باردار10 هفته بدون وزن  پیش از بارداری از روستای دیگری، به خانه بهداشت شما مراجعه کرده است، برای محاسبه BMI (نمایه توده بدنی) بهترین اقدام چیست؟

الف- با استفاده از جدول میزان افزایش وزن از ابتدای بارداری، میزان افزایش وزن مادر در این  بارداری را از وزن فعلی او کم کرده و سپس با استفاده از فرمول نمایه توده بدنی را محاسبه می کنیم. 

ب- وزن مادر در اولین مراجعه به عنوان وزن ابتدای بارداری در نظر گرفته و سپس با استفاده از فرمول نمایه توده بدنی را محاسبه می کنیم.  

ج- به کارشناس تغذیه ارجاع می دهیم.       

د- به متخصص زنان و سپس کارشناس تغذیه ارجاع فوری می دهیم.

65- معمولاً تغییرات وزن چه مدت پس از زایمان به حد قبل از بارداری بر می گردد؟

الف- 6 هفته                    ب- 2 هفته                     ج- 6 ماه                        د- 60 روز

66- علائم پره کلمپسی در حاملگی چیست؟

الف- افزایش فشارخون- وجود پروتئین در ادرار- سردرد و تاری دید- تشنج

ب- افزایش فشار خون- افزایش وزن ناگهانی- ورم اندام ها -  تهوع و استفراغ

ج- افزایش فشار خون- وجود پروتئین درادرار- تهوع و استفراغ - تشنج

د- افزایش فشار خون- وجود پروتئین درادرار- ورم اندام ها- افزایش وزن ناگهانی

    67- مادر باردار با نمایه توده بدنی 9/24 - 5/18 میزان سهم مصرفی گروه نان و غلات و گروه شیر و لبنیات   ب به ترتیب چقدر میباشد؟

الف- 3 تا  4 سهم -  7 تا 11 سهم                              ب-  7 تا 11 سهم- 3 تا 4 سهم

ج- 7 سهم - 3 سهم                                               د- 7 تا 11 سهم – 5 سهم

68- براساس جدول وزن گیری، وزن گیری کمتر از حد انتظار یعنی:

الف- مادر باردار افزایش وزن کمتری داشته باشد و یا شیب نمودار وزن گیری از شیب نمودار مرجع کمتریا مسطح گردد.

ب- مادر باردار با وزن طبیعی از هفته 15 بارداری به بعد ، کمتر از 1 کیلو گرم در ماه افزایش وزن داشته باشد.

ج- مادر باردار چاق از هفته 15 بارداری به بعد ، کمتر از 1 کیلوگرم  در ماه افزایش وزن داشته باشد.         

د- گزینه الف و ب

 69- در دوران بارداری بی خطر ترین دوره برای دریافت خدمات معمول دندانپزشکی چه زمانی است؟

الف- 12 هفته اول بارداری                    ب- از هفته 28 به بعد      

ج- هفته 15 تا 28 بارداری                    د- در دوره بارداری ممنوع می باشد

70- پس از زایمان درصورت شکایت مادر از سرگیجه:

الف- فشار خون و نبض ابتدا در حالت خوابیده و سپس  نشسته اندازه گیری شود و اگر میزان فشار ماکزیمم به میزان حداقل 20 میلی متر جیوه کاهش یابد و تعداد نبض حداقل 20 بار افزایش یابد ، مادر ارجاع غیر فوری شود.

ب- فشار خون و نبض ابتدا در حالت نشسته و سپس خوابیده اندازه گیری شود اگر میزان فشار ماکزیمم به میزان حداقل 20 میلی متر جیوه افزایش یابد و تعداد نبض حداقل 20 بار کاهش یابد،  مادر ارجاع فوری داده شود.

ج- فشار خون و نبض در حالت نشسته اندازه گیری  شده و اگر میزان فشار خون از 90/140 و نبض از 100 افزایش یابد مادر ارجاع فوری شود.

