تقدیر وتشکر


                                                              


                                                                    توسط:خانواده زمانی

از تمام حوری های شریف که از دور ونزدیک در این رخداد تلخ از دست دادن عزیزمان به ما دلگرمی دادند صمیمانه تقدیر وتشکر میکنیم واین رسم وفرهنگ حوری هاست که در غم وشادیها همیشه کنار هم هستند به امید آن که روزهای شاد و خوبی را در پیش رو داشته باشید.

                                                                           خانواده زمانی حور


مطالب مشابه :


متن لوح تقدیر؛1

(ادبی) بالشت پر انجام شده از جنابعالی تقدیر وتشکر متن برای لوح تقدیر فرهنگی و
تقدیر وتشکر

خوش آمدید - تقدیر وتشکر - نظر یادتان نره عسل -تهیه کننده خواندنیها ودانستنیها برای
اندر حکایت خیر مقدم گویی وتشکر کردن در مراسم وجلسا ت اداری

اندر حکایت خیر مقدم گویی وتشکر کردن در متن در برای همگرایی پیام تقدیر و
تقدیر نامه های دانش آموزان بر تر

برتر شناخته شد ه اند برای مدارس ارسال گردید تقدیر وتشکر ترجمه و متن عربی سال سوم
متن لوح تقدیر2

تعدادی متن برای از جنابعالی تقدیر وتشکر و اعلام مراتب تقدیر و تشکر
تقدیرهای تخصصی

دینی ،علمی ،ادبی. وپرورشی این آموزشگاه تقدیر وتشکر می نماییم وامید آن داریم که
هدف های کلی آموزشی و فعل های رفتاری در حیطه های شناختی

یک متن ادبی را تجزیه وتحلیل می کند. (چند پیشنهاد برای تدریس عربی ) و تقدیر وتشکر
برچسب :