نمونه سوال قانون کار


1 کارگر یک …………………… است و یا یک ………………………….؟
الف) فرد انسانی- شخص حقوقی۱ ب) فرد حقوقی- شخص حقیقی۱ ج) فرد انسانی- شخص حقیقی ۱ د) مزد حقوقی- شخص حقیقی
۲ کدامیک جزء تعریف شخص حقیقی است؟
الف) شخص حقیقی همان انسان است ۱ ب) شخص حقیقی همان شرکت­ها، نهاد و دولت است ۱ ج) بر اساس قانون پدید می­آیند ۱ د) موارد ب و ج
۳ منظور از تبعیت کردن ……………….. ؟
الف) دستور بردن است۱ ب) اطاعت کردن و دستور بردن از کارفرما است ۱ ج) انجام کار است ۱ د) اطاعت کردن است ۱
۴ در کنار قانون کار چه قانونی مستقیماً به اجرای در خواست کارفرما از سوی کارگر اشاره نموده است؟
الف) قانون کیفری۱ ب) قانون اساسی۱ ج) قانون تامین اجتماعی ۱ د) همه موارد فوق۱
۵ حدود دستورات کارفرما به کارگر چقدر است؟
الف) دستورات نباید سبب بهره­کشی از کارگر شود۱ ب) دستورات سبب هتک حرمت کارگر نشود۱ ج) ناظر بر شرایط و مقررات ذکر شده در قانون است ۱ د) همه موارد فوق
۶ قرار داد کار میان کارگر و کارفرما شاخص مناسب برای ………………………………… کارفرما است ؟
الف) نوع اعمال قدرت۱ ب) میزان اعمال قدرت۱ ج) محدودیت اعمال قدرت۱ د) همه موارد فوق
۷ اگر کارگر ملزم به اطاعت از کارفرما نباشد احتمالاً چه نتیجه­ای بروز میکند؟
الف) نتیجه سودمند ۱ ب) به کارفرما ضرر وارد می­شود۱ ج) هیچگونه تغییری در کار ایجاد نمی­شود۱ د) موارد الف و ب ۱
۸ بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار توسط چه سازمانی صادر شد؟
الف) سازمان بین­المللی کار۱ ب) وزارت کار و امور اجتماعی ۱ ج) یونسکو۱ د) مجلس شورای اسلامی ۱
۹ مقاوله نامه­های حقوق بنیادین کار چه موضوعاتی را مطرح میکند؟
الف) اعلام حداقل سن کار۱ عدم تبعیض در کار۱ ج) منع کار کودکان ۱ د) همه موارد ۱
۱۰ هر گاه افراد برای خود کار کنند و به کسی دستور نمی­دهند و از کسی دستور نمی­گیرند به آن …… می­گویند؟
الف) کار تابع ۱ ب) کار مستقل۱ ج) کار یدی ۱ د) کارگاه خانوادگی
۱۱ کاری که فرد برای دیگری و به دستور او انجام میدهد را …………………….. میگویند
. الف) کار یدی ۱ ب) کار تابع۱ ج) کار مستقل۱ د) موارد الف و ب۱
۱۲ چنانچه کارگر در سرمایه­گذاری و سود و زیان کار مشارکت کند او …………… است و دیگر کارگر نیست؟
الف) کارفرما ۱ ب) شریک در سرمایه­گذاری۱ ج) خویش فرما۱ د) هیچکدام
۱۳ مقررات استخدامی توسط …………………… صادر گردیده است.
الف) توسط مجلس شورای اسلامی۱ ب) هیئت وزیران۱ ج) قوه موسس۱ د)موارد الف وب
۱۴ کدامیک جزء شرایط یک کارگاه خانوادگی محسوب می­شود؟ ا
لف) وجود رابطه خویشاوندی درجه یک از طبقه یک۱ ب) کارگاه در فضای غیرخانه نباشد ۱ ج) افراد غیرخویشاوند نباید حضور داشته باشند ۱ د) همه موارد فوق۱
۱۵ کدامیک از خویشاوندان می­توانند در کارگاه خانوادگی حضور داشته باشند؟ الف) برادر ، خواهر ۱ ب) فرزندان، همسر۱ ج) پدر و مادر همسر – فرزندان۱ د) موارد الف و ب
۱۶ بازرسان کار برای ورود به کارگاه خانگی نیازمند ……………………….. هستند.
الف) کسب مجوز از اداره کار ۱ ب) کسب مجوز از مقامات قضایی۱ ج) کسب مجوز از شهرداری یا فرمانداری ۱ د) کسب اجازه از کارفرما ۱
۱۷ کدامیک در بحث شناسایی کارگر و تشخیص دایره شمول مقررات کار وجود دارد؟
الف) کارگر شخصی حقیقی است ۱ ب) از کارفرما تبعیت دارد ۱ ج) مزد دریافت می­کند ۱ د) همه موارد
۱۸ کدام شرایط باید برای کارگر وجود داشته باشد؟
الف) ایرانی بودن کارگر۱ ب) صغیر یا مجنون نباشد ۱ ج) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور به کار نپردازد ۱ د) همه موارد فوق
۱۹ کارفرما چی کسی است؟
الف) کسی که به کارگر دستور میدهد۱ ب) کسی که مزد می­دهد۱ ج)شخص حقیقی یا حقوقی است ۱ د) همه موارد فوق ۱
۲۰ چه کسانی می­توانند کارفرما باشند؟
الف) شخص حقیقی یا حقوقی ۱ ب) از اتباع کشورمان نباشد ۱ ج) می­تواند برای خود قائم مقام تعیین کند ۱ د) همه موارد فوق۱
۲۱ نماینده کارفرما چه تعهداتی دارد؟
الف) کلیه تعهدات کارفرما ۱ ب) ناظر بر انجام کار توسط کارگر ۱ ج) به کارگر فقط مزد پرداخت میکند ۱ د) همه موارد فوق۱
۲۲ کارگاه به ………………………………………….. می­گویند؟
الف) محل کار کارفرما ۱ ب) محل کار کارگر ۱ ج) محلی که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا کار میکند ۱ د) محلی سرپوشیده که کارگر در آن کار میکند۱
۲۳ تعیین محل کار از اختیارات ……………….. است؟
الف) کارگر ۱ ب) کارفرما۱ ج) اداره کار ۱ د) دولت ۱
۲۴ کدامیک جزء بخشهای جدائی ناپذیر کارگاه هستند؟
الف) مسجد و نمازخانه ۱ ب) مهدکودک ، ورزشگاه ۱ ج) کلاسهای آموزشی ۱ د) همه موارد
۲۵ کدامیک از فضاها به عنوان کارگاه محسوب میگردد؟
الف) جاده سازی ۱ ب) خطوط انتقال برق، آب ۱ ج) خطوط انتقال نفت وگاز ۱ د) همه موارد۱
۲۶ ……………………………. مسئول ایمنی کارگاه است.
