راهنمای تدوین پایان نامه1

راهنمای تدوین پایان نامه

فهرست

الف- برگهایابتدای پایان نامه:

طرح روی جلد

  صفحه سفید

صفحه دوم : بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه سوم :صفحه عنوان

چکیده پایان نامه به فارسی

پیشگفتار

صفحه تاییدها

  صفحه تقدیم به

  تقدیر و تشکر

صفحه فهرست مطالب

صفحه فهرست جداول

صفحه فهرست تصاویر یا نمودار

صفحه فهرست ضمائم و پیوست

ب )   متن پایان نامه

1 - فصل اول=کلیات تحقیق:

1 – 1 - مقدمه

1 – 2  - بیان مساله

1 – 3 -  سوالات پژوهش

1 – 4 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1 – 5 - اهداف پژوهش

1 – 6 – فرضیه های پژوهش

1 – 7 – کاربران پژوهش

2-  فصل دوم=ادبیات و مبانى نظرى تحقیق:

2 – 1 -– مفاهیم نظری

2 – 2  – مبانی نظری

2 – 3 -– چار چوب نظری

2 – 4 -– پیشینه تحقیق:

فصل سوم=روش اجراى تحقیق

نوع و روش تحقیق - تعیین جمعیت آمارى، روش هاى نمونه گیرى -روش و ابزار گردآوری اطلاعات-جامعه آماری، جامعه نمونه-روش تجزیه وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق - متغیرها  -متغیرهای مستقل- تعریف مفهومی متغیر مستقل : -تعریف عملیاتی متغیر وابسته- تعاریف کاربردی- -شاخصها و معرفها -متغیر وابسته -روش و ابراز گردآوری-اطلاعات -  محدوده مکانی و زمانی تحقیق - نوع مطالعه - جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری ، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن) - روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه) - روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگیری ، نحوة مداخله،  و... اشاره کنید.) - روش تجزیه و تحلیل داده ها - مشکلات و محدودیتها - محدوده مکانى و زمانى-  ملاحظات اخلاقی -شاخصها و معرفها -روش ها و تکنیک های آماری – روایی واعتبار پرسشنامه

4 - فصل چهارم =  محیط شناسی: 

جغرافیای فضایی مثلا اگر در مورد خلیج فارس باشد خلیج فارس را از حیث ارتباط با مساله یا تحقیق  معرفی کنیم.

5 - فصل پنجم = یافته های تحقیق :

در باره موضوع اصلی تحقیق: یافته های تحقیق اعم از کتابخانه یا میدانی می باشد.اینجا فقط مصادیق باشند مبانی نظری مطرح نباشند.تمام اطلاعات در مورد تحقیق در این فصل می آوریم.اول مطالب کتابخانه سپس اسناد و مدارک سپس اسناد میدانی.بخش عمده تحقیق ما همین فصل است.نمودار ها هم در این فصل می آید.توصیف و فشرده سازی نیز در این فصل می آوریم.در فصل دوم و چهارم و پنجم حتما بایستی ارجاع و رفرنس داشته باشد.فصل پنجم فقط توصیف است.

6 - فصل ششم = تجزیه و تحلیل داده ها:

فصل ششم استدلال رابطه و ... است فصل ششم رفرنس ندارد چون حاصل جولان فکری است اگر آماری باشد از تفکیک آماری استفاده می کنیم.اگر داده ها کیفی و متنی باشد از روش تحلیل استدلال استفاده می نماییم.

در این فصل فرضیه ها ارزیابی می شوند.فصل ششم فصل تحلیل و ارزیابی فرضیه هاست و آنها را مستدل می کنیم مسندات را از فصل پنجم و دوم استفاده می نماییم از نتایج بدست آمده و نظریه های علمی و ... جهت استدلال فرضیه استفاده می کنیم.

پایان تجزیه و تحلیل در حقیقت رأی شماست که بگویید فرضیه رد می شود یا قبول

7 -فصل هفتم =  نتیجه گیرى:

مقدمه - خلاصه پژوهش - نتیجه گیری فرضیه اول - نتیجه گیری فرضیه دوم و ..... پژوهش 

8 - فصل هشتم  =  پیشنهادات:

فصل هشتم پیشنهادهاست اگر تحقیقات اگر بنیادی باشد هدف کشف و تولید علم می باشد اگر کاربردی باشد حتما باید این فصل را مفصل داشته باشیم یعنی راهکاری برای حل مساله پیشنهاد نمایید قابل عمل و اجرایی باشد.

پیشنهادات دقیق درست علمی و قابل قبول ارائه شود محقق از پیشنهاداتش شناخته می شود.

