فال چوب

حروف الف ـ ب ـ ج ـ د را روی تکه های کاغذ بنویسید و بعد از نیت کردن به ترتیب سه کاغذ را برداریدو به همان ترتیب انرا بنویسید و جواب فال خود را از بین جوابها پیدا کنید  

الف الف الف:

به زودی گره کارت باز میشود.اگر ارزو و نیتی داری به ان میرسی.رازت را به کسی مگو.انچه را که میخواهی به امید خدا به زودی به دست میاوری.

الف الف ب:

اگر قصد سفر داری سفر خوبی خواهی داشت.از جایی که انتظار نداری پول به شما میرسد.در انجام کارهای خیر پیشقدم باش.

الف الف ج:

از خصومت دست بردار کسی از تو رنجور شده از او دلجویی کن.صدمه ای متوجه توست صدقه بده.تا ده روز اینده نیتت بر اورده میشود.

الف الف د:

روزهای خوبی در پیش داری ناامید نشو.گشایشی در کارت ایجاد میشود.هدف یا کاری که داری را دنبال کن.فقط از خدا کمک بخواه.

الف ب الف:

ایمانت را قوی کن.به مرادت میرسی البته با همت و اراده ی خودت. از انچه که میترسی در امنیت هستی.

الف ج الف:

به انچه نیت کرده ای میرسی ولی باید صبر کنی.از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و نشانی روی صورت دوری کن.از اعمال بد دست بردار.

الف د الف:

طالعت روشن است غم و تیرگی از تو دور شده است.اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری.شرایط موافق توست.

الف ب ج:

برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی.شکر خدا را به جا اور و در کارها مردانه پیش برو.افرادی در عین دوستی غیبت تو را میکنند از انها دوری کن.

الف ب ب:

فکری را که در سر داری ترک کن.صبر کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود.تا دوازده روز دیگر گشایشی در کارت بوجود می اید.

الف ب د:

به زودی از طرف شخص بزرگی به تو کمک میشود.اکر قصد اردواج داری انجام بده بخت با تو یار است.فرزند صالحی نصیبت میشود.از مال حرام پرهیر کن.

الف د ب:

طالع خوبی داری از شراکت سود خواهی برد.اگر گره و مشکلی تا اینجادر زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

الف ج د:

هر نیت و قصدی که داری براورده خواهد شد چه مادی و چه معنوی.اگر قصد انجام کاری را داری تردید مکن چون به مقصود میرسی.

الف د ج:

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود.رازت را نگه دار تا در حقت دروغ نگویند.

الف ج ب:

با بین نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم واندوه می رهاند.اگر با کسی مشکلی داری به نفع تو تمام خواهد شد.

الف ج ج:

چیزی حلال به تو میرسد و گشایشی در کارت بوجود می اید.کسی از تورنجیده خاطر است از او دلجویی کن.انچه را که ارزو داری به ان می رسی.

الف د د:

طالعت خوب است .ادمی شتابزده و عجول هستی مدتی است که باخودت درگیری زندگی شیرین است و با ارزش خودت را در یاب و به خدا توکل کن.

ب ب ب:

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است.و به نشاط و توفیق میرسی. شکر خدا را در همه حال به جا بیاور.اگر قصد سرمایه گذاری و تجارت داری انجام بده.

ب ب الف:

نیتت بر اورده میشود اما نباید عجله کنی.باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو شود.به زودی خبر خوشی به تو می رسد.

ب ب ج:

این قصد و نیتی که داری هیچ نفعی برای تو ندارد.در کارت گشایشی بوجود می اید اگر افکار بد را از ذهنت بیرون کنی.صبور باش.

ب ب د:

طالع خوبی است و نیتت بر اورده میشود.فالت نوید خیر و سعادت است.به زودی از غمها رها میشوی.در زندگی دودل نباش و در نماز کاهلی مکن.

ب الف ب:

نیتت بر اورده میشود و به ارامش و سعادت میرسی.اگر قصد معامله وخرید و قروش داری از ان سود خواهی برد.طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد شد.

ب الف الف:

طالعت نشانگر صحت و سلامت وگشایش در رزق و روزی برای توست.اگر قصد تغییر شغل یا جابجایی منزل داری انجام بده به نفع تو خواهد بود.

ب د الف:

طالعت خوب است اما از قصد و نیتی که داری دوری کن پشیمانی درپی دارد.نباید چنین قصدی را دنبال کنی.شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارداز او حذر کن.حدود دو سال است که کارت خوب نیست صبور باش به زودی اوضاع به نفع تو تغییر میکند.

ب الف د:

انچه را که نیت و ارزو کرده ای به ان میرسی.طالعت روشن است.از کار خود بهره مند میشوی.و از دوستان با وفا شادمان خواهی شد.اگر قصد خریدخانه یا ساخت بنا دارید به ان عمل کنید به نفع شماست.