الف) کارگر۱ ب) دولت ۱ ج) کارفرما ۱ د) بازرسان کار ۱
۲۷ امنیت کارگاه از کدام جنبه باید تامین گردد؟
الف) جسمی۱ ب) جانی ۱ ج) روحی ۱ د) همه موارد ۱
۲۸ در صورت ایجاد خسارت به کارگر کارفرما موظف به ……………………….. است؟
الف) پرداخت خسارت وارده ۱ ب) پرداخت هزینه درمان۱ ج) پرداخت دید و جرائم قانونی ۱ د) همه موارد۱
۲۹ چنانچه مالکیت کارگاه از سوی کارفرما به شخص دیگری منتقل گردید وضعیت کارگران آن…………… است؟
الف) باید به کار خود ادامه دهند ۱ ب) امکان اخراج این کارگران وجود دارد۱ ج) باید کارگران جدیدی جایگزین شوند ۱ د) کارگران به کار خود ادامه میدهند و رابطه کار آنان منتفی نیست
۳۰ جایگاه کارفرما در قراردادهای پیمانکاری چیست؟
الف) کارفرما مالک فضای کارگاه است ۱ ب) کارفرما فقط مجاز به فعالیت د رفضای کارگاه است۱ ج) استخدام نیروی کار و جذب کارگر برای فعالیت­های عمرانی در کارگاه ۱ د) دولت صاحب و مالک فضای کارگاه است ۱
۳۱ در قراردادهای پیمانکاری کارگران در چه کارگاهی کار میکنند؟
الف) کارگاهی که مالکیت ازآن کارفرما است ۱ ب) کارگاهی که مالکیت آن در بیشتر موارد با دولت است۱ ج) کارفرما فقط کارگران را استخدام میکند۱ د) موارد ب و ج ۱
۳۲ کارفرما در کدام ماده­ی قانون کار تعریف شده است؟
الف) ماه ۲ قانون کار سال ۱۳۶۹ ۱ ب) ماه ۳ قانون کار سال ۱۳۶۹ ۱ ج) کارفرما فقط کارگران را استخدام میکند۱ د) ماه ۳ قانون کار سال ۱۳۶۹ ۱
۳۳ چنانچه کارگر از کارفرمای خود در خصوص کار در محل کارگاه تبعیت نکند چه وضعیتی خواهد داشت؟
الف) کارفرما حق دارد از پرداخت مزد به کارگر خودداری کند ۱ ب) کارگر را اخراج میکند ۱ ج) کارفرما هیچگونه اقدامی نمی­تواند انجام دهد ۱ د) موارد الف و ب
۳۴ پذیرش فضاهای مختلف و متنوع کارگاهی سبب ………………………… می­شود؟
الف) تنوع کمّی و کیفی کارها و روش انجام فعالیت­های تولیدی می­شود۱ ب) انجام فعالیت­های تولیدی، خدماتی۱ ج) تنوع کمّی و کیفی کارها و روش انجام فعالیت­های عمرانی ۱ د) همه موارد فوق
۳۵ در چه صورت از انتقال کارگاه که مالکیت آن با کارفرماست وضعیت کارگران شاغل در آن تغییر نمی­کند؟
الف) فروش کارگاه به شخص دیگر ۱ ب) انتقال بصورت قهری و اجباری به شخص دیگر ۱ ج) فروش و معاوضه کارگاه به شخص دیگر۱ د) همه موارد فوق ۱
۳۶ قرارداد کار مانند هر قرارداد دیگری دارای ………………….. است؟
الف) شرایط، موضوع، طرفین ۱ ب) شرایط، فسخ، طرفین ۱ ج) شرایط، موضوع، طرفین، ابطال ۱ د) شرایط ، موضوع، طرفین، فسخ، ابطال، تعلیق
۳۷ اصطلاح قرارداد کار از چه زمانی بکار گرفته شد؟
الف) قرون وسطی ۱ ب) انقلاب صنعتی ۱ ج) انقلاب اسلامی ایران۱ د) پس از انقلاب فکری و صنعتی ۱
۳۸ قرار داد کار یعنی …………………………….. ؟
الف) قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما ۱ ب)قرارداد کتبی یا شفاهی بین کارگر و کارفرما۱ ج) در قبال دریافت مزد- کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام دهد ۱ د) موارد ب و ج ۱
۳۹ در چه صورت قرارداد کار معتبر است؟
الف) به هیچ یک از طرفین قرارداد تحمیل نشده باشد ۱ ب) تمام شرایط قانون در آن قید شده باشد ۱ ج) باید مطابق با نظرات کارفرما منعقد گردد ۱ د) موارد الف و ب
۴۰ کدامیک جزء مشخصات قرارداد کار محسوب می­شود؟
الف) الحاقی بودن ۱ ب) معوّض بودن ۱ ج) انفرادی بودن۱ د) همه موارد فوق
۴۱ کدامیک مشخصات معوض بودن قرار داد کار است؟
الف) طرفین آن در قبال چیزی که دریافت می­دارند، چیزی را نیز پرداخت می­کنند۱ ب) تحمیل عقاید و نظرات خود برطرف دیگر قرار داد ۱ ج) شرایط قرارداد از سوی قرارداد دیگر مشخص شده باشد ۱ د) امکان تحمیل عقاید یک طرف نسبت به طرف مقابل قرارداد وجود ندارد ۱
۴۲ قراردادهای بیمه دارای کدام مشخصات قرارداد کار است؟
