شيوه‌نامه ارزشيابي كاركنان وزارت آموزش و پرورش به استان‌هاي كشور ابلاغ شد

 

آئين‌نامه ارتقاي شغلي كارمندان

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان را ابلاغ كرد.


در اجراي تبصره بند «ب» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 موضوع تصميم نامه تاريخ 1389.1.14 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك،‌ آيين‌نامه اجرايي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري تاريخ 1388.11.21 اجراي تبصره بند 2 قسمت ب بخشنامه تاريخ 1389.10.27 و در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد در حوزه مديران و كارمندان، «دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان» مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، به شرح زير تصويب و ابلاغ مي‌شود.

ماده1- تكاليف عمومي

1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند؛ اهداف عمليات سالانه هر يك از معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي استاني و واحدهاي تابعه خود را طبق دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد (دستورالعمل تاريخ 1389.5.28)، تعيين و حداكثر تا پايان فروردين‌ماه هر سال براي اجرا در همان سال ابلاغ نمايند.
2- معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاههاي استاني و واحدهاي تابعه تمام دستگاههاي اجرايي مؤظفند اهداف عملياتي ابلاغ شده را در قالب شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري تعريف و آن را مبناي ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان هر يك از واحدهاي تحت پوشش خود قرار دهند.
تبصره 1: شاخص‌هاي مذكور بايد به همراه برش‌ها و استاندارد برنامه‌اي مربوط حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال در قالب فرم مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي به مديران و كارمندان واحدهاي تحت پوشش ابلاغ شود.
تبصره 2: معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي استاني و واحدهاي تابعه تمام دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي و تحقق اهداف تعيين شده در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط، با مديران واحدها تفاهم‌‌نامه امضا كنند.
تبصره 3: سقف امتياز تعيين شده براي هر يك از شاخص‌هاي اختصاصي براساس ميزان اهميت و اولويت، به تأييد بالاترين مقام دستگاه مي‌رسد.
3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام مديريت عملكرد مديران و كارمندان خود را مكانيزه كنند، به طوري كه قابليت لينك به سامانه جامع مديريت عملكرد مستقر در سطح دستگاه را داشته باشد.
تبصره - ستون مربوط به تحليل عملكرد (در فرم ارزيابي عملكرد) از اهميت بالايي برخوردار است.
بنابراين دستگاه‌ها مكلفند نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام‌هاي لازم براي بهبود عملكرد را بررسي و تحليل نموده و براساس آن تغييرات لازم را در برنامه‌هاي اجرايي، نحوه اجرا و توانمندسازي كارمندان براي سال آتي اعمال نموده و با همكاري كاركنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمايند.
4- حيطه شمول هر يك از فرم‌هاي ارزيابي موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:
الف- فرم ارزيابي عملكرد مديران مياني (فرم شماره 1) براي ارزيابي معاونان سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌ها، مديران كل، مديران، معاونان مديركل (به غير از مديران واحدهاي استاني) و مشاغل هم‌تراز.
ب- فرم ارزيابي عملكرد مديران پايه (عملياتي) و سرپرستان (فرم شماره 2) براي ارزيابي رئيس اداره، قسمت، گروه و مشاغل همتراز.