ج) پیوستها:

 

د) منابع - و ماخذ :

الف) کتابها      ب) مقالات         ج ) پایان نامه ها          د ) سایت های اینترنتی :

ه- برگهای انتهای پایان نامه:

الف - برگ ما قبل آخر ( چکیده انگلیسی پایان نامه )     ب- برگ آخر (فرم انگلیسی)

 

==============================

راهنمای تدوین پایان نامه

 

الف- برگهایابتدای پایان نامه


طرح روی جلد

فرم زرکوب یا نقره کوب روی جلد فارسی - مندرجات روی جلد به شرح وترتیب ذیل وبه صورت وسط چین آورده می شوند:

آرم دانشگاه آزاد اسلامی ( ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر *3 سانتی متر )

عبارت : « دانشگاه آزاد اسلامی »

نام واحد دانشگاهی

نام دانشکده و نام گروه آموزشی

 عبارت : « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A   »

 کلمه : « گرایش » ( نام گرایش تحصیلی )

 کلمه « عنوان »

 عنوان پایان نامه

 عبارت « استاد راهنما »

 نام استاد راهنما

 عبارت « استاد یا استادان مشاور »

 نام استاد یا استادان مشاور

 کلمه « نگارش »

نام نگارنده

 سال تحصیلی ( تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود )

 جلد … ( در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد )

صفحه روی جلد، به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف پایان نامه قرار می گیرد و شامل آرم دانشگاه شیراز، نام و نام خانوادگی اساد راهنما و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد

جلد پایان نامه

مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پیوست این آئین نامه،‌زرکوب و با جلد سبزرنگ:دکترا ،جلد آبى تیره رنگ: ‌کارشناسى ارشد و جلد مشکى رنگ: کارشناسى مجلد گردد.               عنوان پایان نامه با حروف بزرگ و سایر مطالب با حروف کوچک درج شود. در کنار شیرازه نیز صرفاً عنوان و نام تهیه کننده پایان نامه و سال اختتام آن با حروف کوچک زرکوب گردد. Ph.D.Thesis :دکترا ، M.Sc.Thesis :‌کارشناسى ارشد ، B.Sc :‌کارشناسى Ã براى پایان نامه ها ى کارشناسى ،کارشناسى ارشد و دکترا : به منظور حفظ هماهنگى با مقررات جارى مدیریت تحصیلات تکمیلى دانشگاه از ذکر نام استاد یا اساتید مشاور روى جلد پایان نامه پرهیز گردد. براى پایان نامه هاى کارشناسی:‌ ذکر نام استاد (اساتید) راهنما روى جلد پایان نامه بلامانع است. هنگام ذکر مشخصات استاد یا اساتید راهنما، صرفاً درجه علمى ایشان ، دکتر یا مهندس ذکر شده و سپس نام و نام خانوادگى مربوطه درج مى گردد. از نوشتن عناوین دیگر مانند: آقاى، جناب، استاد وغیره پرهیز گردد. در قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعیه پایان نامه قید شود. بعنوان مثال: اسفند 1383 جلد پایان نامه از نوع گالینگور وبه رنگ آبی انتخاب گردد و موارد روی جلد به شکل زرکوب چاپ شوند .

صفحات فرعی

شامل صفحه عنوان، تقدیم و تشکر و فهرست مندرجات می باشد که با حروف (الف – ب – ج….) شماره گذاری می شود  - صفحه «بسم الله الرحمن الرحیم» ، صفحه عنوان ، تأیید هیأت داوران یا ( صورتجلسه دفاع ) ، سپاسگزاری و تقدیم شماره گذاری نمی شوند.

  صفحه سفید

بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.

-          فرم داخل جلد به فارسی


برگ اول (فرم داخل جلد به فارسی) : این قسمت باید دقیقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.

صفحه دوم : بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که نام و یاد خدا بهترین سرآغاز براى هر نوشته و کارى مى باشد، بسیار مناسب است که نخستین برگ از پایان نامه به درج کلام الهى «بسم الله الرحمن الرحیم» با رسم الخط زیبا اختصاص یابد که فضل الهى موجب توفیق روزافزون گردد. - صفحات «بسم الله الرحمن الرحیم» ، صفحه عنوان ، تأیید هیأت داوران یا ( صورتجلسه دفاع ) ، سپاسگزاری وتقدیم شماره گذاری نمی شوند.    صفحات فرعی شامل صفحه عنوان، تقدیم و تشکر و فهرست مندرجات می باشد که با حروف (الف – ب – ج….) شماره گذاری می شود

شماره گذاری متن :


صفحه های فرم داخل جلد و بسم الله الرحمن الرحیم، شماره گذاری نمی شوند. صفحات بعدی به ترتیب حروف ابجد شماره گذاری می گردند. شماره گذاری با عدد از مقدمه و تا انتهای پایان نامه (پیوستها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاری اعداد باید در وسط و پایین صفحه قرار گیرند. این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شود، از به کار بردن هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

صفحه سوم :صفحه عنوان

‌ مطالب روى جلد پایان نامه عیناً تکرار می‏شود، با این تفاوت که ذکر نام اساتید راهنما و مشاور الزامى است. -   کلیه مندرجات روی جلد عینا در صفحه عنوان قرار می گیرد

صفحة عنوان(تصویر کامل روی جلد پایان نامه)  ]آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران ] ، نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی،  عنوان پایان نامه ، نام استاد راهنما ، نام استاد مشاور، نام نویسنده، سال فراغت از تحصیل ، شماره ثبت [

چکیده: یک تا یک و نیم صفحه (250-150 کلمه) را به خلاصه ای از مطالب پایان نامه شامل بیان مسئله، هدف از اجرا ، روش انجام، نتایج و نتیجه گیری نهایی اختصاص دهید. چکیده حداکثر در یک صفحه، شامل خلاصه ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق، ابزار، مواد، نتایج حاصله و پیشنهادهای احتمالی است، در ضمن چکیده بایستی مختصر و مفید باشد. متن صفحه چکیده با فونت نازنین (12) و فاصله سطرها (5/0) واحد نگارش می شود.  چکیده پس از اتمام یافتن پایان نامه نوشته می شود.

