انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- [email protected]

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته

انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری [email protected]

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]

عنوان
بررسی وضعیت اطلاعات تولید شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پنج ساله 77-1373
بررسی فرآیند برنامه (آموزش در عرصه) دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از دیدگاه دانشجویان در سال 1379
مطالعه اپیدمیو لوژیک بیماران بستری شده در بخشهای سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در فروردین ماه 79لغایت اسفند 80
بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  دانشگاه اصفهان در سال 1380
بررسی  وضعیت نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در سال 1381
بررسی الگو های نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 81
بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت ، تکمیل ، صدور و جمع آوری گواهی های فوت در استان اصفهان در سال 1381وارائه الگوی مناسب
بررسی مقایسه ای  در صد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی ، خصوصی و تامین اجتماعی در شش ماهه اول سال 1381
بررسی میزان آگاهی بیماران و پزشکان نسبت به حقوق بیمار و میزان رعایت این حقوق در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1382
بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارتباط آن با خصوصیات فردی و اجتماعی آنها در سال 1382
تعیین بهره وری از طریق مطالعه کارورزان در بیمارستان عیسی بن مریم (ع) در سال 1382
بررسی میزان نمره آگاهی مدیران بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از سبک های مدیریت در سال 1382
بررسی آگاهی مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382
ارزشیابی و مقایسه دانش و نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی و ارتباط آن با پاره ای از ویژگیهای جمعیت شناختی آنها برای تعیین شاخصها در سال
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382
بررسی مشکلات مرتبط با وظایف و نقش های مدیران در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382
بررسی رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه کننده به مطب های خصوصی شهر اصفهان از نحوه ارتباط با پزشک در زمستان 82
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
تحلیل هزینه منفعت زایمان طبیعی نسبت به عمل سزارین در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1382
بررسی وضعیت آگاهی و علاقه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل وبعد از قبولی در دانشگاه و نظر سنجی در مورد عوامل موثر بر آن در سال 1382
بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران در بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط کتابدارن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عوامل موثر بر آن در سال 1382
بررسی وضعیت و عوامل موثر در بهبود مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آنها با وضعیت مطلوب
بررسی ارزیابی درونی به عنوان اولین مرحله از فرآیند اعتبار سنجی مطالعه موردی گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
توصیف برنامه ها، تشکیلات، نیروی انسانی، بودجه و امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از دیدگاه مدیران و ارائه راهکارهای اجرایی
بررسی وضعیت رختشویخانه بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای موجود در سال 1383 
بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه بحران زلزله83-82
مطالعه تطبیقی استانداردهای بیمارستانی مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو ارائه الگوی مناسب برای بیمارستانهای عمومی و تخصصی 
بررسی فرآیند تولید اطلاعات آماری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1380
ارزیابی میزان آمادگی  بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان از نقطه نظر مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه در سال 1383
بررسی روند فعلی ارزشیابی بیمارستان ها از دیدگاه مدیران بیمارستان های استان اصفهان و ارائه یک الگوی مناسب جهت آن در سال 1383
بررسی میزان موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر و تعیین موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی درمانی استان اصفهان
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 83
بررسی امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001/2000 در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان در سال 1383
ارزشیابی و مقایسه دانش و نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی و ارتباط آن با پاره ای از ویژگیهای جمعیت شناختی آنها برای تعیین شاخصها در سال
تحلیل محتوای کتب درسی آموزش و پرورش ایران از نظر اعتیاد (سوئ مصرف مواد) در سال تحصیلی 81-82
ارزیابی میزان آگاهی مسئولین و پرسنل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باره استانداردهای فرآیند مدیریت مواد زائد بیمارستانی در سال 83
بررسی اولویت های پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از نظر مدیران این رشته در شهر اصفهان
ارزشیابی میزان رعایت استانداردهای فضای فیزیکی ، تجهیزات نیروی انسانی ، بهداشت وایمنی اورزانس بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1383
بررسی علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد گزارش فاز اول پائیز 1383
