لیست دروس ارائه شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول 92-91

لیست دروس ارائه شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول 92-91

نام درس

ساعت و شماره کلاس

رشته تحصیلی

ماشین های الکتریکی جریان متناوب

چهار شنبه-18-16

کاردانی برق صنعتی

ازمایشگاه ماشین های الکتریکی

چهار شنبه 20-18

کاردانی برق صنعتی


مطالب مشابه :


فهرست اساتید مرکز علمی-کاربردی بهشهر

فهرست اساتید دارای مجوز تدریس (کد مدرسی) که با مرکز علمی-کاربردی بهشهر همکاری دارند به شرح




معرفی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر

دانشگاه علمی- کاربردی مرکز آموزش بهشهر بوسیله 7 نفر از مدیران ، فرهنگیان و دانشگاهیان منطقه




آینده شغلی رشته ی حقوق ثبتی

وبلاگ دانشجویان رشته حقوق قضایی ـ گرایش علوم ثبتی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر ـــ ورودی مهر




ُُُُُُُُُثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی و عملکرد جالب صنف بابل

در بهشهر دانشگاه جامع بعد از پایان زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و تحویل پرینت




قابل توجه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بهشهر

سامانه اطلاع رسانی دانشجویان - قابل توجه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بهشهر - این وبلاگ




لیست دروس ارائه شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول 92-91

لیست دروس ارائه شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول 92-91




لیست دروس ارائه شده در دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر (نیمسال اول 91-92)

سامانه اطلاع رسانی دانشجویان - لیست دروس ارائه شده در دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر




برچسب :