الف) الحاقی ۱ ب) انفرادی۱ ج) معوض۱ د) اصل صحیح بودن قرارداد کار ۱
۴۳ کدامیک از انواع قرارداد کار محسوب می­شوند؟
الف) معین ۱ ب) دائم ۱ ج) موقت ۱ د) همه موارد
۱ ۴۴ در کدام نوع قرارداد کار پایان زمان کار مشخص نیست؟
الف) موقت ۱ ب) دائم ۱ ج) معین ۱ د) مستقل ۱
۴۵ نوع کار مورد نظر معلوم است و در یک برهه­ی زمانی خاص به پایان میرسد به آن قرارداد ……….. می­گویند
الف) قرارداد کار دائم۱ ب) قرارداد کار موقت۱ ج) قرارداد کار معین۱ د) قرارداد مستقل۱
۴۶ پایان زمان کار با توافق طرف قرارداد مشخص می­شود این قرارداد را ……………….. می­گویند؟
الف) الحاقی بودن قرارداد کار ۱ ب) قرارداد کار معین ۱ ج) قرارداد کار موقت ۱ د) قرارداد کار دائم۱
۴۷ استخدام کارگر برای اسباب­کشی منزل از نوع کار …………………………. محسوب می­شود؟
الف) قرارداد کار دائم ۱ ب) قرارداد کار معین ۱ ج) قرارداد کار موقت ۱ د) کار مستقل ۱
۴۸ عامل مهم در قرارداد کار چیست؟ الف) طرفین قرارداد ۱ ب) نظارت دولت ۱ ج) زمان ۱ د) نوع کار ۱
۴۹ در حقوق مدنی قراردادها می­توانند به …………………………………… منعقد گردند.
الف) معلّق و منجز ۱ ب) معلّق و موقت ۱ ج) منجز- موقت ۱ د) دائم – معین
۵۰ شروع تعهدات طرفین به انجام یا امر، وقوع شرطی خارج از قرارداد منوط نباشد را ………… می­گویند.
الف) قرارداد منجز ۱ ب) قرارداد معلق ۱ ج) قرارداد دائم ۱ د) قرارداد غیرارادی۱
۵۱ قرارداد منجز چیست؟
الف) مانع موقت در مقابل اجرای تعهدات طرفین قرارداد وجود دارد ۱ ب) موانع غیرارادی در مقابل اجرای تعهدات طرفین قرارداد وجود دارد ۱ ج) وجود مانع موقت و غیرارادی در مقابل اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف یک قرارداد کار ۱ د) قرارداد صریحی است که اجرای تعهدات طرفین با موضوعی در خارج قرارداد ارتباط ندارد
۵۲ کدامیک جزء ارکان تعلیق می­باشند؟
الف) موقت بودن ۱ ب) غیرارادی بودن ۱ ج) پایان رابطه کار ۱ د) موارد الف و ب ۱
۵۳ کدامیک از موارد زیر سبب تعلیق قرارداد می­شود؟
الف) بازداشت کارگر ۱ ب) فوت کارگر ۱ ج) غیبت موجه کارگر ۱ د) موارد الف و ج
۵۴ کدامیک جزء موارد غیر ارادی تعلیق قرارداد است؟
الف) خدمت نظام وظیفه ۱ ب) حوادث قهریه ج) تعطیلی غیرارادی بخشی از کارگاه ۱ د) همه موارد جمهوری اسلامی ایران ­
۵۵ در صورت شکایت کارفرما از کارگر و تعقیب کیفری کارگر وضعیت کارگر چگونه است؟
الف) برابر قانون کار ۵۰ درصد مزد کارگر توسط کارفرما به خانواده اش پرداخت می­شود ۱ ب) برابر قانون کار کارفرما کارگر را اخراج میکند ۱ ج) مدت تعقیب و بازداشت جزء سابقه کار کارگر حساب نمی­شود ۱ د) موارد الف و ج
۵۶ در صورت بی گناه شناخته شدن کارگر وضعیت کار او چگونه خواهد بود؟
الف) ۵۰% درصد حقوق باقی مانده به او پرداخت می­شود. ۱ ب) این مدت جزء سابقه کار او حساب می­شود. ۱ ج) می­تواند دوباره مشغول به کار خود شود و کارفرما حق ممانعت از برگشت او را ندارد ۱ د) همه موارد فوق ۱
۵۷ در صورت شکایت و تحت تعقیب قرار دادن کارگر بوسیله شخص ثالث ………………………. ؟
الف) اگر محکوم شود کارگر اخراج میگردد ۱ ب) کارفرما موظف به پرداخت ۵۰% حقوق کارگر نیست۱ ج) کارگر حقوق خود را دریافت میکند ۱ د) موارد الف و ب
۱ ۵۸ اصطلاح تحت تکفل یعنی …………………… ؟
الف) اصطلاح عام است ۱ ب) شامل افرادیکه دیگران امور آنها را سرپرستی می­کنند ۱ ج) کسی که هزینه­های زندگی افراد تحت سرپرستی را پرداخت نماید ۱ د) همه موارد
۵۹ در صورت شکایت شخص ثالث از کارگر و تبرئه شدن او وضعیت کارگر چگونه خواهد بود؟
الف) کارگر مزدی دریافت نمی­کند ۱ ب) کارگر می­تواند به کار خود باز گردد ۱ ج) جزء سابقه کار محسوب نمی­شود۱ د) همه
۶۰ در صورت ممانعت کارفرما از برگشت کارگری که بی­گناه شناخته شده است کارگر چه اقدامی می­تواند انجام دهد؟
