نظر سنجي 1

روش های نظر سنجی

آگوست کنت : از پنجره رفتار دیگران را مورد انتقاد قرار ندهید .

ولی او خود عملاً این کار را انجام نداد .

آگوست کنت : از مشادهده اثبات صحبت کرد ولی خودش هیچ کاری انجام نداد .

Calmax سیستم طبقاتی را بر جامعه اعلام کرد اما سوسیالیستهای تخیلی قرن هجدهم خیلی نظریات Real را ارائه نمی دهند .

قانونی که تکرار پذیر باشد به دلیل مشاهده و تجربه خطای آن کم است .

Fina list : مطلق گرا در علم مطلق گرایی وجود ندارد .

کاش که هستی زبانی درشتی                          تابر ملامی کرد هستیان را « مولانا »

دلتر : من تا نبینم شوالیه ای که لباس زرباف بر تن نمی کنم که شوالیه بر دیگران برتری دارد .

تقدس : ذاتی نیست اکتسابی است .

آگوست کنت : دانش بشری از سادگی به پیچیدگی می رود

فیزیک – شیمی – زیست شناسی – جامعه شناسی

جامعه شناسی نمی تواند با دقت پیش بینی کند که در چه تاریخی وضعیت جامعه عوض می شود همانطوریکه در فروپاشی شوروی هیچ دولتمردی نتوانست پیش بینی کند که دیوار برلین می ریزد .

Van chias mil یک روزی پیش بینی کرد که سرانجام سوسیالیست و کاپیتالیست آمریکایی بالاخره به یک میانه ای می رسند یعنی سوسیالیست به تدریج از میان می رود . مثل چین

بعد از آگوست کنت جوامع بشری از سه مرحله عبور می کنند : 1- جامعه دینی      2- جامعه ماوراءالطبیعه 3- جامعه علمی انسانی که اساسش مشاهده است .

در قرن 19 چون آگوست کنت positivism بود آخرین حد جامعه بشری پوزتیویسم است .

جامعه دینی جامعه بشری را بوسیله خدایان عالم بررسی می کند . بعد به ماورالطبیعه می آید تا به جامعه علمی می رسد تا یک چیزی را مشاهده نکند میسر نیست volter هم به این نتیجه رسید که مشاهده کند .

فرانیس بیکن : یک کشیش بود که به خاطر شک کردن در تعداد دندانهای اسب از این سمت کنار رفت در آخر به صرف پوزتیویسم می رسیم به یک مفهوم تعیینی می رسیم که نظر با عمل ترکیب می شود .

در یک برهه ای از عمل به تئوری رسیدند مثل کوبا که خواستند آن را به کل جامعه تعمیم دهند که اتفاق نیافتاد رژه با چه گوارا رفت .

جان دیویی پراگماتیست است عمل گرا

پراگماستیت : هر چه در عمل اتفاق می افتد مقرون به حقیقت است .

لوین : موعظه یک حسن دارد و آن این است که اگر یک نفر سخنرانی کند و entenactive نباشد و دو نفر باهم گفتگو نکنند باور بوجود می آید ولی در غیر این صورت باور فقط تقویت می شود و فکر تازه خلق نمی کند .

Jhon polseu : 1. بودن در خود         2. بودن برای خود      3. بودن برای دیگری

قرن 19 : calmax : جزو پایه گذاران جامعه شناسی علمی است یک مسئله ای را در جامعه شناسی مطرح می کند که هنوز اعتبار دارد کل خاصیتی دارد که آن خاصیت در عناصر تشکیل دهنده آن کل وجود ندارد .

کل : Globalite                  کارل مارکس

آب یک سطل آب است . آب یک حوض آب است . ذات همه آب است ولی وقتی همه جمع می شوند می توان کشتی راند . این اساس جامعه شناسی است . وقتی در یک جمع هستید قوی می باشید .

از جز به کل نمی توان رسید ولی از کل به جز می رسیم مثلاً اگر یک دست و پا را پیدا کنید متوجه نمی شوید متعلق به چه کسی است ؟ روانشناسی علمی است که رفتار های درون انسان را بررسی می کند .

جامعه شناسی علمی است نهادها و گروههای اجتماعی انسان را بررسی می کند .

امیل دورکیم یک فرضیه مطرح می کند : هر چه میزان همبستگی بیشتر میزان خودکشی کمتر است این فرضیه را در 3 حوزه بررسی کرد .

