متن های زیبا ابتدای پایان نامه ها

 • متن نامه های اداری و رسمی

  متن نامه های اداری و رسمی متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود. دربیشتر نوشته های اداری درآغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای " ادب و احترام " و در پایان بعد از نتیجه " تشکر و سپاسگزاری " اضافه می شود  " فواید سلام کردن " درعرف اداری اخیر مرسوم شده است که نوشته های اداری با سلام آغاز شود، مانند:سلام علیکم / باسلام و درود/با سلام و تحیات / ضمن سلام و تحیت / با اهدا سلام / با سلام و دعای خیر/ ضمن سلام و خسته نباشید/ با سلام و آرزوی سلامتی شما و همکاران محترم / با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات . این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامه های اداری از " عنوان سازمان ها " به " عنوان اشخاص " رایج شده و قبل از آن فقط در نامه های شخصی کاربرد داشته است . اگرچه گفتن سلام کاربسیارپسندیده ایست ، اما باید توجه داشت که نوشتن این واژه درزمانی که به عنوان یک سازمان به طور مثال " وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل خزانه " نوشته می شود ، به چه کسی سلام شده است ؟ این گونه اظهارادب کردن آیا بی ارزش کردن این واژه است ؟ ازطرفی در روایات آمده که سلام مستحب است  و جواب آن واجب . تا آن حد در این فریضه تاکید شده است که جواب سلام را درنماز هم واجب دانسته اند. با این توصیف کدام نوشته اداری را سراغ دارید که پاسخ آمده باشد عطف به نامه شماره ...مورخ ...علیکم السلام و رحمه ... مقدمه مقدمه در فرهنگ های فارسی معادل مطلع یا سرآغاز ، طلیعه ، درآمد و زمینه سازی آمده است . و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است . نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و آشفتگی ذهن خواننده می شود و در نامه های غیراداری ، شخصی ، مقاله ، و...هر نویسنده ای به نوعی به جذب مخاطب تلاش می کند، یکی با شعر یا قطعه ادبی و توصیفی و دیگری با مثل  و حکایت و لطیفه . در نامه اداری برای نوشتن مقدمه محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان از شعر و مثل برای جلب  و جذب خواننده استفاده کرد. بنابراین در اغلب نوشته های اداری از نفس وجودی نامه واین که با هدف و انگیزه ای تهیه شده که پاسخ آن می تواند برای فرستنده جذابیت داشته باشد استفاده شده و نامه ها اغلب با ذکر سابقه آغاز می شود . درمورد نوشته هایی که درپاسخ به نامه یا دستور رسیده تهیه و ارسال می شود عبارت زیر رایج است : پیام یا پیکره اصلی : این قسمت از متن ، مرکز اصلی نوشته محسوب می شود و تمام ارکان ... • صفحات ابتدایی پایان نامه