الف) هیچ اقدامی نمی­تواند انجام دهد ۱ ب) مدت ۱۵ روز وقت دارد تا نسبت به کارفرما شکایت نماید۱ ج) ظرف مدت ۳۰ روز در صورت خدمت سربازی ۶۰ روز مهلت اقدام دارد۱ د) ظرف مدت ۹۰ روز به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید ۱
۶۱ اختیار پایان دادن به رابطه کار بیش­تر در دست ………………………………….. ؟
الف) کارگر است تا کارفرما ۱ ب) کارفرما است تا کارگر ۱ ج) دولت است تا کارفرما ۱ د) کارگر است تا دولت ۱
۶۲ کدامیک جزء راه­های خاتمه قرارداد کار است؟
الف) پایان مدت قرارداد کار ۱ ب) پایان انجام کار ۱ ج) استعفای کارگر ۱ د) همه موارد
۶۳ در چه قرارداد کاری هیچ یک به تنهایی حق فسخ رابطه را ندارند؟ الف) قرارداد کار معین ۱ ب) قرارداد کار مدت موقت ۱ ج) قرار داد تعلیقی ۱ د) همه موارد فوق
۶۴ استعفای کارگر فقط مربوط به ………………………. است؟ الف) قرارداد کار معین ۱ ب) قرارداد کار دائم ۱ ج) قرارداد کار موقت ۱ د) در همه موارد فوق
۶۵ در چه شرایطی کارفرما می­تواند کارگر را اخراج نماید؟
الف) طبق ماده ۲۷ قانون کار در صورت شکایت شخص ثالث از کارگر ۱ ب) در صورت چندین تخلف بوسیله کارگر ۱ ج) طبق ماده ۲۷ ق- ک در صورت تذکر کتبی کارفرما نسبت به تخلف انضباطی کارگر ۱ د) کارگری که تخلف انضباطی داشته باشد ۱
۶۶ …………………………… از تاریخ تقدیم استعفای کتبی کارگر حق رجوع از به کار را دارد؟ الف) ۳۰ روز ۱ ب) ۱۵ روز ۱ ج) ۹۰ روز ۱ د) ۲۰ روز
۱ ۶۷ طبق ماده …………………… هر قرارداد کاری میتواند دارای دوره آزمایشی باشد؟ الف) ماده ۱۱ ق . ک ۱ ب) ماده ۲۷ ق . ک ۱ ج) ماده ۲۲ ق . ک ۱ د) ماده ۲۵ ق . ک ۱

۶۸ مدت دوره آزمایشی برای کار ساده ………………………… است. الف) ۹۰ روز ۱ ب) یک ماه ۱ ج) ۲ ماه ۱ د) ۴۵ روز ۱
۶۹ در صورت خاتمه دادن به رابطه کاری بوسیله کارفرما …………………………؟
الف) کارفرما موظف است حقوق کل دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت نماید ۱ ب) کارفرما موظف است حقوق کل دوره قرارداد را به کارگر پرداخت نماید ۱ ج) کارفرما موظف است حقوق زمان کارکرد کارگر را پرداخت نماید ۱ د) کارفرما موظف است ۵۰% حقوق کل قرارداد را به کارگر پرداخت نماید
۷۰ قرارداد کار ……………………………….. است مگر آن که …………………. ؟
الف) دارای زمان دوره آزمایشی است – طرفین نسبت به آن توافق نکنند ۱ ب) فاقد دوره آزمایشی است – به آن تصریح شده باشد و طرفین نسبت به آن توافق کرده باشند ۱ ج) فاقد دوره آزمایشی است – طرفین نیز نسبت به آن توافق نداشته باشند ۱ د) دارای ۹۰ روز آزمایشی است – طرفین مدت آنرا کاهش دهند ۱
۷۱ فصل چهارم – بخش دوم مزد چیست؟
الف) حق­السعی اجرتی است که در ازای کار کارگر از سوی کارفرما به وی پرداخت می­شود ۱ ب) مزد میزان کالا و خدماتی است که کارگر می­تواند با مزد پولی خود بخرد ۱ ج) پرداخت­های نقدی به کارگر است بر حسب واحد پول هر مملکت ۱ د) همه تعاریف درست است
۷۲ کدامیک ابعاد مزد محسوب می­شود؟
الف) اقتصادی ۱ ب) حقوقی- اجتماعی۱ ج)حقوقی اقتصادی – اجتماعی ۱ د) اجتماعی-سیاسی
۱ ۷۳ مهمترین و معروف­ترین نظریه­ها در مورد مزد به لحاظ اقتصادی چیست؟
الف) نظریه مزد معیشتی ۱ ب) نظریه مذاکره ۱ ج) نظریه سهم مزد ۱ د) همه موارد
۷۴ کدامیک تعریف مزد واقعی است؟
الف) همان مزد حقیقی است ۱ ب ) میزان کالا و خدماتی است که کارگر می­تواند با مزد پولی خود بخرد ۱ ج) مزد پولی است که پرداخت­های نقدی به کارگر است برحسب واحد پول هر مملکت ۱ د) موارد الف و ب
۱ ۷۵ میزان مزد اجتماعی با ………………………… دارد؟
الف) رشد ثروت ارتباط مستقیم۱ ب) با رفاه جامعه و رشد ثروت ارتباط مستقیم ۱ ج) با انجام کار توسط کارگر رابطه مستقیم۱ د) عرضه کار در بازار کار بوسیله کارگر ارتباط
۱ ۷۶ مزد اسمی چیست؟
