نمونه سوال دین و زندگی 2

درس اول :  جلوه هاي حكمت و تدبير

1- آيات زير را تر جمه  كنيد :

الف ) و لله ملك  السمو ات وا لا رض وا لله علي كل شئ قدير

ب) الذين يذكرون الله قياماًو قعوداً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار

2- سه مورد از ويژگيهاي اولوالالباب را بنويسيد .

3- ويژگيهاي جهان واقعي را بنويسيد (ذكر چهار مورد كافي است )

4- جهان خيالي و واقعي را د ر سه مورد با يكديگر مقايسه كنيد .

5- سه مورد از پديده هاي منظم را نام برده  از دقت در اين پديده ها چه نتيجه اي مي گيريد ؟

6- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) شاخصه اصلي مجموعه ي منظم هدف است .

ب ) عنصر اصلي كه سبب پيدايش مجموعه ي منظم  مي شود هما هنگي است .

 ج ) بين اجزاء مجموعه ي منظم يك رابطه ي قرار دادي وجود دارد .

 د ) بين اجزاء مجموعه ي منظم يك رابطه ي حقيقي وجود دارد .

7- عناصر واركان يك مجموعه ي منظم را نام ببريد 0

8- در توجيه نظم و هماهنگي پديده هاي وجهان چند نظريه وجود دارد 0

9- نظريه تصادف ، نظم وهما هنگي جهان را چگونه توجيه مي كند 0

10- نظريه خود كفايي ، نظم وهما هنگي جهان را چگو نه توجيه مي كند 0

 11- ويژگي وشاخص اصلي مجموعه منظم…………… است 0

الف) هما هنگي                  ب)گزينش               ج) هدف                د) طرح ونقشه

12- از عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلاً چه نكته اي دريافت مي شود ؟

13- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) خواص هر جزء مجموعه منظم با وظيفه آن هماهنگي دارد0

ب ) هر در مجمو عه منظم كار مخصوص به خود دارد كه به كمال آن جزء منتهي مي‌شود.

ج ) بدون طرح ونقشه  پيوستگي ارتباط وهماهنگي  در مجموعه منظم معنا ندارد 0

14-  ويژگي هاي  يك مجموعه منظم را بر روي يك نمونه پياده نموده توضيح دهيد 0

15- فرضيه هاي قابل قبول نظم موجود جهان را چگونه توجيه مي كند 0

16- عنصري كه مجموعه منظم به خاطر آن شكل مي گيرد چيست ؟

17- از دقت وتدبر در مجموعه منظم به چه نتيجه اي دست مي يابيم ؟

18- اولوالالباب چه كساني اند قران براي آنها ويژگي هايي بيان نموده است ؟

19- جهان در يك نگاه خيالي چه ويژ گي هايي دارد؟(ذكر چهار مورد كافي است )

20- قرآن براي آب به عنوان يكي از پديده هاي جهان چه فوايدي را بيان مي‌كند ؟

(سه مورد )

درس دوم:   با كاروان هستي

21- آيات زير را ترجمه كنيد0

الف ) هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً

ب  ) ولله ملك السموات والا رض والي الله المصير

22- منظور از رابطه طولي و عرضي چيست ؟

23- رابطه طولي وعرضي را تعريف كرده ،مثال بزنيد 0

24- علم ودانش بشري داراي چند مبد ء ومنش مي باشد ،به اختصار بيان كنيد 0

25- سه مورد از ويژگي هاي علم وحكمت بشري را بيان كنيد 0

26- سه مورد از ويژگي هاي علم وحكمت الهي را بيان كنيد 0

27- علم و حكمت الهي را با علم وحكمت بشري در سه مورد با هم مقايسه كنيد 0

28- جهان خلقت وساخته هاي دست بشري را در سه مورد با يكديگر مقايسه كنيد 0

29- دانش بشري دو مبدأ دارد كه عبارت است از ……………  و ……………

30- علم بيونيك چگونه علمي است ،براي آن مثال بزنيد 0

31- در چه صورت انسان به ساخت مصنوعات متنوع ودقيق موفق خواهد شد ؟

32- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) بين اجزاء يك مجموعه نظير برگ پيوستگي طولي وجود دارد 0