1- در حوزه ادیان الهی ، یهودیان نسبت به اقوام دیگر خودکشی آنها کمتر است در 1995 نتایج تحقیقات دور کیهم مجدداً « Tokyo بررسی شد و تائید گردید . یهودی – کاپیتالیست – کاتولیک – پرتستانیسم – لائیک

بعد کاپتالیسمها که نسبت به پورستانسیم جلوتر است .

کاتولیک چون در جماعت نماز می خواند باز نسبت به پورتستانیسم خودکشی کمتر است پورتستانیسم نسبت به لائیک ها خودکشی کمتر است علت این است که آنها نماز را فرادا می خوانند به جماعت نمی خوانند.بعد به حوزه خانواده می برد مجردها نسبت به متاهلها بیشتر خودکشی می کنند در میان متاهل ها زنان نسبت به مردان خودکشی بیشتر می کنند .

خودکشی زنان ریشه فرهنگی دارد .

فرضیه سوم را در شرایط و محیط اجتماعی بررسی می کند ؛ وقتی در یک محیطی قرارداری که با آن اخت هستی وقتی پایگاه اجتماعی تغییر می کند تعداد خودکشی هم بیشتر می شود وقتی از پایگاهخود به یک پایگاه  نزولی تری بیایی مجبور به خود کشی می شوی .

تئوری + عملی = مفهوم تعیینی

امروزه اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که در پرتو آمار تئوری ها را با عمل ترکیب کنند و به یک مفهوم تعیینی برسند ابتدا آمریکاییها از عمل به نظر رسیدند .

در کشورهای اسکاندیناوی زبان Avantaje هستند یعنی حق دارند پست های مهم و کلیدی را انتخاب کنند جامعه شناسی تجربه گرای محض خودش را با نظر تئوری پیوند داد و همه به این نتیجه رسیدند که باید تئوری ساخت و در عرصه عمل پیاده کرد .

نظر + عمل = از ترکیب آن انسان به یک مفهوم تعیینی می رسد .

در Aduentising، Propaganda می توانیم فردی را مجاب کنیم ولی هر چه سطح سواد فرد بیشتر باشد تاثیر آن بر او کمتر است .

مارکس : به طبقه خودش خیانت می کند و محکوم به اعدام می شود در فرانسه به English برخورد می کند .

در جوانی طرفدار Hegel است و نظر به تکامل را از ذهن به عین می آورد و جامعه بشری را خطی می بینند .

جامعه کنون اولیه ß برده داری ß کاپیتالیست ß سوسیالیست

کارل مارکس نظریه تکامل از ذهن به عین

هربرت اسپنسر : تحقیقاتش را در رشته مهندسی داشته به دنبال فلسفه و علوم انسانی می رود سه جلد کتاب در زمینه جامعه شناسی به تحریر می آورد کتاب جامعه شناسی او که آمریکاییها به آن تمایل پیدا می کنند چون در مورد تکامل بوده است تکامل داروینیسم که چگونه انسان اولیه مجبور بوده از درختان بالارود او بدن آدمی را به جامعه تشبیه می کند که قلب دولت است سلسله اعصاب قانون است و او هم خطی جامعه را می بیند .

جامعه نظامی ß صنعتی 

تا خودکامگی     technocrat

   جامعه را اداره می کنند که او را ایده آل می داند .

داروینسیم اجتماعی : عیناً نظام اجتماعی از آن پیروی می کند حق زندگی برای کسی است که با زندگی مبارزه می کند قوی می ماند و ضعیف می میرد .

Maxwebber : تقریباً تئوری او بر گرفته از هربرت است پروتستانیسم و روحیه سرمایه داری protestanism مارکس می گوید عوامل اقتصادی و اجتماعی پروتستانیسم را بوجود می آورد ولی هربرت می گوید پروتستانیسم عوامل اقتصادی و اجتماعی را بوجود می آورد و معتقداست تعالیم پروتستان باعث شده روحیه سرمایه داری در جوامع بوجود آید .

در قرن بیستم یکی از شاگردان آگوست کنت امیل دورکیهم است آنچه را که کنت گفت و عمل نکرد او که یک positivism است تمامی پدیده های اجتماعی را مثل اشیا می داند که شهید مطهری می گوید با او مبارزه می کند امیل دور کیم اولین کسی است که تحقیق میدانی انجام می دهد که آقای نادر سالار زاده امیری آنرا ترجمه می کند .

هدف پژوهش شناخت است .

مسئله (problem) را می توان به یک سوال کلی مطرح کرد .

هدف فرعی بررسی ابعاد مختلف موضوع است .

پژوهشگر در پایان تحقیق یک سری نکاتی که جا افتاده را می تواند ذکر کند .