الف) اضافه کاری کارگر ۱ ب ) فوق­العاده نوبت کاری ۱ ج) پرداخت نقدی به کارگر بر حسب واحد پول هر کشور ۱ د) میزان کالا و خدماتی که کارگر می­تواند با مزد پولی خود بخرد
۱ ۷۷ کدامیک جزء اقلام عمده­ی مزد اجتماعی است؟
الف) تعطیلات هفتگی ۱ ب) کمک هزینه غذا و مسکن ۱ ج) حق بیمه بیکاری و حق سنوات ۱ د) همه موارد فوق ۱
۷۸ پرداخت مزایای جنبی (مزد اجتماعی) از چه لحاظ اقدام می­گردد؟
الف) گاه ابتکاری است ۱ ب) گاه پیش قدمی کارفرما است ۱ ج) گاه دولت­ها کارفرمایان را مجبور به پرداخت میکنند۱ د) همه موارد ۱
۷۹ ارزش نسبی مزایای جنبی از کدام جهات با هم تفاوت دارد؟
الف) درآمد کارگر ۱ ب) کارفرما به کارفرما ۱ ج) صنعت به صنعت ۱ د) همه موارد ۱ ۸۰ کدام نکات در تعیین حداقل مزد باید توجه شود؟ ا
لف) مزد معیشت باید بدون در نظر گرفتن مهارت کارگر در نظر گرفته شود ۱ ب) مزد معیشت مقداری است که برای تامین یک زندگی متوسط (خانواده ۴ یا ۵ نفر) فرض شود ۱ ج) مزد تامین معیشت مبلغی است که برای تامین احتیاجات محصول یک کارگر بدون مهارت و عائله­اش کافی باشد. ۱ د) همه موارد
۸۱ حداقل معیشت باید برای تامین ……………………… کافی باشد؟
الف) نیازهای مادی ۱ ب) نیازهای معنوی ۱ ج) نیازهای فرهنگی ۱ د) همه موارد فوق ۱
۸۲ کدامیک زمینه تقاضای کارگران برای افزایش حقوق است؟
الف) تورم و دست مزد واقعی ۱ ب) سودآوری موسسه ۱ ج) افزایش بهره­وری کارگران ۱ د) همه موارد فوق ۱
۸۳ کدامیک جزء عوامل تعدیل کننده مزد در مقایسه با یکدیگر است؟
الف) سازمان­های کارگری ۱ ب) مقررات قانونی حداقل مزد ۱ ج) دولت­ها ۱ د) همه موارد فوق
۱ ۸۴ در کشور سیاست مزد به وسیله ……………….. و یا به وسیله ………………….. تعیین می­شود؟
الف) قراردادهای دسته جمعی- دولت ۱ ب) قراردادهای انفرادی- دولت ۱ ج) قرارداد کار- کارگران ۱ د) قرارداد کار- کارفرما ۱
۸۵ کدامیک عوامل موثر در پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی است؟
الف) تغییرات اقتصادی ۱ ب) کمبود کارگران در بعضی از صنایع ۱ ج) وجود کارگران زاید در بعضی از صنایع ۱ د) همه موارد
۱ ۸۶ موثرترین طریق فراهم کردن استانداردهای بالای زندگی چیست؟
الف) استفاده عموم مردم خدمات فراهم شود ۱ ب) تولید کالاهای کافی خدمات برای عموم مردم ۱ ج) تورم و تغییرات اقتصادی ۱ د) افزایش دستمزدها
۸۷ کدامیک تعریف بهره وری کار است؟ الف) محصول سرانه­ی کارگر ۱ ب) میزان متوسط محصول نسبت به کارگر ۱ ج) مجموعه مزد مبنا و ملحقات و مکمل­های آن ۱ د) موارد الف و ب ۱
۸۸ کدامیک جنبه مزد به لحاظ حقوقی است؟
الف) پرداخت مزد از سوی کارفرما ۱ ب) نحوه تعیین مزد با طرفین قرارداد یعنی کارگر و کارفرما ۱ ج) توجه به طبیعت کار، عرف و عادت شغلی ۱ د) همه موارد فوق ۱
۸۹ پرداخت انواع مزد به چه شکل انجام می­گیرد؟
الف) بر اساس ساعت کار انجام شده ۱ ب) بر اساس کارمزد ساعتی ۱ ج) ترکیبی از زمان و نوع کار ۱ د) همه موارد ۱
۹۰ رایج­ترین شیوه پرداخت مزد ………………… است.
الف) پرداخت مزد بر اساس ساعت کار ۱ ب) مزد بر اساس محصول یا خدمات تولید شده ۱ ج) مزد بر اساس کار مشخص در زمان مشخص ۱ د) فرد کارگر بر اساس طرز کارشان یا به وسیله مشتریان تامین می­گردد
۹۱ پرداخت مزد بر اساس زمان در چند مقطع پیش بینی شده است؟
الف) ساعت کار ۱ ب) روز ۱ ج) ماه ۱ د) همه موارد فوق ۱
۹۲ در کدام نوع پرداخت مزد حس رقابت جانشین حس همبستگی طبقاتی آنان می­گردد؟
الف) مزد نامشخص ۱ ب) کارمزدی ۱ ج) فرد بر اساس ساعت کار (گاه مزدی) ۱ د) کارمزدی ساعتی ۱
۹۳ مزد در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می­شود این نوع پرداخت را ………. می­گویند؟
الف) کارمزد ساعتی ۱ ب) فرد نامشخص ۱ ج) گاه مزدی ۱ د) کارمزدی
۹۴ کارگران تخلیه و بارزنی و یا کارگران رستوران معمولاً به روش ……………….. فرد دریافت می­کنند.
