چارت رشته حقوق : چارت درسی رشته حقوق

ترم اول
مقدمه علم حقوق – تخصصی – 2 واحد نظری –پیش نیاز ندارد
1-     حقوق جزای عمومی 1 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ندارد.
2-     حقوق مدنی 1 – تخصصی – 1 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
3-     مبانی علم اقتصاد – پایه – 2 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
4-     مبانی جامعه شناسی – عمومی – 2 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
  
5-     آموزش قران – عمومی – 1 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
6-     1 واحد دروس اختیاری تخصصی - – پیش نیاز ندارد
علاوه بر این دورس در صورت پیش خوردن باید آنها نیز پاس شود.
ترم دوم
7-     حقوق مدنی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری - – پیش نیاز (مقدمه علم حقوق – حقوق مدنی 1)
8-     حقوق جزای عمومی 2 – تخصصی -2 واحد نظری-– پیش نیاز( حقوق جزای عمومی 1) – پیش نیاز ندارد
10-حقوق تجارت 1 – تخصصی – 2 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
11- حقوق بین الملل عمومی 1 – تخصصی – 2 واحد نظری– پیش نیاز ندارد
12- حقوق اداری 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
13- حقوق اساسی 1 –تخصصی -2 واحد نظری –پیش نیاز ندارد
14- مالیه عمومی – پایه – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
15 – عربی – پایه – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
16- معارف 1 – عمومی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
17- فارسی عمومی – عمومی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
 
ترم سوم
18- حقوق مدنی 3 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز (حقوق مدنی 1 و2)
19- حقوق جزای عمومی 3 –  تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز (حقوق جزای عمومی 2 )
20- حقوق تجارت 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق تجارت 1 )
21- حقوق بین الملل عمومی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق بین الملل عمومی 1 )
22- حقوق اداری 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق اداری 1 )
23- حقوق اساسی 2 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق اساسی 1 )
24- اصول فقه 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
25- متون فقه 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
24 – 1 واحد – تخصصی اختیاری –
ترم چهارم
26- حقوق مدنی 4 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق مدنی 3 )
27 – حقوق جزای اختصاصی 1 –  تخصصی -3 واحد نظری – پیش نیاز (حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3)
28- حقوق تجارت 3 – تخصصی – 2 واحد تخصصی – پیش نیاز ( حقوق تجارت 2 )
29 – حقوق بین الملل خصوصی 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( مقدمه علم حقوق )
30- حقوق سازمان های بین المللی  - تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق بین الملل عمومی 1 )
31- اصول فقه 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( اصول فقه 1 )
32- متون فقه 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( متون فقه 1 )
33- زبان عمومی – عمومی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
34- اختیاری تخصصی – تخصصی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
 
ترم پنجم
35-حقوق مدنی 5 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق مدنی 4)
36- حقوق جزای اختصاصی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق جزای اختصاصی 1 )
37 – حقوق تجارت 4 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق تجارت 3 )
38- حقوق بین الملل خصوصی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز (حقوق بین الملل خصوصی 1)
39- متون فقه (3) – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( متون فقه 2)
40- آیین دادرسی مدنی 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
41- متون حقوقی 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
42 – اختیاری تخصصی – تخصصی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
43 – معارف 2 – عمومی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
 
ترم ششم
44- حقوق مدنی 6 – تخصصی- 3 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق مدنی 5 )
45- حقوق جزای اختصاصی 3 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق جزای اختصاصی 2 )
46 – متون فقه 4 – تخصصی – 2 واحد نظری – یش نیاز ( متون فقه 3 )
47- آیین دادرسی مدنی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( آیین دادرسی مدنی 1 )
48- متون حقوقی 2 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز (متون حقوقی 1 )
49 – آیین دادرسی کیفری 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز (جقوق جزای عمومی 1 و 2و 3 )
50- کار تحقیقی – تخصصی – 1 واحد عملی – پیش نیاز (90 واحد )
51 – اختیاری تخصصی – تخصصی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
52- اخلاق اسلامی – عمومی –2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
53- تاریخ اسلام – عمومی- 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
ترم هفتم
54- حقوق مدنی 7 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق مدنی 6)
55- آیین دادرسی مدنی 3 – تخصصی – 2واحد نظری – پیش نیاز ( آیین دادرسی 2)
56- آیین دادرسی کیفری 2 – تخصصی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ( آیین دادرسی کیفری 1 )
57- کار تحقیقی 2 – تخصصی – 1 واحد عملی – پیش نیاز ( کار تحقیقی 1 )
58- قواعد فقه 1 – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( متون فقه و اصول فقه)
59 – ادله اثبات دعوی – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق مدنی 1 تا 6 )
60- اختیاری تخصصی – تخصصی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
61- انقلاب – عمومی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
62- تربیت بدنی 1 – عمومی – 1 واحد عملی – پیش نیاز ندارد
ترم هشتم
63 – حقوق مدنی 8 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز (حقوق مدنی 7 )
64 – قواعد فقه 2 – تخصصی – 2 واحد تخصصی – پیش نیاز(قواعد فقه 1)
65 – حقوق کار  - تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق جزای عمومی 2 )
66 – حقوق تطبیقی – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
67 – پزشکی قانونی – تخصصی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق جزای عمومی 2 و حقوق جزای اختصاصی 2 )
68- جرم شناسی – تخصصی- 2 واحد نظری – پیش نیاز ( حقوق جزای عمومی 2 و 3 )
69 – وصیت نامه – عمومی – 1 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
70- تنظیم خانواده – عمومی – 2 واحد نظری – پیش نیاز ندارد
71- تربیت بدنی 2 – عمومی – 1 واحد عملی – پیش نیاز ندارد
مجموعا 136واحد بدون در نظر گرفتن واحدهای پیش که در برخی دانشگاهها ارایه میگردد


مطالب مشابه :


نحوه دسترسی به چارت و منابع درسی پیام نور

دانشگاه پيام نور مرکز نحوه دسترسی به چارت و منابع درسی پیام فقه و مباني حقوق
چارت رشته حقوق : چارت درسی رشته حقوق

حق اوجاغی - چارت رشته حقوق : چارت درسی رشته حقوق - وبلاگ رسمی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور
دانلود آخرین چارت درسی و منابع دروس دانشگاه پیام نور -اصلاحیه جدید

اخبار پیام نور دانلود آخرین چارت درسی و منابع دروس دانشگاه پیام نور حقوق بین
دانلود چارت و منابع درسی نیمسال دوم 94-93 پیام نور

دانلود چارت و منابع درسی نیمسال دوم 94-93 پیام نور حقوق اسلامی نور چارت درسی پیام نور
جدول دروس عمومی و معارف دانشگاه پیام نور

جدول دروس عمومی و معارف دانشگاه پیام نور دانشجویان حقوق پیام نور و با عناوین درسی
چارت درسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گرمسار - چارت درسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور حقوق
بانک جزوات درسی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور

اخبار پیام نور لیست منابع دروس و چارت درسی; فقه و مبانی حقوق
دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها

دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور
برچسب :