پذیرش بیش از 8000 نفر در مقطع ارشد مجموعه مهندسی برق سال تحصیلی 94

 

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در حالی قرار است از دوشنبه 10 آذرماه آغاز شود که بنا بر روابط عمومی این دانشگاه با اعلام 271 کد رشته محل پذیرش در مجموعه مهندسی برق، تلویحاً خبر از پذیرش بیش از 8000 نفر مقطع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق در سال تحصیلی 94 دارد. کد مربوط به رشته محل های پذیرش در سال تحصیلی جدید در مجموعه مهندسی برق در ذیل مطلب آمده است.


  کد و نام واحد دانشگاه - استان - کد و نام رشته محل پذیرش
  470 - مركز تسوج استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  577 - مركز شهريار استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  577 - مركز شهريار استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  464 - مركز محمود آباد استان مازندران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  619 - مركزبين المللي كيش استان هرمزگان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  399 - واحد آذرشهر استان آذربايجان شرقي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  199 - واحد آشتيان استان مركزي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  199 - واحد آشتيان استان مركزي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  199 - واحد آشتيان استان مركزي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  199 - واحد آشتيان استان مركزي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  199 - واحد آشتيان استان مركزي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  259 - واحد ابركوه استان يزد 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  259 - واحد ابركوه استان يزد 40151 - مهندسي برق - كنترل
  207 - واحد ابهر استان زنجان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  207 - واحد ابهر استان زنجان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  121 - واحد اراك استان مركزي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  121 - واحد اراك استان مركزي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  119 - واحد اردبيل استان اردبيل 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  119 - واحد اردبيل استان اردبيل 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  103 - واحد اروميه استان آذربايجان غربي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  103 - واحد اروميه استان آذربايجان غربي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  350 - واحد اسكو استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  238 - واحد اسلامشهر استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  238 - واحد اسلامشهر استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  238 - واحد اسلامشهر استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  175 - واحد اصفهان(خوراسگان) استان اصفهان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  503 - واحد الكترونيكي استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  503 - واحد الكترونيكي استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  503 - واحد الكترونيكي استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  503 - واحد الكترونيكي استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  503 - واحد الكترونيكي استان تهران 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  273 - واحد انار استان كرمان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  273 - واحد انار استان كرمان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  273 - واحد انار استان كرمان 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  273 - واحد انار استان كرمان 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  273 - واحد انار استان كرمان 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40151 - مهندسي برق - كنترل
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  220 - واحد اهر استان آذربايجان شرقي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  106 - واحد اهواز استان خوزستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  153 - واحد ايذه استان خوزستان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  254 - واحد ايلام استان ايلام 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  223 - واحد بافق استان يزد 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  182 - واحد بجنورد استان خراسان شمالي40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  182 - واحد بجنورد استان خراسان شمالي40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  182 - واحد بجنورد استان خراسان شمالي40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  182 - واحد بجنورد استان خراسان شمالي40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  182 - واحد بجنورد استان خراسان شمالي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  112 - واحد بروجرد استان لرستان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  112 - واحد بروجرد استان لرستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  112 - واحد بروجرد استان لرستان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  144 - واحد بناب استان آذربايجان شرقي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  144 - واحد بناب استان آذربايجان شرقي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  114 - واحد بندرعباس استان هرمزگان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  146 - واحد بوشهر استان بوشهر 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  146 - واحد بوشهر استان بوشهر 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  146 - واحد بوشهر استان بوشهر 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  146 - واحد بوشهر استان بوشهر 40151 - مهندسي برق - كنترل
  146 - واحد بوشهر استان بوشهر 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  131 - واحد بيرجند استان خراسان جنوبي 40151 - مهندسي برق - كنترل
  700 - واحد بين المللي جلفا استان آذربايجان شرقي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  460 - واحد پارسيان استان هرمزگان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  501 - واحد پرديس استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  102 - واحد تبريز استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  102 - واحد تبريز استان آذربايجان شرقي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  102 - واحد تبريز استان آذربايجان شرقي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  102 - واحد تبريز استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  102 - واحد تبريز استان آذربايجان شرقي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  132 - واحد تربت حيدريه استان خراسان رضوي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  201 - واحد تفت استان يزد 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  141 - واحد تهران جنوب استان تهران 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  284 - واحد تهران شرق استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  284 - واحد تهران شرق استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  157 - واحد تهران شمال استان تهران40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  157 - واحد تهران شمال استان تهران40145 - مهندسي برق - مخابرات
  157 - واحد تهران شمال استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  157 - واحد تهران شمال استان تهران 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  228 - واحد تهران غرب استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  228 - واحد تهران غرب استان تهران 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  228 - واحد تهران غرب استان تهران 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  228 - واحد تهران غرب استان تهران 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  228 - واحد تهران غرب استان تهران 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  101 - واحد تهران مركزي استان تهران 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  340 - واحد جاسب استان مركزي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  340 - واحد جاسب استان مركزي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  193 - واحد جهرم استان فارس 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  193 - واحد جهرم استان فارس 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  262 - واحد خمين استان مركزي40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  262 - واحد خمين استان مركزي40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  188 - واحد خميني شهر استان اصفهان40151 - مهندسي برق - كنترل
  188 - واحد خميني شهر استان اصفهان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  188 - واحد خميني شهر استان اصفهان 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  188 - واحد خميني شهر استان اصفهان 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  142 - واحد دامغان استان سمنان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  142 - واحد دامغان استان سمنان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  142 - واحد دامغان استان سمنان 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  142 - واحد دامغان استان سمنان 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  142 - واحد دامغان استان سمنان 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  165 - واحد دزفول استان خوزستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  290 - واحد دشتستان استان بوشهر 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  250 - واحد دماوند استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  250 - واحد دماوند استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  250 - واحد دماوند استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  248 - واحد دورود استان لرستان40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  248 - واحد دورود استان لرستان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  117 - واحد رشت استان گيلان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  194 - واحد رفسنجان استان كرمان40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  194 - واحد رفسنجان استان كرمان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  113 - واحد رودهن استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  113 - واحد رودهن استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  109 - واحد زاهدان استان سيستان وبلوچستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  138 - واحد زنجان استان زنجان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  208 - واحد ساري استان مازندران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  208 - واحد ساري استان مازندران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  208 - واحد ساري استان مازندران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  208 - واحد ساري استان مازندران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  181 - واحد ساوه استان مركزي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  181 - واحد ساوه استان مركزي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  181 - واحد ساوه استان مركزي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  181 - واحد ساوه استان مركزي 40151 - مهندسي برق - كنترل