الف) مزد نامشخص ۱ ب) مزد ساعتی ۱ ج) مزد به روش تولید محصول و خدمات ۱ د) گاه مزدی ۱
۹۵ در ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۹۹ بخشی غیر نقدی مزد می­تواند در کدام قوانین و مقررات مجاز است؟
الف) در قوانین و مقررات ملی ۱ ب) پیمان­های دسته جمعی ۱ ج) آرای داوری ۱ د) همه موارد فوق
۹۶ پرداخت مزد به صورت غیر نقدی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ……………… ؟
الف) غیر مجاز اعلام شده است ۱ ب) پیش بینی و مجاز اعلام گردیده است ۱ ج) در صورت توافق طرفین وجوه غیر نقدی باید دارای ارزش نقدی معقول و منصفانه باشد ۱ د) موارد ب و ج
۹۷ کدامیک جزء نکات مورد توجه حمایت­های قانونی از مزد است؟
الف) مقررات مربوط به زمان و مکان پرداخت مزد ۱ ب) مقررات مربوط به تضمین پرداخت مزد و محدودیت برداشت از آن ۱ ج) حمایت از کارگر در مقابل شخص کارفرما و اشخاص ثابت ۱ د) همه موارد فوق ۱
۹۸ در صورتی که مزد بطور ساعتی، روزانه یا هفتگی محاسبه می­شود فاصله هر دو بار پرداخت …………… است؟
الف) حداقل ۱۶ روز ۱ ب) حداقل ۱۰ روز ۱ ج) حداکثر ۱۶ روز ۱ د) حداکثر ۱۰ روز ۱
۹۹ در صورتیکه مزد به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می­شود فاصله دو پرداخت باید ………………… باشد؟
الف) حداکثر ۱ ماه ۱ ب) حداقل ۱ ماه ۱ ج) حداکثر ۲ ماه ۱ د) حداقل ۴۵ روز
۱۰۰ چنانچه اتمام کار بیش از دو هفته طول بکشد (کارهای معین) پرداخت علی الحساب چگونه است؟
الف) متناسب با کار انجام شده دست کم دو بار در ماه و حداکثر با فاصله ۱۶ روز ۱ ب) متناسب با کار انجام شده دست کم دو بار در ماه و حداکثر با فاصله ۱۰ روز ۱ ج) متناسب با کار انجام شده دست کم۳ بار در ماه و حداکثر با فاصله ۱۶ روز ۱ د) متناسب با کار انجام شده دست کم ۳ بار در ماه و حداکثر با فاصله ۱۰ روز
۱۰۱ برداشت از مزد کارگر به منظور جبران اتلاف و یا خسارت به چه صورت انجام می­گیرد؟
الف) ثابت کردن مسئولیت خسارت و اتلاف بر کارگر ۱ ب) میزان برداشت باید منصفانه باشد ۱ ج) از میزان واقعی خسارت وارده تجاوز نکند ۱ د) همه موارد فوق
۱۰۲ در صورت بدهی کارگر به کارفرما ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد مرجع حل اختلاف ……… است؟
الف) مراجع حل اختلاف در قانون کار ۱ ب) محاکم عمومی دادگستری ۱ ج) هر دو ۱ د) هیچکدام
۱۰۳ میزان برداشت از مزد کارگر حداکثر در هر نوبت ……………….. است؟
الف) مزد ۱ ب) مزد ۱ ج) مزد ۱ د) مزد
۱۰۴ در حمایت از کارگر در مقابل طلبکاران کارفرما کارگران به چند دسته تقسیم می­شوند؟
الف) خدمه خانه ۱ ب) خدمت گذاران بنگاه ۱ ج) کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می­گیرند ۱ د) همه موارد ۱
۱۰۵ اولین مسئله مهم مورد توجه پس از انقلاب صنعتی چه بوده است؟
الف) شرایط سخت کار ۱ ب) محدود کردن مدت کار ۱ ج) محدود کردن ساعت کار به ویژه برای زنان و کودکان ۱ د) به کار نگرفتن زنان و کودکان در محیط کار ۱
۱۰۶ کدامیک جزء دلایل توجیهی تقلیل ساعت کار است؟ الف) قانون بازده نزولی ۱ ب) مبارزه با بیکاری فنی ۱ ج) تقلیل ساعت کار و استفاده از کارگران بیشتر ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۰۷ در ماده ۱۵۰ ق- ک کدام ساعت در ماه رمضان جزء اوقات کار محسوب می­شود؟ الف) فرضیه نماز ۱ ب) صرف افطار و سحری ۱ ج) استراحت در خلال ساعت کار ۱ د) موارد الف و ب ۱
۱۰۸ کدام موارد جزء ساعت کار محسوب نمی­گردد؟ الف) مهیا شدن برای ترک کارگاه ۱ ب) انجام فرایض دینی ۱ ج) صرف غذا ۱ د) همه موارد فوق
۱۰۹ انواع ساعت کار به چند شکل مورد مطالعه قرار می­گیرد؟
الف) ساعت کار موسسات صنعتی ۱ ب) ساعت کار موسسات بازرگانی و ادارات ۱ ج) ساعت کارهای عمومی ۱ د) همه موارد فوق
۱۱۰ ساعت کار کارکنان کلیه موسسات صنعتی اعم از عمومی و خصوصی در مقاوله­نامه شماره ۱ چقدر است؟
الف) دو مقطع روز و هفته ۱ ب) روزانه ۸ ساعت هفتگی ۴۸ ساعت ۱ ج) روزانه ۶ ساعت هفتگی ۳۶ ساعت ۱د) روزانه ۱۲ ساعت و هفتگی ۸۴ ساعت
۱۱۱ در قانون کار ایران میانگین ساعت کار در روز ……………. و در هفته ………….. می­باشد؟
الف) ۶ ساعت- ۴۲ ساعت ۱ ب) ۱۲ ساعت- ۸۴ ساعت ۱ ج) ۸ ساعت- ۴۴ ساعت ۱ د) ۸ ساعت- ۵۶ ساعت
۱۱۲ تنظیم ساعت کار در هیچ روزی از ده ساعت بیش­تر نمی­شود، این نوع ساعت کار در ………… می­باشد؟ الف) موسسات صنعتی ۱ ب) کارهای عمومی ۱ ج) موسسات بازرگانی و ادارات ۱ د) موارد الف و ج ۱
۱۱۳ در کارهای عمومی میانگین ساعات کار در هفته نباید ……………… در هفته تجاوز کند.