 چکیده پایان نامه به فارسی

-          برگ چهارم (چکیده) : هر پایان نامه بایستی با چکیده آغاز گردد

-          که شامل: بحث پیرامون موضوع پایان نامه، شیوه های تحقیق و نتیجه کلی است .

-          دانشجو موظف است این چکیده را به زبان فارسی تهیه و در این برگ از پایان نامه درج نماید.

    - چکیده بخشی ازپایان نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند ویا گریزان می کند .

-          چکیده درعین کوتاه بودن منعکس کننده اصل موضوع بوده

-     شامل برد و مطلب است :        - مساله تحقیق         - نتیجه تحقیق    - چکیده در حد اقل 200 کلمه وحداکثر 250 کلمه و در یک صفحه تنظیم گردد.    - ارجاع وپانویس نداشته باشد.    - ازدرج مشخصات پایان نامه خودداری شود.    - ازبیان فهرست مطالب به هرصورت اجتناب شود.      - کلید واژه ها درپایان چکیده آورده شود.  حداکثر در حجمى معادل با 250 تا 300 کلمه تهیه شده و شامل بیان مختصر مسئله مورد بررسى، روش تحقیق و مراحل بکار گرفته شده براى کسب و جمع آورى اطلاعات، نحوه تجزیه و تحلیل و نتیجه کلى حاصله مى باشد. خواننده با مطالعه چکیده باید تشخیص دهد که پروژه موجود دربرگیرنده مطالب مورد علاقه وى مى باشد یا خیر؟ تاریخچه و سابقه موضوع در این قسمت ذکر نشده، بلکه در مقدمه پروژه توضیح داده مى شود. چکیده در یک صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مى گیرد . در بالاى آن به فاصله دو سطر از حاشیه بالاى صفحه در میانه سطر عنوان پایان نامه نوشته مى شود.                    .          

-      کلمات کلیدى :در انتهاى چکیده می‏تواند کلمات کلیدى مورد استفاده در پایان نامه به تعداد 5-4 واژه اضافه شود.   خلاصه یا چکیده فارسی پایان نامه یا رساله اولین صفحه اصلی است که با شماره 1 مشخص می شود و حداکثر در 2 صفحه جای می گیرد. صفحه چکیده و پس ازآن به عنوان صفحات اصلی بوده و با عدد شماره گذاری گردند. 

صفحهتاییدها

- صفحه تاییدیه اعضاء کمیته

این صفحه بیانگر کلیات پایان نامه است و توسط اعضاء کمیته امضاء می شود

  صفحهتقدیم به

-          برگ سوم (تقدیم) : در صورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصیتی و یا ... تقدیم نماید، که در این صفحه درج می گردد.

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می شود. اگر چه متن این صفحه به سلیقه شخصی بستگی دارد، اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسلامی کشور بایستی متن آن مورد تایید تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز باشد. در تدوین و تایپ صفحات پایان نامه به غیر از صفحات تقدیم و سپاسگذاری از هیچگونه کادر تزیینی و تذهیب ها نباید استفاده گردد وصفحات بدون سرصفحه باشد. صفحه تقدیم ( اختیارى) در یک صفحه مستقل بعد از قسمت چکیده،‌برحسب صلاحدید نگارنده به فرد، افراد یا موسسه اى تقدیم مى گردد.


  تقدیر و تشکر

-          برگ پنجم (تقدیر) : دانشجو می تواند در صورت تمایل در این صفحه از کسانی او را در تهیه پایان نامه یاری نموده اند تقدیر نماید.      صفحه قدردانى (اختیارى) در این قسمت، در یک صفحه مجزا بعد از صفحه تقدیم نگارنده مراتب قدردانى خود را از اشخاص و یا موسساتى که در تدوین مطلب با فراهم آوردن اطلاعات، امکانات و یا تأمین بودجه همکارى نموده اند، ابراز مى نماید.

در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو موثری همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود. عنوان این صفحه به فاصله 3 سطر از لبه کادر به صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سطر در زیر آن نوشته می شود برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه 30 مراجعه نمایید.

لیست علائم و اختصارات

-           این قسمت که قبل از فهرست قرار مى گیرد، لیستى است از کلیه علائم و اختصاراتى که در متن بکار رفته است.باید سعى شود که در متن از علائم استاندارد استفاده شود. نحوه نگارش لیست علائم بدین ترتیب است که در چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج مى گردد. ترتیب نگارش علائم مطابق با نوع علامت بکار رفته، متفاوت مى باشد . معمولاً‌ نخست حروف انگلیسى سپس حرف یونانى نوشته مى شوند . لازم به ذکر است که در کل متن پایان نامه براى نمایش هر پارامتر فیزیکى فقط باید از یک نماد استفاده کرد. به عنوان مثال براى نمایش دما فقط از یک حرف مانند T استفاده شود.