ب ) بشر با علم وآگاهي مي تواند خود را از سيطره قوانين خارج سازد 0

ج ) ساخته هاي دست انسان نظير نظام خلقت از انسجام واستواري كامل برخوردار است 0

درس سوم : حقيقت انسان

33- آيات زير را ترجمه كنيد :

الف ) اني جاعل في الارض خليفه

ب ) قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و   يسفك الدماء

ج ) قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

د ) و علم آدم الاسماء كلها

ه ) قال علم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والا رض

و) اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشراً من طين

34- صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد 0

الف) ارزش هر كس به جايگاه او در كاروان آفرينش بستگي دارد 0

ب ) ارزش هر كس به درك و فهم او از حقيقت هستي بستگي دارد 0

ج ) هر يك از افراد انسان بر همه مخلوقات ديگر برتري داده شده است 0

د ) حقيقت وگوهر وجود انسان را جسم انسان تشكيل مي دهد 0

ه ) من انسان يك حقيقت تغيير نا پذير و نشانگر شخصيت انسان است 0

و ) رؤياهاي صادقه ، خوابهايي هستند كه از ضمير نا خودآگاه انسان سر چشمه مي گيرند

35- ابعاد وجودي انسان را نام ببريد 0

36- از ديدگاه علي (ع ) ارزش انسان به اين است كه سه چيز را بداند آن سه چيز كدام است 0

37- ويژگيهاي بعد مادي انسان را بيان كنيد 0(ذكر 4 مورد كافي است )

38- ويژگي هاي بعد غير مادي انسان را بيان كنيد (ذكر 4مورد كافي است )

39- منظور از ثبات شخصيت چيست ، به كمك وجود بعد غير مادي انسان راثابت كنيد 0

40- دلايل عقلي وجود غير مادي در انسان را نام ببريد 0

41- با توجه به تغيير پذيري جسم انسان ، چرا اگر شخصي در زماني مرتكب جنايتي شد او را در زمان ديگر مجازات مي نما يند 0

42- انواع خواب و روياهايي كه انسان مي بيند را نام ببريد 0

43- چرا جسم انسان نمي تواند منشاً رؤياهاي صادقه باشد ؟

44- به كمك رؤ ياهاي صادقه وجود بعد غير مادي را در انسان ثابت كنيد 0

45 - قرآن چه ارزشهايي را براي انسان بيان نموده كه او را از ساير موجودات متمايز مي سازد ؟

46- چرا نمي توان گفت وجود انسان فقط از بعد جسمي تشكيل شده است ؟

47- چرا خداوند انسان را بر بسياري از مخلوقات بر تري داد؟

48- خواب هايي كه از حوادث آ ينده خبر مي دهد ……………… نام دارد 0

49- چه موقع انسان از خود احساس خرسندي وچه موقع خود را ملامت مي نمايد ؟

50- چرا شخصيت انسان وابسته به جسم انسان نمي باشد ؟

51- علت مخالفت ملائكه با مقام خليفه اللهي انسان چه بود ؟

52- علي (ع ) ميفرمايد خداوند رحمت كند انساني را كه بداند ………،………و………

53- قوانين ومقررات جامعه وروابط افراد بر پايه‌ي پذيرش …………… بنا شده است0

54- از عبارت (ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ) چه نكته اي دريافت مي شود ؟

درس چهارم : روزنه هاي خطا

55- آيات زير را ترجمه كنيد :

الف ) يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً

ب ) نحن اقرب اليه من حبل الوريد

ج ) انما يامركم بالسوء والفحشاء

56- بر اساس آ يات سوره والعصر ، خسران زده كيست 0

57- مطابق آيات سوره والعصر ،رعايت وتوجه چه اصولي ما را از خسران وزيان باز مي‌دارد0

