صفحات ابتدایی پایان نامه

نکات مهم:

أ- عنوان این صفحه به یکی از دو صورت زیر می باشد:

-1 فهرست تفصیلی مطالب 2- فهرست مطالب

ب- این عنوان باید نسبت به بالای صفحه 11 سانتیمتر فاصله داشته باشد. (ترجیحاً در سطر پنجم

نوشته شود)

ج- این عنوان باید کاملاً در وسط سطر نوشته شود.

د- این عنوان باید با قلم ) B Zar Boldپررنگ)و با اندازه ی ( 12 ) نوشته شود.

ه- کلمه ی عنوان و کلمه ی صفحه، باید هر کدام با فاصله ی یک سانتیمتری، پایین فهرست مطالب

نوشته شود و این دو کلمه باید در تمام صفحات فهرست مطالب تکرار شوند، و بهتر است که زیر آن دو

کلمه ، خط کشیده شود.

و- عناوین و شماره ی صفحات یک سانتیمتر پایین تر از عنوان و صفحه نوشته شود.

به« أ» ز- زیر کلمه ی عنوان، عناوین از بسمله نوشته شود و زیر کلمه ی صفحه، ابتدا صفحات فرعی از

بعد و سپس صفحات اصلی از شماره ی یک به بعد نوشته شود.

ح- بهتر است عنوان بخش پُر رنگ تر در وسط صفحه نوشته شود. شماره ی صفحه ندارد ولی به

حساب می آید. اگر عنوان بخش در اوّل خط نوشته شود، عنوانهای فصل، گفتار، شماره ی گفتار، هر کدام باید

به اندازه ی 2 حرف تو رفتگی داشته باشد.

ط– شماره ی زیرین گفتارها باید به ترتیب زیر باشد:

شماره ی گفتار شماره ی مطلب

1 – 1

2 – 1

1 – 2 – 1

1- 2 -2

صفحه ی چکیده (فارسی، انگلیسی)

نکات مهم:

أ- تهیه ی چکیده برای پایان نامه و رساله ضروری است و میزان آن حدود 10 تا 12 سطر می تواند باشد.

) آوردن مطالب زیر در چکیده الزامی است (

ب- محتویات چکیده

-1 خلاصه ی بیان موضوع یا مسأله …………….. حدود 2 سطر

-2 هدف تحقیق ………………………………………حدود 2 سطر

-3 روشهای اجرایی تحقیق………………………… حدود 4 سطر

-4 نتایج بدست آمده………………………………… حدود 4 سطر

-5 کلید واژه های مهم……………………………….. حدود 3 تا 7 کلمه

ج- عنوان چکیده ی فارسی در ابتدای سطر پنجم و با قلم B Lotus Bold و با اندازه ی 14 نوشته شود.

د- متن چکیده ی فارسی با قلم B Lotus و با اندازه ی ( 12 )، با فاصله ی یک سطر پایین تر از عنوان در

ابتدای سطر هفتم نوشته شود.

ه- چکیده ی فارسی اوّلین صفحه ای است که با اعداد عربی شماره گذاری می شود.

و- علاوه بر چکیده ی فارسی، برگردان آن به زبان انگلیسی نیز ضرورت دارد.

ز- عنوان چکیده ی انگلیسی (Abstract) در ابتدای سطر پنجم و با قلم Times New Roman Bold

و با اندازه ی ( 13 ) نوشته شود.

ح- متن چکیده ی انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه ی ( 12 ) با فاصله ی یک سطر

پایین تر از عنوان و در ابتدای سطر هفتم نوشته می شود.

ط- چکیده ی انگلیسی آخرین صفحه قبل از صفحه ی عنوان انگلیسی است، و شماره گذاری آن بهتر

است با عدد انگلیسی باشد.

ی- در چکیده ی انگلیسی عنوان با قلم Times New Roman Bold و Key Words با اندازه ی

(12) باشد.

 

صفحه ی پیشگفتار

نکات مهم:

أ- مقصود از پیشگفتار، یادداشتی کوتاه و جدای از محتوای پایان نامه یا رساله است که ذکر آن در آغاز

پژوهش از نگاه پژوهشگر ضروری یا سودمند است.

ب- پیش گفتار حداکثر در دو صفحه تنظیم می شود و درج آن اختیاری است.

صفحه ی مقدمه یا درآمد

نکات مهم:

أ- مقدمه مشتمل بر مبادی عمومی و توضیحات آغازین پژوهشگر است و به منظور طرح و تبیین

موضوع پایان نامه یا رساله و بیان مسائل و اهداف آن تهیه و تنظیم میشود.

ب-مطالب مقدمه همان مطالب پروپوزال (Proposal): مصوّب است که در مقدمه ی تحقیق با محتوای

عمیق تر و بیانی مشروح تر تدوین میشود.

ج- کلمه ی مقدمه یا درآمد در آغاز خط سوم و با قلم B‐Lotus Bold و با اندازه ی( 16 ) نوشته شود و

مطالب آن بلا فاصله در آغاز خط چهارم بدون تو رفتگی نوشته شود.

د- مقدّمه یا درآمد شامل موارد زیر است:

1) ابتد ا سعی شود توضیحات کلّی راجع به عنوان انتخابی پایان نامه داده شود تا بدین وسیله خود مسأله

یا موضوع بیشتر تشریح گردد و در این رابطه محقّق باید با طرح دلائل علمی روی آوردن خود را به موضوع پژوهش و بیان فواید آن متذکّر شود و بعد از آن رئوس ثمانیه بر اساس حروف ابجد تنظیم گردد.