  فهرست مطالب- اشکال، جداول و فرمولها

 فهرست مطالب : (شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است.)

 فهرست جداول :(شامل شماره و عنوان جدولها)

 فهرست تصاویر با نمودارها:(شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها)

 فهرست ضمائم و پیوستها:(شامل شماره و عنوان پیوستها)

صفحه فهرست مطالب

این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایان نامه می باشد، که به ترتیب با عنوان و شماره صفحه همراه است.

- تذکر1: صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید دراین صفحه ذکر نمی شود.

- تذکر2: چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد، در صفحات بعدی، سرستونها با فاصله 4 سانتی متر از بالای صفحه تایپ می شود. برای اگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه 32 مراجعه شود.

- صفحه فهرست جداول

این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول های موجود در متن می باشد. برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه 33 مراجعه شود.

- صفحه فهرست شکل ها و تصاویر

این صفحه شامل فهرست کلیه ی: تصاویر، نمودارها و عکس های موجود در متن است، که همگی تحت شکل آورده می شود. به نمونه آورده شده در صفحه 34 مراجعه شود.

- فهرست نشانه های اختصاری

در صورت لزوم و با توجه به متن پایان نامه، جهت اطلاع خوانندگان، فهرستی از علائم اختصاری همراه با معادل آنها تهیه می گردد. توجه شود که در متن پایان نامه در مرتبه اول از واژگان اصلی و پس از آن علائم اختصاری استفاده می شود. به نمونه آورده شده در صفحه 35 مراجعه شود. فهرست (مطالب ، جداول و نمودارها) فهرست مطالب صفحات فهرست ها همه به عنوان صفحات فرعی بوده و باحروف الفبای فارسی  شماره گذاری شوند.

     صفحات فهرست بعد از صفحه قدردانى قرار مى گیرند. کلمه " فهرست" در وسط و بالاى کلیه صفحات مربوطه تایپ گردد. عناوین اصلى و فرعى در سمت راست و شماره صفحه در حاشیه چپ نوشته شود. شماره عنوان اصلى با خط تیره از عنوان مربوطه جدا مى شود. شماره عناوین فرعى حداکثر بصورت ZZ-YY-XX نوشته مى شود که XX شماره عنوان اصلى و YY یکى از عناوین فرعى XX و ZZ نیز یکى از بخش هاى زیرین YY مى باشد. که البته در فهرست نویسى فقط تا عنوان فرعى دوم (اصلی- فرعی- زیرین) شماره گذارى شده و نوشته مى شود. عناوین اصلى از منتهاى الیه سمت راست هر سطر ، عناوین فرعى به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان اصلى و عناوین فرعى تر به اندازه هشت حرف داخلتر از عنوان اصلى نوشته مى شوند. فهرست تصاویر ونمودارها: راهنماى تصاویر واشکال نیز با درج شماره شکل و شرح آن و صفحه آن جداگانه درج می‏گردد. فهرست جداول :راهنماى جداول پایان نامه نیز بصورتى که شرح داده شد وبصورت جداگانه بعد از فهرست تصاویر آورده می‏شود. ترتیبى که در اینجا به جهت ارائه مطالب بیان گردید به گونه ایست که، همواره در فهرست نویسى «تقدیم» حرف «الف» و «مقدمه» شماره«1» را به خود اختصاص مى دهد.
فهرست مطالب بعد از موارد بالا می آید . فاصله تیتر « فهرست » نسبت به بالای صفحه 10 سانتی متر است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد.    بعد از فهرست مطالب، فهرست جداول و نمودارها و تصاویر بصورت جداگانه می آید.  توجه: شماره گذاری انجام شده در فهرست  مندرجات عیناً در متن پایان نامه  و نتایج نیز رعایت شود. برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو بایستی فهرست مطالب که همراه با شماره صفحه مربوطه در این قسمت درج نماید.


دانشجو باید پس از درج فهرست مطالب پایان نامه، فهرست اشکال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نماید.
دانشجو باید پس از درج فهرست اشکال پایان نامه، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشکال درج نماید. شماره گذاری جداول ونمودارها:در هر فصل هر جدول (شکل) با درج شماره فصل شکل (جدول) درآن فصل شماره
گذاری می شود . سپس موضوع شکل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاری درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره 3) به صورت زیر شماره گذاری می گردد  جدول (شکل) 3-2-

راهنمای تدوین پایان نامه

پایان نامه خود را در قالب بخشهای زیر تدوین کنید:

صفحات مقدماتی                 متن اصلی                   پیوست

صفحات مقدماتی

مشتمل بر اجزای زیر بوده که با حروف الفبا شماره گذاری شده ودر صفحات مجزا به شرح زیر نوشته می شود:

الف- صفحة عنوان(تصویر کامل روی جلد پایان نامه)  ]آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران ] ، نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی،  عنوان پایان نامه ، نام استاد راهنما ، نام استاد مشاور، نام نویسنده، سال فراغت از تحصیل ، شماره ثبت [

ب- صفحات تقدیم وتشکر

ج- چکیده: یک تا یک و نیم صفحه (250-150 کلمه) را به خلاصه ای از مطالب پایان نامه شامل بیان مسئله، هدف از اجرا ، روش انجام، نتایج و نتیجه گیری نهایی اختصاص دهید.

