نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح

نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح

الف) دادخواست فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور

در ماده 1122 قانون مدني

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                                   پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

شهرستان

بخش

 

محل اقامت:                  دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در ماده 1122 قانون مدني

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه

2 – گواهي پزشكي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمايم آن به استحضار رياست محترم دادگاه مي‌رساند:

با توجه به عقدنامه ازدواج مورخ … في مابين اينجانبه خواهان … و خوانده دعوي آقاي … و بروز عيب در نامبرده (خصاء يا عنن يا مقطوع بودن آلت تناسلي) و مدارك تقديمي و گواهي پزشكي، مستنداً به ماده 1122 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح مذكور را با احتساب خسارت دادرسي دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده …………..…………………

تاريخ …………… امضاء

 


ب) دادخواست فسخ نكاح به جهت عيب عنن در زوج

تاريخ: …...………137

شماره: …...…………

شماره پرونده: ..………                                                          پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (مرد)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به لحاظ وجود عيوب عنن در زوج به استناد ماده1122 قانون مدني

دلايل دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه ، 2 – ارجاع امر به پزشكي قانوني

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 - اينجانبه …خواهان دعوي مطابق عقدنامه شماره … ثبت شده در دفترخانه رسمي ازدواج شماره … كه فتوكپي مصدق آن به پيوست تقديم است، با خوانده محترم آقاي … ازدواج كردم.

2 – اكنون كه مدت … ماه/سال از زندگي مشترك زناشويي في مابين اينجانبان مي‌گذرد، متأسفانه زوج قادر به عمل نزديكي نمي‌باشد.

3 – علي اي حال، پس از انجام معاينات متعدد پزشكي كاشف به عمل آمد، كه مشاراليه داراي بيماري ناتواني جنسي (عنن) مي‌باشند.

4 – از آنجايي كه تاكنون اقدامات درماني در خصوص رفع اين بيماري موثر واقع نگرديده است.

5 – لذا به استناد ماده 1122 قانون مدني و ضمن ارجاع امر به كارشناس (پزشكي قانوني) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح به لحاظ وجود عيب عنن در خوانده محترم (زوج) را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ………………………………

تاريخ …………… امضاء

ج) دادخواست تقاضاي فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري زوج

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                                  پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

به لحاظ جنون ادواري خوانده (زوج)

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه

2 – فتوكپي مصدق گواهي پزشكي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

با توجه به عقدنامه مورخ … في مابين اينجانب خواهان … و خوانده آقاي … متأسفانه بعد ازعروسي (قبل از عروسي) متوجه جنون ادواري (جنون اطباقي – جنون مستمر) خوانده شدم و نظر به فتوكپي مصدق گواهي پزشكي (پزشكي قانوني – پزشك معالج) و عدم امكان ادامه زندگي مشترك با مشاراليه، لذا به استناد ماده 1121 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نسبت به فسخ واقعه نكاح با احتساب خسارات قانوني وارده را دارم.

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ………………………………

تاريخ …………… امضاء

 


د) دادخواست فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء زوج به بيماري جذام

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                      دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء زوج به بيماري جذام

دلايل دادخواست

1 – فتوكپي مصدق سند ازدواج

2 – گواهي پزشكي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – مطابق سند نكاحيه شماره … تنظيمي در دفتر رسمي ازدواج شماره … شهرستان … اينجانب خواهان در تاريخ … با خوانده ازدواج نموده‌ام.

2 – پس از ازدواج متوجه شدم كه شوهرم مبتلا به بيماري جذام است. كه قبل از عقد نمي‌دانستم و بعداً متوجه شدم.

3 – در گواهي پزشكي كه پيوست اين دادخواست مي‌باشد صريحاً به مجذوم شناخته شدن وي اشاره شده است.