د- فشار خون و نبض ابتدا در حالت خوابیده و سپس در حالت نشسته اندازه گیری شود و اگر میزان فشار ماکزیمم به میزان حداقل 20 میلی متر جیوه کاهش یابد و تعداد نبض حداقل 20 بار افزایش یابد ، مادر ارجاع فوری شود.

71- مصرف قرص اسید فولیک و قرص آهن در دوران بارداری بترتیب:

الف- از شروع هفته 16 بارداری تا سه ماه پس از زایمان – از ابتدای بارداری تا پایان بارداری

ب- از ابتدا تا پایان بارداری- از شروع هفته 16 بارداری تا سه ماه پس از زایمان

ج- هر دو قرص از هفته 16 بارداری تا سه ماه پس از زایمان

د- سه ماه قبل از بارداری- از هفته 16 بارداری تا پایان بارداری

بهداشت باروری :                                                                                                        

 72- کدام گزینه جزء مکانیسم عمل آی یو- دی نمی باشد؟

الف- ایجاد التهاب در حفره رحم و صدمه به اسپرم

ب- اختلال در حرکات لوله های رحمی و جلوگیری از انتقال اسپرم و رسیدن آن به تخمک

ج- جلوگیری از تخمک گذاری

د- تغییر در سرویکال موکوس و ترشحات اندومتر

73- بررسی دوره ای و معاینه های قرصهای ترکیبی چند وقت یکبار انجام می شود؟

الف- ماهانه        

ب- اولین بررسی 3 ماه بعد از دریافت اولین بسته قرص و بعد هر 6 ماه یکبار تا دو سال و در صورت نداشتن عارضه هر سال

ج- هر 3 ماه یکبار           

د- اولین بررسی 6 ماه بعد از دریافت اولین بسته قرص و بعد سالانه

74- مصرف اولین روز قرص های اورژانس پیشگیری از بارداری

الف- حداکثر در فاصله زمانی 72 ساعت از تماس جنسی مشکوک

ب- حداکثر در فاصله زمانی 92 ساعت از تماس جنسی مشکوک

ج- حداکثر در فاصله زمانی 100 ساعت از تماس جنسی مشکوک

د- حداکثر در فاصله زمانی 120 ساعت از تماس جنسی مشکوک

75- در صورت بروز کدامیک از علائم زیر در مصرف کننده آمپول سه ماهه ارجاع فوری نیاز است؟

الف-  تاخیر قاعدگی                           ب- سردرد شدن همراه با تاری دید            

 ج- شک به بدخیمی پستان                   د- همه موارد

 76- در صورت فراموشی مصرف دو قرص LD چه آموزشی به فرد میدهیم؟

الف-  به محض به خاطر آوردن در دو شب بعد، هر شب دو قرص خورده و بقیه قرص ها ادامه یافته وتا یک هفته  از روش کمکی مانند کاندوم استفاده شود.                      

ب- به محض به یاد آوردن قرص فراموش شده را بخورد و بقیه قرص ها را تا پایان بسته ادامه دهد.

ج- به محض  به یاد آوردن بقیه قرص ها را روزی یک عدد بخورد و تا یک هفته نیز از یک روش کمکی مثل کاندوم استفاده نماید.

د- ضمن ادامه مصرف قرص از روش اورژانس پیشگیری استفاده شود.

77- در رابطه با IUD کدام گزینه درست میباشد؟

الف-  پس از سقط یا کورتاژ زیر 12 هفته ، 6 هفته بعد میتوان IUD گذاری را انجام داد.

ب-  افزایش ترشحات واژینال از عوارض  غیر شایع IUD است.

ج-  در صورت بروز علائمی مانند درد پائین شکم ، تب و لرز فرد را به بیمارستان ارجاع میدهیم.

د- گزینه ب و ج

78- از آزمایشات لازم قبل از عمل توبکتومی کدام گزینه نادرست است؟

الف- اندازه گیری BMI       ب- انجام آزمایش جهت رد حاملگی     ج- اندازه گیری فشارخون         د- پاپ اسمیر

79- از مزیت های کاندوم، کدام گزینه نادرست می باشد؟

الف- کمک به جلوگیری از انزال زودرس                              ب-  قابل استفاده بلافاصله پس اززایمان

ج- نداشتن عوارض موضعی و عمومی                               د- کاهش خطر بروز سرطان رحم و تخمدان

سالمندان :                                                      

80- با افزایش سن نیاز بدن سالمند به انرژی ........................................... .