د- فهرست مطالب : شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است.

ه- فهرست جداول :(شامل شماره و عنوان جدولها)

و- فهرست تصاویر با نمودارها:(شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها)

ز- فهرست ضمائم و پیوستها:(شامل شماره و عنوان پیوستها)

مقدمه: شماره گذاری از مقدمه شروع می شود

ب )   متن پایان نامه 

توجه مهم:

در فصل بندی پایان نامه ها از چند روش می توان بکار برد یابصورت هشت فصل و یا شش یا پنج فصل یا چهار فصل - برای چهار فصل نمودن می توان= فصل اول وسوم را یکی نمود و فصل چهار و پنج را یکی نمود و فصل ششم و هفتم وهشتم را یکی کرد.

برای پنج فصل =می توان فصل اول وسوم را یکی نمود و فصل چهار و پنج را یکی شود و فصل هفتم وهشتم را یکی کرد.

برای شش فصل =می توان فصل اول وسوم را یکی نمود و فصل هفتم وهشتم را یکی کرد.

راهنمای فصل اول:  کلیات تحقیق(مقدمه)

 1 – 1 - مقدمه : 1 – 2  - بیان مساله : 1 – 3 -  سوالات پژوهش : 1 – 4 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :1 – 5 - اهداف پژوهش : 1 – 6 – فرضیه های پژوهش :    1-7– کاربران پژوهش : 1 – 8 – محدوده مکانى و زمانى

ابتدا فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق نوشته می شود فصل اول و سوم کلیات تحقیق و روش تحقیق را در انتها تحقیق می نویسند.

   این قسمت شامل هدفهای مورد نظر در پایان نامه،روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد. همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه باتوسعه کشور توصیه می شود.
توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.

تاریخچه و سابقه موضوع در  قسمت چکیده ذکر نمی شود، بلکه در مقدمه پروژهتوضیح داده مى شود.

  کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.

کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیلباشد:


-1  بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.


-2  بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.


3 - بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.


4 - معرفى و مرور اجزاء‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.


  -5 توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.

همانطور که اشاره شد متن پایان نامه معمولا با فصلی تحت عنوان کلیات تحقیق یا مقدمه شروع شده و با رائه فهرست منابع  و پیوست ها پایان می پذیرد.

تذکر: اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه کلیات تحقیق یامقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف الفبا شماره گذاری می شوند و شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین، به فاصله 2 سانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشته می شود.(توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقدماتی از جلد شروع می شود اما صفحه روی جلد و صفحه سفید و صفحه بسم ا.. شماره گذاری نمی شوند و شماره گذاری صفحات مقدماتی از صفحه عنوان با حرف (ت) شروع می گردد).

قابل ذکر است، که هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله سه سانتی متر از کادر بالایی در وسط صفحه ظاهر می شود. ضمنا هر فصل، شماری عناوین فرعی دارد، که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست کادر قرار می گیرد. پس از آن متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود. عناوین فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته می شود. برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده   تذکر: لازم است عنوان اصلی با فونت 18 و عنوان فرعی با فونت 16 نازنین تایپ شود.

رعایت اصول پایان نامه نویسى:

نگارش پایان نامه داراى اصول مشخصى است . مهمترین آن که معمولاً در پایان نامه ها رعایت مى شود تدوین پایان نامه بر پایه ۵ فصل است که در

-          فصلنخست آن غالباً به کلیات تحقیق نظیر بیان مسأله تحقیق، اهداف تحقیق، ضرورت هاى انجام تحقیق و محدوده مکانى و زمانى آن و گاه تعریف مفاهیم و اصطلاحات اشاره مى شود

-          و در فصل دوم، پژوهشگر به مبانى و چارچوب نظرى تحقیق که حاصل مطالعات وى در زمینه موضوع مورد مطالعه است، اختصاص دارد. این فصل معمولاً در ابتدا به سوابق مطالعاتى یا پیشینه تحقیق و سپس به مباحث نظرى یا ادبیات تحقیق اشاره دارد. البته در برخى پایان نامه ها به چارچوب نظرى تحقیق (که اشاره به تئورى یا چارچوب فکرى مشخص است که محقق قصد دارد بر پایه آن رویکرد به مطالعه موضوع تحقیق خود بپردازد) اختصاص دارد.


فصل سوم نیز به روش اجراى تحقیق که شامل مواردى چون تعیین جمعیت آمارى، حجم نمونه، روش هاى نمونه گیرى و روش تحقیق است، اختصاص دارد.

-          در فصل چهارم، محقق به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها پرداخته

-          و در فصل پنجم به بیان یافته ها و نتیجه گیرى تحقیق توجه خواهد داشت. متأسفانه در بسیارى موارد یا جاى فصول عوض شده یا اجزاى هر فصل با تقدم و تأخر بدون استدلال منطقى کنار هم قرار مى گیرند.