  127 - واحد سبزوار استان خراسان رضوي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  251 - واحد سپيدان استان فارس 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  124 - واحد سراب استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  128 - واحد سمنان استان سمنان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  462 - واحد سميرم استان اصفهان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  110 - واحد سنندج استان كردستان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  110 - واحد سنندج استان كردستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  203 - واحد سيرجان استان كرمان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  203 - واحد سيرجان استان كرمان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  203 - واحد سيرجان استان كرمان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  203 - واحد سيرجان استان كرمان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  104 - واحد شاهرود استان سمنان40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  104 - واحد شاهرود استان سمنان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  195 - واحد شبستر استان آذربايجان شرقي40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  195 - واحد شبستر استان آذربايجان شرقي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  195 - واحد شبستر استان آذربايجان شرقي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  195 - واحد شبستر استان آذربايجان شرقي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  252 - واحد شهرقدس استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  252 - واحد شهرقدس استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  219 - واحد شهرمجلسي استان اصفهان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  219 - واحد شهرمجلسي استان اصفهان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  219 - واحد شهرمجلسي استان اصفهان 40196 - مهندسي برق - مخابرات نوري
  163 - واحد شيراز استان فارس 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  390 - واحد صوفيان استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  229 - واحد طبس استان خراسان جنوبي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  256 - واحد عجب شير استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 40151 - مهندسي برق - كنترل
  123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  184 - واحد علي آبادكتول استان گلستان 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  162 - واحد فردوس استان خراسان رضوي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  134 - واحد فسا استان فارس 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  134 - واحد فسا استان فارس 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  135 - واحد فيروزكوه استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  107 - واحد قائم شهر استان مازندران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  214 - واحد قزوين استان قزوين 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  214 - واحد قزوين استان قزوين 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  214 - واحد قزوين استان قزوين 40151 - مهندسي برق - كنترل
  152 - واحد كازرون استان فارس 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  152 - واحد كازرون استان فارس 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  152 - واحد كازرون استان فارس 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  152 - واحد كازرون استان فارس 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  152 - واحد كازرون استان فارس 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  152 - واحد كازرون استان فارس 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  116 - واحد كاشان استان اصفهان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  116 - واحد كاشان استان اصفهان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  115 - واحد كرج استان البرز 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  108 - واحد كرمان استان كرمان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  108 - واحد كرمان استان كرمان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  108 - واحد كرمان استان كرمان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  192 - واحد كرمانشاه استان كرمانشاه 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  192 - واحد كرمانشاه استان كرمانشاه 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  192 - واحد كرمانشاه استان كرمانشاه 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  173 - واحد گرگان استان گلستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  189 - واحد گرمسار استان سمنان40145 - مهندسي برق - مخابرات
  189 - واحد گرمسار استان سمنان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  189 - واحد گرمسار استان سمنان 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40151 - مهندسي برق - كنترل
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  140 - واحد گناباد استان خراسان رضوي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  202 - واحد لاهيجان استان گيلان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  202 - واحد لاهيجان استان گيلان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  231 - واحد لبنان واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  231 - واحد لبنان واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  231 - واحد لبنان واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  231 - واحد لبنان واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور 40151 - مهندسي برق - كنترل
  484 - واحد لنگرود استان گيلان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  191 - واحد ماهشهر استان خوزستان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  191 - واحد ماهشهر استان خوزستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  190 - واحد مباركه استان اصفهان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  147 - واحد مراغه استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  198 - واحد مرودشت استان فارس 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  198 - واحد مرودشت استان فارس 40151 - مهندسي برق - كنترل
  111 - واحد مشهد استان خراسان رضوي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  111 - واحد مشهد استان خراسان رضوي 40151 - مهندسي برق - كنترل
  196 - واحد ملاير استان همدان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  300 - واحد ملكان استان آذربايجان شرقي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  297 - واحد ممقان استان آذربايجان شرقي40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  166 - واحد مهاباد استان آذربايجان غربي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  316 - واحد مهريز استان يزد 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  316 - واحد مهريز استان يزد 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  316 - واحد مهريز استان يزد 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  316 - واحد مهريز استان يزد 40151 - مهندسي برق - كنترل
  249 - واحد مياندوآب استان آذربايجان غربي 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  333 - واحد مينودشت استان گلستان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  176 - واحد نائين استان اصفهان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  150 - واحد نجف آباد استان اصفهان 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  150 - واحد نجف آباد استان اصفهان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  150 - واحد نجف آباد استان اصفهان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  150 - واحد نجف آباد استان اصفهان 40151 - مهندسي برق - كنترل
  150 - واحد نجف آباد استان اصفهان 40196 - مهندسي برق - مخابرات نوري
  185 - واحد نراق استان مركزي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  185 - واحد نراق استان مركزي 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  185 - واحد نراق استان مركزي 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  185 - واحد نراق استان مركزي 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  289 - واحد نطنز استان اصفهان 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  239 - واحد نور استان مازندران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  239 - واحد نور استان مازندران 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  209 - واحد ني ريز استان فارس 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  209 - واحد ني ريز استان فارس 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  130 - واحد نيشابور استان خراسان رضوي 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  130 - واحد نيشابور استان خراسان رضوي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  143 - واحد ورامين استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  338 - واحد هادي شهر استان آذربايجان شرقي 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  388 - واحد هريس استان آذربايجان شرقي 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  171 - واحد همدان استان همدان 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40145 - مهندسي برق - مخابرات
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40180 - مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40181 - مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40182 - مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
  139 - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري استان تهران 40183 - مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت
  120 - واحد ياسوج استان كهگيلويه وبويراحمد 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
  105 - واحد يزد استان يزد 40101 - مهندسي برق- الكترونيك
  105 - واحد يزد استان يزد 40123 - مهندسي برق ـ قدرت
 
