برخورد و گسترش(برخورد صفحه منتصب با استوانه)

برخورد صفحه منتصب با استوانه از روش صفحه کمکی

  برای مشخص نمودن فصل مشترک صفحه ای که در نمای قائم برش خورده است با استفاده از خطوط رابط و برخورد آنها با هم می توان تصویر آنرا در صفحه جانب ایجاد نمود.

1.ابتدا در نمای قائم قسمت سر استوانه را به چند قسمت مساوی تقسیم می کنیم
2.با استفاده از خطوط کمکی رابط آنرا به نماهای جانب و افق انتقال می دهیم
3.در نمای افق خطوطی را که به دایره برخورد کرده است را به نمای جانب انتقال می دهیم
4.نقاطی که از برخورد خطوط رابط کمکی نمای قائم و افق به صفحه جانب منتقل کردیم مشحص میکنیم
5.و در انتها نقاط را توسط  پیستوله به هم وصل میکنم و نمای جانب استوانه تکمیل میشود

u1nmku2ctottqmv7kwvu.jpg


گسترش

 منظور از گسرش شکل تمام سطوحی است که با گذاشتن آنها در کنار هم حجم مورد نظر بدست می آید.


  برای پیدا کردن گسترده سر استوانه به طروق زیر عمل میکنیم:

1.خطی به موازات صفحه ی منتصب در نمای قائم رسم و خطوطی را از نقطه ها به آن عمود و امتداد می دهیم
2.در نمای افق با استفاده از پرگار فاصله بین خط زمین تا نقاط برخود  به استوانه را یک یه یک اندازه گرفته
3.فاصله های نقاط اندازه گرفته را در نمای قائم از خط کمکی که به موازات صفحه منتصب که رسم نموده ایم انتقال می دهیم

4.و در انتها نقاط مشخص شده را با استفاده از پیستوله به هم وصل میکنیم و در نهایت شکل گسترده سر استوانه در اندازه واقعی بدست می آید

4ofcvlsoqpxpwuag2r.jpg

 حال برای پیدا کردن شکل گسترده بدنه استوانه به این شکل عمل میکنیم:

1.قطر استوانه در 3.14 ضرب میکنیم تا محیط آن بدست آید

2.حال یک خط افقی به اندازه محیط آن رسم میکنیم

3.با استفاده از پرگار در نمای افق روی دایره فاصله نقاط از هم را اندازه می گیریم

4.نقاط اندازه گرفته را به خط افقی که رسم نمودیم انتقال می دهیم و سپس خطوطی را به آنها عمود میکنیم

5.در نمای قائم از قسمت سطح پایین استوانه تا نقاط تقسیم شده را اندازه گرفته

6.فاصله نقاط اندازه گرفته را از مرکز به سمت چپ و راست روی خط های عمود شده در آن مشخص میکنیم

7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده(باز شده)بدنه استوانه بدست می آید


  شکل حجم استوانه برش خورده در نماهای مختلف

nn8gg3pyetoq6k2cvtq.jpg

70vc547c74uq64kg06u3.jpg

توجه:برای واضح بودن تصاویر می توانید آنها را ابتدا ذخیره و سپس مشاهده کنید.مطالب مشابه :


نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص

محمد عبادی - Mohammad Ebadi - نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص - طراحی محصول ، Product Design
منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه

آشتی با ریاضی - منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ریاضی
توانايي تشخيص وترسيم گونه هاي حجم

تشكيل شده اند مانند مكعب، منشور، مخروط و كره گسترده ندارد و از سه طرف به يك شكل ديده مي شود.
گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و ...

*** دنیای مکانیک - starblog *** - گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و - - *** دنیای مکانیک
برخورد و گسترش(برخورد صفحه منتصب با استوانه)

برخورد صفحه منتصب با مخروط 7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده
برچسب :