متن اصلى این بخش از پایان نامه،‌اصل و اساس آن مى باشد. در واقع این بخش است که به دانش‏پژوهان کمک اصلى مطالعاتى را مى نماید. بنابراین مطالب آن باید به صورت واضح،‌منظم  و قابل فهم ارائه گردد. بایستى سعى گردد تنها قسمت هایى که مستقیماً با موضوع موردبحث مربوط است آورده شوند. مابقى مطالب به صورت پیوست اضافه گردد. براى مثال اگر آشنایى با بعضى قضایا براى درک مطلب لازم است، ولى اثبات آنها منظور اصلى گزارش نیست به صورت پیوست اضافه شود. برنامه کامپیوترى، طرز استفاده و نمودار آن، نیز در پیوست آورده شود.  مگر در مواردى که صورت پروژه عمدتاً‌ در ارتباط با یک برنامه کامپیوترى تعریف شده باشد.  بطور کلى اهمیت پایان نامه صرفا به نوآورى نگارنده بستگى دارد.لذا از مطالب تکرارى ،کلاسیک   و متعلق به دیگران فقط بصورت اختصار کمک گرفته شود.

متن اصلى پایان نامه به طور منطقى به پنج فصل حداکثر 200صفحه A4 تقسیم مى شود، فصل بندى پایان نامه بنا به نظر دانشجو و تایید استاد راهنما انجام می‏شود.

هر فصل می‏تواند به چند بخش تقسیم شود. مطالب هر فصل را مى توان با بیان آن قسمت از تحقیق که فصل بدان اختصاص یافته است ، توضیح مطلب و روش هایى که در رابطه با این قسمت مورداستفاده قرار گرفته است و بر شمردن نکاتى که باید کشف و دانسته شود، آغاز نمود. در فصل سوم به طور کامل به محتویات هر یک از فصول پایان نامه خواهیم پرداخت. - بحث، نتیجه گیرى، پیشنهادات: نتیجه گیرى با توجه به مطالب عنوان شده به ویژه در مقدمه به نگارش درآید.مقایسه نتیجه هاى بدست آمده با هدفهاى از قبل تعیین شده در مقدمه ،دستیابى هاى نوین در این فصل ذکر شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند.

تدوین پروپوزال:


پروپوزال یا طرح تحقیق، ابتدایى ترین و در عین حال اساسى ترین عنصر تدوینپایان نامه است. هر چند در برخى از دانشگاه ها به پروپوزال توجه زیادى نمى شود. در حالى که مى توان آن را اساسى ترین و مهم ترین کار تحقیق دانست زیرا یک پروپوزال در واقع نقشه و راهنماى انجام تحقیق است همان گونه که براى ساختن یک بنا یا ساختمان لازم است که ابتدا نقشه آن طراحى و ترسیم گردد. شاید نخستین کاستى و ضعف در تدوین پروپوزال هاى دانشگاهى ناهمگن بودن و نامتجانس بودن و در برخى موارد کهنه بودن تیپ آن است. در واقع نمى توان در دانشگاه ها و حتى دانشکده ها و گاه گروه هاى آموزشى یک تیپ نسبتاً یکسان و همگن را از پروپوزال ها داشت. این ادعا زمانى قوت مى گیرد که هر گروه تخصصى خود نیز اقدام به تهیه و تدوین تیپ نسبتاً متمایزى از پروپوزال کند و بخواهد تدوین آن را براى دانشجو اجبارى سازد.

در واقع پروپوزال ها به علت ناهمگون و نامتجانس بودن ساختار آن غالباً دانشجویان را دچار نوعى سردرگمى مى سازند و امکان درک یکسان و نهادینه ساختن آن را در ذهن دانشجو فراهم نمى سازند. شاید مهمترین علت این امر ناشى از آن باشد که استادان دانشگاه نسبت به تیپ و نوع پروپوزال که در دانشکده محل تحصیل خود با آن خو گرفته اند تعصب داشته و سعى مى کنند همان را به دانشجو القا نمایند و این امر موجب مى شودکه دانشجویان نتوانند تیپ نسبتاً یکسان و متحدالشکل از پایان نامه ها داشته باشند.

 به نظر مى رسد مهمترین عناصرتشکیل دهنده یک پروپوزال:

 بیان مسأله تحقیق، اهداف، ضرورت ها، پیش فرض ها،جمعیت آمارى، حجم نمونه و روش هاى نمونه گیرى، روش تحقیق، ابزار جمع آورىداده ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها باشد.

مقدمه:

شامل: بیان واضع و کامل مسئله مورد بررسی یا هدف مطالعه – بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلی انجام شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن  - معرفی و مرور اجزاء و بخشهای پایان نامه

بیان مسأله:

در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینه‌ای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید.

در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینه‌ای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید.

دراین قسمت شما با نحوه بیان و یا توین مسئله تحقیق آشنا می شوید.وظیفه محقق در این قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسیله گروه آموزشی ویا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای انجام تحقیق برخورداراست.

