طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه شیمی

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه شیمی

معرف‌كالكون : يك گرم ‌از معرف كالكون ‌را با 100 گرم كلرور سديم مخلوط نموده ‌و در يك‌ هاون ‌بسائيد.

معرف اريو كرم ‌بلك تي : يك گرم ‌از معرف ‌را با 100 گرم ‌كلرور سديم مخلوط نموده ‌و بسائيد.

معرف ‌مخلوط : 0.2 گرم ‌برومو كروزول گرين و 0.2 گرم متيل رد در 400 ميلي ليتر اتانول حل نمائيد.

معرف باريم دي فنيل آمين سولفانات : 0.3 گرم از معرف را به يك بشر 400 ميلي ليتري منتقل نموده و 100 ميلي ليتر آب مقطر و سپس 100 ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ به آن اضافه نمائيد و كاملا بهم بزنيد و در شيشه ‌تيره ‌رنگ نگهداري كنيد. مي توانيد بجاي محلول از جامد آن نيز استفاده نمائيد.

معرف متيل رد : 2/0 گرم متيل رد را در 100 ميلي ليتر اتانول حل كرده و محلول را صاف نمائيد.

معرف فنل فتالئين : 5/0 گرم فنل فتالئين را در 100 ميلي ليتر اتانول حل نمائيد.


معرف تيمول فتالئين : 0.4 گرم تيمول فتالئين ‌را در 600 ميلي ليتر اتانول حل نموده و سپس 400 ميلي ليتر آب مقطر اضافه نموده و محلول را هم بزنيد تا يكنواخت شود و اگر رسوبي در محلول وجود داشت آنرا صاف نمائيد.

 

معرف متيل اورانژ : 0.5 گرم معرف را در يك ليتر آب مقطر حل نمائيد.

اسيد كلريدريك 0.1 نرمال : 8.28 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ را به حجم يك ليتر برسانيد. يا يك عدد تيترازول 0.1 نرمال به حجم يك ليتر برسانيد.

اسيد كلريدريك 1 نرمال : 82.8 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ را به حجم يك ليتر برسانيد يا يك عدد تيترازول 1 نرمال به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول آب مقطر اسيدي : 20 ميلي ليتر اسيد كلريدريك را با 500 ميلي ليتر آب مقطر مخلوط نمائيد.

اسيد كلريدريك 5 درصد : به ازاي هر 5 ميلي ليتر اسيد كلريدريك، 95 ميلي ليتر آب مقطر اضافه نمائيد.

اسيد كلريدريك 99+1 : به ازاي هر يك ميلي ليتر اسيد كلريدريك، 99 ميلي ليتر آب مقطر اضافه نمائيد.

محلول اسيد نيتريك 0.1 نرمال : 6.9 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ را به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول 0.1 نرمال سود : 1 گرم NaOH جامد را در آب مقطر حل نمـــوده و در يك بالن ژوژه 250 ميلي ليتري به حجم برسانيد.

محلول 10 گرم در ليتر سود : 10 گرم سود جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول 4 نرمال KOH : مقدار 250 گرم KOH جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول كلرور استانو : مقدار 5 گرم SnCl2.2H2O را در ده میلی لیتر اسید کلریدریک غليظ حل نموده و حجم را با آب مقطر به  100 میلی لیتر برسانيد. محلول را جوشانده تا رنگ آن شفاف شود، سپس مقداري قلع فلزي به آن اضافه كنيد.

محلول دي كرومات پتاسيم 0.05 نرمال : يك عدد تيترازول 0.1 نرمال را به حجم دو ليتر برسانيد يا جامد آن را بمدت 2 ساعت در اون در حرارت 120 خشك نموده و 2.4516 گرم را در آب مقطر حل كرده و حجم را به يك ليتر برسانيد.

محلول نيترات نقره (جهت شناسائي حضور كلر و براي اطمينان از شستشوي رسوبات) : 17 گرم نيترات نقره را در آب مقطر حل نموده و حجم را به يك ليتر برسانيد.

محلول نيترات آمونيوم 20 گرم در ليتر (NH4NO3) : مقدار 20 گرم نيترات آمونيوم را در آب مقطر حل نموده و حجم را به يك ليتر برسانيد. محلول بايد در حضور معرف متيل رد با آمونياك تا پيدايش رنگ زرد خنثي شده باشد.

محلول 0.01 نرمال : EDTA يك عدد تيترازول 0.1 نرمال EDTA را به حجم ده ليتر برسانيد. يا 37.224 گرم از نمك (Na2H2Y.2H2O) خالص را كه در اون در حرارت  80 درجه سانتیگراد خشك شده است وزن نموده و به حجم ده ليتر برسانيد.