الف) ۲۴ ۱ ب) ۳۶ ۱ ج) ۴۸ ۱ د) ۴۴ ۱
۱۱۴ کدامیک از فعالیتها و اشخاص از مقررات تعیین ساعت کار معاف می­باشند؟ الف) کارکنان نوبت کار ۱ ب) کارهای متناوب ۱ ج) کارهای سخت و زیان آور ۱ د) همه موارد ۱
۱۱۵ ساعت کار کارگران نوبتی نباید از ……………………. در چهار هفته متوالی تجاوز کند. الف)
۱۷۴ ساعت ۱ ب) ۱۷۶ ساعت ۱ ج) ۱۹۲ ساعت ۱ د) ۱۹۶ ساعت
۱ ۱۱۶ در کارگاه­هایی که در تمام بیست و چهار ساعت کار انجام می­شود عملاً ………………. در نظر گرفته شده است؟
الف) حداقل ۶ ساعت ۱ ب) حداقل ۸ ساعت ۱ ج) عملاً ۸ ساعت ۱ د) ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
۱ ۱۱۷ ساعت کار در نگهبانی و یا خبازی جزء ………………… می­باشد؟
الف) کارهای متناوب ۱ ب) کارهای سخت و زیان آور ۱ ج) کارکنان نوبت کار ۱ د) موارد الف و ب
۱ ۱۱۸ ساعت کار از شروع تا خاتمه کار روزانه در کارهای متناوب ………………. باشد؟
الف) ۱۶ ساعت نباید بیش­تر ۱ ب) از ۱۵ ساعت نباید بیش­تر ۱ ج) ۸ ساعت بیش­تر ۱ د) ۱۲ ساعت بیش­تر۱
۱۱۹ ساعت کار در مشاغل سخت و زیان آور روزانه و هفتگی برابر است با ………………….؟ ا
لف) ۶ ساعت- ۳۶ ساعت ۱ ب) ۸ ساعت- ۴۸ ساعت ۱ ج) ۵ ساعت- ۳۰ ساعت ۱ د) ۶ ساعت- ۴۲ ساعت۱
۱۲۰ مواردی که انجام کار اضافی در مقاوله­نامه­ها و توصیه­نامه­های کار تجویز شده است کدام است؟
الف) بروز حادثه یا در شرف وقوع آن ۱ ب) روبرو شدن موسسه با موارد فشار کار ۱ ج) پیشگیری از ضایع شدن مواد فاسد شدنی ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۲۱ طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار اضافی برای چه کسانی ممنوع است؟
الف) کارگران نوجوان ۱ ب) کارگران کار شبانه ۱ ج) کارگران کار سخت و زیان آور ۱ د) همه موارد ۱
۱۲۲ مدت انجام کار شب ……………….. است؟
الف) دست کم ۷ ساعت ۱ ب) در فاصله بین نیمه شب و ۵ صبح ۱ ج) هر دو ۱ د) حداکثر ۱۲ ساعت
۱۲۳ ساعت کار در شب طبق ق-ک جمهوری اسلامی ایران ………………….. است؟
الف) از ساعت ۱۲ شب تا ۷ صبح ۱ ب) از ساعات ۲۲ تا ۶ بامداد ۱ ج) از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح ۱ د) از ۲۴ شب تا ۵ صبح
۱۲۴ برای هر ساعت کار شب کارفرما مکلف به پرداخت فوق العاده برابر با ………………… هر ساعت است؟
الف) ۱۵ درصد مزد ۱ ب) ۲۵ درصد مزد ۱ ج) ۳۵ درصد مزد ۱ د) ۵۵ درصد مزد
۱ ۱۲۵ ویژگی استفاده از تعطیل هفتگی عبارتند از ……………………؟
الف) انجام فرائض دینی ۱ ب) بازدیدهای خانوادگی ۱ ج) تجدید قوا ۱ د) همه موارد
۱ ۱۲۶ تعطیلی کارگران قالی باف در ایران توسط چه کسانی اعلام گردید؟
الف) والی کرمان ۱ ب) والی بلوچستان ۱ ج) والی تهران ۱ د) موارد الف و ب ۱
۱۲۷ تعطیلی یک روز در هفته در سال ۱۳۳۶ برای چه کسانی تصویب شد؟
الف) قالی بافان۱ ب) اشخاص بخش بازرگانی و خدماتی ۱ ج) کلیه کارگران ۱ د) کارکنان شب
۱ ۱۲۸ در چه مواردی می­توان تعطیلی هفتگی را تعلیق یا کاهش داد؟
الف) وقوع حادثه در حالت فرس ماژور ۱ ب) حادثه در مورد تاسیسات و تجهیزات ۱ ج) پیش­گیری از اتلاف کالاهای فاسد شدنی ۱ د) همه موارد فوق
۱۲۹ کدامیک جزء نکات قابل بررسی در مسئله تعطیلی هفتگی است؟
الف) تعلیق یا کاهش مدت تعطیل هفتگی ۱ ب) استفاده از مزد در تعطیل هفتگی ۱ ج) طرح­های ویژه تعطیل هفتگی ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۳۰ روز جهانی کارگر در ایران روز …………………………. می­باشد؟
الف) ۱۵ اردیبهشت ۱ ب) ۱۱ فروردین ۱ ج) ۱۱ اردیبهشت ۱ د) ۱۱ شهریور
۱۳۱ طبق مقاوله نامه بین المللی مدت مرخصی استحقاقی برای اشخاص مشمول چگونه است؟
الف) یک هفته بعد از ۶ ماه کار متوالی ۱ ب) ۶ روز پس از یکسال خدمت متوالی ۱ ج) دوازده روز در سال ۱ د) ۲۱ روز ۱
۱۳۲ مدت مرخصی استحقاقی در مشاغل سخت و زیان آور ………………….. است.
الف) ۲۱ روز کاری در سال ۱ ب) ۷ روز کاری در سال ۱ ج) ۳۱ روز کاری در سال ۱ د) ۱۵ روز کاری در سال
۱۳۳ میزان حداقل دوره خدمت برای برخورداری از مرخصی سالانه از ………………….. نباید تجاوز کند؟
الف) شش ماه ۱ ب) ۸ ماه ۱ ۱ ج) ۴ ماه ۱ د) ۵ ماه
۱ ۱۳۴ حداقل چند روز از مرخصی سالانه هر کارگر بعد از یک سال به طور یکجا مورد استفاده است؟
الف) ۱۲ روز ۱ ب) ۱۸ روز ۱ ج) ۲۱ روز ۱ د) ۶ روز
۱ ۱۳۵ کدام وقفه­ها در توالی خدمت کارگر برای گرفتن مرخصی نباید از حد مجاز بیشتر باشد؟
الف) رویدادهای خانوادگی ب) حادثه یا بیماری ۱ ج) خدمت وظیفه ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۳۶ مشخصات مرخصی سالانه کدام است؟
الف) میزان مرخصی سالانه ۱ ب) تاریخ استفاده از مرخصی سالانه ۱ ج) ذخیره مرخصی سالانه ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۳۷ در قانون کار ایران ذخیره کردن مرخصی بیش از ……………… در هر سال ممنوع است.