2)بیان رؤوس ثمانیه و توضیح مختصر هر کدام

* بیان مسأله (موضوع): در این بحث پژوهشگر باید به تشریح ابعاد و حدود مسأله و تعریف دقیق

آن پرداخته و نیز جنبه های مجهول موضوع را مطرح کند ، و به روش فنّی و به طور صحیح و کامل با

عبارت های کاملاً روان و قابل فهم مسأله یا موضوع مورد بحث خود را تشریح کند.

* اهمّیّت و ضرورت تحقیق: نقش و جایگاه موضوع را اهمّیّت تحقیق میگویند. به عبارت دیگر

اهمّیّت تحقیق به این معنا است که بیان کنیم تحقیق ما چه جایگاه ی در پژوهش های علمی دارد و اگر

نباشد چه کمبودی احساس میشود. امّا ضرورت تحقیق یعنی این که چرا باید هم اکنون به تحقیق در این

باره بپردازیم و بیان این مطلب که چه چیزی باعث شده، پژوهشگر در باره ی این موضوع یا مسأله جستجو

نماید.و نیز محقّق میتواند در این جا علاقه ی شخصی خودش را هم در این موضوع متذکّر شود.

* پرسش های تحقیق: در این جا محقّق باید پرسش های اصلی و فرعی مربوط به موضوع یا مسأله

را به صورت جمله های پرسشی بیان کند ، لازم به ذکر است که هر طرح تحقیقی باید حداقل 3و حداکثر

5 پرسش داشته باشد.

* فرضیه های تحقیق: مقصود از فرضیه در این جا اندیشه های تازه ای است که پژوهشگر در پاسخ

به پرسش های تحقیق در پی اثبات آنهاست. فرضیه ها میتوانند پاسخی احتمالی به پرسش های تحقیق باشند.

* ادبیّات یا پیشینه ی تحقیق: مراد از ادبیّات یا پیشینه ی تحقیق معرّفی بیان تحقیقات و کارهایی است

که تا کنون در زمینه ی عنوان مورد بحث ما انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر شده است، به

طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیح اهداف تحقیق به کار گرفته شده است. از این رو

پژوهشگر باید با مراجعه به کتابخانهها و سایتهای معتبر اینترنتی ، کتب و مقالات و پایان نامه هایی را که

از نظر موضوع به عنوان مورد تحقیق او نزدیک هستند پیدا نموده و با درج آدرس کامل آنها طبق دستور

مربوطه اقدام کند.

* روش و شیوه های تحقیق: در این جا پژوهشگر به بیان روش پژوهش (توصیفی، تحلیلی، تاریخی

و…)و شیوه ی گردآوری (کتابخانهای، میدانی، و …) و تحلیل داده ها (تبیین، تعریف، مقایسه، نقد و …

می پردازد. ما در پژوهش مربوط به رشته ی خود (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از روش کتابخانهای استفاده

میکنیم و با روش توصیفی و تحلیلی و با تعریف و تبیین و مقایسه و نقد به بیان مطالب میپردازیم و در

صورت نیاز میتوانیم از روش های دیگر به خصوص روش میدانی استفاده کنیم.

7-2 ) اهداف تحقیق: در این جا محقّق باید به دو دسته از اهداف تحقیق خود اشاره کند و سعی نماید

حداقل به یک هدف کلّی و به سه هدف ویژه اشاره نماید به طوری که اهداف ویژه زیر مجموعه ی هدف

کلّی او باشد.

8-2 ) ساختار تحقیق: پژوهشگر در این جا به طرح کلّی ساختار پژوهش خود پرداخته و تعداد بخشها

و فصلهای تحقیق خود را مطرح میکند، و خلاصه در پایان بیان میکند که به چه نتایجی دست یافته و

برای بهبود وضعیّت موجود چه پیشنهاد هایی را ارئه میکند .

ه-در آمد یا مقدّمه باید با جملات خبری تنظیم شود ، و آخرین قسمتی است که در پایاننامه باید

نوشته شود.

 

 


مطالب مشابه :


متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه های و ابتدای نوشته وظیفه جذب پایانی اغلب نامه ها تاکید و تشویق و
صفحات ابتدایی پایان نامه

مرکز پایان نامه - پروژ های ج- عنوان چکیده ی فارسی در ابتدای سطر پایان نامه ها
راهنمای تدوین پایان نامه1

الف- برگهای ابتدای پایان نامه: متن پایان نامه. 1 وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق
انرژی نورانی، مقاله، تحقیق، پایان نامه، پایاننامه، پایانامه، فیزیک، خورشیدی، باتری، باطری، مکانیکی،

ترجمه متن های ، تفاوت های های و پروژه ها و پایان نامه های دانش های زیبا
چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟

کلیه متن پایان نامه نبوده رفته در پایان نامه در ابتدای آن پایان نامه ها به
آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

در پایان جمله ها را با ابتدای جمله های متن را بیان های ارزشمند ، پایان نامه
اتول‌نامه؛ فرهنگ ماشین نوشته ها

نخستین‌بار، كتاب پرفروش «آفرینش متنهای ها و آداب و رسوم زیبا و نامهها به
چشم انتظار هم نفس...

برچسب‌ها: نامه های عشق بی پایان. نامه برای ابتدای
برچسب :