بررسی ریاضی

 -  شروع آموزش با مفهومی مانوس

زمانی که دانش آموز برای اولین بار به مدرسه می آید وبا درس ریاضی آشنا می شود در کتاب خود ابتدا شکل اعداد را می بیند وسپس نام آن ها رایاد می گیرد .

همزمان با پیشرفت دردرس بخوانیم وبنویسیم وآموختن شکل وصدای حروف می تواند اعداد ریاضی را به صورت حروفی هم بنویسد واین کار ادامه می یابد تا در نهایت دانش آموزپایه اول بامفاهیم ساده ریاضی  همچون فاصله ، اندازه ، خط، جمع وتفریق و .... آشنا می شود و وارد پایه بالا تر می گردد .در پایه دوم نیز ریاضی را با عدد نویسی آغاز می کند واین آموزش در پایه های سوم وچهارم وپنجم نیز ادامه پیدا می کند .پس می توان گفت که مهم ترین وجه تشابه یا نقطه مشترک ریاضی در هر پنج پایه ابتدایی شروع آموزش با عدد نویسی است . اما ادامه آموزش این مبحث با ورود دانش آموز به دوره ی راهنمایی منقطع گردیده و به یک باره این رابطه گسیخته می شود .

دانش آموزی که به تازگی به مرحله ی جدیدی از آموزش گام نهاده است در همان ابتدا با مطالب بیگانه و نا آشنایی در زمینه درس ریا ضی مواجه می گردد .

شاید به عقیده عده ای آموزش عددنویسی در دوره ی ابتدایی کامل شده است ونیازی به ادامه ی آن در مراحل بعدی دیده نمی شود . اما بهتر است این حلقه ی اتصال هم چنان حفظ شود ودر سال اول راهنمایی ضمن یاد آوری عدد نویسی سال قبل ،نوشتن وفراگیری اعداد بزرگ تر از میلیاردمورد توجه قرار گیرد .

2-  ادامه ی آموزش با توجه به یادگیری های قبلی 

همانگونه که مطلع هستید حجم زیادی از آموزش مفاهیم در ریاضی پایه پنجم مربوط به آموزش کسرها ( مفهوم کسر ها – جمع وتفریق کسرها – مقایسه کسر ها – ضرب وتقسیم کسرها  -

ساده کردن وتساوی کسرها )می باشد .

طی بررسی وتحقیق وتجربه ی سال ها آموزش می توان به این نتیجه رسید  که مفاهیم مربوط به کسر ها یکی ازدلپذیر ترین بخش ها در کتاب ریاضی است و دانش آموزان علاقه ی بیشتری نسبت به آن دارند . به علاوه این مورد توجه بودن کسرها را در تجزیه وتحلیل نتایج امتحانات می توان به  وضوح مشاهده نمود . پس باید گفت درصورتی که در کتاب ریاضی درسال اول راهنمایی ابتدا به طور مختصر ادامه ی مبحث عدد نویسی پی گیری می شد و سپس آموزش کسر متعارفی که هم اکنون در صفحه ی 38 کتاب است عنوان می گردید ، در کاهش وحل مشکلات عمده ای از جمله افت تحصیلی در درس ریاضی بی تاثیر نبود .

باتوجه به مراحل رشد در تئوری پیازه ، دانش آموزان دوره ی ابتدایی ( 7 تا 11 سالگی ) در دوره ی عملیات منطقی عینی قرار دارند . در این مرحله کودک به لحاظ شناختی به مفهوم نگهداری ذهنی دست پیدا می کند . یعنی کودک وضع ثابتی را در اشیاء و پیرامون خود به وجود می آورد و مفاهیم عدد ، طول،حجم ، وزن وغیره در ساخت شناختی کودک به وجود می آیند واین ساخته شدن براساس نوعی استدلال است . پس چون در دوره ی راهنمایی تازه پا به مرحله ی هوش انتزاعی

می گذارد باید شروع مطالب آموزشی با مفاهیمی  باشد که عینیت داشته وزیاد دور از ذهن نباشد تادرهمان بدو ورود به دوره ی تحصیلی جدید ، موجبات دل زدگی او از درس ومدرسه به وجود نیاید.

3- عدم آگاهی وآشنایی متقابل دبیران وآموزگاران ازکتاب های ریاضی پنجم واول راهنمایی

هنگامی که دانش آموز مرحله ی ابتدایی را پشت سر می گذارد و وارد دوره ی راهنمایی می شود ، در زمینه ی ریاضی در همان اوایل با مطالب گیج کننده و ناشناخته ای روبه رو می شود که قبلادر مورد آن چیزی نشنیده است .

 

 

دبیر او هم بدون توجه به این امر انتظار دارد تمامی دانش آموزان به سرعت  همه چیز را آموخته و پاسخگوی سوالات مربوطه باشند .