4 – علي هذا، نظر به مراتب ياد شده و اينكه مورد از موارد فسخ نكاح است، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء شوهرم به بيماري جذام را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 


هـ) دادخواست فسخ نكاح به جهت تخلف از وصف

(نداشتن وصف مورد توافق)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (مرد)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ ازدواج به سبب تخلف از مورد توافق زوجين ضمن عقد

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه، 2 – استماع شهادت شهود

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – اينجانبه … خواهان دعوي مطابق عقدنامه رسمي ازدواج ثبت شده در دفترخانه شماره … به عقد نكاح دائم و شرعي آقاي … خوانده دعوي درآمدم.

2 – خوانده محترم طي مراسم خواستگاري و حين انجام مذاكرات اوليه در خصوص ازدواج صراحتاً نزد تمامي افراد و بزرگان حاضر در مجلس، خود را ليسانسيه و فردي تحصيل كرده و صاحب اموال و داراي از آن جمله مالك يك باغ بزرگ و منزل واقع در … معرفي نمود.

3 – اكنون پس از ثبت عقد نكاح كاشف به عمل آمده است كه ايشان داراي هيچگونه تحصيلات دانشگاهي نبوده و منزل و باغ مورد ادعاي مشاراليه نيز متعلق به عموي او مي‌باشد كه فعلاً در خارج به سر مي‌برند.

4 – عليهذا نظر به مراتب ياد شده ضمن تقاضاي صدور قرار استماع شهادت شهود قضيه كه همگي اظهاراتشان مؤيد اين ادعا مي‌باشد، با توجه به اينكه وصلت مزبور براساس و با در نظر گرفتن شرايط فوق‌الاشعار صورت پذيرفته است، به نحوي كه در صورت فقدان اين اوصاف در زوج، اينجانب هرگز راضي به ايجاد رابطه زوجيت نمي‌شدم، لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح به سبب تخلف از مورد توافق زوجين ضمن عقد نكاح و به استناد ماده 1128 قانون مدني را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء


و) دادخواست فسخ نكاح به جهت بیماری صرع زوج

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                        دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (ولي قهري يا قيم)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به سبب عدم صحت و سلامت زوج

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه، 2 – عنداللزوم ارجاع امر به كارشناس (پزشك‌متخصص)

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – اينجانبه … خواهان دعوي مطابق سند نكاحيه شماره … تنظيمي در دفترخانه رسمي ازدواج شماره … كه فتوكپي مصدق آن به پيوست تقديم است، به عقد نكاح دائم و شرعي آقاي … خوانده دعوي درآمدم.

2 – اكنون كه مدت … ماه/روز از آغاز زندگي مشترك زناشويي بدون انجام عمل مواقعه (نزديكي) مي‌گذرد آگاه شده‌ام كه زوج مبتلا به بيماري صرع بوده، ولي عامداً خود و بستگانش اين امر را از اينجانبه و خانواده‌ام پوشيده داشته‌اند.

3 – از آنجايي كه اولاً بيماري نامبرده از نوع مزمن وغير قابل علاج مي‌باشد و ثانياً همواره در عقد نكاح اصل بر صحت و سلامت زوجين بوده كه ازدواج فوق الاشعار نيز بر اين مبنا واقع گرديده است.

4 – لذا ضمن تقاضاي ارجاع امر به پزشكي قانوني استدعاي رسيدگي و صدور حكم، مبني بر فسخ نكاح به سبب عدم صحت و سلامت خوانده محترم (زوج) به استناد مادتين 1128 و 1131 قانون مدني را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 


ز) دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي صدور حكم بر فسخ نكاح منعقده بين اينجانب و خوانده به لحاظ بروز عيب

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه

2 – گواهي پزشكي قانوني

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمايم آن به استحضار عالي مي‌رساند:

اينجانب خواهان … در تاريخ … طي عقدنامه شماره … با خوانده محترم خانم … مبادرت به ازدواج دايم نموده‌ام و حال متوجه جنون و حالات غير عادي در وي (يا بروز عيب وفق مواد 1122 و يا 1123 در وي) گرديده‌ام. لذا با توجه به نظر پزشكي قانوني كه مؤيد نظر اينجانب خواهان مي‌باشد و اينكه ادامه زندگي مشترك زناشويي با نامبرده براي اينجانب ميسور نمي‌باشد، مستنداً به ماده 1121 (يا 1122 يا 1123 حسب مورد) قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح منعقده بين اينجانب و خوانده دعوي را دارم.