58- چهار مورد از وديعه ها وسرمايه هاي الهي براي سفر به سوي كمال را نام ببريد 0

59- از سرمايه هاي وجودي انسان ، ( سرشت خدا آشنا ) را توضيح دهيد 0

60- چگونه سرشت خدا آشناي انسان موجب گرايش به ارزش هاي مقدس مي گردد 0

61- چرا انسان از بدي ها وزشتي هامتنفر وگريزان است ؟

62- 6مورد از بدي ها وزيبا ئي هايي را كه انسان به آن گرايش دارد نام ببريد 0

63- منظور از وجدان اخلاقي چيست وچه اثرو نقشي در زندگي انسان دارد 0

64- علي (ع) عقل را چگونه توصيف مي كند ؟

65- از نظر امام كاظم (ع) منظور از حجت ظاهري وحجت باطني چيست ؟

66- خداوند بر انسان دو حجت دارد كه عبارتند از …………… و ………………

67- صحيح وغلط بودن جملات زير را مشخص كنيد 0

الف ) وجدان اخلاقي همان نفس لوامه است 0

ب ) خدا گرائي سرچشمه همه زيبائي هاست 0

ج ) منظور از حجت ظاهري وباطني به ترتيب انبياء وعقل است 0

د ) منظور از حجت ظاهري وباطني به ترتيب عقل وائمه است 0

ه ) از نظر علي (ع) بهترين ثروت خداداي به انسان عقل است 0

و ) انسان به طور فطري هم تمايل به خوبي ها هم تمايل به بدي ها دارد 0

س ) نفس اماره همان وجدان اخلاقي است كه انسان را در برابر اعمال خلاف ملامت مي‌كند 0

ش ) قرآن كريم عامل اصلي گناه وسركشي را شيطان معرفي مي‌كند 0

ط ) قرآن كريم عامل اصلي گناه وسركشي را خود انسان مي داند 0

68- 4 مورد از عواملي كه انسان را به گناه فرا مي خواند وباعث سقوط انسان مي شود ، نام ببريد0

69- منظور از نفس اماره چيست وچه نقسي در زندگي انسان به دنبال دارد ؟

70- حضرت يوسف چگونه توانست خود را از شر نفس اماره برهاند ؟

71- بر اساس روايت ، سرچشمه همه فضايل …………و سرچشمه همه رذايل  ………است0

72- غفلت از خدا وآخرت چه تاًثيري در زندگي انسان دارد0

73- ياد خدا وتوجه به او چگونه انسان را از گناه باز مي دارد، امام خميني در اين رابطه چه فرموده است 0

74- 4  مورد از دامهاي شيطان را كه باعث فريب آدمي مي شود ، بيان كنيد0

75- آدميان به چند دسته تقسيم مي شوند وعامل اين دسته بندي چيست ؟

76- چرا آدم بي جهت وجود ندارد ؟

77- موانع رشد وكمال آدمي را نام ببريد (ذكر 4 مورد كافي است )0

درس پنجم : پنجرهاي بر روشنائي

78- انسانها معمولاً در برخورد با مرگ چند ديدگاه دارند ، به اختصار توضيح دهيد 0

79- كساني كه حيات را پايان زندگي مي دانند در برابر اين موضوع چه واكنش هايي از خود بروز مي دهند ؟

80- ديدگاهي كه حيات را پايان زندگي مي داند چه پيامدهائي را به دنبال دارد؟

81- قرآن عامل غفلت وبي توجهي به آخرت را چه مي داند؟

82- آيه يعملون ظاهراً من الحيوه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون را ترجمه كنيد، اين آيه ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

83- كدام ميل دروني است كه باعث بي توجهي گروهي به مرگ وترس واضطراب از آن گرديده است 0

84- آيه ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوه الدنيا را ترجمه كرده ، آيه ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

85- ديدگاه پيروان اديان الهي را در رابطه با مرگ بيان كنيد0

86- وقتي از رسول خدا پرسيدند با هوش ترين مؤمنان چه كساني هستند حضرت چه جواب دادند ؟

87- ديدگاه الهي در رابطه با مرگ وحيات بعداز آن چه پيامدهايي را به دنبال دارد ؟

88- جمله زير را كامل كرده، بيان كنيد ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

براي بقاء خلق شده ايد…………………………

89- آيا توجه به آخرت لزوماً بي توجهي به دنيا و عقب ماندگي را به دنبال دارد؟

90- جمله (من مرگ را جز سعادت نمي دانم ) از كيست ؟

الف) امام حسين(ع)        ب ) رسول خدا(ص)        ج ) حضرت قاسم(ع)       د )علي(ع)

91-عبارت (مرگ در نزد من شيرين تر از عسل است ) از كيست؟

الف)امام حسين(ع)       ب )علي (ع)        ج ) رسول خدا (ص)        د) حضرت قاسم(ع)

92- علت عدم تعادل انسان عصر جديد ومواجهه او با مشكلات و تبعيضات چيست ؟

93- طبق آيات  103 و105 سوره كهف خداوند براي اعمال چه كساني در قيامت ميزان قرار نمي دهد ؟

