دیکشنری و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی رشته هنر - حرکت ،ضرب آهنگ بصری ،تناسب هنری

مطالب کمک درسی برای تدریس

در فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی زیر چندین کلمه پرکاربرد رشته هنر درج شده است امیدوارم مورد توجه شما دوستان گرامی قرار گیرد.

dichonar.jpg

 A

Abstract مجرد، انتزاعي، چکیده، چکیده كردن
Abstract art هنر انتزاعی
Abstraction انتزاع
Achromatic colour بی رنگ
Acrylic رنگ آکریلیک
Afterimage تصویر بعدی چیزی شبیه رنگ
Airbrush رنگ پاش
Analogue colours رنگ های هم خانواده
Anatomy کالبدشناسى
Animated cartoon نقاشی متحرک  کاریکاتور
Anti  art ضد هنر
Aquarelle آبرنگ، آب و رنگ، نقاشى آب و رنگى
Art deco هنر دکو
Art for art’s sake هنر برای هنر
Art history تاریخ هنر
Artist  
هنرمند

Balance تعادل
Baroque art هنر باروک
Basic design اصول و قواعد طراحی
Basic shapes شکل های بنیادی
Basic visual elements اصول و قواعد هنر های تجمسی
Billboard تخته اعلانا ت وآگهي ها
Book binding صحافی
Book illustrator تصویرساز کتاب
Brightness درخشندگى
Bronze age دوران مفرغ
Brush قلم مو

Calligrapher خوشنویس
Calligraphy خوشنویسی
Canvas كرباس ، پارچه مخصوص نقاشی ، پرده نقاشی ، بوم
Caricaturist تصويرساز صحنه هاى مضحک و اغراق آميز، کاریکاتوریست
Ceramics سفال سازى
Chalcography هنر حکاکی روی برنج یا مس
Chromatic colour رنگ فام دار
Chromatic scale گام رنگی
Classicism سبک باستانی پيروی از سبك های يونان و روم
Collage کلاژ ، تکه چسبانی
Collection گردآوری ، مجموعه
Colour value ارزش رنگی
Composition ترکیب بندی
Computer graphic گرافیک کامپیوتری
Conceptual art هنر مفهومی
Connoisseur خبره، کارشناس هنری
Construction ساختمان، ساخت بندی
Construe ساختار
Contemporary Art هنر معاصر
Contrast تضاد، تباین
Cool colour رنگ سرد
Critic نقد
Cube مکعب
Cubism کوبیسم

Decoration تزیین
Decorative تزیینی
Design طراحی
Designer طراح
Dimension بعد
Draw طرح
Dye رنگینه

Earth art هنر خاکی
Easel سه پایه نقاشی
Effigy پیکره
Egyptian art هنر مصری
Elaborate پرکار
Emblem نشانه، آرم
Enamel paint رنگ لعابی
Engraving حکاکی
Expressionism سبک اکسپرسیونیسم
Expressional هنرمند اکسپرسیونیست

Faience لعابی
Fauvism ددگری
Figurative اندام وار، پیکر نما
Figure پیکر
Fine art هنرهای زیبا
Flat تخت ، پهن ، مسطح
Folk art هنر بومی
Form شکل
Formal art هنر قراردادی
Format قالب، هيئت ، قالب بندی كردن
Frame work چهارچوب کار
Freehand drawing طراحی دست آزاد
Function عملکرد، تابع
Futurism آينده گرائی

Gallery نگارخانه
Grey خاكستری
Grisaille نقاشی برجسته نما روی شيشه به رنگ خاكستری
Ground  زمينه

Handicraft صنایع دستی
Hand  made دست ساز
Harmonious colours رنگ های هماهنگ
Harmony هارمونی، تطبیق ، توازن ، هم آهنگی ، همسازی
Hatching حکاکی
Head سرصفحه ، سرستون ، موضوع
Heading  
عنوان گذاری، عنوان، سرصفحه ، سرنامه، تاريخ و نشانی نويسنده

Icon شمايل ، تمثال ، تنديس
Ideogram تجسم و نمايش عقايد و افكار و اجسام با تصوير
Illusionism وهم گرائی ، نقاشی از مناظر خيالی
Illustration تصويرسازی
Image تصویر
Impressionism مکتب تجسم یا سبک هنری امپرسیونیسم
Industrial design طراحی صنعتی
Intense colour رنگ شديد، قوی
Interface روبه رو
Isomorphic هم ريخت

Litho graph چاپ سنگی
Landscape منظره، چشم انداز
Last supper بازپسين ، پسين ، آخر، آخرين شام
Lettering حروف گذاری ، علامت گذاری باحروف
Line خط
Linear composition ترکیب بندی خطی

