نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

1-در چه مرحله ای از مراحل اجرای طرح از پیمانکار ضمانتنامه حسن اجرای کار دریافت میشود؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الف – مطالعات مقدماتی             ب- ارجاع کار به پیمانکار   

  ج- انعقاد قرارداد                      د- اجرای کار

 

2- اگر در دوره تضمین نقایصی در کار مشاهده گردد:

الف – ضمانت حسن انجام کار توقیف میشود

ب- ضمانت پیش پرداخت باطل میشود

ج- کارفرما هزینه های رفع نقص را از محل پروژه عمرانی پرداخت میکند

د-هزینه های مربوط به اصلاح آن از مطالبات پیمانکار وتضمینهای اونزد کارفرما برداشت میشود

 

3-شرکت راه ساز سود پیمانهای خودرا با استفاده از روش درصدپیشرفت کار شناسائی میکند .این

شرکت در سال 1381 قراردادمقطوعی به مبلغ 6000000 ریال منعقدنموده واطلاعات زیر رانیز دردست دارد:

مخارج انجام شده                                            1860000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده برای تکمیل کار            4340000 ریال

صورت وضعیت تائید شده                                 1400000 ریال

سود یا زیان پیمان :

1) 60000 ریال زیان                2) 460000 سود      

 3) 460000 زیان                    4) 200000 زیان  

 

4-شرکت پیمانکاری در سال 1381 قراردادی به مبلغ 20000000 ریال جهت ساخت یک بیمارستان منعقد نمود

اطلاعات پیمان بشرح زیر میباشد :

کل مخارج برآوردی پیمان                              16000000 ریال

سود شناسائی شده پیمان                                   2400000  ریال

درصد تکمیل پیمان                                           60%

اگر سود پیمان با روش درصد پیشرفت کار شناسائی شده باشد مخارج پیمان تا سال 1381 چه میزان است ؟

1 ) 9600000 ریال              2 ) 7000000 ریال     

 3) 6600000 ریال                4) 6400000 ریال

 

5-  شرکت پیمانکاری ایران  در سال 1381 قراردادی به مبلغ 18000000 ریال منعقد نموده واطلاعات آن

تا سال 1382 بقرار زیر میباشد

                                           29/12/ 1381           29/12/1382     

                                            ـــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــ

کل مخارج برآوردی پیمان         15600000          16200000 ریال

مخارج انباشته پیمان                7800000              12600000 ریال

اگر شرکت از روش درصد پیشرفت کار استفاده نماید چه مبلغ سود باید در سال 1382 شناسائی نماید ؟

 

1) 200000 ریال                    2) 600000 ریال     

  3) 1200000 ریال                4) 1400000 ریال

 

6-  شرکت پیمانکاری امید در ابتدای سال 1381 قراردادی به مبلغ 2700000 ریال منعقد نمود اطلاعات آ« در سال 1382 بقرار ذیل میباشد :

                                        29/12/1381              29/12/1382

                                       ــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده انباشته           900000 ریال         2150000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده

 برای پیمان                         1350000 ریال               --------

صورت وضعیت تائید شده      1000000 ریال        2700000 ریال

مبلغ دریافتی از

 کارفرما (انباشته )                800000 ریال        2300000 ریال

با استفاده از روش درصد تکمیل کار سود شناسائی شده در سال 1381 برابر با :

 

1) 180000 ریال                   2) 320000 ریال    

     3) 400000 ریال                4) 450000 ریال

 

7_ سود شناسائی شده در سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 370000 ریال                     2 )  550000 ریال      

 3) 1500000 ریال                  4) 1700000 ریال

 

8_ سود تعدیل شده شرکت امید در سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال                     2) 440000 ریال    

   3) 144000 ریال                   4) 140000 ریال

 

9- شرکت پیمانکاری از روش درصد پیشرفت کار استفاده مینماید در سال 1381 قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد وسایر اطلاعات آن بشرح زیر میباشد

مخارج انجام شده                      930000 ریال      

   مخارج برآوردی برای تکمیل     2170000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            1100000  ریال       

  مبلغ دریافتی                              700000 ریال

سود یا زیان شناسائی شده برای پیمان :

 

1) صفر                              2) 30000 ریال سود    

  3) 100000 ریال زیان       4) 230000 ریال زیان

10- قراداد پیمانکاری توسط شرکت امید به مبلغ 54000000 ریال در سال 1381 منعقد گردیده   

ودر سال 1382 نیز متمم قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد گردید پیمان در سال مذکور پایان یافت

سایر اطلاعات در دست بدین شرح میباشد

                                      

                                  29/12/1381              29/12/1382

                                 ــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده طی دوره 24300000 ریال       21000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده     0700000 ریال           __________

سود شناسائی شده در سال 1381 :

1) 24300000 ریال                     2) 27000000 ریال    

 3) 28500000 ریال                     4) 29160000 ریال

 

11- باتوجه به سوال قبل سود سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 4860000 ریال                       2) 6840000 ریال  

    3) 11700000 ریال                 4) 13050000 ریال

 

12- شرکت پیمانکاری 2 قرار داد در دست اجرا دارد که هردو در سال 1381 شروع شده است

اطلاعات آن بقرار زیر میباشد :