  نکات مهم: أ- عنوان این صفحه به یکی از دو صورت زیر می باشد: -1 فهرست تفصیلی مطالب 2- فهرست مطالب ب- این عنوان باید نسبت به بالای صفحه 11 سانتیمتر فاصله داشته باشد. (ترجیحاً در سطر پنجم نوشته شود) ج- این عنوان باید کاملاً در وسط سطر نوشته شود. د- این عنوان باید با قلم ) B Zar Boldپررنگ)و با اندازه ی ( 12 ) نوشته شود. ه- کلمه ی عنوان و کلمه ی صفحه، باید هر کدام با فاصله ی یک سانتیمتری، پایین فهرست مطالب نوشته شود و این دو کلمه باید در تمام صفحات فهرست مطالب تکرار شوند، و بهتر است که زیر آن دو کلمه ، خط کشیده شود. و- عناوین و شماره ی صفحات یک سانتیمتر پایین تر از عنوان و صفحه نوشته شود. به« أ» ز- زیر کلمه ی عنوان، عناوین از بسمله نوشته شود و زیر کلمه ی صفحه، ابتدا صفحات فرعی از بعد و سپس صفحات اصلی از شماره ی یک به بعد نوشته شود. ح- بهتر است عنوان بخش پُر رنگ تر در وسط صفحه نوشته شود. شماره ی صفحه ندارد ولی به حساب می آید. اگر عنوان بخش در اوّل خط نوشته شود، عنوانهای فصل، گفتار، شماره ی گفتار، هر کدام باید به اندازه ی 2 حرف تو رفتگی داشته باشد. ط– شماره ی زیرین گفتارها باید به ترتیب زیر باشد: شماره ی گفتار شماره ی مطلب 1 – 1 2 – 1 1 – 2 – 1 1- 2 -2 صفحه ی چکیده (فارسی، انگلیسی) نکات مهم: أ- تهیه ی چکیده برای پایان نامه و رساله ضروری است و میزان آن حدود 10 تا 12 سطر می تواند باشد. ) آوردن مطالب زیر در چکیده الزامی است ( ب- محتویات چکیده -1 خلاصه ی بیان موضوع یا مسأله …………….. حدود 2 سطر -2 هدف تحقیق ………………………………………حدود 2 سطر -3 روشهای اجرایی تحقیق………………………… حدود 4 سطر -4 نتایج بدست آمده………………………………… حدود 4 سطر -5 کلید واژه های مهم……………………………….. حدود 3 تا 7 کلمه ج- عنوان چکیده ی فارسی در ابتدای سطر پنجم و با قلم B Lotus Bold و با اندازه ی 14 نوشته شود. د- متن چکیده ی فارسی با قلم B Lotus و با اندازه ی ( 12 )، با فاصله ی یک سطر پایین تر از عنوان در ابتدای سطر هفتم نوشته شود. ه- چکیده ی فارسی اوّلین صفحه ای است که با اعداد عربی شماره گذاری می شود. و- علاوه بر چکیده ی فارسی، برگردان آن به زبان انگلیسی نیز ضرورت دارد. ز- عنوان چکیده ی انگلیسی (Abstract) در ابتدای سطر پنجم و با قلم Times New Roman Bold و با اندازه ی ( 13 ) نوشته شود. ح- متن چکیده ی انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه ی ( 12 ) با فاصله ی یک سطر پایین تر از عنوان و در ابتدای سطر هفتم نوشته می شود. ط- چکیده ی انگلیسی آخرین صفحه قبل از صفحه ی عنوان انگلیسی است، و شماره گذاری آن بهتر است با عدد انگلیسی باشد. ی- در چکیده ی انگلیسی عنوان با قلم Times New Roman Bold و Key Words با اندازه ی (12) باشد.   صفحه ی پیشگفتار نکات مهم: أ- مقصود ...