·برای بیان مساله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب موارد زیر در متن آورده شود:                         

·   اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه

·  توصیف دقیق مسأله  

·   نحوه بروز یا وقوع

·   وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

·   عوامل دخیل در بروز مسأله

·   نحوه برخورد فعلی با مساله

·   آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید

·   فواید پژوهش و نتایجی  که از حل مشکل انتظار می رود

              بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ،  پذیرش سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال خواهد داشت.

      توصیه می شود تا قبل از نوشتن این قسمت ، اقدام به تجزیه و تحلیۀ مساله کرد. با این کار نسبت به متغیرهای تاثیر گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای این کار می توان یکی از روش های موجود را بکاربست. متداولترین روش ها برای تجزیه و تحلیل مساله عبارتند از:

·     شبکه علیت   مثال             نمودار استخوان ماهی  

·     نمودارشش کلمه ای که؟  ،  کی؟ ،     کجا؟ ،     چگونه؟ ،چی؟ ، چرا؟

-         سئوالات تحقیق:

سئوال اصلی تحقیق   -       سئوالات فرعی

فرضیه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقیق حاصل می شود بویژه در مورد سوالات مهم باید دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده باید سوالاتی را تهیه نمود که با پاسخ بدانها بتوانیم به هدف موردنظر دست پیدا کنیم. بدیهی است در مورد تحقیقات تجربی و تحلیلی که معمولا حول یک سوال مشخص و رسیدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضیه ما هم در همان مسیر و در پاسخ به سوال تحقیق تدوین خواهد شد. نکته حائز اهمیت در نوشتن سوالات مهم آن است که باید دقت نمائیم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائی و چه جزئیات سوالات باید در برگه پرسشنامه یا برگه مشاهده و یا برگه مصاحبه که بعدا توضیح خواهیم داد آورده شوند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در باره اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در چند سطر توضیح داده شود.

انگیزه انتخاب موضوع تحقیق:

انگیزه خود را از انتخاب موضوع تحقیق در چند سطر توضیح دهید.

 اهداف تحقیق:

1 - هدف کلی     2- اهداف خاص

 اهداف اصلی و جزیی را به همان ترتیبی که در پروپوزال ذکر شده تدوین نمایید و در مطالعات تحلیلی، فرضیات مورد آزمون را ارایه  دهید. بدنبال نوشتن قسمت بیان مسئله تحقیق لازم است تا اهداف تحقیق را برشماریم. ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدفچیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: " هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد". از سوی دیگر " مقصود و منظور نهایی از

حقیق را نیز هدف دانسته اند."چنانچه اهداف یک تحقیق  بخوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

در تقسیم بندی  اهداف تحقیق معمولا" بدین گونه عمل می شود:

اول" هدف کلی" که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنرا داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم  " هدف کلی" معمولا در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است. 

 در گونه دوم" اهداف جزئی یا اختصاصی" تحقیق بیان می شود. این اهداف از تفسیم یا شکستن " هدف کلی" به اجزای کوچکتر بدست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به  " هدف کلی" را قدم به قدم مشخص  می نماید

 تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه های اساسی آن وجلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید می کند.

چرا نوشتن اهداف مهم است و چه خصوصیاتی باید داشته باشند:تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس ملاکهای مشخص صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

·    اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد.

·    اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست باید مشخص شود که دقیقا چه چیزی باید اندازه گیری شود.

·    اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازه گیری استواراست و بیان اهداف درقالب های قابل اندازه گیری کار مطاله را ساده تر می سازد.

·    توصیه می شودبه هنگام تنظیم اهداف اختصاصی ازالگوی ویژه ای استفاده نمائید

·     هدف یا هدف هایی رابرای تعیین نمودن ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

·     هدف یا هدف هایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

·     هدف یا هدف هایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید.

·     در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود که یک هدف کاربردی در زمینه نحوه بکارگیری نتایج بنویسید.

·    نحوه بیان اهداف موضوعی مهم در نوشتن طرح تحقیق است.اصول زیر می تواند بعنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند:

·    اهداف رابا استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند بیان نمائید. (افعال مناسب مانند: تعیین کردن، مشخص نمودن ،  مقایسه کردن و افعال نامناسب مانند: درک کردن ، فهمیدن ، اعتقاد داشتن

·     اهداف واقع بینانه بیان شوند که تحت شرایط کاری بتوان به آنها دست یافت.

·     اهداف دقیقا از آنچه مطالعه برای آن انجام می شود به صورت منطقی پیروی می کند.

·     اهداف به زبانی علمی، روشن ، صریح ودقیقا آنچه تصمیم به انجام آن داریم مشخص شود.

 فرضیه های تحقیق:

 قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای مهم می باشد این قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند، تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  مختلف پیشنهاد کند. در تحقیق به روش علمی که حول محور یک مسئله یا مشکل صورت می پذیرد، از این قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوین یک یا چند فرضیه برای نتیجه تحقیق استفاده می شود. از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه می شود مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرضیه  راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق دانسته اند.