چنانچه در هر یک از این کد رشته ها فقط 30 نفر پذیرش صورت گیرد، ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق عددی برابر 8130 نفر برای سال تحصیلی 94 خواهد بود.  

 

خبرهای مرتبط: تمدید ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی


مطالب مشابه :


حداکثر زمان ثبت نمرات میان ترم

دانشگاه پیام نور ممقان ثبت نمره میان ترم از طریق سیستم گلستان انتخاب واحد.
دانلود برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی

دانشگاه پیام نور ممقان گلستان . فرصت مجدد انتخاب واحد. تبریک .
انتخاب واحد پیام نور reg.pnu.ac.ir

انتخاب واحد پیام نور reg.pnu.ac.ir برای انتخاب واحد به سیستم گلستان مراجعه کنید http://reg.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور شبستر+سیستم گلستان+ فرمانداری شبستر+پیام نور تبریز+پورتال دانشگاه پیام نور+پیام نور

دانشگاه پیام نور شبستر+سیستم گلستان پيام نور ممقان دانشگاه آزاداسلامي واحد
اطلاعیه های سیستم گلستان

اطلاعیه های سیستم گلستان . پيام نور ممقان دانشگاه آزاداسلامي واحد
نمره امتحانات نیمسال دوم دانشگاه پیام نور اعلام شد

انتخاب واحد بدون محدودیت در ترمهای پورتال دانشگاه پیام نور ممقان. سیستم گلستان
گزارش 428 در سیستم گلستان فعال شد / کارت ورود به جلسه

انتخاب واحد بدون پورتال دانشگاه پیام نور ممقان. را با مراجعه سیستم گلستان به آدرس
پذیرش بیش از 8000 نفر در مقطع ارشد مجموعه مهندسی برق سال تحصیلی 94

173 - واحد گرگان استان گلستان 40123 297 - واحد ممقان استان آذربايجان شرقي40101
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور در سیستم گلستان فعال شد

انتخاب واحد بدون محدودیت پیام نور ممقان. دسترسی به آن در سیستم گلستان پیام نور
تاریخ حذف و اضافه پیام نور در نیمسال اول 94-93 / تمدید ثبت‌نام ورودی‌های جدید

دانشجویان پیام نور برای حذف و اضافه و انتخاب واحد باید با مراجعه به سیستم گلستان ممقان
برچسب :