 • راهنمای تدوین پایان نامه1

  راهنمای تدوین پایان نامه فهرست الف- برگهایابتدای پایان نامه: طرح روی جلد   صفحه سفید صفحه دوم : بسم الله الرحمن الرحیم صفحه سوم :صفحه عنوان چکیده پایان نامه به فارسی پیشگفتار صفحه تاییدها   صفحه تقدیم به   تقدیر و تشکر صفحه فهرست مطالب صفحه فهرست جداول صفحه فهرست تصاویر یا نمودار صفحه فهرست ضمائم و پیوست ب )   متن پایان نامه 1 - فصل اول=کلیات تحقیق: 1 – 1 - مقدمه 1 – 2  - بیان مساله 1 – 3 -  سوالات پژوهش 1 – 4 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 1 – 5 - اهداف پژوهش 1 – 6 – فرضیه های پژوهش 1 – 7 – کاربران پژوهش 2-  فصل دوم=ادبیات و مبانى نظرى تحقیق: 2 – 1 -– مفاهیم نظری 2 – 2  – مبانی نظری 2 – 3 -– چار چوب نظری 2 – 4 -– پیشینه تحقیق: فصل سوم=روش اجراى تحقیق نوع و روش تحقیق - تعیین جمعیت آمارى، روش هاى نمونه گیرى -روش و ابزار گردآوری اطلاعات-جامعه آماری، جامعه نمونه-روش تجزیه وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق - متغیرها  -متغیرهای مستقل- تعریف مفهومی متغیر مستقل : -تعریف عملیاتی متغیر وابسته- تعاریف کاربردی- -شاخصها و معرفها -متغیر وابسته -روش و ابراز گردآوری-اطلاعات -  محدوده مکانی و زمانی تحقیق - نوع مطالعه - جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری ، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن) - روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه) - روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگیری ، نحوة مداخله،  و... اشاره کنید.) - روش تجزیه و تحلیل داده ها - مشکلات و محدودیتها - محدوده مکانى و زمانى-  ملاحظات اخلاقی -شاخصها و معرفها -روش ها و تکنیک های آماری – روایی واعتبار پرسشنامه 4 - فصل چهارم =  محیط شناسی:  جغرافیای فضایی مثلا اگر در مورد خلیج فارس باشد خلیج فارس را از حیث ارتباط با مساله یا تحقیق  معرفی کنیم. 5 - فصل پنجم = یافته های تحقیق : در باره موضوع اصلی تحقیق: یافته های تحقیق اعم از کتابخانه یا میدانی می باشد.اینجا فقط مصادیق باشند مبانی نظری مطرح نباشند.تمام اطلاعات در مورد تحقیق در این فصل می آوریم.اول مطالب کتابخانه سپس اسناد و مدارک سپس اسناد میدانی.بخش عمده تحقیق ما همین فصل است.نمودار ها هم در این فصل می آید.توصیف و فشرده سازی نیز در این فصل می آوریم.در فصل دوم و چهارم و پنجم حتما بایستی ارجاع و رفرنس داشته باشد.فصل پنجم فقط توصیف است. 6 - فصل ششم = تجزیه و تحلیل داده ها: فصل ششم استدلال رابطه و ... است فصل ششم رفرنس ندارد چون حاصل جولان فکری است اگر آماری باشد از تفکیک آماری استفاده می کنیم.اگر داده ها کیفی و متنی باشد از روش تحلیل استدلال استفاده می نماییم. در ...

 • انرژی نورانی، مقاله، تحقیق، پایان نامه، پایاننامه، پایانامه، فیزیک، خورشیدی، باتری، باطری، مکانیکی،

  انرژی نورانی انرژی نورانی‏ در واقع انرژی نورانی(انرژی تابشی خورشید) چشمه اولیه تمام انرژیهای مورد استفاده ‏روی زمین است. ولی استفاده از آن متضمن تبدیلات پیچیده انرژی در سوخت ذخیره می‌‏شد. در گیاهان بر اثر تابش خورشیدی و سوزاندن آن در ماشینهای حرارتی ، در ‏ماشینهای آبی ، بادی و نظایر آن است. در بیشتر کاربردهای نور ، اهمیت اصلی در مقدار ‏انرژی حمل شده توسط آن نیست، بلکه در خواص ویژه آن است. برای آنکه طبیعت ‏پدیده‌های نوری را روشن کنیم، باید به آزمایشگاه متوسل شویم.‏ دید کلی حساسیت اندامهای دیداری به نور بسیار زیاد است. بنابر تازه‌ترین اندازه گیریها ، برای ‏احساس نور کافی است که حدود انرژی تابشی در هر ثانیه و تحت شرایط مناسب بر ‏چشم بتابد. به عبارت دیگر ، توان کافی برای تحریک نوری قابل احساس مساوی ‏است. چشم انسان از جمله حساسترین وسایلی است که می‌تواند وجود نور را درک کند. اثر ‏نور بر چشم در فرایند شیمیایی معینی خلاصه می شود. که در لایه حساس چشم پدید ‏می‌آید و باعث تحریک عصب بینایی و مرکزهای مربوط در مغز قدامی می‌شود. اثر ‏شیمیایی نور مشابه با کش روی اجزای حساس چشم انسان را می‌توان در محو ‏تدریجی رنگها در نور مشاهده کرد (محور تدریجی مصنوعی است.( اثرات نور در حال حاضر چشمه‌های جدید تابش همدوس پر انرژی تکامل یافته‌اند. این چشمه‌ها لیزرها هستند که اجازه می‌دهند با متراکم کردن انرژی در سطح کوچکی فشار نوری ‏بدست آید. پس نور می‌تواند اثرهای گوناگونی ایجاد کند. همه اینها مؤید این هستند ‏که تابش نور حامل انرژی است. تبدیل این انرژی در تمام پدیده‌ها شرح داده شده در بالا ‏دیده می‌شود. اثرهای نور گوناگون است. البته نقش نور به عنوان ‏چشمه مستقیم انرژی نسبتا کوچک است. ماشینهای مبتنی بر گرم شدن بر اثر نور ‏خیلی بکار نمی‌روند، و آنهایی که مبتنی بر اثر فوتو الکتریک هستند، هنوز منتظر تکامل می‌باشند. ولی آزمایشها نشان می‌دهند که فوتوسلهایی که با استفاده از نیمرسانای ژرمانیم و ‏سیلیکون کار می‌کنند تا 15% انرژی تابشی فرودی را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل ‏می‌کنند. )باتریهای خورشیدی(.‏     خورشید خورشید، گوی غول پیکر درخشانی در وسط منظومه شمسی و تامین کننده نور، گرما و انرژی های دیگر زمین است. این ستاره به طور کامل از گاز تشکیل شده است. بخش بشتر این گاز از نوعی می باشد که به نیروی مغناطیسی حساس است. این نوع از گاز به خاطر همین حساسیت، بسیار خاص می باشد. دانشمندان به آن پلاسما* می گویند. نه سیاره و قمرهایشان، ده ها هزار خرده سیاره و چندین تریلیون شهاب سنگ به دور خورشید در گردشند. خورشید و همه ...

 • چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟

    چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟ پایان نامه نحوه نگارش مقالات علمی و پایان نامه   روش تدوین مقالات علمی •مقالات علمی •مقالات تحقیقی   مقالات علمی  این مقالات عموما در پاسخ به فراخوان های علمی تهیه شده و مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد : •صفحه عنوان •صفحه بسم ا... •چکیده •فهرست مطالب •مقدمه •متن اصلی •بحث و نتیجه گیری •پی نوشتها •فهرست منابع صفحه عنوان •آرم جمهوری اسلامی ایران •عنوان مدیریت منطقه •نام مدرسه •نام فراخوان •موضوع تحقیق •نام و نام خانوادگی محقق •ماه و سال تهیه اثر   چکیده •موضوع یا هدف •نتایج مطالعات دیگران •نتیجه گیری محقق   مقدمه •تشریح موضوع پژوهش •سوالات •اصطلاحات •کلید واژه ها متن اصلی شامل مطالبی که محقق از •کتاب ها •مجلات •پایان نامه ها •اینترنت و ... بدست می آورد .   منبع نویسی در متن عموما به شکل زیر انجام می شود : (نام و نام خانوادگی مولف اثر،تاریخ انتشار،شماره صفحه ای که مطالب از آن استخراج شده) مثال : –تراشه 440 ام ایکس برای سلرون های رایانه ای کیفی طراحی شده اند و قادر به شبیه سازی کارت صوتی و مودم به صورت نرم افزاری هستند . (صارمی راد،1380،ص47) بحث و نتیجه گیری در این بخش ابتدا محقق به بیان سوالات پژوهش پرداخته و سپس هر یک را با عنایت به مطالبی که از منابع اطلاعاتی به دست آورده پاسخ می دهد. محقق می تواند استنباط های شخصی خود را در این بخش ارائه نماید .   •پی نوشتها –کلیه کلمات خارجی مانند نام افراد و واژگان تخصصی در این بخش قرار می گیرند .همچنین می توان توضیحات اضافی مربوط به متن اصلی را در بخش پی نوشتها ارائه داد . •فهرست منابع –منابع مورد استفاده محقق (که در متن مقاله به آنها اشاره شده) به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ارائه می شوند . دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟  آئين نگارش پايان نامه هاى کارشناسى ، کارشناسى ارشد و دکتري   در اين بخش شکل و شيوه اى يکسان در نگارش پايان نامه ارائه مي‏گردد که رعايت آن ضرورى است ومنجر به ارزيابى کفايت مطلوب پايان نامه خواهد شد.رعايت اين نکات موجب انتقال پيام مطلوب تر شده ، و دانشجو با روش ‏ هاى استاندارد تدوين پايان نامه، نگارش جزوه، پروژه وحتى گزارش فنى که ساختارى کم و بيش متفاوت است آشنا مى شود.  پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است: 1- مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها. 2- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار ...

 • آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

  آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

  املاء چیست؟   اهداف اصلی املاء:   درست نویسی: تبدیل نشانه های آوایی به نوشتاری زیبا نویسی: از نظر اندازه، فونت و فاصله بین کلمه ها خوانا نویسی: بدون غلط،تمیز و زیبا مطابق با رسم الخط کتاب درسی   نحوه ی قرائت املاء:   - متن املاء قبل از نوشتن دانش آموزان یک بار خوانده شود و از بچه ها خواسته شود که متن را به دقت گوش دهند، بدون آنکه چیزی بنویسند. - حال متن املاء با صدای رسا و شمرده خوانده شود. - در تقریر املاء رعایت زبان معیار و تلفظ صحیح کلمه ها و ترکیب ها ضروری است. - از تکرار زیاد و غیر ضروری پرهیز شود چرا که این عمل موجب کند نویسی و بی توجهی می شود. - هنگام قرائت علائم سجاوندی توسط آموزگار بیان،تا دانش آموزان درست و دقیق بنویسند. - متن املاء در پایان یک بار دیگر خوانده شود. - متن املاء کلمه به کلمه قرائت نشود بلکه به صورت گروه کلمات به هم مرتبط بیان، تا ارتباط معنایی وانسجام کافی رعایت شود.   پس از تصحیح املاء لازم است: دانش آموزان کلماتی را که اشتباه نوشته اند به طور صحیح و خوانا در پایان املاء بنویسند و آن ها رادر جمله های مناسب به کار ببرند. در صورت امکان برای کلمه یا کلمات اشتباه نوشته شده یک یا دو واژه هم معنی، مترادف یا متضاد یاهم خانواده بیان گردد.( با راهنمایی آموزگار و والدین ) دیکته را در دفتر مشق با رعایت حاشیه و علایم سجاوندی پاکنویس نماید و صورت صحیح کلمه هایی را که اشتباه نوشته است به منظور توجه بیشتر با رنگ دیگر بنویسد.   شیوه های خلاق و متنوع آموزش املاء   املاء به صورت گروهی:   دانش آموزان به گروه های دو نفری تقسیم می شوند از هر گروه خواسته می شود متن املایی تهیه نمایند. از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده به صورت یک متن پیوسته دیکته می شود تا بچه ها بنویسند. متناسب با آنچه که بچه ها نوشته اند معلم امتیاز حاصل هر گروه را اعلام می دارد. در این نوع املاء نویسنده متن در هر گروه دانش آموز ضعیف آن گروه می باشد.   املای خطابه ای: فراگیران در گروه به هم املا می گویند یا به اولیا و خواهر برادر در منزل املاء گفته می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می پذیرد. در این نوع املاء تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها مد نظر است.   آموزش املاء هنگام تدریس کتاب بخوانیم: در هنگام تدریس کلمات مشکل دو املایی روی تابلو کلاس نوشته از بچه ها می خواهیم به صورت شفاهی برای آن ها هم خانواده،متضاد، مترادف و ... جمله بگویند.   املای سنتی: به صورت خطابه ای برای دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموز صورت می گیرد.   کامل کردن جمله ها برای تقویت املاء: چند جمله روی تابلو نوشته می شود به طوری که در جمله جای یک کلمه ...