 به همین دلیل آگاهی دبیران ریاضی با مفاهیم ومحتوای کتاب ریاضی پایه پنجم سبب می شود تا آن ها بدانند از کجا  باید شروع کنند وانتظاراتی بیشتر از محدوده  ی دانسته ها و پیش آگاهی های فراگیران نداشته باشند .

مطمئنا اطلاع از کم و کیف مطالب ومحتوای کتاب ریاضی پنجم برای این دبیران ، مفید واقع خواهد بود.چه بسا بسیاری از راه ها را فرا روی آنان می گشاید . عکس این مطلب نیز صادق است . به این صورت که آموزگاران پایه پنجم نیزباید تا حدی از مفاهیم ومحتوای کتاب ریاضی سال اول مطلع باشند تا پیش نیازهای لازم برای ادامه ی آموزش ویادگیری مفاهیم ریاضی را به دانش آموزان خود بدهند .

اگر این مورد رعایت می شد شاید دیگر هیچ گاه دبیران ریاضی راهنمایی افت تحصیلی دانش آموزان در این دوره را ناشی از ضعف تدریس  در دوره ی ابتدایی نمی دانستند . زیرا در شکل گیری این ضعف هر دو گروه تاحدی دخالت دارند وهیچ کدام بی تقصیر نیستند .

مشاهده می گردد که گاهی مفاهیم مشترک با روش تدریس و شیوه های مختلف در هردو پایه آموزش داده می شود و این مسئله باعث ایجاد تناقض در یادگیری دانش آموز می شود .زیرا او مفهومی را در کلاس پنجم با روشی آموخته است که امروز در سال اول راهنمایی با روش متمایز دبیر ریاضی خود در مورد همان مفهوم روبه رو می شود . آشکار است که این مطلب باعث عدم یادگیری صحیح وکند شدن در پیشرفت آموزش وتدریس سایر مطالب می گردد .

برای نمونه می توان به آموزش مفهوم نسبت وتناسب در پایه پنجم و سال اول اشاره کرد . که درپنجم این مفهوم با استفاده از روابط نسبت وتناسب بین اعداد و در سال اول با استفاده از عمل ساده ی ضرب طرفین تساوی آموزش داده می شود .

نمونه های متعددی از این موارد موجود است و آنچه لازم است در این زمینه انجام واجرا گردد ، توجه هر چه بیشتر دست اندر کاران امربرنامه ریزی آموزش وتدریس و مولفان کتب درسی به این تفاوت ها و تحقیق ومطالعه ی بیشتر دبیران و آموزگاران می باشد . تا بدین وسیله از افت تحصیلی در درس ریاضی جلوگیری گردد . واحساس یاس و اضطراب وترس از یادگیری درس ریاضی در وجود دانش آموزان نابود گردد . همچنین یادگیری و آموزش این درس برای دانش آموزومعلم جذاب وشیرین باشد .


مطالب مشابه :


فعالیت های بخوانیم در کتاب فارسی چهارم و پنجم

فعالیت های بخوانیم در کتاب فارسی چهارم و ی ابتدایی علاوه بر تلاش مورد بررسی
بررسی ساختاری کتب فارسی (بخوانیم و بنویسیم)پایه اول ابتدایی

بررسی ساختاری کتب فارسی (بخوانیم و زبان و ادبیات فارسی و آموزگار پایه اول ابتدایی)
نرم افزار تاپ آموزشی بخوانیم و بنویسیم چهارم دبستان/محتوای الکترونیکی بررسی اجزای تشکیل دهنده خون ان

(سوالات اول تا ششم ابتدایی) بخوانیم و بنویسیم چهارم دبستان/محتوای الکترونیکی بررسی
شوراي معلمان -بررسی درس فارسی (بخوانیم و بنویسیم )دروه ابتدایی

دروه ابتدایی بررسی درس فارسی (بخوانیم و در چهارم و پنجم بعد هر دودرس املاء مي
بررسی ریاضی

آموزش ابتدایی. همزمان با پیشرفت دردرس بخوانیم وبنویسیم طی بررسی وتحقیق
بررسی محتوای درسی ابتدائی با محوریت همت مضاعف،کارمضاعف

تحقیقات آموزش ابتدایی - بررسی غلوم چهارم براساس مشاهدات به عمل آمده در کتاب بخوانیم
گزارش فعالیتهای گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی 87-86

گروههای آموزشی دوره ابتدایی آن و نقد و بررسی کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم پیش
تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دورۀ ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن

تجزیه وتحلیل كتاب علوم سال چهارم ابتدایی بخوانیم دوره ابتدایی با بررسی و
درس شیرین ریاضی (2)

با کتاب بخوانیم و بنویسیم 127 و یا سال چهارم ابتدایی می بررسی پایه به
نمونه طرح درس بخوانیم وبنویسیم اول ابتدایی

نمونه طرح درس بخوانیم وبنویسیم اول سوم ابتدایی چهارم بررسی موضوع از جنبه
برچسب :