اصلاحیه کتاب حسابدار حقوق ودستمزد

 

                  

صحیح

غلط

عنوان

صفحه

یکی از کارگران به نام

یکی از                                  

مثال 2                   

68

دستمزد ناخالص یک هفته

دستمزد ناخالص یک روز             

تمرین1

69

در طول روز5 ساعت

در طول روز3 ساعت                  

مثال 6                  

71

119254 = 61000+58254     

424422= 366168+58254         

جواب مثال 6

71

در ماه اردیبهشت10 ساعت

  در ماه 10 ساعت                        

مثال 9                   

71

396000 =2000 × 198

  424000=28000 + 396000

440000=2000 ×220

       468000= 440000+28000

  

جواب مثال 9             

72

باید ضربدر 2در فرمول را حذف کرد

 

فرمول حق التدریس بخش آموزشی

 

آخر صفحه

72

در ماه آذر 220000 ریال و ساعت کار او 5/220ساعت

30=5/190-5/220

در ماه 220000 ریال و ساعت کار او 250ساعت

30=220-250

مثال12

درجواب

73

سطر چهارم  جواب حذف گردد.

در سطرپجم  جواب ، بجای علامت تقسیم از علامت ضرب استفاده گردد.

 

 

حل مثال25

90

گنجایش تا 58000000ریال

گنجایش تا 100000000ریال

ظرف4

92

حذف

21000000 = 150 ×400 ×350

مثال26

93

کتاب 1100نکته وتست طبقه بندی شده حسابداری مقدماتی طبق استاندارد جدید جهت سفارش با شماره 09177019324 تماس بگیرید . باتشکر

www.ketabjalili.blogfa.com


مطالب مشابه :


کتاب حسابدار حقوق ودستمزد

و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد بندی شده حسابداری مقدماتی کتاب کاردانش
کتاب مسئول حقوق ودستمزد

با رایانه و کتاب حسابدار حقوق حسابداری نتی کتاب مسئول حقوق ودستمزد.
معرفی منابع دروس استاندارد رشته حسابداری

مسئوول حقوق ودستمزد : ۱- کتاب حسابداری اصلاحیه مسابقات علمی کاربردی رشته حسابداری کاردانش
اصلاحیه کتاب حسابدار حقوق ودستمزد

فروش اینتر نتی کتاب مسئول حقوق ودستمزد. حسابداری با رایانه و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد
اصلاحیه کتاب حقوق ودستمزد

با رایانه و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد طبقه بندی شده حسابداری مقدماتی کتاب
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

(حسابداری +حقوق ودستمزد ) کتاب(حسابداری +حقوق ودستمزد ) گروه آموزشی حسابداری کاردانش
برچسب :