ب د د:

بهتر است از این نیت و خواسته منصرف شوی تا اسیبی متوجه تو نشود.فعلا بهتر است دست به کاری نزنی تا موقعیتت تغییر کند.اگر کسی تو را نصیحتی کرد ان را بپذیر.

ب ب د:

به زودی مشکل و ناراحتیت بر طرف میشود.اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی.اگر با کسی دعوا یا مخاصمه ای داری به نفع تو تمام میشود.

ب الف ج:

حاجت و ارزویی داری که بر اورده می شود.اگر مشکل مالی داری به زودی رفع میشود.در طالعت فرزند زیاد دیده میشود.فرزندانی خوب و خوشقدم.

ب ج الف:

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود.پس ان رااز ذهن و فکرت بیرون کن.اگر دیگران با تو موافق نیستند تو خویشتندار باش انها عاقبت پشیمان میشوند.در عبادت کوتاهی مکن.

ب ج د:

طالعت نیک است و نیتت بر اورده میشود.رازت را به کسی مگو و مراقب بدخواهان باش.اطمینان داشته باش که روزهای بهتری خواهی داشت.

ب ج ب:

این نیتی که کرده ای خوب است در کارت گشایش دیده میشود.خبر ی به تو میرسد که خوشحال میشوی.امسال سال خوبی برای توست به خدا توکل کنو نگران نباش.

ب ج ج:

از طرف یکی از خویشان کمک مالی دریافت میکنی.متواضع باش . خودخواهی را ترک کن.سفر برایت خوب است.دلت را به چیزی مشغول کرده ای فکرش را نکن همه چیز به امید خدا بر وفق مراد تو خواهد شد.

ج ج ج:اینده ی خوبی در انتظار توست اگر کمی همت کنی زندگی خوبی خواهی داشت.راه موفقیت برای تو باز است.به مراد و خواسته ات میرسی.در همه ی اموربه خدا توکل کن.

ج د ب:

در این زمان طالعت خوب نیست.بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی.کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش.نمیتوانی همه را دوست خودبدانی.اگر قصد انجام کاری را داری چند روز صبر کن تا شرایط بهتر شود.

ج ب ب:

انچه را که از خدا طلب کنی به ان میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی.یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را میکند تو بی اعتنا باش و کار خودت را انجام بده.به زودی به خواسته ات میرسی (انشاالله)

ج ج الف:

نیتت بر اورده میشود.گشایش مالی در فالت دیده میشود.اگر دست بهکار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت.به توصیه و نصایح دیگران گوش کن.

ج ج ب:

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره بدست میاوری.به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی اسیبی به تو نمیرسد.به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود فقط به خدا توکل کن.

ج ج د:

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت برطرف میشود.از چیزی

در تشویش هستی به زودی به ارامش میرسی کسی قصد صدمه زدن به تو را داردبه خدا توکل کن تا در حیله اش برطرف شود.رازت را به هر کسی مگو.

ج د الف:

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی.دست از خصومت

بردار تا به غم مبتلا نشوی.از جایی که انتظار نداری سود و منفعتی به تو میرسد.برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید همت کنی.در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد.

ج الف ج:

به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر کنی.کسی در پی صدمهزدن به توست اما موفق نمیشود.اگر قصد انجام کاری را داری چند روز دست نگه دار.

ج ب ج:

طالع خوبی داری این روزها آرزویت بر آورده میشود.خبر خوشی دریافت میکنی وبه شادی و نشاط میرسی.اگر قصد ازدواج یا معامله ای را داری انجام بدهبا موفقیت همراه خواهد بود.

ج الف ب:

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن و گرنه پشیمان میشوی.بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی.

ج ب د:

طالع خوبی داری در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی.شکر خدا را بجا آور.امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است.اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

ج د د:

با این قصد ونیتی که داری ممکن است سلامتت به خطر بیفتد.بهتر است آن را از سرت بیرون کنی و گر نه صدمه خواهی دید.کسی به تو طعنه میزند از اودوری کن.به خدا توکل کن تا گره از کارت باز شود.

د الف ج:

طالع نیکی داری کارت به زودی بالا میگیرد.اگر مسافری داری بزودی خبرخوشی از او به تو میرسد.با توکل به خدا به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه برایتو مقدر شده است دست یابی.

د د ج:

قصد و نیتت خوب است تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت بوجود می آید که انتظارش را نداری.تغییرات مثبتی در زندگیت ایجاد میشود.خیلی زود از غم و رنج رها میشوی.

د الف ب:

در این نیتی که کرده ای هیچ خبری نیست.از آن چشم پوشی کن.اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است بخاطر چشم زخم است.باید صبر کنی بزودیگره از کارت باز میشود.