محلول بافر : (PH=10) مقدار 50 گرم كلرور آمونيوم را در آب مقطر حل نموده و 550 ميلي ليتر NH3 غليظ اضافه نموده و به حجم يك ليتر برسانيد.

كلرور باريم 100 گرم در ليتر : مقدار 100 گرم BaCl2.2H2O را در آب مقطر حل و به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول نيترات نقره 0.05 نرمال : 8.4938 گرم نيترات نقره را كه قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتيگراد حداكثر بمدت يك ساعت قرار داده شده را در آب مقطر حل نموده و حجم را به يك ليتر برسانيد. همچنين مي توانيد يك عدد تيترازول 0.1 نرمال را به حجم 2 ليتر برسانيد.

محلول 5 درصد كرومات پتاسيم : مقدار 12.5 گرم كرومات پتاسيم را در 250 ميلي ليتر آب مقطر حل نمائيد.

اسيد فسفريك 1+1 : 500 ميلي ليتر اسيد فسفريك غليظ (H3PO4) را با 500 ميلي ليتر آب مقطر مخلوط نمائيد.

محلول كلرور جيوه اشباع : يك محلول اشباع از جامد كلرور جيوه (HgCl2) تهيه كنيد.

محلول آمونياك 1+1 : حجم مساوي از آب مقطر و آمونياك غليظ مخلوط نمائيد.

محلولppm Na2O 1000 : مقدار 1.8859 گرم از كلرور سديمي كه قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتيگراد گذاشته شده است در آب مقطر حل نمائيد و حجم را به يك ليتر برسانيد.

محلول ppm K2O 1000 : مقدار 1.5829 گرم از كلرور پتاسيمي كه قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتيگراد گذاشته شده است را در آب مقطر حل نمائيد و حجم را به يك ليتر برسانيد.

محلول ppm Na2O 5 و ppm K2O 10 : مقدار 5 ميلي ليتر از محلول ppm Na2O 1000 و 10 ميلي ليتر از محلول ppm K2O 1000 را در يك بالن ژوژه يك ليتري به حجم برسانيد.

مخلوط كربنات سديم و پتاسيم : مقدار مساوي از كربنات سديم و پتاسيم را وزن كرده و با هم مخلوط نمائيد.

محلول 0.05 نرمال كلرور سديم : مقدار 2.9222 گرم از كلرور سديمي كه قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتيگراد بمدت يك ساعت خشك شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول 0.05 نرمال كلرور پتاسيم : مقدار 3.7277 گرم از كلرور پتاسيمي كه قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتيگراد بمدت يك ساعت خشك شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول نيترات آلومينيوم Al(NO3)3 : مقدار 208.5 گرم نيترات آلومينيوم را در آب مقطر حل نموده و به يك بالن ژوژه يك ليتري منتقل نمائيد و پس از رسيدن به دماي محيط به حجم برسانيد.


مطالب مشابه :


طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص

ازاسیدغلیظ فوق را با اب مقطر دریک بالون250 به حجم کلی 250برسا نیم250ml محلول طرز تهیه
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه شیمی

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه يك محلول اشباع از جامد كلرور جيوه (HgCl2) تهيه كنيد.
تهیه گل اشباع وعصاره گیری از آن

اندازه گیری آنیون و کاتیون های موجود در محلول خاک تهیه گل اشباع و تهیه عصاره از گل
طرز تهیه بعضی از الکترودها

طرز تهیه بعضی از محلول نقره نیترات پوشانیده اند و ان را در محلول پتاسیم کلرید اشباع
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف آزمایشگاه و کاربرد آن ها

طرز تهیه ی محلول هاو معرف های را تا رسيدن به حد اشباع در محلول حاصله بريزيد
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

طرز تهیه محلولهای محلول کلرور جیوه اشباع : یک محلول اشباع از جامد کلرور جیوه (HgCl2) تهیه کنید.
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف آزمایشگاه زیست شناسی و کاربرد آن ها

طرز تهیه ی محلول هاو معرف های را تا رسيدن به حد اشباع در محلول حاصله بريزيد
روش تهيه چند معرف آزمايشگاهي

سپس 500 سی سی آب مقطر را با انیدرید سولفورو اشباع نموده و با محلول یا محلول ید یدوره : طرز تهیه:
محلول سازی

مثال 2 : طرز تهیه 250 سی سی سود 0/2 n را بنویسید . ااف ) روش خطی . 100 cc محلول اشباع کربنات
برچسب :