(EPQ)پرسشنامه شخصیتی آیزنک

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)
مشخصات آزمون:
دامنه سني:  16 سال به بالا
ميزان تحصيلات آزمودني:  پنجم دبستان
نوع سؤال:  دو گزينه اي بلي/ خير
تعداد سؤال:  57 سؤال
زمان لازم جهت اجرا:  بين10 تا 15 دقيقه
هنجارها: هنجاريابي ايراني
نوع روايي:  همگرايي براي بيماران رواني 55% است
نوع اعتبار:  از طريق بازآزمايي بين 48% تا 86% گزارش شده است
متغيير مورد اندازه گيري:
هانس يورگن آيزنک، بيشتر دوران شغلي خود را به انجام پژوهش درباره اندازه گيري شخصيت گذرانده است. او براي کشف کردن صفات شخصيت از تحليل عاملي استفاده کرده است. آزمون آيزنک دو بعد شخصيت افراد بزرگسال و سه بعد شخصيت نوجوانان را مي سنجد. در زير به دو وجه سنجش شخصيت بزرگسالان اشاره مي شود:
الف) برون گرايي در برابر درون گرايي (Extraversion versus Introversion (E
ب) روان رنجور خويي در برابر پايداري هيجاني (Neuroticism versus Emotional stability (EN
درون گرايي رفتاري است كه با ديدگاه دروني ذهني همراه بوده و فرد درون گرا آمادگي بيشتري براي خود داري و تسلط بر نفس از خود نشان مي‌دهد. اين افراد كمتر تمايل به حضور در جمع دارند و و بيشتر دقت خود را به مطالعه و فعاليتهاي ذهني انفرادي مي‌گذرانند.
برون گرايي رفتاري است كه با ديدگاه عيني و خارجي مشخص شده و با فعاليت عملي بالاتري همراه است، افراد برون‌گرا (آمادگي كمتري براي تسلط بر نفس خويش برخوردارند.
پرسشنامه هاي شخصيتي آيزنک بر اين مبناي نظري استوار مي باشند که شخصيت شکل يافته از دو بعد برون گرايي/ درون گرايي و با ثباتي هيجاني/ بي ثباتي هيجاني است. از اين رو، آيزنک بر اين باور است که غالباً افراد به چهار گروه تقسيم مي شوند. که عبارتند از:
الف) درون گراي با ثبات
اين گروه افرادي فعل پذير، محتاط، فکور، صلح جو، خوددار، قابل اعتماد، همسان خو و آرام هستند.
ب) برون گراي با ثبات
اين گروه افرادي مردم آميز، معاشرتي، پر حرف، حاضر جواب، سهل گير، سرزنده، بي خيال و رهبر هستند.
ج) درون گراي بي ثبات
اين افراد دمدمي، دلشوره اي، کم انعطاف، هشيار، بدبين، تودار، مردم گريز، کم حرف هستند.
د) برون گراي بي ثبات
اين افراد زود رنج، بيقرار، پرخاشگر، تحريک پذير، تغيير گرا، تکانشي، خوشبين و پرتلاش هستند.

 نحوه اجرا و نمره گذاري:
آزمودني بايد با توجه به وضع عاطفي خود، در مقابل هر سؤال گزينه بلي يا خير را علامت بزند و هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذارد. پس از اجراي آزمون، پاسخ هاي جمع آوري شده آزمودني، با سه کليد:E,N,L مقايسه مي شود و به هر پاسخي که شبيه کليد است يک نمره تعلق مي گيرد. سپس با استفاده از جدول تبديل نمرات خام به نمرات درصدي، که در صفحه بعد آمده است، رتبه درصدي آزمودني را در هر کليد بدست مي آوريم و بر اساس درصدها تفسير ميکنيم.
s15n3k.jpg
شيوه تفسير:
کليد Lميزان دروغ گويي آزمودني را نسبت به سؤالات آزمون مي سنجد. چنانچه آزمودني در اين مقياس نمره تراز شده اي بيش از 50 کسب نمايد، گرايش به دروغگويي و چنانچه نمره تراز شده اي کمتر از 50 بدست آورد، گرايش به راست گويي دارد. اگر آزمودني دروغگو به حساب آيد بايد در مورد صحت مقياس هاي E,N ترديد کرد.
کليد Eميزان درون گرا يا برون گرا بودن آزمودني را مي سنجد، اگر آزمودني نمره کمتر از 50 بدست بياورد، تمايل به درون گرايي  اگر نمره بيشتر از 50 کسب کند، گرايش به برون گرايي دارد.
کليد Nميزان باثباتي يا محکم بودن آزمودني را در مقابل بي ثباتي يا تحريک پذيري او از نظر هيجاني اندازه گيري مي کند و نشانگرگرايش به روان رنجور خويي فرد است. چنانچه آزمودني در اين مقياس نمره اي بيشتر از 50 کسب نمايد، گرايش به بي ثباتي دارد و اگر نمره او کمتر از 50 باشد، گرايش به ثبات و محکم بودن از نظر هيجاني دارد.
در ادامه مطلب سوالات پرسشنامه و کليد تصحيح آورده شده است.
ارائه شده از:
http://psycho4all.blogfa.com/8705.aspx


مطالب مشابه :


پرسشنامه ها INVENTORY یا آزمون ها (روانسنجی)

پرسشنامه اضطراب کتل (C.A.S) Cattel Anxiety Scale. پرسشنامه شخصیی برن پرسشنامه اضطراب
آزمون های آنلاین روانشناسی

اضطراب کتل. 2- متن، آزمونی که تغییرات در ادراک متن ؛در مقابل پرسشنامه چند محوری
(EPQ)پرسشنامه شخصیتی آیزنک

پرسشنامه شخصیتی آیزنک ین متن توسط مؤسسه ی آنتونی رابینز برای موفقیت سايت اضطراب
آزمون های روانشناسی

اضطراب کتل. 2- متن، آزمونی که تغییرات در ادراک متن ؛در مقابل پرسشنامه چند محوری
دانلود انواع پرسشنامه های تحقیقاتی و پژوهشی

متن یا توضیحاتی در پرسشنامه ارزیابی اضطراب. پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل. پرسشنامه
اضطراب امتحان

علايم اضطراب پس - اطمينان خاطر به دانش آموزان درراستاي طراحي سؤالات از متن ریموند کتل.
آزمونهای روانی:

اصطلاح آزمونهای روانی برای اولین بار در سال 1890 ازسوی مک کین کتل پرسشنامه اضطراب آنها
پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

پرسشنامه هوش هیجانی بار در دو منبع زیر تفاوتهایی میان تعداد و متن گویه ها وجود کتل
محاسبه آلفای کرونباخ در هنگام نمونه گيري

متن كتبي كلاس تدريس غلبه بر اضطراب لازم است پیش نویس پرسشنامه قبل از اینکه به
برچسب :