بررسی علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد  فاز دوم زمستان 1382
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 83
ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان ایستگاههای کاری آزمایشگاه های بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 83
بررسی هزینه آنتی بیوتیک پروفیلاکسی تجویز شده در اعمال جراحی در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) سال 1383 و مقایسه آن با استانداردهای جهانی
بررسی میزان مصرف انرژی آب برق گاز در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از سال 1378 تا 1382 و مقایسه آن با استاندارد های جهانی
بررسی عوامل موثر در انتخاب بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان از دیدگاه بیماران بستری و رضایتمندی آنان از خدمات ارائه شده
تعیین شاخص های سنجش معیار های عمومی مدیریتی برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارزیابی مسیر ترقی شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 83
مطالعه تطبیقی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های آموزشی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان از تکنیک های حل تعارض ذر سال 83
بررسی میزان تاثیر بیمه تکمیلی در افزایش رضایتمندی بیماران در بیمارستان های منتخب شهر تهران (زمستان 83)
بررسی فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان های شهراصفهان و مقایسه آن با استاندارد در سال 1383
بررسی نحوه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان در سال 1383
بررسی متوسط زمان انتظار بیماران بستری در فرآیند ترخیص در بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان 1383
بررسی علل بستری های مجدد بیماران مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر(ع) درنیمه اول سال 1383
بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در مراکز بهداشتی درمانی صنعت نفت اصفهان
بررسی علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها  از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای آموزشی در سال 83
بررسی وضعیت مصرف مواد ضد عفونی کننده سطوح وتجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی درمانی امین در سال 84 و مقایسه آن با استانداردها
بررسی نظارت کارشناسان ذیربط با اعتیاد درمورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهر اصفهان1383
بررسی نظام اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های شهر اصفهان
بررسی میزان مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  از دیدگاه مجریان طرح ها در سال 1382
بررسی ویژگی های روان شناختی پرسنل پرستاری بخش مراقبت های ویژه (ICD) و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1383
بررسی راهکارهای افزایش کارایی روابط عمومی از دیدگاه مسئولین آنها  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
مطالعه تطبیقی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصول ایزو 9000(2000)
بررسی فنون مذاکره مورد استفاده مدیران ارشد بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1384
بررسی عوامل موثر در رضایت ونارضایتی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از رسته تحصیلی خود در دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی 1384
محاسبه قیمت تمام شده خدمات در بیمارستان آموزشی فارابی در سال 1383
بررسی وضعیت مجموعه کتابخانه های عمومی شهر اصفهان و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای ایفلادرسال 1384
بررسی تأثیر تغیرات سازمانی بر کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارزیابی صفحات وب کتابخانه های عمومی ایران درسال 83 و ارائه الگوی مناسب جهت آن
نیازسنجی کارکنان بیمارستان های دانشگاهی  شهر اصفهان با استفاده از پیمایش نظرات مدیران و کارکنان در سال 1383
مقایسه میزان توانمندی مدیریت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ودانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  بر حسب شاخص های شخصیت مقاوم سال 1384
بررسی برخی عوامل مرتبط با مدیریت زمان در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 85-84
بررسی وضعیت موجود ایمنی در بخش رادیولوژی و تعیین رتبه ریسکها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در سال 84
بررسی مهندسی ارزشی در بیمه روستائیان تحت پوشش اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان در سال 1384
مطالب مشابه :

تأثیر تعاليم دینی وكسب مهارتهاي زندگي در سيره رضوي

ناسره باز شناخت نمونه ای از سیره فرم شماره یک : نظر سنجی نمونه از فرم سياهه رفتار
نظر سنجي 1

روش های نظر سنجی . پایان تز ) به اندازه ، تعداد نمونه ای که می خواهیم انتخاب
نیازسنجی آموزشی

آموزش با تكنولوژی برتر آمادگی برای آينده ای بهتر نمونه هایی از ها با نظر سنجی
برنامه سالانه مجتمع اموزشی و پرورشی مطهری 14 غلامان

نمونه ای از 6- نظر سنجی از دانش برای هرکلاس یک فرم انضباطی تهیه کرده
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع رشته معماری منظر

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر دانشگاه ( نمونه ‌ موردی زیر نظر خانم دکتر "رویا احمدی
غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه

این نمونه ای عده ای از ناموران این نظر یکی از چیزهایی که من برای آن اهمیت قائلم، همین تز
ارائه و تهیه و دانلود مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر های نظر سنجی و خرید مقاله و تز و پایان نامه
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر آی اس آی- طرح در دانشگاه و نظر سنجی در مورد
برچسب :