                                             پیمان شماره 1                           پیمان شماره 2

 

مبلغ پیمان                                8400000 ریال                         6000000 ریال

مخارج واقعی در سال 1381         4800000 ریال                       5400000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده              2400000 ریال                          1000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده 1381      3000000 ریال                        5400000 ریال

مبلغ دریافتی از کارفرما                1800000 ریال                        5000000 ریال

به فرض آنکه ماحصل 2 پیمان مشخص باشد سود یا زیان شناسائی شده سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال زیان                    2) 400000 ریال سود  

   3) 600000 ریال سود                   4) 800000 ریال سود

 

13- با توجه به اطلاعات سوال قبل اگر ماحصل پیمان یک مشخص نباشد در سال 1381 سود یا زیان شناسائی شده :

 

1) 800000 ریال سود                      2) 600000 ریال سود   

 3) 400000 ریال زیان                     4) 400000 ریال سود

14 – اگر هردو پیمان در سوال قبل به عنوان یک مجموعه باشند سود یا زیان سال 1381 برابر با :

1) 400000 ریال زیان                  2) 400000 سود    

    3) 600000 ریال سود             4) 800000 ریال سود

 

- اطلاعات زیر مر بوط به یک پیمان منعقده در سال 1381 در دست است

 

مخارج انجام شده                                    3000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده برای تکمیل             12000000 ریال

سود ناخالص پیمان                                     1000000 ریال

مبلغ قطعی پیمان برابر با :

1) 15000000 ریال                       2) 20000000 ریال    

 3) 16000000 ریال                      4) 21000000 ریال

۱۶- اطلاعات زیر در دست است :

                                            29/12/1381             29/12/1382

                                            ـــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــ

حسابهای دریافتنی از کارفرما      4000000                 8000000 ریال

پیمان در دست اجرا                   30000000              58000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            24000000           50000000 ریال

کل مبلغ دریافتی از کارفرما در سال 1382 چه میزان است ؟

 

1) 22000000 ریال             2) 24000000 ریال   

  3) 33000000 ریال            4) 46000000 ریال

۱۷- شرکت ایران در سال 1381 قراردادی به مبلغ 50000000 ریال منعقد وپیمان را پس از سه سال تحویل داد

اطلاعات آن بشرح زیر میباشد :

 

                                             1381         1382                  1383

                                           ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــ

مخارج واقعی پیمان در

هر سال                           150000000   126000000    244000000

پیش بینی مخارج باقیمانده

برای تکمیل                       225000000  234000000    _________

شرکت پیمانکار پیشرفت کار را بر اساس مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی اندازه گیری میکند

سود یا زیان شناسائی شده در سال 1383 برابر با :

1) 20000000 ریال                 2) 30000000 ریال  

    3) 10000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۸- زیان شناسائی شده تا سال 1383 چه میزان میباشد ؟

1) 20000000 ریال                2) 10000000 ریال   

  3) 30000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۹- هرگاه پیمان بلندمدت از چند بخش جداگانه تشکیل شده باشد در صورت تحقق کدام شرط هر بخش ازپیمان باید جداگانه در نظر گرفته شود ؟

1) در مورد هربخش قیمت جداگانه پیشنهاد شده باشد

2) مذاکرات هر بخش جداگانه صورت گرفته باشد وطرفین حق رد یا قبول هر بخش را داشته باشند

3) درآمد وهزینه های هر بخش بطور جداگانه قابل تشخیص باشد

4) هر سه مورد

 

۲۰- مبلغ قابل بازیافت پیمان ها بیانگر :

1) مازاد ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه بر کل مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار باشد

2) مازاد مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار بر ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه

3) مازاد مخارج تحمل شده انباشته بر هزینه های شناسائی شده انباشته وزیانهای قابل پیش بینی است

4) درآمد تحقق نیافته دریافتنی است

 

۲۱-  کدامیک از جملات زیر صحیح است

 

1) مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان در صورت انعقاد قرارداد ذر سال جاری باید به حساب هزینه دوره منظور گردد

2) هرگاه مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان به هزینه دوره وقوع منظور گردیده وپیمان در دوره بعد منعقد گردد هزینه ها باید به حساب پیمان برگشت شود

3) هرگاه ماحصل پیمان مشخص نباشد زیان شناسائی نمی شود

4) هیچکدام

 

      


مطالب مشابه :


نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت - نمونه تمرین کامل حسابداری صورت وضعیت تایید
دانلود نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده

این صورت وضعیت مربوط به یک نمونه صورت وضعیت در نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری::
نمونه مثال پیمانکاری

19شرکت پیمانکاری فروزان علاوه بر این پروژه پروژه های دیگری نیز برای نمونه ثبت یک صورت وضعیت.
ثبت های تنظیم صورت وضعیت

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت صورت وضعیت تایید نمونه تمرین کامل حسابداری
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع و برآورد، صورت وضعیت و تعدیل، نکات پیمانکاری
نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری صورت وضعیت تائید شده 1381 3000000
نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

نمونه سوال نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری . وجه دریافتی بابت صورت وضعیت دوم پس
تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز نمونه تمرین کامل
صورت وضعیت

صورت وضعیت یعنی : - ضریب منطقه پیمانکاری - ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات
برچسب :