منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه

منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه نویسنده: ذوالقدر - شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٠

منشور: (Prism)

منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکل است که دو قاعده دارد که دو چند ضلعی مساوی هستند و بدنه منشور(سطح جانبی منشور ) از مستطیلها یا متوازی الاضلاعها تشکیل شده است.

p263.jpg

 


معرفی منشور 5 پهلو:

p265.jpg

 نام شکل: منشور 5 پهلو

 یال های منشور: 'EE',DD',CC',BB',AA

 وجه منشور: هر کدام از مستطیل های جانبی را یک وجه منشور می نامند.

 ارتفاع منشور: از آنجا که هر کدام از یال ها بر دو قاعده منشور عمود می باشند, لذا ارتفاع منشور با اندازه هر یک از یال ها برابر است.

 قاعده ی منشور: منشور دو قاعده دارد. ABCDE و 'A'B'C'D'E که دو پنج ضلعی مساوی اند.

رابطه های مهم:

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور

ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی منشور

مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل منشور

 


 

 استوانه: (Cylinder)

نام شکلی است که دو قاعده دارد که دو دایره مساوی هستند و بر جانبی راست استوار است.

 

265-1.jpg

p265-1.jpg

اگر مستطیل را حول طول آن دوران دهیم, شکل فضایی حاصل استوانه نامیده می شود. در این صورت طول مستطیل ارتفاع استوانه و عرض آن شعاع قاعده استوانه می باشد.

p266.jpg

در شکل بالا مستطیل ABCD را حول طول آن دوران داده ایم و استوانه بوجود آمده است.

رابطه های مهم:

ارتفاع×مساحت قاعده(دایره) = حجم استوانه

ارتفاع×محیط قاعده(دایره) = مساحت جانبی استوانه

مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل استوانه

 


 

  هرم: (pyramid)

هرم در لغت به معنی سخت پیر گردیدن و کلان سال شدن است و در اصطلاح هندسه حجمی است که قاعده آن یک چند ضلعی و وجوه جانبی اش مثلثهایی باشند که همه به یک رأس مشترک(رأس هرم) منتهی می شوند.

p267.jpg

 

معرفی هرم منتظم:

p268.jpg

 نام شکل: هرم منتظم.

 رأس هرم: نقطه S

 ارتفاع هرم: پاره خطی است که از رأس هرم به مرکز قاعده ی هرم عمود است(SO)

 قاعده هرم: پنج ضلعی منتظم ABCDE

 سهم هرم: ارتفاع مثلث های جانبی, ارتفاع هر وجه جانبی هرم منتظم(SH).

 وجه هرم: هر یک از مثلث هایی که بدنه هرم را می پوشانند را یک وجه جانبی می نامیم.

 یال هرم: محل تقاطع هر دو وجه جانبی را یال هرم می نامیم. SE,SD,SC,SB,SA

 رابطه های مهم:

p269.jpg

p270.jpg

 


 

 مخروط : (cone)

مخروط به معنی خراشیده شده ، تراشیده شده و خراطی شده است و در اصطلاح هندسه حجمی است که از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع آن به دست می آید . کله قند و کلاه بوقی نمونه هایی به شکل مخروط هستند.

p271.jpg

 

معرفی مخروط : p271-1.jpg

 نام شکل : مخروط

 رأس :نقطه ی s

 ارتفاع :پاره خط SO ضلعی که مثلث قائم الزاویه را حول آن دوران داده ایم تا مخروط بوجود آید.

پاره خطی است که از رأس مخروط بر صفحه ی قاعده ی آن عمود است .

 قاعده ی مخروط : دایره c به مرکز O و شعاع oB را قاعده ی مخروط می نامیم.

 مولد مخروط :پاره خط SA یا SB ، وتر مثلث قائم الزاویه که مخروط را بوجود آورده است.