انتخاب موضوع پژوهش

 


1- طرح مساله 2- هدف یا اهداف پژوهش   3- سوال یا سوالات   4- تدوین فرضیه   5- تعیین متغیرها     6- تعریف مفاهیم

ضرورت انجام             یا فرضیه ها                     پژوهش                      یا واژه های بکار رفته                    پژوهش                            

جامعه آماری

سوالات : آیا گرانی بلیت سینما سبب کاهش تماشاگران سینما می شود ؟

آیا نامناسب بودن فضای سینما سبب کاهش تماشاگران سینما است ؟

آیا پایین بودن محتوای فیلمهای سینمایی سبب کاهش تماشاگران سینما است ؟

آیاتکرار فیلمها درسیمای جمهوری اسلامی ایران سبب کاهش تماشاگران سینما است ؟

آیا تکثیر فیلمها در بازار سبب کاهش تماشاگران سینما است ؟

آیا وضعیت ترافیکی در تهران سبب کاهش تماشاگران سینما است ؟

فرضیه (خنثی ، اثباتی ) (HYpO THESIS) : پاسخی است موقت به سوالاتی که مادر ذهن داریم ، فرضیه ها یا به صورت خنثی یا اثباتی است مطالب فرضیه با سوال یا سوالات تحقیق یا طرح مساله همخوانی داشته باشد فرضیه هایی را مطرح نکنیم که در سوالات نبوده .

فرضیه خنثی : بین عامل گرانی و کاهش تماشاگران رابطه وجود دارد . بین X ,Y رابطه وجود دارد .

فرضیه اثباتی : گرانی سبب کاهش تماشاگران سینما است . عامل X باعث این قضیه است .

نامناسب بودن فضای سینما سبب کاهش تماشاگران سینما است .

اگر فرضیه ای به صورت منفی مطرح کنیم فرضیه را فرضیه صفر می گوییم .

بین وضعیت بد ترافیکی و کاهش تماشاگران سینما رابطه ای وجود ندارد . وضعیت بد ترافیکی در کاهش تماشاگران سینما موثر نیست .

هر چه دانایی بالاتر می رود جامعه به آزادی بیشتر و کمال بیشتر نیاز دارد .

مراحل پژوهش

اولین قدم پژوهش انتخاب موضوع است

1- انتخاب موضوع پژوهش  قطعه زمین را داریم مهندس اجتماعی باید نقشه بکشد .

( تزها را بخوانید به خصوص جنبه های پیشنهادی پایان تز )

اولین قدم محدود کردن موضوع است ( تحدید موضوع )

دومین قدم آیا اطلاعات رامی توان از منابع مختلف بدست آورد ؟ آیا اطلاعات موضوع تحقیق دست یافتنی است ؟

سومین قدم بودجه است . آیا بازار قدرت خرید دارد ؟ آیا کالا در بازار خریدار دارد؟ این کالاها محبوبیت دارد ؟

این کار نیاز به پول دارد .

چهارمین قدم : آیا مهارت انجام این کار را دارید ؟ یعنی آمار را بلدید ؟

مثلاً عنوان :« علل کاهش تماشاگران سینما در شهر تهران »

 محدود کردیم در شهر تهران

قدم اول : بعد از انتخاب موضوع ، مسئله را طرح کنیم . Problem چیه ؟ ضرورت انجام چنین تحقیقی را در شرایط اکنونی مطرح کردیم مثلاً سینما یک وسیله ارتباطی جمعی است مشتریان آن جوانها هستند یکی از وسایل پر کردن اوقات فراغت در شهر بزرگی مثل تهران جوانها برای دیدن همدیگر به آنجا می روند ضمن آنکه با دیدن فیلم ایده تازه و... را دریافت می کنند . بعد از سینما نظرات به چالش کشیده می شود.

انتخاب موضوع ß طرح مساله (ضرورت انجام پژوهش ß هدف یا اهداف پژوهش ß سوال یا سوالات تحقیقی در طرح proposeh آن را توجیه می کنیم .

همیشه در هدف یک هدف اصلی داریم که همان عنوان است مثلاً بررسی علل کاهش تماشاگران سینما در تهران هدف فرعی مثلاً از کدام خیابان بروی به شاه عبدالعظیم

هدف فرعی : گرانی ، نامناسب بودن فضای سینما ، وجود سانسور ، کمبود سینما نسبت به جوانان کشور آیا گرانی سبب کاهش است ؟

متغیر : عاملی که سبب بروز پیامدها می شود . تبدیل مفاهیم نظری به مفاهیم عینی قابل لمس را متغیر گویند . متغیرها در مجموع به دو دسته تقسیم می شوند متغیر مستقل که آنرا با x نشان می دهیم .

