فرهنگ لغات کرمانجی به فارسی(حروف الف تا ژ )

رهبرفرزانه انقلاب:
من می‌گویم زبان کردی یک ثروت ملی است…
(منبع)
46533392155783700879.jpg

کرمانجیفارسی
ئاپووعمو
ئاجئرو کئرئنسبز شدن
ئاجئزلاغر
ئاجووطئنراندن
ئارآتش
ئار تئرافکنایه از آدم تند و سریع
ئارئبین
ئاربرووسکصاعقه - رعد وبرق
ئاشآسیاب
ئاغئشقه پنجره
ئاگئرآتش
ئاگیرینآتشین
ئالئشعوض 
ئالچئغنوبت دهی در دادن شیر
ئالیئطرف
ئاوئطئنانداختن
ئاوشه رآبشار
ئاویآبی
ئاڤآب
ئشکاندئنشکستن
ئلئشطناجازه دادن
ئه زمن
ئه لاوشعله
ئه م ما
ئه وئرابر
ئوروونچهیونجه
ئوقشه رمناسب
ئووته داخل
ئوورتهداخل
ئوورزه لئکاسپند
ئوولئسمت - طرف
ئووله نگچمن زار
ئیرووامروز
ئیزئنگهیزم
ئیشئقروشن
ئیشه ڤامشب
ئیشیاندرد گرفتن
ئیوارغروب
ائلوهیک نوع پرنده آبی
اژمئرطئنشمردن
اژمارشماره
اسپئنگیک نوع سبزه خوردنی
اسپیشپش
اسطئرانورز دادن
اسطئران بئژشاعر
اوسطئگردن
اوسکئرگردن
اوینعشق
اوین دارعاشق
ایگدهسنجد
اینچه ده ردنوعی بیماری
آمانجهدف
آواتآرزو
بئبگو
بئتوومکامل
بئجهقرعه
بئرنی - نیشکر-
بئرئژبریز
بئرئنبردن
بئرا برادر
بئراکهبرادر خوانده
بئرانگبرادر
بئرچیگرسنه
بئررینبریدن
بئره کیک دسته : یک گروه
بئریابرو
بئرینزخم
بئرین دارزخمی
بئزئنبز
بئزداهینقطع شدن
بئژئره کذرت بو داده
بئژانگ مژه
بئژیانشیفته شدن
بئسطئدسته ( هر چیزی) مثل چاقو ...
بئفکئرببین
بئلئ هوونمعلوم شدن - مشخص شدن
بئلوورنی
بئلیهمعلوم است
بئنزیر
بئن چه نگزیر بغل
بئنئشطئنعدسه زدن
بئهه لینحل کن
بئوئژ بگو
بئوینهببیند
با کئرئنباد کردن
باپیرپدر بزرگ
باجئباجناق
باجئخواهر خوانده 
بازئنالنگو
بازداهینپریدن
بازدووکیک نوع بازی پرشی
باسکبازو
باشخوب
باشوورجنوب
باقووشجغد
باکوورشمال
بالدووزخواهر شوهر - خواهر خانم
بالووکزگیل
بامادئرگوجه فرنگی
بامارئپدرخوانده
بان کئرئنصدا زدن
باڤ پدر
باڤپیرپدر بزرگ
باڤکا پدر
باڤکالپدر بزرگ
بایدانباختن
بزاشطیربره دوساله
به بووپدر
به خشیقصه گو آوازه خوان
به رپستان زن
به ر ئیواریگرگ ومیش غروب هنگام
به ر ئیوارینزدیک غروب  
به ر رووژطرف آفتاب خور تپه و کوه ها
به رئندیرقوچ جوان یکساله
به رانقوچ
به ران کئویقوچ وحشی
به رجقیاس - در مقابل
به رخبره
به رداهینرها کردن
به رفه ندیل 
به رناسمتخصص
به ره ف کئرئنجمع کردن
به زدنبه
به ژئنقامت - ستون فقرات
به طئر پئرئپیش پریروز
به طئر پئرارئپیش پیرارسال
به لکبرگ
به لکومشاید - بلکه
به له ک سیاه
به ناتنسل
به نیشطآدامس
به وئرببر
به یارارباب
بوجولیجوراب پشمی ضخیم
بوخهبخور
بورووشدیگ
بوشووندارو به عقب
بووشد
بوو وهببر(امر به بردن)
بووزسفید
بووکعروس
بووکئ بارانرنگین کمان
بووهینشدن
بویندتعهد
بویند گئرطئنقبول کردن - متعهد شدن
بیبیوه
بی ره دوبه رانتهگم و گور
بیچئکانگشت
بیچئندرو کردن
بیچاغچاغو
بیریاد
بیریجایی مخصوص دوشیدن گوسفندان
بیژمیل بافتنی
بیژئنگالک
بیسطئنشنیدن
بینبو
بیڤئلدماغ - بینی
پئ داهینمالیدن روی چیزی
پئتاوپیتاو
پئچیزره
پئچی پئچیزره زره
پئرزیاد
پئرئپریروز
پئرئکئ به رفئ 
پئرارئپیرارسال
پئرپئریکپروانه
پئرچموی سینه و پیشاب
پئرسینپرسیدن
پئرطئپارچه کهنه
پئرمووژپژمرده
پئریپل
پئزیفاق - خشتگ
پئژئقیناز هم پاشیدن
پئس مامپسر خاله
پئشئراندئنپودر کردن
پئشئکگربه
پئشئکئ چوولئگیگربه صحرایی(وحشی)
پئشهاتپیش آمد - اتفاق - حادثه
پئطئکنوعی پرنده 
پئلئنگپلنگ
پئندئقجوانه
پابوونایستادن
پاچماچ - بوسه
پارئپارسال
پارئکنوعی سبزه خوردنی
پارزئنصافی پارچه ای
پارکئرئنقسمت کردن
پاریلقمه
پاشپشت
پاطئنپختن
پاقپووک 
پانپهن
پان کئرئنپهن کردن
پاناطئپهنا 
پاناڤسیل
پانیپاشنه پا
پهبا
په تپریشان
په رچوفتئنمتورم شدن
په ره پووتپر کنده
په رهوونهاله - دایره میان تهی
په زگوسفند
په ژالجوانه نازک
په ساربیابان
په له پانپله
په له پاننردبان
پوچوروونقرعه
پووتحلب 17 کیلویی
پوورمو
پیژ کئرئنحالت حمله به خود گرفتن
پیکسورنا
پیلشانه
پینلگد
تئخه رکره خر