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 


ح) دادخواست فسخ نكاح بلحاظ افضاء

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                      دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني

دلايل دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه

2 – گواهي پزشكي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمايم آن به استحضار عالي مي‌رساند:

با توجه به عقدنامه ازدواج مورخ … في مابين اينجانب خواهان … و خوانده محترم خانم … و بروز عيب در نامبرده (قرن يا جذام يا برص يا افضاء يا زمين گيري يا نابينايي از هر دو چشم) و مدارك تقديمي و گواهي پزشكي و اينكه عيوب مذكور در زمان وقوع عقد وجود داشته و اينجانب از آن مطلع نبوده‌ام، لذا مستنداً به ماده 1123 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح مذكور را با احتساب خسارات دادرسي دارم.

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 


ط) دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص (پيسي) زوجه

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به جهت بيماري برص (پيسي) زوجه به استناد ماده 1123 قانون‌ مدني

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه، 2 – عنداللزوم ارجاع امر به پزشكي قانوني

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – اينجانب … خواهان دعوي در مورخ … با برگزاري مراسم شرعي عقد خوانده محترم خانم … را به عقد نكاح دائم خود در‌آوردم.

2 – اكنون كه از زندگي مشترك زناشويي اينجانبان مدت … ماه سپري مي‌شود، واقف گرديده‌ام، زوجه به بيماري پوستي برص (پيسي) مبتلا بوده كه تاكنون هيچ يك از اقدامات درماني در زمينه رفع اين عارضه پوستي مؤثر واقع نشده است.

3 – عليهذا از آنجا كه خوانده محترم قبل از ايجاد رابطه زوجيت برخوردار از بيماري مزبور بوده و متأسفانه عامداً و عالماً اين امر مهم را از اينجانب مستور داشته است.

4 – لذا به استناد ماده 1123 قانون مدني و ضمن ارجاع امر به پزشكي قانوني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ رابطه زوجيت (نكاح) به جهت بيماري برص خوانده (زوجه) را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 


ی) دادخواست فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري زوجه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (ولي يا قيم)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي صدور حكم مبني بر فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري خوانده (زوجه)

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق عقدنامه، 2 – فتوكپي مصدق گواهي پزشكي، 3 – عنداللزوم ارجاع امر به كارشناس (پزشكي قانوني)

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – اينجانب خواهان … و خوانده دعوي خانم … مطابق عقدنامه مورخ … ثبت شده در دفترخانه رسمي ازدواج شماره … كه فتوكپي مصدق آن به پيوست تقديم است، به عقد ازدواج درآمده‌ايم.

2 – متأسفانه قبل از عروسي (بعد از عروسي) متوجه جنون ادواري (اطباقي) يا (مستمر) خوانده شدم كه اين امر را از من و خانواده‌ام پوشيده داشته بودند.

3 – مطابق گواهي پزشكي پزشك معالج (يا پزشكي قانوني) جنون نامبرده تأييد شده است.

4 – ادامه زندگي مشترك زناشويي با مشاراليه غيرممكن مي‌باشد.

5 – لذا به استناد ماده 1121 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ واقعه نكاح را دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

ک) دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بيماري صرع زوجه

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء به بيماري صرع

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق سند ازدواج 2 – فتوكپي مصدق اظهارنامه 3 – گواهي پزشكي
4 – استشهاديه محلي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضارعالي مي‌رساند:

1 – مطابق سند نكاحيه اينجانب خواهان در تاريخ … با خوانده ازدواج نمودم.

2 – پس از عروسي متوجه شدم كه همسرم مبتلا به بيماري صرع مي‌باشد و مدام غش مي‌كند.