متغیر وابسته که با y نشان می دهیم .

میان وضعیت بدترافیکی و کاهش تماشا گران سینما رابطه وجود دارد .

                       X                            Y

در تعیین متغیر شاخص سازی می شود وضعیت بدترافیکی ، عدم صلاحیت مدیران سینمایی و..

می توانیم روی شاخصها آزمونهای آماری انجام دهیم .

می توانیم برای هر فرضیه سوال تعیین کنیم .

برای درک بهتر موضوع باید مفاهیم تعریف شده باشد .

مثلاً تعریف Cinema

باید دوجور تعریف کنیم یکی تعریف نظری که می تواند تعریف خودمان باشد یا نقل قول از منابع دیگر در تعریف عملی هم تعریف مال خودمان است .

نظری : سینما یکی از وسایل ارتباط جمعی است که تعدادی آن را می سازند و با سرعت بین مخاطبان پخش می شود بطوریکه در هنگام دریافت پیام نمی توان آن را شمارش کرد . به همین خاطر mass media است .

پس سینما برای ما که ارتباطی هستیم یکی از وسایل ارتباط جمعی است .

عملی : سینما یک مکانی است که در سانسهای مختلف عده ای از انسانها با اهداف از پیش تعیین شده به آنجا می آیند که یک آپارات در آخر آن ایستاده و فیلمها را روی یک پرده سفید پخش می کنند .

برای تعریف تئوریک می توانیم ذکر منبع کنیم ول یذکر منبع انجام دادیم معنی اش این است که شما با آن موافقید .

تمامی افرادی که می توانند به طور بالقوه به سوالات ما پاسخ دهند جامعه آماری ما را تشکیل می دهند . تمامی افراد 19 سال به بالای ساکن در مناطق 22 گانه تهران جامعه آمای ما را تکشیل می دهند .

جلسه چهارم                                روشهای نظرسنجی                     9/8/87

همه افرادی که دریک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند و حداقل یک صفت مشترک دارند به طور بالقوه جامعه آماری را تشکیل می دهند .

نمونه گیری : فرمولهای مختلفی برای بدست آوردن حجم نمونه وجود دارد .

روش نمونه گیری

1- احتمالی (تصادفی ) ß نمونه معرف است . indecator

2- غیر تصادفی ، دل بخواه ß معرف نمونه نیست ß خطاپذیر است .

خود روشهای تصادفی انواع مختلفی دارد . نباید ضریب احتمال از 5% کمتر باشد .

گالوپ و ایفوپ لوسسه های نظرسنجی معتبری هستند .

انواع روشهای نمونه گیری تصادفی :

1- تصادفی ساده ß به هر نمونه یک کد می دهیم و به اندازه ، تعداد نمونه ای که می خواهیم انتخاب می کنیم روش کاملاً تصادفی شانس انتخاب شدن هرفرد بادیگران برابر است . یابر اساس جدول اعداد تصادفی

2- تصادفی سیستماتیک

3- تصادفی منطقه ای

4- تصادفی سهمیه ای

5- تصادفی خرشه ای

6- تصادفی چند مرحله ای

7- پانل ( مراجعه مکرر به یک نمونه خاص ) آدم ها را باید عوض کرد بعد از چند سال ، حرفه ای می شوند ، مثل مشت محکم بر دهان استکبار درگزارشهای صدا و سیما

8- جامعه آماری

9- روشهای نمونه گیری

10- روشهای گردآوری اطلاعات : گام اول ، مشاهده

مشاهده : ادراک دقیق نمودها توسط حواس 5 گانه و ابزارهای علمی

مشاهده

                                          همراه با مشارکت فرد مشاهده گرا

مشاهده              ساده

                                          همراه با مشارکت فرد مشاهده گر

منظم یاسیستماتیک

در مشاهده منظم یا سیستماتیک ، برنامه از پیش تعیین شده ، هدفمند و معمولاً آزمایشگاهی است . مثلاً در زمان پخش یک فیلم عکس العمل افراد به وسیله دستگاههای ضبط شود یا احساسات را به صورت های از پیش تعیین شده ابراز نماید .