94- علم وفناوري جديد چه آثار و پيامدهايي را در زندگي بشر به دنبال داشته است ؟

(ذكر 4 مورد كافي است)

95- طبق آيات 103 و105 سوره كهف زبان كارترين مردم چه كساني هستند؟

96- كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الهي نسبت به مرگ نيست؟

الف) شور و نشاط و انگيزه و فعاليت      

ب) نهراسيدن از مرگ وآمادگي براي فداكاري

ج ) بيرون آمدن از بن بست زندگي  واميد به فردا

د ) تقاضاي مرگ از خدا براي رسيدن به درجات بهشت

97- چرا خدا پرستان واقعي از خدا طلب مرگ نمي‌كنند و عمر طولاني طلب مي‌كنند ؟

98 -  اينكه علي (ع) به نخلستان‌ها مي‌رفت وبه خاطر مردم و محرومان كار مي‌كرد؛

كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الي نسبت به مرگ است ؟

99- شعر ( مردم از فتنه گريزند و ندانند كه ما          به تمناي تو در حسرت رستاخيزيم ) اشاره به كدام مورد دارد؟

الف) خدا پرستان واقعي از خدا طلب مرگ مي‌كنند 0

ب ) خدا پرستان واقعي از خدا عمر طولاني طلب مي‌كنند 0

ج ) خداپرستان واقعي از همت خستگي ناپذير برخوردارند0

د ) خداپرستان واقعي در صورت همراهي حيات دنيا با ذلت ، به استقبال شهادت مي روند

100- چرا برخي افراد با اينكه آخرت را قبول دارند در عمل ورفتارشان به آن ايمان قلبي ندارند؟

الف ) فراموش كردن حيات اخروي                              ب ) گسترش صنعت وتكنولوژي        ج ) در اختيار گرفتن ثروت واشتغال به امور دنيوي         د ) افزايش ظلم وناامني در جهان

101- شهادت طلبي حضرت قاسم در شب عاشورا كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الي نسبت به مرگ است 0

102- چه زماني دفاع از مظلوم و فداكاري در راه خدا آسان مي گردد؟

الف ) وقتي ترس از مرگ كاهش مي يابد

ب ) وقتي انسان بتواند مرگ خود را از خدا بخواهد

 

ج ) وقتي در انسان انگيزه ونشاط وفعاليت ايجاد شود

د ) وقتي باذ اندوخته هاي كامل خدا را ملاقات كند 

درس ششم : آينده روشن

103- منظور از قائده دفع خطر احتمالي چيست، به كمك آن ضرورت معاد را ثابت كنيد.

104- منظور از  قائده  دفع خطر احتمالي چيست، به كمك آن چه نكتهاي ثابت مي‌شود.

105- مهمترين اصلي كه پيامبران الهي بعد از دعوت به توحيد مردم را به آن فرا مي‌خواند

چيست ؟

106- قرآن كريم ايمان به معاد را لازمه ايمان به كدام اصل دانسته است 0

الف )خدا            ب ) امامت              ج ) عدل             د ) نبوت

107- راههاي عقلي كه در كتاب در رابطه با ضرورت معاد بيان شده است را نام ببريد0

108- اگر شخصي راستگوئي انبياء را دليل بر پذيرش عقل قرار دهد از كدام راه عقلي وجود معاد را ثابت نموده است 0

109- به كمك برهان عدل ضرورت معاد را ثابت كنيد 0

110- به كمك برهان حكمت ضرورت معاد را ثابت كنيد0

111- حكيم كيست وكار حكيمانه چيست ؟

112-  به كمك گرايش به بقاء وميل به خلود ، ضرورت معاد را ثابت كنيد 0

113-   به كمك ميل بي نهايت طلبي ، ضرورت معاد را ثابت كن.