 • اتول‌نامه؛ فرهنگ ماشین نوشته ها

  اتول‌نامه؛ فرهنگ ماشین نوشته ها

  چیزی که باعث شد من این پست را بنویسم هنوز نخوانده عاشق کتاب فرهنگ ماشین نوشته ها شدم با تعریفی که آقای فرزاد حسنی در رادیو درباره این کتاب کردند .  سید جمال هادیان طبائی زواره، پدیدآورنده‌ای كه در سال‌های اخیر به سبب تألیف آثار بدیع و ابتكاری در حوزه كتاب شهرت یافت. نخستین‌بار، كتاب پرفروش «آفرینش متن‌های كوتاه» نام این نویسنده را در میان اهالی فرهنگ و هنر و ارتباطات مطرح كرد؛ كتابی كه امروز به عنوان مرجع و منبع كوتاه‌نویسی در مراكز دانشگاهی، مؤسسات فرهنگی هنری، ادارات و به ‌ویژه روابط‌ عمومی‌ها مورد استناد و در آستانه چاپ چهارم قرار دارد. كتاب «نوروزنامه» درباره تاریخ و آیین‌های نوروزی و شیوه نوشتن تبریك‌های نوروزی، كتاب «بر خاتم انبیا محمد صلوات»، «كلید بهشت» و چند مجموعة دیگر از آثار پرفروش اوست. او كه دستی هم در هنر دارد تاكنون ده‌ها اثر و فعالیت هنری را به سرانجام رسانده؛ اما آنچه ما را بر آن داشت تا با این نویسنده به گفت‌و‌گو بنشینیم، كتابی با عنوان «اُتول‌نامه» یا فرهنگ ماشین‌نوشته‌ها است، مرجعی جامع و كامل از فرهنگ جاده‌ای كه هزاران نوشته نغزی را كه پس و پیش خودروها نوشته می‌شود را همراه با توضیح و تفسیر و تصویر كنار هم گرد آورده و در 8 فصل موضوع‌بندی كرده است؛ اُتول‌نامه در اندك زمانی به چاپ دوم رسیده است. آنچه در ذیل آمده مشروح گفت‌وگوی فارس با سید جمال هادیان طبائی زواره است:   - از آنجایی كه آثارتان معمولاً موضوعاتی بكر و ابتكاری را در بر می‌گیرند، شما چگونه موضوعات مورد نظر خود را انتخاب می‌كنید؟ از آن جایی كه هر فردی افكار و دغدغه‌های ذهنی مربوط به خود را دارد پس بازتاب‌های این افكار و دغدغه‌های ذهنی در رفتار، گفتار و حتی آثار او مشخص می‌شود؛ بنده هم همانند بسیاری از پدیدآورندگان دیگر مكنونات ذهنی خودم را دارم؛ شیوه‌های ابتكاری و خلاق در نوشتن، ویراستاری، قالب‌های كوتاه شعری مثل رباعی، تولید آثار فاخر هنری و توجه به فرهنگ‌عمومی به‌ویژه فرهنگ فولكلور و آیین‌ها و آداب و رسوم زیبا و پر معنای ایرانی گوشه‌ای از علاقه‌مندی‌های مرا تشكیل می‌دهند. همه این دغدغه‌ها همراه با ذهن خلاق، جستجوگر و زیاده‌خواهی كه همواره پی موضوعات تازه و بكر است و می‌خواهد فرهنگ و نشانه‌های تمدنی ایران را با قالب‌های جدید و قابل استفاده ارائه و حفظ كند در پدید آمدن آثار خلاق، ابتكاری و بكر مؤثر بوده‌اند كه البته همه اینها بدون نظر و لطف بی‌كران پروردگار كه همواره شامل حال بنده و سایر بندگان بوده است و خواهد بود ممكن نیست.   - پس به نظر شما راه برای تولید آثار بدیع فرهنگی ...

 • چشم انتظار هم نفس...

  دوستت دارم ای تو که هر چه فکرش را میکنم برای من ، برای قلبم و احساسم مثل و مانندی نداری و می آیم به سویت ، دنبال میکنم عطر و بویت ، پا میگذارم جای قدمهایت ، تا شاید در این راه دوباره همسفرم شوی ، دوباره نفس بدهی به تنی که آنقدر رفته که بی نفس است ! نمیخواستم هرگز در راه عشق تو بسوزم ، دلم میخواست با تو بمیرم ، با تو بروم به سوی روشنی ها دوستت دارم ای پاکترین لحظه ی زندگی ام ، دور از تاریکی ها ، فرار از هوس ها ، لذت تو را داشتن و لذت آنچه در این دنیا هیچ چیز بالاتر از آن نیست ! با ارزش تر از تو نیست در این دنیا ، بعد از تو هیچکس نیست جز خدا ! تو که رفتی ،من احساس تنهایی نمیکنم ، تو در قلبمی من این جرم شکستنت را شکایت نمیکنم!