الف- بیشتر می شود                                             ب- کمتر می شود        

ج- متناسب  با سن سالمند برآورد می شود.                د- تغییر نمی کند

81- کدام دسته از افراد بیشتر در معرض پوکی استخوان می باشند؟

الف- افراد مسن، یائسه، سیگاری ها و کسانی که حرکت ندارند.              ب- افراد نوجوان، باردار، الکلی ها

ج- افرادی که زیاد ورزش می کنند و افراد نازا                                         د- الف و ج

82-        اثرات کمبود آب در سالمندی شامل موارد زیر است به جز:

الف- مشکلات تنفسی                   ب- گیجی                  ج- یبوست               د- خواب آلودگی

83- در دوره سالمندی و مصرف حداقل ...سهم در طول روز از گروه شیر و لبنیات توصیه می شود.

الف- 11-6                               ب- 3-2                           ج- 4-2                            د- 5-3

84- از علتهای خشکی دهان در دوره سالمندی کدام گزینه درست می باشد؟

الف- افزایش سن                                                 ب-  مصرف داروهای مدر وآرام بخش   

ج- گرفتگی بینی و نفس کشیدن با دهان                     د- همه موارد

بهداشت مدارس :

85- برای پیشگیری ازکمبود آهن وکم خونی در دانش آموزان و نوجوانان چه توصیه هایی لازم است؟

الف- ازمواد غذایی آهن دار مثل گوشت و حبوبات وسبزیجات استفاده نمایند              

ب- رعایت بهداشت فردی و جلوگیری ازابتلا به عفونت های انگلی

ج- نوشیدن چای و قهوه قبل ازغذا و بعد ازغذا                                                  

د- الف وب صحیح است

86- دانش آموزانی در معاینه چشم نیاز به ارجاع دارند که:

 الف- کاهش دید هر یک از چشم هاکمتر از10/9 – دید هر دو چشم با هم کمتر از 10/9

ب- کاهش دید هر یک از چشم هاکمتر از10/9 – دید هر دو چشم با هم کمتر از 10/10

ج- کاهش دید هر یک از چشم هاکمتر از10/8 – دید هر دو چشم با هم کمتر از10/10

د- کاهش دید هر یک از چشم هاکمتر از10/9 – دید هر دو چشم با هم کمتر از 10/8

87- مهمترین شاخص پایش رشد و تغذیه دانش آموز کدام است؟

الف- قد – سن             ب- وزن– سن                           ج- وزن– قد                              د- همه موارد

88- کدامیک از علائم زیر مربوط به سندرم مارفان نیست؟

الف-قفسه سینه فرو رفته یا بر آمده                   ب-طول کل دو اندام فوقانی در حالت بازکمتر ازقد فرد

ج-میو پاتی                                                  د-استریاهای پوستی

89- منظور از فرم (ا/ب/م)در فرم آماری 1-109چیست؟

الف-اختلال/بیماری /معاینه                   ب-ارجاع/بیماری/معاینه      

 ج-اختلال/بیماری /مشکوک                  د-اختلال/بینایی/مشکوک

بهداشت محیط :

90-مقدار مطلوب کلر باقیمانده در آب آشامیدنی در چه حدی باید باشد؟

الف- 2/0- 5/0 میلی گرم در لیتر                                  ب- 5/0 تا 1 میلی گرم در لیتر

 ج- 2/0-8/0 میلی گرم در لیتر                                     د- 1 میلی گرم در لیتر

91- در مبارزه با حشرات استفاده از حشره های نر عقیم جزء کدامیک از روشهای مبارزه می باشد؟

الف- مبارزه فیزیکی           ب- مبارزه شیمیایی           ج- مبارزه بیولوژیکی              د- مبارزه ژنتیکی