104- آيه ما خلقنا السموات والارض ومابينهما باطلاً را ترجمه كرده ، بيان كنيد ناظر بر كدام يك از براهين اثبات معاد است 0

105- تعبير قرآن از مرگ چيست ؟ و به چه معنا است ؟

106- قرآن از مرگ به ………………تعبير نموده و به معناي ………………… مي باشد 0

107- به كمك خلقت نخستين انسان ، معاد وحيات بعد از مرگ را ثابت كنيد0

108- به كمك قدرت نامحدودالهي ، معادو حيات بعد از مرگ را ثابت كنيد0

109- به كمك حيات و مرگ در طبيعت ، معادو حيات بعد از مرگ را ثابت كنيد 0

110- دلايل امكان وجود معاد را نام ببريد (ذكر 3 مورد كافي است ) 0

111- دنياوآخرت را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر 3مورد كافي است ) 0

112- چرا امكان پياده شدن عدل الهي در اين دنيا وجوددارد؟

113- آيه بالعدل قامت السموات والارض ناظر بر كداميك از استدلالهاي قرآن بر وجود معاد است 0

114- آيه امحسبتم انما خلقنا لم عبثاً وانكم الينا لاتر جعون را تر جمه كرده بيان كنيد ناظر بر كداميك از استدلالهاي قرآن بر معاداست 0   

درس هفتم : منزلگاه بعد

114-    عالمي كه بعد از مرگ در آن وارد مي شود چه نام دارد ؟

116- برزخ را از نظر لغت واصصلاح تعريف كنيد 0

117- چرا انسان بعد از مرگ ، حيات وفعاليت خود را از دست مي دهد ؟

118- كدام بعد آدمي است كه به هنگام مرگ توسط ملائكه الهي دريافت مي شود0

119- منظور از بهشت وجهنم برزخي چيست ؟

120- عالم دنيا وعالم برزخ را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر 3 مورد كافي است )

121- به كمك دو دليل نشان دهيد كه انسان در عالم برزخ داراي حيات مي باشد 0

123- بين دنياو عالم برزخ چه شباهت هايي وجوددارد ؟

124- آنچه كه انسان از دنيا باخود به عالم برزخ مي برد چه نام دارد ؟

125- منظور از آثار ماتقدم چيست ؟ مثال بزنيد 0

126- امام صادق (ع) فرموده اندمؤمن از6چيز بعداز مرگ بهره مند مي شودآنها را نام ببريد 0

127- چرا پرونده اعمال انسان در عالم برزخ بسته نمي شود ؟

128- صحبت نمودن رسول خدا با كشته گان چاه بدر چه حقيقتي را ثابت مي كند ؟

129- سخن امام صادق (ع) را در رابطه با چگونگي ارواح مؤمنان بعداز مرگ بنويسيد 0

130- از ديدگاه امام صادق (ع) 3چيزي كه در دنيا با افراد بوده چه نام دارد ، كداميك تا ابد با انسان خواهد بود ؟

131- از ديدگاه علي (ع) عمل دوستان ودشمنان خدا در عالم برزخ چگونه بر آنها ظاهر مي شود ؟

 

132- ماتقدم وماتاًخر بودن اعمال زير را مشخص كنيد 0

الف ) سنت حسنه          ب ) چاه آب حفر شده             ج ) درخت كاشته شده     

د ) فرزند صالح           ه ) نماز خواندن             و ) حج رفتن

133- آيه ينباًالانسان يومئذ بما تقدم واخر ناظر بر كدام دسته از اعمال است ؟

134- كداميك بعداز مرگ همراه انسان به برزخ مي آيد؟

الف ) رزق          ب ) خانواده            ج ) جسم دنيوي              د ) عمل

135- آيه ومن ورائهم برزخ الي يوم يبعثون را ترجمه كرده ، دلالت بر چه نكته اي دارد؟

136- عبارات سوءالعذاب واشدالعذاب هر كدام ناظر بر كداميك از مراحل حيات انسان است 0