در هنگام بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد. به طور متداول این بیان به سه شکل صورت خواهد گرفت:

•  بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر

•  بررسی همبستگی و شدت آن بین دو یا چند متغیر HYPERLINK "http://www.mkamali.com/research/examples2.htm"  

•  بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر

ملاکهای مختلفی برای یک فرضیه خوب برشمرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

•  روش ، معین و مشخص

•  داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر

•  قابلیت اندازه گیری داشتن

•  قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب)

•  بیان بر اساس تئوری ها و نظریه های موجود

فرضیه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقیق حاصل می شود بویژه در مورد سوالات مهم باید دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده باید سوالاتی را تهیه نمود که با پاسخ بدانها بتوانیم به هدف موردنظر دست پیدا کنیم. بدیهی است در مورد تحقیقات تجربی و تحلیلی که معمولا حول یک سوال مشخص و رسیدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضیه ما هم در همان مسیر و در پاسخ به سوال تحقیق تدوین خواهد شد. نکته حائز اهمیت در نوشتن سوالات مهم آن است که باید دقت نمائیم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائی و چه جزئیات سوالات باید در برگه پرسشنامه یا برگه مشاهده و یا برگه مصاحبه که بعدا توضیح خواهیم داد آورده شوند.

·    تعریف فرضیه ،   انواع آن وخصوصیات یک فرضیه خوب را بیان کنید.

·    توضیح دهید فرضیه هاچگونه روابط بین متغیرها رابیان می کنند؟

·    با ذکر مثال بیان کنید سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

·    ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم را مشخص نمائید.

·    قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای مهم می باشد این قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند،            تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  مختلف پیشنهاد کند. در تحقیق به روش علمی که حول محور یک مسئله یا مشکل صورت می پذیرد، از این قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوین یک یا چند فرضیه برای نتیجه تحقیق استفاده می شود. از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه می شود مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرضیه را راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق دانسته اند.

·    گاهی اوقات از یک فرمول برای بیان فرضیه استفاده می شود، بدین شکل که:" اگر چنین و چنان رخ دهد چنین و چنان خواهد شد" . این تعبیر ساده و روان به محقق امکان می دهد تا بتواند در جریان تدوین مسئله تحقیق خود، فرضیه ای مناسب که به طور قطعی با کل پژوهش او در ارتباط خواهد بود، بیان نماید. نکته با اهمیت  در اینجا آن است که محقق باید دقت نماید که در جریان انجام تحقیق ، او صرفا" قصد آزمایش فرضیه را دارد نه اثبات آن ، البته چنانچه در پایان تحقیق ،نتایج ، حاکی از اثبات فرضیه او بود می تواند آن موضوع به شکل یک بحث علمی مورد عنایت قرار دهد.

 در هنگام بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد. به طور متداول این بیان به سه شکل صورت خواهد گرفت:

بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر

بررسی همبستگی و شدت آن بین دو یا چند متغیر

بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر

·    محقق برای تهیه فرضیه مناسب تحقیق عمدتا از منابع علمی در اختیار خود کمک خواهد گرفت. یافته های علمی قبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است یکی از منابع اصلی برای تهیه فرضیه است. همچنین تجربیات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. گاهی اوقات فرضیه هائی مبتنی بر خیال و با مطالب غیر علمی، الهامات و پیشنهادات غیر عادی هم مطرح می شود که در برخی موارد به نتایج خوبی نیز نائل گردیده است

·    بیان یک فرضیه ممکن است به شکلی مثبت انجام شود که در آن رابطه بین دو یا چند متغیر یا تفاوت بین آنها بصورت احتمالی وبه شکل خبری مثبت بیان می شود.

· گاهی در فرضیه منکر وجود رابطه بین متغیرها به شکل جمله خبری منفی بیان می نمایند.

·    ممکن است در فرضیه موضوع به شکل  ضمنی مطرح شود.

·    ملاکهای مختلفی برای یک فرضیه خوب برشمرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

•    روش ، معین و مشخص

•    داشتن حدود مشخص ، کوتاه و مختصر

قابلیت اندازه گیری داشتن

قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب

بیان بر اساس تئوری ها و نظریه های موجود

مرتبط بودن با عنوان تحقیق

·    یک نکته قابل توجه در مورد دانشجویان بویژه در دوره های کارشناسی ارشد آن است که در نوشتن فرضیه برای طرح تحقیق خود دچار این چالش  می شوند که آیا در طرح تحقیق نیز باید " فرضیه آماری صفر یا خنثی (H0) " و نیز" فرضیه تح


مطالب مشابه :


متن تقدیم پایان نامه

نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم متن تقدیم به پایان نامه, متن تشکر و
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و تشکر شایسته این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس نمونه متن تقدیم برای پایان
متن سپاسگزاری

متن سپاسگزاری. تقدیر و تشکر همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه.
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

سپاسگزاری تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در و اما متن تقدیم و سپاس پایان نامه ی خودم:
راهنمای تدوین پایان نامه1

تقدیر و تشکر . ، سپاسگزاری وتقدیم شماره مندرجات عیناً در متن پایان نامه و نتایج
چگونه پایان نامه بنویسیم واز آن دفاع كنيم؟

تاریخ ارایه پایان نامه. ۲) پیشگفتار و تشکر را به تقدیر و تشکر اول پایان نامه و
برچسب :