تئرسیر
تئرئقسفت و محکم - راست شدن
تئررافاخگر:ورزیده
تئژئپر - لبریز
تئنگاتا آن موقع
تاقلایه
تاق تاقلایه لایه
ته راشکل
ته زه کپهن حیوانی خشک شده
ته لوئ کئرئنمخلوط کردن
ته وه نهسوزن بزرگ
توهیچ
تو که سهیچ کس
توشتچیز
توشت تونهیک نوع بازی
تولهسگ
تونئکهشورت
تونهنیست
تووخه لتب خال
تووزگرد و خاک
توول کئرئنپرت کردن
توومبته
تیتشنه
تیکانخار 
جئرانآهو
جئگی جئگیآه و افسوس
جئوئدو قلو
جاخه ئاجووطئنشاخه راندن - کنایه قد کشیدن
جاربار- دفعه
جانیکره اسب
جایجاری زن
جایلجوان
جهجو
جه ژنجشن
جه مکنار
جووگانذرت
جوولهنارس
جویتجفت
جویتشخم زدن
جینارهمسایه
چئ کئرئندرست کردن
چئرئ فریاد 
چئرئ کئرئنفریاد زدن
چئرپئکبشکن
چئرتانکشک
چئلئ صوفیصافی
چئلپئکقطره
چئلپینچکیدن
چئلکهخرده فروشی
چئلهجوجه
چئماچرا
چئوئنگنوعی پرنده 
چاخوونکولاک
چار په شنهچهار نعل
چار چه نگکز کردن
چاغوقت - زمان
چاکدرز
چالچاه
چاندئنکاشتن
چاڤ چشم
چاڤ ایشکچشم درد
چاڤ پئستئکچشم بادامی
چاڤیچشمه
چه په رمانع
چه رمپوست
چه قه رزرد
چه لقاندئنلرزاندن
چه لقیزلزله
چه نچانه
چه یلاغرودخانه
چوستئک داهینچمباتمه زدن
چوقورچاله
چووچئککنجشک
چوولصحرا
چیرووکقصه
چیزه باراننم نم باران
چیکستاره
چینه کئرئنخوردن مخصوص پرندگان
خئنمک
خئجاوصدا
خئرتبز نر
خئزانبچه
خئلمه خارکج و معوج
خاپاندئنفریب دادن
خادئخدا
خادیصاحب
خارکج
خاره طاڤطرف آفتاب خور تپه و کوه ها
خازیآب دهان
خاسئمادر زن- مادر شوهر
خاستلخت
خالدایی
خالتیخاله
خاللئخاک
خاندئنخواندن
خانگخواهر
خاینمک
خنزیرخوک وحشی
خه رئجینجابجا شدن محسوس
خه زوورپدر زن - پدر شوهر
خه فه تغصه
خه لکمردم
خه مئلاندئنآرایش کردن - مرتب کردن
خه وخواب
خه وئنخواب دیدن
خه وا خاموش
خه وا کئرئنخاموش کردن
خوره مه یطلاش خور
خورینناشتا
خوشک خواهر
خووپانخرابه
خووجه خئدئرمیوه دو قلو
خوورغصه
دئ مادر
دئراندئنپاره کردن
دئراڤپول
دئریژدرازا
دئریژطئدرازا
دئزهلبه
دئسادوباره
دئل بئژیانخاطر خواه شدن
دئللسگ ماده
دئلیناآسوده خاطر
دئنقرض
دئنئدنیا
دئنئدیگر
دائیکمادر
دابئسقئ رنگین کمان
داپیرمادر بزرگ
داردرخت
دارکوتدارکوب
دافدام
داقولطاندئنبلعیدن - قورت دادن
داکئشیانپائین آمدن
داکه تئنپائین آمدن
داگئرطئننگهداشتن
دالئسطئنلیسیدن
دامارئمادرخوانده
داهین دادن
داوئمیدان 
داوه شین 
داوه طعروسی
داویندامنه کوه
دایاندایه
داینهبگذار
دستپاچههول شدن
ده ربیرون
ده رجا
ده ردر
ده رپهزیر شلوار
ده رچهپنجره
ده رهدایره - دف
ده ره ودروغ
ده سطئ پئ کرئندست بالا زدن - عجله کردن
ده نگصدا
ده ودوغ
ده وارحیوان
ده وریبشقاب
ده وریصورت
ده ڤهشتر
ده یاقپشتوانه
ده یاق داگئرطئنتحمل کردن
دو سو وهپس فردا
دوریتمشک
دوشه شیناگهانی
دوندیزنبور گاوی
دوهوونئدیروز
دووپشت سر - دنبال
دووبئسقئرنگین کمان
دووچدم
دووخئنبند شلوار
دوورئ مهاطرافمان
دووقئ چوویک نوع بازی
دوولدهل
دووله پئشئک 
دوومانمه
دویزدرست- صحیح - مستقیم - راست
دویطئندوشیدن
دیرووکتاریخ
دیکخروس
دیک عمود 
دیک دانینعمود گذاشتن
دیلانرقص گروهی
دیهیندیدن
رئجئفلرزیدن استخوان
رئجئمماسه
رئجهبند لباس
رئخئسطئنقطار کردن
رئک گئرطئنلج بازی کردن
رئندخوب
رئویروباه
رئویروده
رئوی ریجئکامحاء و احشاء
را که تئنخوابیدن
رابوونبلند شدن از زمین
رازاوهآراسته
راژانتوده غله پاک شده
راشینراه آبی در رودخانه
راکئشاندئنکتک زدن
راگیاندئنرساندن
رامیسماچ - بوسه
ره شسیاه
ره فشزیبایی
ره وینفرار کردن
روئینرقیق
روچئکاندئنلخت کردن درخت از برگ 
روژروز
روژ هه لاتبالا آمدن خورشید
روژینروشن
روژینمثل روز
رونئشطئننشستن
روناکدرخشان
روناییروشنایی
رووروز
رووطاز بنیان چیدن
رووطئکنوعی بیماری
ریطئنریختن
زئراڤنازک
زئکشکم
زئمانزبان
زئمانگ سمت سایه خوردر کوه
زانادانا
زانیندانستن - دانایی
زاودره
زاواداماد
زاورووکبچه
زخیخ
زه رزه رووکنوعی پرنده 
زه لنوعی علف
زه ندساعد
زه وه قآرواره
زوقمه کئرئنفشار دادن
زیلانجنبش
زیڤ