درس هشتم : واقعه‌ي بزرگ

137- پايان دوران زندگي انسان در اين جهان با چه حادثه اي همراه است ؟

138- نظام قيامت طي چند مرحله تحقق پيدا مي كند 0

139- منظوراز نفخ صور چيست ؟ ودر چند مرحله انجام مي شود ؟

140- نفخ صور اول چه پيامدهايي را به دنبال دارد ؟

141- به دنبال نفخ صور دوم چه وقايعي رخ مي دهد ؟

142- اولين حادثه اي كه در مرحله اول (بر پايه ي نظام قيامت ) رخ مي دهد چيست ؟

143- قرآن كريم از نفخ صور اول به چه تعبيري ياد كرده است ؟

144- منظور از كتاب اعمال چيست ؟

145- براساس آيات وروايات گواهان وشاهدان بر اعمال انسان چه كساني هستند ؟

146- كدام مورد در مرحله اول رخ نمي دهد ؟

الف ) مدهوش شدن اهل آسمان وزمين                ب ) صيحه آسماني

ج ) تبديل شدن آسمان وزمين به چيز ديگر             ه ) بر پاشدن دادگاه عدل الهي

147- كدام حادثه در مرحله اول وكدام در مرحله دوم رخ مي دهد ؟

الف ) نوراني شدن زمين                        ب ) بر پائي دادگاه عدل الهي

ج )برچيده شدن بساط حيات انسان           د ) حضور پيامبران و ائمه

148- آيه واشرقت الارض بنورربها را ترجمه كرده ، در چه مرحله اي رخ مي دهد ؟

149- عبارت ووضع الكتاب اشاره به كدام حادثه دارد ودر چه مرحله اي رخ مي دهد ؟

150- عبارت (وجي ء بالبنيين والشهداء ) ناظر به كدام حادثه است ؟

الف ) زنده شدن انسانها                             ب ) نفخ صور دوم

ج ) بر پا شدن دادگاه عدل الهي                   د ) حضور پيامبران وائمه

152- ادر نظام قيامت ، زمين چگونه نوراني مي شود و چه پيا مدهايي را به دنبال دارد ؟

153- معيار وميزان سنجش اعمال انسان در نظام قيامت چيست ؟

154- بهترين گواهان براعمال انسان در قيامت چيست وچرا ؟

155- اعضاي بدن انسان چه موقع بر عليه انسان شهادت مي دهند ؟

156- نامه عمل انسان در قيامت چه تفاوتي با نامه هاي اين دنيا دارد ؟

157- اعمال انسان به چند دسته تقسيم مي شود و چگونه در كتاب اعمال ثبت مي گردد ؟

158- رسول خدا فرموده براي تو همنشيني است كه هرگز از تو جدا نمي شود ، آن همنشين چيست ؟

159- منظور از تجسم اعمال چيست ؟

160- چرا اعمالي كه انسان در دنيا انجام مي دهد قابل جمع شدن با هم نيست ولي در آخرت هست ؟

161- منظور از ضمير ناخود آگاه چيست ؟

162- آيا فراموش نمودن پاره اي از اعمالي كه انسان انجام داده به معناي از بين رفتن آنها است ، چگونه ؟

163- صحيح يا غلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) انسان ها در قيامت اثر اعمال خود را مي بينند0

ب ) انسان ها در قيامت عين عمل خود را مي بينند 0

ج ) اعمالو كردار انسان در قيامت با ترازوي عدل سنجيده مي شود 0

د ) ضمير خودآگاه انسان ، مخزن تمامي اعمال اعم از خرد وبزرگ است0

ه ) فرشتگان گزارشي از اعمال انسان را در كتاب اعمال ثبت مي كنند 0

و ) در مرحله اول است كه همه اعمال واسرار انسان آشكار مي گردد 0

164- منظور از سبكي وسنگيني اعمال در قيامت چيست ؟

165- اعمال انسان با چه ميزاني و چه معياري سنجيده مي شود ؟

166- ميزان سنجش اعمال …………………  و معيار سنجش اعمال …………… مي باشد 0

167- چه كسي شاهد وناظر بر پيامبران وامت ها مي باشد ؟

168- حضور شاهدان وناظران در قيامت براي چيست ؟

169- چرا از قيامت به (روز آشكار شدن اسرار )تعبير شده است ؟

170- از نظر امام صادق (ع) خواندن نامه اعمال يعني چه ؟

171- منظور از ميزان سنجش اعمال از نظر امام صادق چيست ؟

172- با اينكه خداوند حاكم بر دادگاه قيامت است، چه نيازي به شهادت شاهدان مي‌باشد؟

173- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) در قيامت مردم به طور جمعي حاضر مي شوند ومحاكمه به صورت جمعي انجام مي شود0

ب ) منظور از سنگيني اعمال ، زشتي آنها ومنظور از سبكي ، نيكي اعمال است 0

ج ) محاكمه در قيامت انفرادي است وهر كس با عمل خود محاكمه مي شود 0

 درس نهم : فرجام كار

174- از نظر قرآن سرانجام بد كاران ونيكو كاران چه خواهد بود؟

175- جهنم چند (در ) دارد  و اين درها كنايه از چيست ؟

176- از نظر قرآن ، جايگاه بدكاران  كجا است ، 4 ويژگي آن را نام ببريد0

177- ازنظر قرآن مأموران عذاب ، چه كساني هستند ؟

178- وقتي جهنميان نداي حسرتشان بلند مي شود ، از ناحيه خدا به آنها چه گفته مي شود.