گام دوم « مصاحبه »

دومین روش گردآوری اطلاعات

مصاحبه  ß ملاقاتی سنجیده میان ، دو نفر یا یک نفر با چند نفر

مصاحبه :

منظم سیستماتیک (اهداف و سوالات از پیش تعیین شده دارد ، پرسش گر باید در چارچوب سوالات ازپیش تعیین شده و با افراد نمونه مصاحبه به عمل آورد .

آزاد ، عمیق ، سرگذشت پژوهشی

مصاحبه با یاس نباشد سوگیری نداشته باشد .

روشی هست در گردآوری اطلاعات به نام دلفی یا دلفا Delphi روش سروش ترجمه اش کرده اند .                    

مال وقتی است که نمی توانیم همه دانشمندان یک فن را جمع کنیم اول مصاحبه می گریم تنظیم می کنیم برایشان می فرستیم ، لازم بود اصلاح می کنند بعد از داخل آنها پرسشها را در می آوریم .


روش های نظرسنجی                                16/8/87

نظرسنجی از طریق پرسش نامه مراجعه به مخاطبان حضوری furvey باید به سرعت انجام بدهیم . 4 نمره ، 16 نمره مطالب کتاب حافظ نیا مقدمه ای به تحقیق حافظ نیا

8- جامعه آماری ß نمونه گیری ( نمونه رو می بریم توی فرمول ، حجم نمونه را مشخص می کنیم .

                          احتمالی و اتفاقی

 نمونه گیری

                            تصادفی

قابل تعمیم – سیستماتیک – indicator  ( هر نوع نمونه ای توی آن است )

انواع مختلف تصادفی : 1- منطقه ای 2- سهمیه ای 3- خوشه ای 4- چند مرحله ای 5- panel

بازتاب استیضاح کردن در دو جناح

انتخابات آمریکا در دو جناح

1- روش های تصادفی ساده : همه شانس مساوی برای انتخاب شدن بالقوه دارند . از تمام مناطق به تعداد مساوی با توجه به حجم نمونه

2- روش نمونه گیری شانسی ( دل به خواه ) : قابل تعمیم نیست ( indicator نیست ) علمی نیست و خطاپذیر است . 

نمونه گیری تصادفی سهمیه ای : بر اساس حجم و تراکم سهمیه می دهیم (مرحله ای )

نمونه گیری خوشه ای : کل آمار را نداریم خوشه را تصادفی انتخاب می کنیم .

9- روشهای نمونه گیری

مشاهده و ادراک دقیق نمودها توسط حواس و ابزارهای علمی را مشاهده می گریند.

مشاهده ساده : 1- همراه با مشارکت و مشاهده گر 2- منظم یاسیستماتیک

یکی از متداولترین وسیله گردآوری اطلاعات است هنگامی که انجام یک کار عملی نباشد .

مثلاً یک شخصی و نسلی را می خواهیم بررسی کنیم که مرده است از بیرون آنها نظر خواهی می کنیم .

این روش ارزانترین روش جمع آوری اطلاعات است که به عقاید مردم متوسل می شویم . سند و مدرکی هم در آنها وجود ندارد .

اعتبار پرسشنامه به فرضیه ها نزدیک است و هر کدام از سوالاتی که در تحقیق است باید به گونه ای در پرسشنامه بازتاب پیدا کند .

از طریق پرسشنامه سوالات جواب داده می شود و فرضیه ها اثبات یا رد می شود محتوای پرسشنامه باید به گونه ای باشد که با اندک سوال به قصد خود برسیم برای همین روایی و پایایی را بررسی می کنیم .

بنابراین پرسشنامه با 2نوع سوالات همراه است گاهی هم این دو نوع باهم در پرسشنامه می گنجند :

-       پرسشنامه با سوالات بسته : 1- دیشب اخبار ساعت 9 شبکه اول سیمارا تماشا کرده اید ؟

-       پرسشنامه سوالات باز

-       گاهی توامان است .

-       پرسشنامه بسته

2- در صورت بلی چرا ؟ سوال باز ................ 4

3- در صورت خیر چرا ؟............................... 5

فیلتر به پرسشگر کمک می کند که اگر گفته بلی به سوال 2 ولی اگر گفته خیر به سوال 3 پاسخ بده. سوالات باز را می توانیم ببندیم .

همه محتوای این باید سوالات اصلی ما در تحقیق را جواب بدهد .

همیشه پرسشنامه دارای شناسنامه هستند که کوشش می کنیم آن را در آخر بیاوریم .