د ب الف:

طالعت روشن است تشویش را از خودت دور کن.اگر چیزی را از خدا طلب کرده ای به آن میرسی.اگر قصد سفر یا انجام معامله ای را داری انجام بده برایت سودبخش است.

د الف د:

قصد و نیتت خوب است.در رحمت به رویت باز میشود.از چشم زخم مردم رسی به دل راه مده.از آن در امان خواهی بود.در هر کاری با اهلش مشورت کن.بخت با تو یار است.

د ب د:

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی.روزی حلال به دست تو میرسد.سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه خواهی خورد.اگر قصد سفر داری از آنمنصرف شو.

د د الف:

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی.و به مراد و مقصود میرسی.اگر قصد معامله یا ازدواج داری انجام بده.

د د د:

نیت خوبی کرده ای به خواسته و آرزویت میرسی.در روزی به رویت گشوده میشود.رازت را به کسی مگو.

د ب ج:

از چیزی دلخور یا غمگین هستی.فکرش را از سرت بیرون کن.به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد متواضع باش.اگر قصد سفر داری برو.به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود.

د ج ج:

گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود.به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی میکنند.اگر گم شده ای داری آنرا پیدا میکنی.اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی کارها بر وفق مراد تو میشود.

د د ب:

از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود.اگر قصد سفر داری برو نفع خوبی از آن خواهی برداگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن.برای بهتر شدن کارها به خدا توکل کن.

د ب ب:

نیت خوبی کرده ای قصد انجام هرکاری را داشته باشی در آن به توفیق میرسی.به زودی از رنج و غم رهایی می یابی.عیب تو این است که راز دلت را به همه می گویی.از این کار پرهیز کن.

د ج الف:

این نیت که کردی خوب نیست.زندگی بر تو تلخ خواهد شد.چندی است که دلت یکجا نیست به چکنم چکنم گرفتار شده ای برای رفع این حالت به خدا توکل کن.مدتی است که به کسی دل بسته ای از او بگذر.خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد.در کارها صبور باش آینده ی روشنی داری اگر قصد سفر یا معامله ای را داری انجام بده برایت نفع دارد.

د ج ب:

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد.یک طلب سوخته یا یک چیز گم شده رابدست می آوری.کارها بر وفق مراد تو خواهد بود.پول و سود زیادی به دست می آوری.با دوستان خوب مشورت کن.مال حلال خوبی بدست می آوری.شکر خدا را بجا آور.

د ج د:

طالعت روشن است موفقیت و سعادت به تو روی خواهد آورد.پس اندوه به دل راه مده.در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش.

د الف الف:

آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را بکار گیری با موفقیت فاصله ای نداری.افکار و نیات پاک در سر داشته باش.از چیزی نگرانی در دل داری نگران نباش.اگر چیزی از دست داده ای به صلاح تو بوده است به زودی گشایشی درکارهایت بوجود می آید.

ج الف الف:

به آنچه نیت کرده ای میرسی اما باید منتظر بمانی.از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان باشی.از فکر بد و پول حرام دوری کن.

ج الف د:

برای نیت و مقصودی که داری عجله مکن.صبر پیشه کن تا به آن برسی.خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش.به جای تشویش آرام باش و به خودت فرصت بده تا درهای موفقیت به رویت باز شوند.

ج ب الف:

طالعت نیکوست با توکل به خدا به خواسته ات میرسی.به همه اعتماد نکن.آینده ای روشن داری برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده.اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

ج د ج:

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصودت میرسی.باید برای رسیدن به هدفت خود نیز تلاش و همت کنی.کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش.


مطالب مشابه :


چند تا فال به روز باحال

چند تا فال به گاه كه به عشق واقعي خود دست از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت
فال موفقیت

برای رسیدن به هدف هایت تلاش کن. استخاره : فال قرآن : فال عشق : فال هفته : فال سال :
فال چوب

بوسه عشق - فال میرسی.باید برای رسیدن به هدفت خود نیز بوسه ی عشق که یک عمر
مراحل عشق بازی

عشق بازی های در مرد کم می شود ولی بهمین نسبت میل به نزدیکی و انجام عمل جنسی برای رسیدن به
رسیدن به تو

قلب تو را نمی دانم ، اما قلب من میخواهد تا ابد به عشق برای رسیدن به او که خیلی فال ازدواج
فرا رسیدن سال نو

سال و فال و و مطالبی زیبا درباره داشتن احساس خوب و خوشبختی و رسیدن به ستاره عشق برای
دعا نویس-بررسی طالع به صورت حرفه ای- دعای محبت دعای رزق وروزی دعای حفاظت از بلایا دعای ابطال سحر دع

دعای رسیدن به عشق ارتباط حاجت فال قهوه دعا برای رسیدن به ثروت
برچسب :