مطالب مشابه :


بیمارستان بقیة الله تهران

بیمارستان بقیة الله بیمارستان بقیة الله. http://www.baq.ir/ صفحه نوبت دهی درمانگاه بقیة الله.
اریترومایسین(Erythromycin)

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله یک نوبت مصرف دارو به بیمارستان بقیه الله
بررسی یک مقاله در خصوص اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان مراقبت بهداشتی

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله زمان واکنش دهی در شب بیمارستان بقیه الله
اریترومایسین(Erythromycin)

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله و شیر دهی: کرده و سریعاً به بیمارستان
گلچین متخصصین کودکان تهران دکتر محمد ترکمن متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

ایشان دانشیار دانشگاه هستند و ریاست بخش نوزادان بیمارستان بقیه الله رو جهت نوبت دهی
مطب های فوق تخصص و متخصصین کودکان و نوزادان شمال تهران-شریعتی،پاسداران و ظفر و میرداماد

ایشان دانشیار دانشگاه هستند و ریاست بخش نوزادان بیمارستان بقیه الله نوبت دهی نوبت
لیست بیمارستان های تهران ، آدرسهای بیمارستانهای تهران ، Tehran's Hospitals

بیمارستان بقیه ا جماران تهران ، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ، ابتدای اتوبان کرج
بیمارستان شهید چمران

بیمارستان شهید کجاست ، از یه خانومی هم پرسیدم آیفون نوبت دهی الله اعلم. یه
فرهنگ لغات کرمانجی به فارسی(حروف الف تا ژ )

انتقال مجروحان حملات تروریستی در یمن به بیمارستان بقیه الله الاعظم نوبت دهی در دادن
برچسب :