ج- فرم ارزيابي عملكرد كارمندان (فرم شماره 3) براي ارزيابي تمامي كاركندان در سطوح مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تبصره 1- مديران دستگاههاي اجرايي مستقر در استان‌ها براساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد موضوع بندهاي (الف) و (ب) آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري و با رعايت ماده (3) بخشنامه شماره 200.27911 تاريخ 1389.5.28 مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
تبصره 2- فرم‌هاي ارزيابي عملكرد استانداران و فرمانداران توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد.
ماده 2 - نحوه تكميل فرم‌هاي ارزيابي عملكرد
1 - امتيازها: مجموع امتياز در هر سطحي ارزيابي 100 مي‌باشد كه 40 امتياز مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي و 60 امتياز مربوط به شاخص‌هاي عمومي است.
2 - فرم هاي ارزيابي عملكرد: فرم‌هاي ارزيابي عملكرد تمام سطوح از دو بخش اصلي به شرح زير تشكيل شده است:
الف) شاخص‌هاي اختصاصي: در برگيرنده شاخص‌هاي اختصاصي مديران و كارمندان بوده و ستون‌هاي «محورهاي ارزيابي»، «شاخص‌هاي ارزيابي»، «واحد سنجش»، «هدف مورد انتظار» و «سقف امتياز» مطابق بندهاي يك و دو ماده يك اين دستورالعمل توسط هر يك از واحدهاي سازمان تكميل و در اختيار ارزيابي شوندگان قرار مي‌گيرد.
ب) شاخص‌هاي عمومي: در برگيرنده شاخص‌هاي عمومي و توانمند‌سازها مي‌باشد. اين شاخص‌ها در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، مشترك و شامل پنج محور؛ «ابتكار و خلاقيت»، «مهارت‌ها و توانمندي ها»، «خدمات برجسته»، «آموزش» و «رضايت ارباب رجوع» است. امتياز دو محور «مهارت‌ها و توانمندي‌ها» و «خدمات برجسته» براساس نتيجه به دست آمده از بخش (الف) همين بند تعيين خواهد شد.
تبصره يك - فرم‌هاي ارزيابي عملكرد توسط ارزيابي شونده تكميل شده و توسط ارزيابي كننده (مدير واحد) تاييد مي‌شود نتايج ارزيابي پس از بررسي مدارك و مستندات و تاييد نهايي توسط كميته تحول اداري، قابل استناد مي‌باشد.
تبصره 2 - دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به منظور ارزيابي دقيق‌تر شاخص‌هاي عمومي، شيوه نامه اجرايي متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي دستگاه تدوين و پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اجرا نمايند.
ماده 3 - نحوه ارتقاء رتبه شغلي با توجه به امتياز مكتسبه از ارزيابي
- ميانگين امتياز مكتسبه از مجموعه امتيازات شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي در طول دوره، مبناي امتيازدهي براي ارتقاي رتبه كارمندان (با رعايت ساير شرايط) مي‌باشد.
تبصره يك - ارتقاء به رتبه‌هاي خبره و عالي مستلزم مستند‌سازي تجربيات توسط كارمندان مي‌باشد. تجربيات مدون شده داراي ويژگي‌هاي زير بوده و با تاييد كميته مربوط قابل اعمال مي‌باشد:
1 - تجربيات بايستي مرتبط با شغل مورد تصدي باشد.
2 - براي كسب رتبه‌هاي پيشين استفاده نشده باشد.
3 - مسائل، چالش‌ها و مشكلات (موانع، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها) مرتبط با شغل را كه بر اثر تجربيات كارمندان شناسايي شده بيان نمايد.
4 - نتيجه‌گيري و راه‌حل‌هاي مناسب جهت رفع موانع و مشكلات ارائه گردد
تبصره 2 - كارمنداني كه طبق بخشنامه تاريخ 1389.10.27 داراي شرايط ارتقاء به رتبه‌هاي پايه، ارشد، خبره و عالي هستند، مي‌توانند اقدام به ارائه تقاضاي خود به واحذ ذيربط (امور اداري يا عناوين مشابه) نمايند.
واحد ذيربط موظف است با رعايت مفاد اين دستورالعمل و بخشنامه مذكور اقدام نمايد.
تبصره 3 - امتيازات كسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاي همان رتبه ملاك عمل خواهد بود و براي ارتقاهاي بعدي قابل محاسبه نيست.
تبصره 4 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، كارمندان خود را به نحوي ارزيابي نمايند، كه تخصيص رتبه‌هاي، ارشد خبره و عالي از سطوح پايين تا عالي سازماني به صورت هرم، در آن دستگاه شكل بگيرد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بر اجراي اين بند نظارت خواهد نمود.