رابطه های مهم :

p270.jpg

p269-1.jpg

 


 

کره : (sphere)

کره به معنی گوی و آن چه که به شکل گوی باشد، است و در اصطلاح هندسه شکلی است که از دوران نیم دایره حول قطرش بوجود می آید . مانند توپ ، گوی چوگان

p272.jpg

p273.jpg

معرفی کره:

 مرکز کره :نقطه ی O

 شعاع کره :R (فاصله ی نقاط روی سطح کره از مرکز کره)

 دایره ی عظیمه :اگر یک کره را نصف کنیم، دایره ای که از نصف کردن کره بدست می آید،

دایره عظیمه نام دارد .

p274.jpg

رابطه های مهم :

p275.jpg

  

 

nokat.jpg

 

1- اگر مثلث قائم الزاویه ای را حول وترش دوران دهیم ، دو مخروط پدید می آید که قاعده های آن ها بر هم منطبق اند.

276.jpg

مثال: مثلث قائم الزاویه ای به اضلاع 6 ، 8 ، 10 ، را حول وتر این مثلث دوران می دهیم . حجم جسم حاصل را حساب کنید .

277.jpg

 

حل:            278.jpg

 

2- با توجه به دستور محاسبه ی مساحت کره (r۲ ת 4) مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم مساحت آن a۲ برابر می شود.

مثال: اگر شعاع کره ای را 5 برابر کنیم ، مساحت آن چه تغییری می کند؟

حل:       279.jpg

279-1.jpg

  3- با توجه به دستور محاسبه ی حجم کره280.jpg مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم، حجم آن a۲ برابر می شود.

مثال: اگر شعاع کره ای را 3 برابر کنیم ، حجم آن چه تغییری می کند؟

حل:281.jpg

یعنی حجم کره ی جدید 27 برابر جحم کره ی قدیمی می باشد.

 

4- اگر مکعبی را در یک کره محاط کنیم ، قطر مکعب با قطر کره مساوی است .

 

5- از دوران یک ذوزنقه ی قائم الزاویه حول ساق قائم ، مخروط ناقصی پدید  می آید که حجم آن ازدستور زیر قابل محاسبه است:

282.jpg

 

 

تست1 :

p283.jpg

مثلث ABC راحول وتر BC دوران می دهیم. حجم شکل حاصل  برابر است با :

(3=ת)

287.jpgد)2

286.jpgج)2

285.jpgب)2

الف) 284.jpg

  


 

 ‏ تست2 :

اگر شعاع قاعده ی یک مخروط را دو برابر و ارتفاع آن را 3 برابر کنیم ، حجم مخروط چند برابر خواهد شد؟

د) 8 برابر

ج)12 برابر

ب) 6 برابر

الف) 4 برابر

 


 

 ‏ تست3 :

اگر شعاع قاعده ی استوانه ای را 3 برابر و ارتفاع آن را ثلث کنیم ، حجم استوانه حاصل .......

د) 9 برابر می شود

ج)تغییر نمی کند

ب)3 برابر می شود

الف) ثلث می شود

 


 

 ‏ تست4 :

در کره ای به شعاع p293.jpg یک مکعب محاط شده است . نسبت حجم این کره به مکعب چند است؟

د) p297.jpg

p296.jpgج)2

p295.jpgب)2

الف)p294.jpg

 


 

تست5 :

p299.jpg

گسترده ی سطح جانبی یک مخروط دوار نیم دایره است.

زاویه ی مولد این مخروط با ارتفاع آن چند درجه است؟

ج) ˚60

ب) ˚45

الف) ˚


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص

محمد عبادی - Mohammad Ebadi - نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص - طراحی محصول ، Product Design
منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه

آشتی با ریاضی - منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ریاضی
توانايي تشخيص وترسيم گونه هاي حجم

تشكيل شده اند مانند مكعب، منشور، مخروط و كره گسترده ندارد و از سه طرف به يك شكل ديده مي شود.
گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و ...

*** دنیای مکانیک - starblog *** - گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و - - *** دنیای مکانیک
برخورد و گسترش(برخورد صفحه منتصب با استوانه)

برخورد صفحه منتصب با مخروط 7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده
برچسب :