آخر پرسشنامه مثلاً ویژگی های فردی و اجتماعی پاسخگو که در آخر می آوریم و دلیل آن این است که :

مثلاً جنس : زن  c  مرد  c

 تحصیلات : دیپلم   c     لیسنانس  c   فوق لیسانس       cدکتر c

وضعیت تاهل :   مجرد      cمتاهل  c

مسکن : مستاجر c    صاحب خانه  c

در آمد ماهیانه : تا دویست هزار تومانc     از دویست هزار تومان تا چهارصد هزار تومان c

ولی فاصله ها همه با هم برابرند :

در پرسشنامه یک سری سوالات مچ گیری هم می اندازیم

که اگر دو تا سوال جواب مثل هم نداشت پرسشنامه را حذف می کنیم .

معمولاً گویه ها را بیشتر از 20 تا نمی گذاریم .

در آخر سوالات هر سوال پرسشنامه سایر هم می گذاریم .

اگر سایر را در بیاوریم پرسشنامه بسته می شود .

اگر مواردی در چندین مورد باشد عدد حساب می کنیم .

پرسشنامه ای که همه سوالات آن باز است حالت سرگذشت پژوهی دارد .

فیلتر در شتاب پرسشنامه کمک می کند .

پرسشنامه : پستی ، تلفن ، همراه با مصاحبه حضوری ß مولود یک جامعه کم سواد است.

در پرسشنامه پستی باید سوالات روان سلیص و ساده باشد فیلتر شده باشد چون دیگر مانستیم.

ما برروی یک گروه مشخص focus grup می گوییم  .

چرا مشخصات فردی را آخر می گذاریم ؟ چون اگر ، همه مشخصات را اول بپرسیم تا برسیم به سوالات اصلی فرد خسته می شود و حوصله اش سر می رود .

پرسشنامه پستی برای focus group دارد اما خطا دارد چون فرهنگ پژوهش در جامعه کم است بنابراین حجم نمونه را دو برابر می کنیم که اگر تعدادی وقت نداشتند ما به تعداد لازم پرسشنامه داده باشیم .

پرسشنامه تلفنی

پرسشنامه ای است که باید خیلی کوتاه باشد سوالات خیلی ساده و روان باشد سرعت این پرسشنامه زیاد است ولی در جامعه ما مشکل داراست باید انرژی زیادی را صرف قانع کردن طرف برای جواب به پرسشنامه بکنیم .

Web site

فرصت زیاد پاسخگو با سواد اما عیب هم دارد قابل تعمیم به کل جامعه نیست ( نیت indicntor ) چون سواد رسانه ای پایین است .

Casestudy

برروی یک گروه خاصی کار می کنیم و قابل تعمیم به کل جامعه نیست .

پرسشنامه بستگی به زمان و شرایط دارد در پرسشنامه tipolipy می کنیم که تیپ را بسنجیم .

معایب پرسشنامه

اگر گروه مخاطب را در نظر نگیرد پرسشنامه مخدوش است .

Pretest : اقلاً تعداد محدود 30% را انتخاب کنیم و ببینیم همه ادراک یکسانی از این سوالات را دارند اگر دو جور مطالب را بیان کند غلط است اگر x کرونباخ از 71% بیشتر بود پایایی دارد .

پرسشنامه در انتخاب افراد عاملی برای تضعیف روحیه است .

اگر بخواهیم در سطح Global بررسی کنیم پرسشنامه به صورت مصاحبه حضور در صحنه باشد که قابل تعمیم است .

مثلاً در پرسشنامه شهر تهران باید بلوک ها را مشخص کنیم نقشه را بدهیم برگ انتخاب نمونه می دهیم می گوییم شما باید از 10 تا 20 نفر نظرسنجی کنید 30 سال این مشخصات 50 سال مشخصات دیگر پلاکهای زوج را دیدید اگر چنین افرادی با این مشخصات بودند از آنها سوال می کنید تا اینکه برگ انتخاب نمونه پرشوداما ممکن است خطا زیاد باشد یک بار ممکن است پرسشگر گول بزند همه را خودش جواب بدهد پاسخگو جواب نمی دهد خطای نظرخواهی در جامعه ما خیلی زیاد است .

در آزمون خی دو افراد اندک هستند ولی در روش qافراد بیشتر هستند .

یک سری پرسشنامه همه قسمت ای آن باز است که اصلاً نمی شود آنها را ببندیم حالت سرگذشت پژوهی دارد سوالات پرسشنامه همه باز ، همه بسته ، هم باز ، هم بسته.

روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای بر اساس مشاهده غیر مستقیم است بر مبنای اسناد و مدارک آرشیوها کتب و سند صورت می گیرد در حقیقت هیچ پژوهشی نیست که نیاز به روش اسنادی نداشته باشیم هیچ نتیجه گیری بدون ربط هیچ عملی بدون مبنای تئوری ما را به یک مفهوم تعیینی نمی رساند .