Manner راه ، روش، طریقه، شیوه
Mannerism اطوار و اخلاق شخصی، سبک به خصو ص، شیوه گرایی
Mass حجم
Master دانشور، چيره دست ، استاد
Material جنس، ماده، مصالح
Miniature كوچك، مینیاتور
Mixed colour رنگهای ترکیبی
Mixture آميزه، مخلوطی
Modernism اصول امروزی ، اصول تجدد، نوگرائی، نوين گرائی
Monogram طغرا، امضاء، حروف اختصاری
Monotone تک رنگ
Mould قالب، كالبد، فطرت ، الگو
Mural painting نقاشی روی دیوار
Myth   
افسانه ، اسطوره

Narration گويندگی، داستان، داستان سرایی ، توصيف ، روایت
Naturalism طبیعت گرائی، فلسف ه طبیعی
Natural texture بافت طبیعی
Neo  classicism کلاسیسم نو
Neo  expressionism اکسپرسیونیسم نو
Neo  impressionism امپرسیونیسم نو
Neolithic وابسته به عصر حجر جديد، نوسنگي
Non  figurative art هنر تمثيلى جدید، هنر اندام گرایی نو

Objected art هنر عینی
Oil paint رنگ روغن
Opaque مات ، غير شفاف ، مبهم ، كدر، شيشه يا رنگ مات
Open form شکل گشوده
Optical Art هنر وابسته به بينايی
Optical mixing ترکیب بصری

 

Patch سيم سرهم بندي، سيم رابط
Patron الگو، حامی
Pattern بافت ریتمی، انگاره
Persian art هنر ایران قبل از اسلام
Philosophy of art فلسفه هنر
Photo realisim فوتورئالیسم
Pictography صورت نگاري، تصوير نگاري، رمز نگاري
Picture plane مجسم كردن تصویر
Post modernism پسا مدرنیسم
Primary colours رنگ های اولیه
Primitive پيشين، قديم ، بدوی، انسان اوليه
Principles of design اصول و قواعد طراحی
Printmaking چاپ دستی
Profile برش عمودی ، نقشه برش نما ، عكس نيمرخ ، برجسته
Proportion تناسب ، نسبت ، درجه ، سهم ، قسمت
Pyramid اهرام ، شكل هرم ساختن

Raised برجسته ، ورآمدهRealist واقع بين، تحقق گرای
Renaissance رنسانس
Rendering ترجمه ، تعبير، اندود بار اول
Repetition تکرار
Restoration اعاده ، ترميم
Rhythm ضرب آهنگ
Rhythmic دارای وزن يا آهنگ
Richness of colour خوشرنگی

Salon Scale مقياس فضا
Script دست خط
Sculptor مجسمه ساز
Secondary colours رنگ های ثانویه
Section do نیروی کار
Serigraph استحكام سنج تار ابريشم
Serigraphy سری گرافی
Shade تاریک، تیر ه گی
Shape شکل، سطح
Silhouette نيمرخ ، نيمرخ هر چيزی به رنگ سياه يا به رنگ يک دست
Simultaneous contrast کنتراست باهم واقع شونده ، همزمان
Sketch پيش طرح
Solid حجمي ، سه بعدی
Space فضا
Statue تنديس، پيکره ، مجسمه، هيکل ، تمثال ، پیکرسازی
Still life روش و سبک زندگی، طبیعت بی جان
Strong colour رنگ قوی
Structure ساختار، سازه
Style روش و سبک
Surface سطح
Surrealism سبک نگارش خيالی ، سوررئاليسم ، فراواقعيت گرائی
Symbol نشانه، نماد
Symbolism مكتب رمزي ، نشان پردازي، نمادگرایی

Value ارزش بصری
Value pattern ارزش بصری انگاره
Vision ديد ، بينائی
Visual art هنرهای تجسمی
Visual communication ارتباط بصری


Warm colour رنگ های گرم
Water colour آبرنگ
Weight سنگينی ، سنگ وزنهبرای دیدن سایر دیکشنری ها و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی صنعت به لینک زیر مراجعه نمایید. 

فرهنگ لغات صنعت


مطالب مشابه :


ساخت سیم و پریز سیار - پودمان برق والکترونیک کاروفناوری هشتم پروژه کاروفناوری پایه هشتم

پروژه ساخت هواپیمای مدل طرز ساخت سيم سيار ساده آجروبلوک اسباب بازی;
طریقه ساخت جیمیل در سایت گوگل پودمان شهروند الکترونیک 1 کتاب کاروفناوری هشتم

پروژه ساخت هواپیمای تصاویر متحرک مربوط به اسباب بازی با ی نورانی و طرز
تحقیق حرفه وفن واحد 4 منبت کاری

پروژه ساخت هواپیمای گرانبهای دیگر به طرز جالب و زیبایی حکاکی شده اسباب بازی;
دیکشنری و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی رشته هنر - حرکت ،ضرب آهنگ بصری ،تناسب هنری

وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری کلاله - دیکشنری و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی رشته هنر
شمش آلومینا در جاجرم

فروش کد بازی gta igi 1 2 code صحرآمیز طرز کار آپدیت عروسک اسباب بازی قره قوروت
برچسب :