179- جايگاه نيكوكاران از نظر قرآن كجا است ، 4 ويژگي آنرا نام ببريد.

180- دوزخيان چه كسي را سبب گمراهي خود مي دانند و به آنها چه جوابي داده مي‌شود؟

181- بهشت چند (در ) دارد واين درها كنايه از چيست ؟

182- بالاترين درجه بهشت چه نلام دارد ؟

183- 4 مورد از ويژگي هاي بهشت را نام ببريد 0

184- بالاترين مرتبهذ نعمت الهي در قيامت چيست ؟

185- سرچشمه آتش وهيزم دوزخ چيست ؟

186- انواع كيفرو پاداش را نام ببريد 0

187- كيفرهاي قراردادي را تعريف كرده ، چه آثاري را به دنبال دارد ؟

188- منظور از كيفر طبيعي چيست، مثال بزنيد.

189- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را معلوم كنيد 0

الف ) در پاداش وكيفرهاي قراردادي لازم است بين عمل وكيفر تناسب باشد0

ب ) در پاداش وكيفرهاي طبيعي لازم است بين عمل وكيفر تناسب باشد 0

ج ) در پاداش وكيفرهاي قراردادي وطبيعي تناسب بين عمل وكيفر معنا ندارد 0

د ) پاداش وكيفر قراردادي جنبه وسيله اي دارد ولي طبيعي خير 0

ه ) پاداش وكيفر طبيعي جنبه وسيله اي دارد ولي قراردادي خير 0

190- چه عاملي مردم را به رعايت قانون ومقررات سوق مي دهد؟

191- منظور از تجسم عيني اعمال چيست ودر كجا تحقق مي يابد ؟

192- جنبه هاي يك عمل را نام برده ، كدام جنبه ماندني وكدام فنا پذير است ؟

193- هر عملي كه از ما سر مي زند چند نقش دارد ، توضيح دهيد 0

194- شعر (اي دريده پوستين يوسفان                  گرگ برخيزي از اين خواب گران ) ناظر بر كداميك از انواع كيفر وپاداش است ؟

195- عبارت اِنماهي اعمالكم ردت اليكم بر كدام نوع كيفر دلالت دارد ؟  

196- عالم برزخ و آخرت را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر دو مورد كافي است)

197- كيفرهاي طبيعي و قراردادي را با يكديگر مقايسه كنيد ( ذكر دو مورد كافي است)

198- انواع كيفر را در موارد زير مشخص كنيد :

الف) بيمار شدن فرد سيگاري                           ب) گرفتن دستمزد در برابر كار

ج) يافتن سلامتي در اثر ورزش                           د) مواجه شدن با اعمال در آخرت

ه ) دست يافتن به علم در اثر مطالعه

199- عبارت ‹‹ بچشيد آنچه را مي‌اندوختيد›› خطاب به چه كساني است و از نوع كدام كيفر است؟

200- چرا در مجازات نوع سوم (تجسم اعمال) به كسي ظلم نمي‌شود؟

 


مطالب مشابه :


پسورد 1 اردیبهشت 94 آنتی ویروس NOD32 با اعتبار یک ماهه

شایان سیستم جهرم دانلود نرم افزار تقویم اذان گوی شمیم یار 94. آشنایی با نرم افزار های
نمونه سوال دین و زندگی 2

معارف جهرم 118- كدام بعد آدمي است كه به هنگام مرگ توسط ملائكه دانلود نرم افزار
دانلود فایل صوتی جدید ترین آهنگ علی فانی به نام "علمدارم"

55-افسران جوان جنگ نرم(جهرم) 56-فطــــــــرس 64-دانلود نمونه سوال و نرم افزار; برای دانلود
نمونه سؤالات امتحانی مبانی الکترونیک دیجیتال

دانلود نرم افزار موبایل (مذهبی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه پیام نور واحد
دانلود مقاله فارسی در مورد کلیدزنی لیزری

دانلود مقاله فارسی در انجمن علمی فیزیک دانشگاه جهرم بانک نرم افزار اپتیکی
برچسب :