الف) ۱۲ روز ۱ ب) ۱۰ روز ۱ ج) ۹ روز ۱ د) ۷ روز ۱
۱۳۸ در صورت استفاده مرخصی ۱۲ روز در سال بقیه مرخصی باید ظرف چه مدت استفاده گردد؟
الف) ۱۲ ماه ۱ ب) ۳ ماه ۱ ج) ۱۸ ماه ۱ د) ۲۴ ماه ۱
۱۳۹ مدت ذخیره مرخصی در کارگاه­های کوچک …………………….. تعیین شده است.
الف) ۵ روز ۱ ب) ۹ روز ۱ ج) ۲۲ روز ۱ د) ۱۷ روز
۱ ۱۴۰ مدت استفاده مرخصی در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل عادی به ترتیب ……………… است
. الف) ۹ روز- ۲۱ روز ۱ ب) ۲۲ روز- ۹ روز ۱ ج) ۲۲ روز- ۱۷ روز ۱ د) ۹ روز- ۵ روز
۱ ۱۴۱ کارفرمایان چه مدت مهلت دارند جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را تنظیم کنند؟
الف) ۶ ماه ۱ ب) ۳ ماه ۱ ج) ۳۰ روز ۱ د) سه ماه آخر هر سال ۱
۱۴۲ برنامه مرخصی کارگران پس از تنظیم توسط چه کسانی تأیید می­گردد؟
الف) شورای اسلامی کار ۱ ب) انجمن صنفی ۱ ج) نماینده کارگران ۱ د) همه موارد فوق ۱
۱۴۳ در ایران مدت زمان مرخصی­های موردی چند روز است؟
الف) دو روز ۱ ب) سه روز ۱ ج) ۵ روز ۱ د) ۷ روز ۱
۱۴۴ استفاده از مرخصی­های موردی در ایران مربوط به …………………… می­شود؟
الف) ازدواج دائم ۱ ب) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان ۱ ج) تولد فرزند ۱ د) موارد الف و ب۱
 
 
پاسخنامه
۱- ج
۲- الف
۳- ب
۴- ج
۵- د
۶- د
۷- د
۸- الف
۹- د
۱۰- ب
۱۱- ب
۱۲- ب
۱۳- د
۱۴-  د
۱۵- ج
۱۶- ب
۱۷- د
۱۸- د
۱۹- د
۲۰- د
۲۱- الف
۲۲- ج
۲۳- ب
۲۴- د
۲۵- د
۲۶- ج
۲۷- د
۲۸- د
۲۹- د
۳۰- ج
۳۱- ب
۳۲- ب
۳۳- د
۳۴- د
۳۵- د
۳۶- د
۳۷- د
۳۸- د
۳۹- د
۴۰- د
۴۱- الف
۴۲- الف
۴۳- د
۴۴- ب
۴۵- ج
۴۶- ج
۴۷- ب
۴۸- ج
۴۹- الف
۵۰- ب
۵۱- د
۵۲- د
۵۳- د
۵۴- د
۵۵- د
۵۶- د
۵۷- د
۵۸- د
۵۹- د
۶۰- ج
۶۱- الف
۶۲- د
۶۳- الف
۶۴- ب
۶۵- ج
۶۶- ب
۶۷- الف
۶۸- ب
۶۹- الف
۷۰- ب
۷۱- الف
۷۲- ج
۷۳- د
۷۴- د
۷۵- ب
۷۶- ج
۷۷- د
۷۸- د
۷۹- د
۸۰- د
۸۱- د
۸۲- د
۸۳- د
۸۴ -الف
۸۵- د
۸۶- ب
۸۷- د
۸۸- د
۸۹- د
۹۰- الف
۹۱- د
۹۲- ب
۹۳- الف
۹۴- الف
۹۵- د
۹۶- ب
۹۷- د
۹۸- ج
۹۹- الف
۱۰۰- الف
۱۰۱- د
۱۰۲- ج
۱۰۳- الف
۱۰۴- د
۱۰۵- ج
۱۰۶- د
۱۰۷- د
۱۰۸- د
۱۰۹- د
۱۱۰- ب
۱۱۱- ج
۱۱۲- د
۱۱۳- ج
۱۱۴- د
۱۱۵- ب
۱۱۶- ج
۱۱۷- الف
۱۱۸- ب
۱۱۹- الف
۱۲۰- د
۱۲۱- د
۱۲۲- ج
۱۲۳- ب
۱۲۴- ج
۱۲۵- د
۱۲۶- د
۱۲۷- ب
۱۲۸- د
۱۲۹- د
۱۳۰- ج
۱۳۱- ب
۱۳۲- ج
۱۳۳- الف
۱۳۴- الف
۱۳۵- د
۱۳۶- د
۱۳۷- ج
۱۳۸- ج
۱۳۹-  الف
۱۴۰- ج
۱۴۱- د
۱۴۲- د
۱۴۳- ب
۱۴۴- د
  Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


مطالب مشابه :


آگهی استخدام یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر دفتر فنی کارگاهی پروژه های EPC خود در منطقه استان کرمان

آگهی استخدام یک شرکت مهندسی جهت دارای سابقه در پروژه های epc نفت وگاز، پتروشیمی و
حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

از نمونه های بارز اموال نفت و گاز شرکت های مربوط فعالیت های تولید نفت وگاز آنان
مهمترين اخبار استخدامي

در حوزه نفت وگاز و دریا استخدام شرکت سرمایه استخدام های ۲۴
حمایت از تولید ملی نیازمند سیاستهای مکمل کنترل واردات

نمونه سوال. افراد و شرکت های شایسته کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری
نمونه سوال قانون کار

نمونه سوال قانون ۹ مقاوله نامه­های حقوق بنیادین کار چه خطوط انتقال نفت وگاز ۱
حسابداری منابع طبیعی و نفت و گاز

و قیمت های جاری نفت وگاز که تنها اموال نفت و گاز شرکت های مربوط دانلود گزارشات
برچسب :