نمونه سوالات انشای پایه ی اول ودوم راهنمایی دبیران تنکابن (خرداد 89)

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با علامت (×) مشخص کنید .

الف) گاهی شاعر برای زیباتر ساختن سخن ، به اشاره ی غیر مستقیم از آیات و روایات و ... استفاده می کند که به این شیوه بهره گیری از کلام ، تشبیه می گویند. ص o                 غo

ب) معمولا در گفت و گوهای بین اشخاص در داستان ها و نمایش نامه به جای نام گیرنده نشانه ی (-) گذاشته می شود. ص o                 غo

1

2

با ترکیب های زیر جمله بسازید .

الف) مکث کوتاه :

ب) مهارت لازم :

1

3

عبارت ناتمام زیر را در یک بند کامل کنید .

کم کم که به اواخر بهار می رسیم.........

5/1

4

با کلمه ی « کتاب » یک جمله ی زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید .

جمله ی زبانی :

جمله ی ادبی :

1

5

در جمله ی زیر کدام یک از عناصر زیبایی سخن به کار رفته است ؟

سر انجام پاییز با طبیعت وداع می کند.

5/0

6

عبارتی بنویسید که در آن ضرب المثل یا کلمات قصار به کار رفته باشد .

1

7

مفهوم بیت زیر را بنویسید .

روزی که در آن نکرده ای کار                        آن روز ز عمر خویش مشمار

1

8

ویژگی های یک « نوجوان شایسته » را در یک بند بنویسید .

5/1

9

دو مورد از انواع نامه ها را نام ببرید .

5/0

10

با کلمه های زیر جمله بسازید .

مَقدم:

مُقدّم :

1

11

از موضوع های داده شده یکی را انتخاب کنید و انشایی بنویسید .

الف) به نظر شما راه رسیدن به «خوش بختی » چیست ؟

ب) وطن ما به جای مادر ماست                مادر خویش را نگهبانیم .

10

 

موفق باشید« طراح خانم مجدی»

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

به کسی که ترجمه می کند ، ............................ می گویند.

5/0

2

توصیف زمانی زیباست که دقیق و همراه با ذکر جزئیات و سرشار از .................... و ......................... باشد .

5/0

3

هرگاه صحنه یا حادثه ای را که در زندگی روی داده یا مشاهده کرده ایم ، بازگو کنیم یا بنویسیم به آن خاطره می گویند. ص o                 غo

5/0

4

بسیاری از فیلم ها بر اساس خاطرات نوشته می شوند. ص o                 غo

5/0

5

امروزه نامه را فقط روی کاغذ می توان نوشت . ص o                 غo

5/0

6

هریک از نشانه های اختصاری زیر به جای چه عباراتی به کار می روند :

ع:                       س:                            ره:                       ص:

1

7

در هر مصرع زیر چه آرایه ای ادبی به کار رفته است ؟

الف) وین عمر به ابر نو بهاران ماند.

ب) غنچه با دل گرفته گفت.

1

8

موارد کاربرد هر یک از علایم نگارش زیر را بنویسید .

(! )                                        ( ؟ )

5/0

9

معادل فارسی کلمه ی « پرینتر » چه می باشد ؟

5/0

10

رابطه کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

اساس ـ اثاث                      رافت ـ عطوفت                          تعلیم ـ تعلّم                         مباحثه ـ مناظره

5/0

11

چهار نمونه تکرار را در آفرینش خدا بیان کنید .

 

1

12

بیت زیر را به نثر روان معنی کنید .

هجوم فتنه های آسمانی                            مرا آموخت علم زندگانی

1

13

جمله ی نا تمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید .

روزهای با طراوت بهاری که .....

1

14

با استفاده از کلمه ی زیر جمله ادبی بنویسید .

شقایق

1

15

از سه موضوع انشای زیر یکی را به دلخواه انتخاب نموده و درباره ی آن انشایی بنویسید .

