لینک دانشگاه های سراسری داخل کشور

دانشگاهها : لينكها

آدرس الكترونيكي

سازمان ها

رديف

www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام حسين (ع)

1

www.emamreza.ac.ir

دانشگاه امام رضا (ع)

2

www.isu.ac.ir

دانشگاه امام صادق (ع)

3

http://www.araku.ac.ir/

دانشگاه اراك

4

http://www.urmia.ac.ir/

دانشگاه اروميه 

5

http://www.ui.ac.ir/

دانشگاه اصفهان

6

http://www.alzahra.ac.ir/

دانشگاه الزهرا

7

http://www.ilam.ac.ir/

 دانشگاه ايلام

8

www.bmsu.ac.ir

دانشگاه بقيه الله

9

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بوعلي سينا همدان

10

http://www.ikiu.ac.ir/

دانشگاه بين المللي امام خميني

11

http://www.iuc.ac.ir/

دانشگاه بين المللي چابهار

12

http://www.pnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور 

13

http://www.tabrizu.ac.ir/

دانشگاه تبريز   

14

http://www.modares.ac.ir/

دانشگاه تربيت مدرس

15

www.tmu.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم

16

http://www.azaruniv.edu/

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

17

http://www.sttu.ac.ir/

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

18

http://www.ut.ac.ir/

دانشگاه تهران

19

www.uact.ac.ir

دانشگاه جامع علمي - كاربردي

20

http://www.itrws.com/

دانشگاه جامع علمي كاربردي

21

www.kntu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

22

دانشگاه زنجان

23

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سمنان

24

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

25

www.shahed.ac.ir

دانشگاه شاهد

26

http://www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شاهرود

27

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهركرد

28

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

29

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

30

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

31

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران

32

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه شيخ مفيد

33

http://www.shirazu.ac.ir/

دانشگاه شيراز

34

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

35

http://www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير

36

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

38

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

39

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

40

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي

41

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت

42

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

43

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

44

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

45

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

46

http://www.um.ac.ir/

دانشگاه فردوسي مشهد

47

http://www.kashanu.ac.ir/

دانشگاه كاشان

48

http://www.uma.ac.ir/

دانشگاه محقق اردبيلي

49

http://www.gau.ac.ir/

دانشگاه گرگان

50

http://www.guilan.ac.ir/

دانشگاه گيلان

51

http://www.umz.ac.ir/

دانشگاه مازندران

52

http://www.hormozgan.ac.ir/

دانشگاه هرمزگان

53

www.art.ac.ir

دانشگاه هنر

54


مطالب مشابه :


اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي

هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي كارگر واحد 17 كاشان: دانشگاه جامع
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

سال 1386 دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي كاشان (229 دانشگاه) سايت واحد استاني
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1388 كاشان (1332 دانشگاه) سايت واحد استاني
اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان پرینت کارت ورود به جلسه دانشگاه علمی - کاربردی

دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1391ثبت دانشگاه كاشان. مركزي ـ واحد
سازمان سنجش آموزش كشور

سال 1387 دانشگاه جامع علمي-كاربردي دانشگاه جامع علميكاربردي سال 1387 كاشان (229
انتخاب رشته

شيمي/كاربردي || دانشگاه رازي دانشگاه علوم پزشكي كاشان || های رشته های دانشگاه جامع
لینک دانشگاه های سراسری داخل کشور

دانشگاه جامع علمي - كاربردي. 20. دانشگاه كاشان. 48. واحد ثبت نام مرکز
لیست اسامی متخصصان صنایع غذایی درایران وجگونگی ارتباط باانها

بررسي چگونگي پذيرش شير خشك در مدارس كاشان جامع علمي كاربردي) علمي دانشگاه آزاد واحد
معرفي نخبگان روستا

واحد استاني دانشگاه جامع علمي (دانشگاه جامع علمي كاربردي) 2: (دانشگاه جامع علمي كاربردي) 8:
رشته كودكياري

۞ فعاليت در واحد آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي_ كاربردي)
برچسب :