هندسه یک – هندسه دو – هندسه تحلیلی

هندسه یک – هندسه دو – هندسه تحلیلی

این کتاب عظیم هستی برای همیشه در جلوی چشمهای ما گشوده شده است و زبانی دارد ، اما بدون دانستن آن ، فهم حتی یک واژه هستی غیرممکن می نماید. آن زبان ، ریاضی است .(گالیله)
آموزش هندسه 1
1- هندسه و استدلال : - کشف اطلاعات از طریق مشاهده - کشف اطلاعات از طریق تجربه
- استدلال در هندسه- مثلث های همنهشت - مثلث متساوی الساقین - از خم ساده تا چند ضلعی
- متوازی الاضلاع
2- مساحت و قضیه فیثاغورس : - مساحت - قضیه فیثاغورس
3- تشابه : - نسبت و تناسب- قضیه تالس در مثلث - مثلث های متشابه- حالت های تشابه دو مثلث- پاره خط های متناسب دردو مثلث متشابه- محیط و مساحت شکل های متشابه
4- شکلهای فضایی : - خط و صفحه در فضا- مکعب مستطیل - منشور و استوانه- اصل کاوالیری ، حجم منشور و استوانه- هرم و مخروط - کره

آموزش هندسه 2
1- استدلال در هندسه : - استدلال استقرایی- استدلال استنتاجی - مثال نقض- قضیه های شرطی- عکس قضیه - اثبات غیر مستقیم یا برهان خلف- مکان هندسی - ترسیم با خط کش و پرگار
2- دایره : - زاویه مرکزی ، وتر و مماس- خط های قاطع و مماس نسبت به دایره- وضع دو دایره نسبت به هم - زاویه محاطی- زاویه ظلی - کمان در خور یک زاویه - زاویه بین دو وتر - زاویه بین امتداد دو وتر- رابطه طولی در دایره - ترسیم های هندسی
3- تبدیل ها: - نگاشت- انتقال- بازتاب - دوران- تجانس - تبدیل یافته خط و معادله آن - اثبات با استفاده از ویژگی های تبدیل ها
4- هندسه در فضا : - خط و صفحه در فضا - صفحه در فضا - وضعیت دو صفحه نسبت به هم در فضا- وضعیت دو خط نسبت به هم در فضا- وضعیت خط و صفحه نسبت به هم در فضا- خط ها و صفحه های موازی- خط و صفحه موازی- چند ویژگی از خط ها و صفحه های موازی- صفحه های موازی- زاویه بین دو خط در فضا- خط ها و صفحه های عمود بر هم - خط عمود بر صفحه- کاربرد تعامد در حل مساله های توازی- صفحه عمود منصف یک پاره خط- دو صفحه عمود بر هم - فاصله نقطه از صفحه- عمود مشترک دو خط متنافر

آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی
1- بردارها : - معرفی فضای سه بعدی- بردارها در فضای سه بعدی - تعبیر هندسی- بردارهای یکه - ضرب داخلی- ویژگی های ضرب داخلی- ضرب خارجی - ویژگی های ضرب خارجی - مساحت متوازی الاضلاع - حجم متوازی السطوح
2- معادلات خط و صفحه : - خط در فضا - فاصله یک نقطه از یک خط - وضعیت نسبی دو خط در فضا- صفحه در فضا- فاصله یک نقطه از یک صفحه - وضعیت نسبی دو صفحه در فضا - وضعیت نسبی یک خط و یک صفحه در فضا
3- مقاطع مخروطی : - دایره - بیضی- سهمی - هذلولی- انتقال محور های مختصات- دوران محور های مختصات
4- ماتریس و دترمینان : - ماتریس ها - جمع ماتریس ها و ضرب اعداد حقیقی در آن ها - ضرب ماتریس ها- ترانهاده یک ماتریس - ماتریس ها و تبدیلات هندسی در صفحه- دترمینان ها- دستور ساروس برای محاسبه دترمینان - ماتریس های3در3- ویژگی دترمینان ماتریس های3در3
5- دستگاه معادلات خطی : - ماتریس های وارون پذیر- وارون پذیری ماتریس های2در2- وارو ن پذیری ماتریس های 3در3 - دستگاه معادلات خطی- دستور کرامر برای حل دستگاه های سه معادله سه مجهولی - روش حذفی گاوس و روش گاوس – جردن برای حل دستگاه های سه معادله سه مجهولی

آموزش در گروههای دو تا چهار نفری پذیرفته می باشد .
همچنین آماده همکاری یا مدارس ، آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزشگاههای علمی برای تدریس ریاضیات هستیم .


مطالب مشابه :


اصل کاوالیری

بوتاون تورا کاوالیری (1564-1642) اهل میلان، از همان سال های نخستین به ریاضیات علاقه مند بود،و به
هندسه ی کاوالیری

دانستنيهاي رياضي - هندسه ی کاوالیری - بوتاون تورا کاوالیری (۱۵۶۴-۱۶۴۲) اهل میلان، از همان
/تجربی ها و تهدید!!!/ سرشماری 6 /یک آدم فضایی/ک مثل کاوالیری/هندسه 1/ جواب مساله+تشکر/

این اسم رو من روش گذاشتم به معنی هندسه ای که کاوالیری بر پایه ی این نظام، قضیه های
زندگینامه دانشمندان

آموزش ریاضی - زندگینامه دانشمندان - مقاله آموزش ریاضی - تاریخ علم ریاضی - روش تدریس
لگاریتم (2)

روش لگاریتم‌گیری در سال ۱۶۱۴ از سوی جان نپر در کتابی با عنوان Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio
قضیه ی دزارگ

روش اقلیدس ساده بود او چند اصل موضوع و چند اصل متعارف را بدون اصل کاوالیری در باره
تاریخچه ی ریاضیات

درایتالیا آثار کاوالیری فصل جدیدی در این روش که بعدها تمام مباحث فیزیک را تحت تأثیر
مباحث مهم آزمون 21 آذر قلم چی

( اگر سخت است می توان احتمال را خواند و از فصل چهار فقط اصل کاوالیری را بخواندید) روش غیر
آموزش کامل لگاریتم

روش لگاریتم دیگران قرار گرفت، به همین دلیل با تلاش دانشمندانی چونبوناونتورا کاوالیری
هندسه یک – هندسه دو – هندسه تحلیلی

منشور و استوانه- اصل کاوالیری ، حجم منشور و استوانه- هرم و روش حذفی گاوس و روش گاوس
برچسب :