ماده 4 - نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد فرد در ماموريت‌هاي سازمان
1 - مديران و كارمنداني كه مجموع امتياز ارزيابي عملكرد آنها در پنج سال متوالي حداقل 85 درصد باشد، از يك طبقه شغلي تشويقي (حداكثر يك بار در طول خدمت) برخوردار مي‌شوند.
2 - نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان، مبناي پرداخت هر گونه پاداش (به استثناي پاداش مربوط به ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري) از جمله پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد.
3 - مديران و كارمنداني كه مجموع امتياز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي با پنج سال متناوب حداقل 85 درصد باشد، در معرفي به دوره‌هاي آموزشي خارجي (بورس) از اولويت برخوردار هستند.
تبصره - بهره‌مندي مديران، كارمندان و مديران واحدهاي استاني از مزاياي فوق‌الذكر، منوط به كسب رتبه متوسط يا بالاتر دستگاه از ارزيابي عملكرد (موضوع رديف ب بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) مي‌باشد.
4 - كسب حداقل 85 درصد از مجموع امتياز ارزيابي عملكرد كارمندان در سال قبل، براي هرگونه ارتقا شغلي از جمله، انتصاب در پست‌هاي مديران پايه الزامي است. در مورد مديران مياني، ميانگين امتياز دو سال گذشته مبناي عمل مي‌باشد.
5 - مديران و كارمنداني كه امتياز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيش‌بيني شده كمتر باشد (موضوع آيين‌نامه اجرايي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري) در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي، باز خريد مي‌شوند
تبصره يك - امتيازهاي مطرح شده در بندهاي 1 تا 4 اين ماده در خصوص شاغلان مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود.
تبصره دو - در خصوص مديران دستگاه‌هاي استاني، براساس نتايج حاصل از اجراي تبصره يك بند 4 ماده يك اين دستورالعمل، رفتار خواهد شد.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين دستورالعمل تمامي بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با اين دستورالعمل لغو مي‌شود.
ماده 6 - مسئوليت اجرا و نظارت بر اين دستورالعمل در دستگاه‌هاي اجرايي به عهده دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) بوده و دفاتر منابع انساني و تحول اداري استانداري‌ها مسئول نظارت بر نحوه اجرا در دستگاه‌هاي اجرايي استان است.


مطالب مشابه :


ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد كاركنان و کتابها وب سايت طب قرآني يه عالمه كتاب براي دانلود سه گيگ
ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزياب؛ معيارهاي ارزيابي؛ فنون ارزيابي بخش دانلود كتاب
كارت امتيازي متوازن ( Balanced Scorecard ( BSC

در مورد روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان و مدل هاي ارزيابي عملكرد. و نيز كتاب سال 1996
فلسفه ارزيابي

، ارزيابي عملكرد كاركنان، آسيب براي اجراي ارزيابي » و همچنين كتاب 5 ستاره دانلود آهنگ
نظارت و بازرسي از نظرقرآن و احاديث اسلامي

ارزيابي عملكرد آموزش نظارت ومراقبت‏بر عملكرد كاركنان خود غافل نبودند دانلود
مقاله تحقيقي درباره حسابرسی عملکرد

ارزيابي عملكرد موثرترين راه دستيابي به اين امر، همكاري با كاركنان دانلود كتاب
شيوه‌نامه ارزشيابي كاركنان وزارت آموزش و پرورش

شيوه‌نامه ارزشيابي كاركنان و اهميت ارزيابي عملكرد كاركنان در دانلود نمونه
حسابداري منابع انساني نياز امروز

تقويت و بهبود عملكرد كاركنان تواند در ارزيابي عملكرد و كارايي دانلود كتاب
شيوه‌نامه ارزشيابي كاركنان وزارت آموزش و پرورش به استان‌هاي كشور ابلاغ شد

شيوه‌نامه ارزشيابي كاركنان وزارت لینک اول دانلود اجرايي ارزيابي عملكرد
مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

نسبت به ارزيابي عملكرد در فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان شده در كتاب
برچسب :