در هر تحقیق چارچوب نظری داریم که سوالات و فرضیه های ما بر اساس ان شکل گرفته.

در مورد خبر تئوری دروازه بانی و برجسته سازی را اتناء persuatin را ببینیم یعنی پیشینه تحقیق را ببینیم .پیشینه پژوهش : تحقیقی را که انجام می دهیم ببینیم چه کسانی با چه متولوژی تحقیق کردند و به چه نتایجی رسیدند .

تحقیق اسنادی را از طریق فیش نویسی انجام می دهیم فیش یک برگی است که از 60cm-120cm است .

دو جور در فیش مطالب را وارد می کنیم . 1- فیش نویسی اسمی هر کتاب مقاله ای ، تحقیقی را در این حوزه رصد می کنیم برای هر فیش یک کد می گذاریم گوشه فیش را می بریم . 2- موضوعی

برای هر فیش یک شماره می گذاریم

اول نام مولف را می نویسیم

2- نام کوچک                             3- عنوان                     4- محل و سال انتشار

دادگران    سید محمد          مبانی ارتباط جمعی                          1374

گام بعدی فیش نویسی موضوعی است : سراغ کتابهای موجود می رویم می بینیم چه چیزی گفته مطالب را وارد فیش می کنیم دوجور مطالب را وارد می کنیم یک بار عین مطالب را می گوییم خلاصه اش رامی نویسیم اگر فیش تمام شد یک فیش بعدی می گیریم و در شماره 1+1 می گذاریم نقل قول مستقیم است داخل گیومه می گذاریم اگر 4 تا فیش هم شد خرج می کنیم و آنها را کلیپش جفت می کنیم برای طبقه بندی اطلاعات .

اما همه موارد نقل قول مستقیم نداریم مطالب را می گیریم .

Main ideo از آن می گیریم می نویسیم از 270-110

در خلاصه نویسی باید خلاصه گویا و رسا باشد که با اصل مطالب انطباق داشته باشد .

در روش گردآوری اطلاعات 4 عامل را باید در نظر گرفت :

1- زمان           2- مکان          3- سبک و سیاق نوشتن         4- نقد و بررسی مطلب

بالزاک اطناب می نوشت و راز نویسی ( اطناب ≠ ایجاز)

در تحقیق کتابخانه ای اگر منبع در دسترس باشد از آن استفاده می کنیم .

روش های نظرسنجی

روش گردآوری اطلاعات از طریق تلسکوپی

درسال 1975 در بن آلمان فدرال این روش درست شد ابتدا یک جامعه نمونه در سطح شهر انتخاب می شود و براساس یکی از روشهای نمونه گیری به تعداد خانه هایی که انتخاب شد یک telescomat می دهند تلسکومت یک ابزار الکتریکی است به تعداد کانالهایی که  tv دارد دکمه هایی دارد یک دکمه رضامندی و یک دکمه عدم رضامندی دارد این تلسکومت را به پشت tv می چسبانند مخزن الکتریکی کنترل از راه دور است یک طرف به برق و یک طرف به تلفن وصل می شود به تعداد استانهایی که کانال را تماشا می کنند دکمه را فشار می دهند کاری را که تلسکومت می کند 1- تعداد انسانهایی که تماشا می کنند 2- مدت تماشا را نشان می دهد . 3- شاخص رضایت و عدم رضایت را می آورد .

از دوازده شب به بعد تمام اطلاعات به صورت لیست listing روی میز مدیران قرار می گیرد .

خیلی سرعت شگفت انگیزی دارد . همان زمان رضامندی را اعلام می کند از نظر زمانی فرسایش ندارد .

پرسشنامه عادی : جنس تحصیلات را می گوید تاخیردارد زمانی سراغ پاسخگو می رویم دیگر حال و هوای مصاحبه را ندارد و حال و هوای پرسشنامه را ندارد امکان دارد وجود تلسکوپی رفتار مردم و تماشاگران را ساختگی mani pulate کند .

ممکن است درصدی از تماشاگران به خاطر این تلسکومت رفتار دیگری انجام دهند در جامعه ما به دلیل عدم اعتماد مخاطب نمی توان از این وسیله استفاده کرد .