92- ساده ترین و عملی ترین روش دفع زباله در مناطق روستایی چیست؟

الف- سوزاندن                   ب- کمپوست( کودبهداشتی)           ج- دفن کردن           د- هیچکدام

93- جهت برخورد با متخلفین بهداشتی دفع غیر بهداشتی فاضلاب چه مراحلی طی می­شود؟

الف- آموزش، صدور اخطاریه بهداشتی، معرفی به دادگاه بر اساس ماده 688            

ب- صدور اخطاریه بهداشتی، معرفی به دادگاه بر اساس ماده 13

ج- آموزش، صدور اخطاریه بهداشتی، معرفی به شورای حل اختلاف                     

د- آموزش، معرفی به دادگاه بر اساس ماده 688

94- پرونده آبرسانی باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

الف- داشتن کروکی منابع آب ( چشمه- چاه ) و شبکه آبرسانی – فاصله تا روستا

ب- وجود فرم تکمیل شده مشخصات آبرسانی روستا – فرم کلر سنجی - لیست خانوار های استفاده کننده از آب جوشیده  

ج- نتایج آزمایش باکتریولوژیکی                                                د- همه موارد

95- کدامیک از موارد زیر در مراحل سالمسازی سبزیجات صحیح است؟

الف- پاکسازی، گندزدایی، انگل زدایی، شستشو              ب- انگل زدایی، پاکسازی، گندزدایی، شستشو

ج- پاکسازی،انگل زدایی، گندزدایی، شستشو                   د- انگل زدایی، شستشو، پاکسازی، گندزدایی

 96- شاخص آلودگی آب و منشاء آن بترتیب.............. است.

الف- E- Coli میکربی       ب- اشرشیا کلی- میکربی        ج - -E- Coli ویروسی         د- اشرشیا کلی- مدفوعی

97- برای کدامیک از صنوف زیر کارت بهداشت شش ماهه صادر می گردد؟

الف- آرایشگاه- کبابی- خواربار فروشی                                  ب- کبابی- نانوایی- شیرینی فروشی

ج- عطاری- نانوایی- میوه فروشی                                         د- کبابی- خواربار فروشی- رستوران

98- آمارهای ر-110 و جدول فعالیتها و کلرسنجی بترتیب در چه زمان هایی ارسال می گردد؟

الف- هر شش ماه- هرماه- هر فصل                          ب- هر فصل – هر شش ماه- هر ماه

ج- هر فصل- هر فصل- هر ماه                                د- هر شش ماه- هرماه- هر ماه

99- آلوده شدن منابع آب های زیر زمینی از مهمترین خطرات زیست محیطی مربوط به کدام روش دفع زباله می باشد؟

الف- سوزاندن زباله              ب- دفن زباله                  ج- جداسازی زباله                        د- بازیافت

بهداشت حرفه ای :

100- در برنامه هدفمندی بازدید از کارگاه های صنوف بهداشت حرفه ای به چند درجه تقسیم بندی میشوند؟

الف- 2 درجه (درجه 1 و درجه 2)                     ب- 4 درجه (درجه 1، درجه 2، درجه 3 و شاغل خاص)           

 ج- شاغل خاص                                        د- 3 درجه (درجه 1، درجه 2 و شاغل خاص

101- عوارض ناشی از صدا عبارت است از:

الف-  روانی – فیزیولوژیکی- شنوایی                         ب- ضربان قلب- فشار خون- ضایعات استخوانی

ج-  کاهش شنوایی- کری موقت- کاهش فشار خون      د- تحریک پذیری-خستگی زود رس- مرگ سلولی

102- مهمترین راه ورود مواد زیان آور محیط کار کدامیک می باشد؟

الف- پوست                        ب- دهان                       ج- گوارش                       د- تنفسی

103- کدامیک از فرمهای آماری زیر هر شش ماه یکبار توسط بهورز تکمیل می شود؟

الف- فرم آماری کشاورزان        ب- فرم شماره یک             ج- فرم شماره 2        د- فرم آماری سیلیکوزیس

104- تعریف جامع بهداشت کشاورزی چیست؟

الف- علمی است که معاینات کشاورزان را در بر می گیرد.          

