آئین نامه فارغ التحصیلی

 

شرایطفارغالتحصیلی

ماده۹۱-دانش آموزی فارغ التّحصیل شناخته می شود که:

الف)درکلّیّهواحدهایدرسیدورهمتوسّطهدررشتهمربوط(حدّاقلّ ۹۶ واحددرسی) قبولشدهباشد.


مطالب مشابه :


آئین نامه مربوط به غایبین امتحانات

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. آموزی در امتحانات نوبت دوم و یا هر
آئین نامه فارغ التحصیلی

اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه. دريافت فيش حقوق. حدّاکثر در دو
بيش فعالي

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. و فقدان توجه دو نوع دارد كه هر كدام
بلوغ زودرس

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر دو جنس بدلیل افزایش تمایل
آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر درس بيش از دو پانزدهم مجموع
آخرین اصلاحیه های آین نامه های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. برنامه درسي به دو صورت داخلي و
تغيير شاخه يا رشته در دوره متوسطه

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. است حدّاكثر تا دو هفته قبل از شروع
مشكل زبان و تكلم در كودكان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. به نظر مي رسد اين بيماران به دو
بهداشت روان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. اين بررسي نشان داده که در طول دو
برچسب :