الف) با کسی دست بدهیم که همه چیز را از دست ندهیم ( ارزش دوستی )

ب) خواشحالم که هنوز می توانم برای کودکی یتیم اشک بریزم ( احساساتان نسبت به یتیمان)

ج) وتوانگار از همه کس با من آشناتری ( خداوند ، امام عصر ، پدر و مادر و .... )

10

موفق باشید« طراح آقای صالحی»

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

به شرح حال خود را نوشتن .................................. می گویند.

5/0

2

بین کاشت و داشت آرایه ی ......................... وجود دارد .

5/0

3

جای اجزای جمله در زبان های مختلف یکسان هست. ص o                 غo

5/0

4

وقتی مطلبی را در نوشته بیاورند که از نویسنده ی اصلی نباشد آن را داخل پرانتز می آورند. ص o                 غo

5/0

5

گلستان و بوستان جزء ادبیات پایداری و مقاومت می باشند. ص o                 غo

5/0

6

همه گزینه ها هم نویسه می باشند به جز گزینه ی ..................

مسلّم ـ مسلم                    مقدم ـ مقدّم             مُلک ـ مَلِک                   غدر ـ قدر

5/0

7

کدام جمله ادبی است ؟

الف) دشت پر از شقایق شده است .                             ب) به هر طرف که نگاه می کردی زیبا بود

ج) جوانه چشم هایش را به سوی خورشید باز کرد              د) دیروز گلی در باغچه مان رویید

5/0

8

در بیت زیر چه آرایه های ادبی به کار رفته است ؟

عشق با دشوار ورزیدن خوش است                 چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

تضمین                     تلمیح                           تشبیه                    کنایه

5/0

9

بیت زیر را به نثر روان معنی کنید .

دارای دو گیتی ملک العرش خدایی                        کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

1

10

عبارت نا تمام زیر را تا سه سطر ادامه دهید .

زیر نور گرم خورشید

5/1

11

درباره ی ترکیب « کودکان سنگ » سه سطر بنویسید .

5/1

12

منظور از « صورتگر ماهر » در بیت زیر چیست ؟

کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر                    این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار ؟

5/0

13

آرایه ی بیت زیر را مشخص کنید .

همه بوستانش سراسر گل است                         به باغ اندرون لاله و سنبل است .

جان بخشی                    تشبیه                      تناسب                   تضمین

5/0

14

شعار را تعریف کنید ؟

5/0

15

بیت زیر ما را به چه چیزی دعوت می کند ؟

به گیتی بهتر از دانشوری نیست                   به جز دانش به گیتی مهتری نیست

تلاش و کوشش                  علم و دانش             نیکی به مردم            پرهیزگاری

5/0

16

از سه موضوع انشای زیر یکی را به دلخواه انتخاب نموده و درباره ی آن انشایی بنویسید .

الف) یکدیگر را نیاز داریم ، یکدیگر را نیازاریم ( دوستی )

ب) خدایی را می خوانم که به اندازه ی یک صدا زدن با او فاصله دارم ( گفتگویی با خدایتان )

ج) بوی باران دیوارهای کاهگلی را بیدار کرده است ( انشای توصیفی از یک روز بارانی )

10

موفق باشید« طراح آقای صالحی»

 

 


مطالب مشابه :


اس ام اس عاشقانه

جمله های کوتاه (2) مرور قصه ی دل کافی دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب
اسمس بزرگان درباره ی دوستی و دشمنی

اسمس بزرگان درباره ی دوستی و دشمنی جمله های دوستی های ما نیز مانند خانه های ما
نمونه سوالات انشای پایه ی اول ودوم راهنمایی دبیران تنکابن (خرداد 89)

جمله ی نا تمام زیر را تا عبارت های کوتاه و آهنگین را درباره ی حس وطن دوستی یک بند
درباره ی ترکمنستان

وبلاگ حسین دوستی ایرانی - درباره ی جاذبه های و روسیه و چند کشور دیگر از جمله
متن های زیبا درباره ی شب یلدا....

متن های زیبا درباره ی یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه و بذر عشق و دوستی
برچسب :