روشهای نظرسنجی                      23/8/87

روشهای گردآوری اطلاعات

استخراج اطلاعات (داده ها )

آخرین مرحله گردآوری اطلاعات استخراج داده ها  و رسیدن به جدول خام از نتایج است دو روش اصلی برای استخراج اطلاعات وجود دارد :

1- استخراج دستی               2- استخراج ماشینی

چنانچه نمونه زیاد بزرگ و پرسشنامه زیاد طولانی نباشد یا اگر نیروی انسانی بیش از رایانه در دسترس باشد پردازش اطلاعات را می توان به صورت دستی استخراج کرد روش استخراج دستی نیاز به برنامه ریزی دارد یعنی بر مبنای گوناگونی اطلاعات موجود باید برنامه مناسب برای استخراج اطلاعات استفاده کردبرای استخراج دستی معمولاً از جداول استخراج استفاده می کنیم .

این جداول دارای دو ستون اصلی است یک ستون برای ارزشهای مختلف متغیرها و درستون دیگر فراوانی یا تعداد هر یک از ارزشها ثبت می شود .

عنوان تحقیق فرضی : بررسی وضعیت تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران

3 تا فرضیه برای این تحقیق داریم : فرضیه اول : زنان بیش ازمردان تلویزیون تماشا می کنند . متغیر : جنس

فرضیه دوم : از میان تماشاگران کارمندان بیش از سایر مشاغل تلویزیون تماشا می کنند . متغیر : شغل

فرضیه سوم : هر چه میزان تحصیلات فزونی می گیرد میزان تماشا کاستی نشان می دهد . متغیر : تحصیلات

پرسشنامه بر مبنای سوالات و فرضیه تحقیق شکل می گیرد .

سوالات تحقیق در طرح proposal می آید . فرم اهداف طرح مسئله فرضیه ها جامعه آماری روش نمونه گیری در فرم است شما آن را پر می کنید یکی از کارهای تحقیق آنجایی که سوال طرح تحقیق و فرضیه را طرح کردید پرسشنامه برمبنای آنها شکل می گیرد . 

از همین طریق به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

فرضیه چهارم : در شبانه روز چه مقدار برنامه های tv را تماشا می کنید .

برای آزمون فرضیه یک پرسشنامه درست می کنیم :

سوال اول جنس

1- جنس : زن   c    مرد   c   

اشتغال محصل و دانشجو ... c   پزشک ، مهندس ، وکیل ...  cکارمند ، آموزگار و پرستار c

کاسب و پیشروc      کارگر و راننده  c         سایر (نام ببرید ) ... c

فرضیه : پاسخی موقتی نسبت به سوالاتی که وجود دارد .

سوال کلی است ملموس نیست اما فرضیه قاطعیت را نشان می دهد .

3- تحصیلات : بی سواد c       کم سواد c       ابتدایی c       راهنمایی   c            متوسط c  دیپلم  c    لیسانس c           فوق و لیسانس و بالاتر c           سایر c

تا 20 تارده می توانیم پیدا کنیم برای بعضی از متغیرها چاره ای جز گزینه های کم نداریم .

3- در شبانه روز چقدر tv تماشا می کنید .

4- تانیم ساعت  c         تا یک ساعت  c       تایک و نیم ساعت    c        تادوساعت  c         تادوونیم ساعت c

با توجه به اینکه تنها سوال باز میزان تماشاست پاسخها را نمی توانیم اینگونه طبقه بندی کنیم ؟


مطالب مشابه :


تأثیر تعاليم دینی وكسب مهارتهاي زندگي در سيره رضوي

ناسره باز شناخت نمونه ای از سیره فرم شماره یک : نظر سنجی نمونه از فرم سياهه رفتار
نظر سنجي 1

روش های نظر سنجی . پایان تز ) به اندازه ، تعداد نمونه ای که می خواهیم انتخاب
نیازسنجی آموزشی

آموزش با تكنولوژی برتر آمادگی برای آينده ای بهتر نمونه هایی از ها با نظر سنجی
برنامه سالانه مجتمع اموزشی و پرورشی مطهری 14 غلامان

نمونه ای از 6- نظر سنجی از دانش برای هرکلاس یک فرم انضباطی تهیه کرده
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع رشته معماری منظر

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر دانشگاه ( نمونه ‌ موردی زیر نظر خانم دکتر "رویا احمدی
غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه

این نمونه ای عده ای از ناموران این نظر یکی از چیزهایی که من برای آن اهمیت قائلم، همین تز
ارائه و تهیه و دانلود مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر های نظر سنجی و خرید مقاله و تز و پایان نامه
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر آی اس آی- طرح در دانشگاه و نظر سنجی در مورد
برچسب :