ب- علمی است که عوامل زیان آور محیط کار کشاورزی را بررسی می کند.

ج- علمی است که با شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی ودرمانی باعث حفظ سلامت کشاورزان و خانواده آنها می شود.

د- علمی است که با شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار باعث حفظ سلامت کشاورزان می شود.

 بهداشت روان :

105- بیماری که دوره درمان را کامل کرده است و طبق نظر پزشک نیازی به ادامه درمان ندارد، در فرم آماری ماهیانه در کدام ستون ثبت می گردد؟

الف- تحت مراقبت                 ب- تکراری                       ج- عود                             د- بهبودی

106- علائم زیر مربوط به کدامیک از بیماریهای روانی عصبی می باشد؟

"فردی که بی جهت خوشحال است، پرحرفی می کند، خیلی کم می خوابد، مدام شعر و آواز می خواند و خیلی زود عصبانی می شود".   

الف- روانی خفیف             ب- روانی شدید                ج- عقب ماندگی ذهنی                    د- مانیک

  107- چنانچه  بیماری در یک ماه چندین بار مراجعه به پزشک داشته باشد، در فرم ثبت اختلالات چند بار ثبت می شود؟

الف- یک بار              ب- دو بار                ج- سه بار                     د- بستگی به نظر پزشک دارد

 108- "تنظیم کردن برنامه خواب و استراحت و برنامه ریزی برای انجام فعالیت های تفریحی و فوق برنامه" در کدام دسته از مهارت های مقابله ای مدیریت استرس قرار می گیرد؟

الف- تغییر دادن نگرش و ادراکات              ب- تغییر دادن نحوه تعامل با محیط   

ج- افزایش توانایی های جسمی              د- تغییر دادن محیط

109- آمار بیماری که جهت دریافت خدمات یا بستری شدن، ارجاع داده شده باشد، در کدام ستون ثبت میگردد؟

الف- ارجاع و تکراری             ب- ارجاع و جدید            ج- ارجاع و تحت مراقبت               د- هیچکدام

درمان ساده علامتی و دارویی  :

110- اگر در معاینه شکم بیمار درد در قسمت وسط و بالای شکم بوده و با دراز کشیدن درد او بیشتر می شود اقدام بهورز را مشخص کنید؟

الف- بیمار را ارجاع فوری نزد پزشک می دهیم                      ب- مطابق دارونامه بهورزی او را درمان می کنیم.

ج- آموزش در زمینه افزایش تعداد دفعات تغذیه و رعایت رژیم غذایی را می دهیم.                د- موارد ب و ج

111- اگر بیماری دچار سردرد همراه با تب باشد اقدام لازم برای وی را مشخص کنید؟

 الف- به او مسکن می دهیم و پاشویه کرده و بعد از 24 ساعت پیگیری می کنیم.

ب- اگر بیمار دارای سردرد شدید با نشانه های خطر باشد بیمار را ارجاع فوری می دهیم.

ج- اگر درد بیشتر در ناحیه بالای ابروها احساس شود بیمار را ارجاع غیر فوری می دهیم.          

د- همه موارد

 112- محلول لیندان به منظور اثر ضدگال به چه مدت باید روی پوست بدن باقی بماند؟

الف- 10 تا 8 دقیقه                       ب- 12-8 ساعت             ج- 24 ساعت                  د- هیچکدام

113- موارد منع مصرف شربت پی پرازین کدامست؟

الف- حساسیت به دارو                                ب- بیماران مبتلا به صرع       

ج- بیماران مبتلا به ناراحتی کبدی و کلیوی        د- همه موارد

114- پماد سوختگی در کدامیک از موارد زیر قابل استفاده است؟

الف- قرمزی ران و کشاله ران کودک در اثر ادرار            ب- سوختگی در اثر آفتاب   

ج- سوختگی که تاول زده باشد                                 د- موارد الف و ب

کمکهای اولیه  :                                                                                                                             

115- تعریف

«کشیده شدن و یا پاره شدن الیاف اطراف مفصل در نتیجه پیچ یا کشش شدید» مربوط به کدام گزینه است؟

الف-  در رفتگی           ب- کشش شدید عضلانی         ج- پیچ خوردگی               د- ضرب خوردگی

116- در گاز گرفتگی با سگ چه خطراتی فرد را تهدید می کند؟

الف- بیماری کزاز           ب-  خونریزی                      ج-  عفونت                         د- همه موارد

117- گزینه نادرست کدام است؟

الف- از علائم خونریزی شکمی ، سردشدن پوست وانتهاها ورنگ پریدگی است.       