3 – وي را نزد پزشك متخصص برده‌ام كه گواهي پزشكي پيوست دادخواست تقديم مي‌شود و از اين لحاظ مبالغ زيادي متضرر شده‌ام.

4 – عليهذا نظر به مراتب ياد شده و اظهارنامه ارسالي و نيز استشهاديه محلي و مستنداً به ماده 1128 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح را دارم.

                                              

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

ل) دادخواست فسخ نكاح به جهت تدليس

تاريخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پيوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك

خواهان

مشخصات زوج يا زوجه

خوانده

مشخصات زوجه يا زوج

وكيل يا نماينده قانوني

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن

تقاضاي فسخ نكاح به جهت تدليس

دلايل‌ دادخواست

1 – فتوكپي مصدق سند ازدواج

2 – گواهي پزشكي

رياست محترم دادگاه عمومي

سلام عليكم ،

احتراماً به استحضارعالي مي‌رساند:

1 – مطابق سند نكاحيه اينجانب خواهان در تاريخ … با خوانده ازدواج نموده‌ام.

2 – هرچند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده لكن عقد متبايناً بر آن واقع شده و همسرم مبتلا به بيماري صرع بوده كه بستگان او به من نگفته بودند.

3 – حدود چهار سال از تاريخ وقوع عقد مي‌گذرد و هر دو در بلاتكليفي هستيم و مواقعه‌اي هم صورت نگرفته و گواهي پزشكي قانوني هم به پيوست اين دادخواست تقديم است.

4 – علي هذا، نظر به مراتب ياد شده و مستنداً به مواد 1120 ، 1128 و 1131 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح را به لحاظ تدليس دارم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………………

تاريخ …………… امضاء

 

م) شكوائيه درخصوص تدليس در ازدواج

بسمه تعالي

رياست محترم دادگستري (مجتمع قضايي)

با سلام؛

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند:

1 – اينجانبه … (شاكيه دعوي) مطابق عقدنامه رسمي ازدواج شماره … تنظيمي در دفترخانه رسمي ازدواج شماره … شهرستان … درحال حاضر زوجه (همسر) قانوني، شرعي و دايمي آقاي … (مشتكي عنه) مي‌باشم.

2 – نامبرده (زوج) قبل از ازدواج با دست يازيدن به انواع ترفندها و صحنه‌سازي خود را مهندس راه و ساختمان و مدير يك شركت ساختماني معرفي كرد كه از آن جمله مي‌توان به ملاقات‌هاي اينجانبه به ايشان در محل اتاق مدير عامل شركت اشاره نمود.

3 – مع‌الاسف اكنون كاشف به عمل آمده است كه نامبرده هيچگونه سمت عالي و يا مدرك دانشگاهي نداشته و صرفاً به عنوان مسئول كارگران قسمت در شركت مزبور انجام وظيفه مي‌كرده است.

4 – عليهذا نظر به مراتب ياد شده و با عنايت به اينكه ازدواج اينجانب با نامبرده بر مبنا و براساس عوامل مؤثري چون ميزان تحصيلات و همچنين سمت زوج صورت گرفته است.

5 – لذا تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات نامبرده كه عالماً و عامداً موجبات  بروز خسارات مادي و معنوي مرا فراهم آورده است، را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1375 دارم.

                         با تشكر و تجديد احترام-نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

آدرس شاكيه: .............................................................................................................

آدرس مشتكي عنه:....................................................................................................


 5 بررسي نظرات مشورتي

نظريه شماره 5154/7 27/9/59 اداره حقوقي

در خصوص جنون زوجه

گواهي عدم امكان سازش

در صورت تقاضاي طلاق از طرف زوج، پس از رسيدگي اجازه طلاق داده مي‌شود و در صورت تقاضاي فسخ نكاح به علت جنون همسر، حكم مقتضي صادر مي‌گردد نه گواهي عدم امكان سازش.

