گزارش گردهمایی مدیران مدارس مرجع شهرضا

اولین جلسه گردهمایی ،باحضور14نفرازمدیران مدارس شهرضا به منظوربحث وتبادل نظردرخصوص برنامه ریزی جهت  برگزاری جلسات عمومی قطب آموزگاران پایه دوم درطول سال تحصیلی 92-91 در   روز چهارشنبه مورخ91/9/1 به میزبانی دبستان پسرانه شاهد تشکیل گردید. هدف از اجرای طرح حضورفعال همکاران ،انتقال تجارب و رفع مشکلات آموزشی درجلسات می باشد.دراین جلسه موارد ذیل موردتصویب حاضرین قرارگرفت : تنظیم جدول زمانبندی جلسات ، انتخاب مدرسین وموضوعات،نحوه ارائه  مطالب ، تقسیم کار، تشکیل شورای معلمان وارسال گزارش ماهانه به منظور طرح درجلسات عمومی  و ثبت دروبلاگ  گروه آموزشی آموزگاران پایه دوم شهرضا


مطالب مشابه :


یک تجربه ی آموزشی مربوط به زمانی که معلم کلاس پنجم بودم

آموزش ابتدایی یک تجربه ی آموزشی مربوط به زمانی که معلم کلاس آموزش ابتدایی برای معلمان.
تجربه تدریس فارسی پایه دوم (مهنازآقاسی آموزگار دوم ابتدایی دبستان دخترانه صالح)

گروه آموزشی معلمان دوم (مهنازآقاسی آموزگار دوم ابتدایی دبستان تجارب معلمان
گزارش گردهمایی مدیران مدارس مرجع شهرضا

گروه آموزشی معلمان دوم انتقال تجارب و رفع مشکلات معلمان پایه دوم ابتدایی
تجارب معلمان کلاسهای چندپایه عشایری استان کرمان

تجارب معلمان فضای مناسب آموزشی، لذا باید معلمان ابتدایی از لحاظ
درس هنر

گروه آموزشی معلمان دوم ابتدایی شهرضا گروه آموزشی معلمان پایه دوم ابتدایی تجارب معلمان
جستاری به آموزش و پرورش ایران و ژاپن

جایگاه فرهنگی ، حرفه ای و اقتصادی معلمان آموزشی در مدارس ابتدایی و ( تجارب آموزشی
شیوه نامه فعالیت های گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 92 – 91

شیوه نامه فعالیت های گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی تجارب و تعامل آموزشی معلمان در
راه‌کارهایی برای کاهش ضعف آموزش درس ریاضی برای معلمان ابتدایی

ضعف آموزش درس ریاضی برای معلمان ابتدایی - آموزشی معلمان پایه دوم تجارب معلمان
برچسب :