ب- در فردی که دچار خونریزی دهان شده در صورت مهار خونریزی برای 12 ساعت میتوان به وی مایعات داغ نوشاند.   

ج- در کمکهای اولیه مسمومیت با نفت، دو قاشق غذا خوری پارافین به مصدوم می دهیم.                   

د- در گزش با عنکبوت از کیسه آب سرد یا یخ استفاده می کنیم.

118- اولین کار در شکستگی ها:

الف-  تسکین درد                       ب- جلوگیری از عفونت          

ج- جا اندازی عضوشکسته             د- بی حرکتی نمودن عضو

119- اولین اقدام در برق گرفتگی چیست؟

الف- حفظ خونسردی            ب- قطع برق                   ج- تنفس مصنوعی                د- ماساژ قلب

120- در رابطه با کپسول اکسیژن کدام گزینه نادرست است؟

الف- فشارسنج، فشار گاز کپسول را نشان می دهد.

ب- شیشه محتوی آب مقطر لازم است تا 3/2 خط نشانه پر گردد.

ج- مهمترین خطر استفاده از کپسول اکسیژن، مسمومیت با آن است.

د- هر چند وقت باید اتصالات دستگاه اکسیژن را روغن کاری کرد.

  با آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما عزیزان

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

نظام ارائه خدمات بهداشتی

41

 

*

 

 

82

*

 

 

 

1

 

 

 

*

42

 

 

 

*

83

 

*

 

 

2

 

*

 

 

43

 

 

*

 

84

 

 

 

*

3

 

 

 

*

کودک سالم ، مانا ، شیردهی

بهداشت مدارس

4

*

 

 

 

44

 

*

 

 

85

 

 

 

*

5

 

 

*

 

45

*

 

 

 

86

 

*

 

 

زیج حیاتی

46

*

 

 

 

87

 

 

*

 

6

*

 

 

 

47

 

 

*

 

88

 

*

 

 

7

*

 

 

 

48

 

 

 

*

89


مطالب مشابه :


پمفلت

از سر دلتنگی - پمفلت - غرور هدیه ی شیطان است و عشق هدیه ی خداوند و ما هدیه ی شیطان را به
دانلود پمفلت های پزشکی پرستاری

برچسب‌ها: پمفلت زخم معده, پمفلت سیاه سرفه, پمفلت سرطان رحم, پمفلت هپاتیت ب,
چند پمفلت آموزشی

پمفلت هاي و جزوات واکسن هپاتیت ب «دریافت فایل» سایت راهنمای برنامه ی
آزمون مرحله دوم بهورزان شهرستان نکا

الف- کتابچه ب- پمفلت ج - نشریه 43- در مورد واکسن هپاتیت ب جمله
جدول واکسیناسیون کودکان

هپاتیت ب. هپاتیت ب . Hep.B پمفلت های
دانلود پمفلت هاي و جزوات آموزشی

"مرصوص bums " - دانلود پمفلت هاي و جزوات آموزشی واکسن هپاتیت ب «دریافت
کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه: نکات یادگیری

ب: علائم یادگیری این موضوع که واکسن هپاتیت ب در کودکان نارس 1.یادگیری از پمفلت های
اپيدميولو‍‍ژي و كنترل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن - هپاتیت

پمفلت و اسلاید هپاتیت هاي ویروسی (Viral Hepatitis ) ب: کنترل بیماران، تماسها و
کاربرد انواع سرم

ب ) غیر قابل تزریق : شستن ماشین دیالیز _ شستن ماشین ساکشن . 2 تشخیص هپاتیت Detection of hepatitis
برچسب :