سؤال آيا در موردي كه به علت جنون همسر بعد از ازدواج تقاضاي طلاق نمايد دادگاه مي‌تواند طبق بند 6 ماده 8 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است:

«با توجه به ماده 1133 قانون مدني مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد و با توجه به ماده 1121 همان قانون جنون هر يك از زوجين براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. بنابراين با در نظر گرفتن مواد مرقوم و تبصره 2 ماده 3 و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، اگر زوج درخواست طلاق همسر را نموده باشد دادگاه عمومي دادگستري (در محلي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده است) اجازه طلاق صادر خواهد كرد و اگر درخواست فسخ نكاح به علت جنون همسر نموده باشد، دادگاه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود.[1]

 

نظر مشورتي شوراي عالي قضايي راجع به تدليس در نكاح

اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع كارمند و يا ليسانسيه و يا دكتر و يا مهندس معرفي نمايد و بعد خلاف آن كشف شود و يا اينكه خود را سالم معرفي كند در حالي كه مبتلا به بيماريهاي صرع و يا امراض صعب‌العلاج بوده باشد و يا اينكه خود را مجرد معرفي نمايد و بعد معلوم شود كه معيل بوده آيا اين امور موجب صدق تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي‌باشد يا خير؟

درباره پرسش بالا كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 30/2/1363 چنين جواب داده است:

«با توجه به مسئله شماره 13 صفحه 295 جلد 2 تحريرالوسيله مخصوصاً با ملاحظه ذيل همين مسئله و يا عنايت به مفهوم مخالف مسئله 14 صفحه 296 در دو مورد اول تدليس صدق مي‌كند و حق فسخ موجود است زيرا كه در مثال اول هر يك از صفات مذكوره كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده عرفاً از صفات كمال محسوب مي‌شود و عقد ازدواج نيز مبنياً عليها واقع شده است و در مثال دوم نيز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نيز طبعاً و به قرينه معرفي خود با سلامت مزاج مبني بر عدم آن نقص‌ها واقع گرديده است كه در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد.

و در مورد مثال سوم اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب بشود در اين صورت زوجه به استناد مسئله 13 – 14 صفحه 6 – 295 جلد 2 تحريرالوسيله حق تقاضاي فسخ را دارد و فرقي نيست بين اينكه مرد ابتدا خود را مجرد معرفي كند يا بعد از پرسش و سؤال وليكن صفت كمال محسوب بودن تجرد به نظر عرف غيرمعلوم است بنابراين راه حل قضيه موقوف و موكول به نظر و تشخيص مقامات قضايي ذيصلاح است كه تا به چه صورتي تشخيص دهد.»1- تبصره 2 ماده 3 و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ذيل شماره‌هاي 599 و 115 درج شده.


مطالب مشابه :


جنبه های قانونی مدارک پزشکی

، ويزيت و ارجاع بيمار نسخه نويسي صحيح رضايت و برائت رازداري پزشكي گواهي هاي پزشكي گواهي
نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح

3 – مطابق گواهي پزشكي پزشك معالج (يا پزشكي قانوني) جنون نامبرده تأييد شده است.
اصول گواهي نويسي

پزشکان اورژانس بیمارستان اکباتان - اصول گواهي نويسي - مطالب خواندنی برای پزشکان و پرسنل
یک نمونه رای دادگاه عالي انتظامي قضات:

حكم شماره 30/1/1282 شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات: « ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد
صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به گواهي
ارائه گواهي پزشكي كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است

« ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت
نکاتی در باره ثبت ازدواج-مهریه-ثبت طلاق

به نام خدا نكات قانوني در ثبت ازدواج: · ثبت ازدواج منوط به اخذ گواهي پزشكي مبني بر عدم
مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب مشروط پزشکان و دندانپزشکان

مدارك مشترك + گواهي اشتغال به كار و اجازه تأسيس میزان بنام سازمان نظام پزشكي تربت
برچسب :