میان ترم رشته های حقوق و الهیات

برنامه میان ترم نیمسال اول 93-92 رشته الهیات و حقوق

ردیف

نام درس

کد درس

نام مدرس

رشته

تاریخ

ساعت

میزان مطالبی که امتحان بعمل می آید

1

حقوق بیمه

 

 

 

92/8/1

10

تا98

2

اصول فقه 3

 

خداوردی

الهیات

1اذر

9

تا100

3

اصول فقه 4

 

//

//

1اذر

10

تا167

4

قواعد فقه 1 مدنی

 

//

الهیات و حقوق

1اذر

11

تا130

5

قواعد فقه 2 جزائی

 

//

//

1اذر

12

تا119

6

کلیات عرفان اسلامی

 

//

الهیات

1اذر

13

تا120

7

متون فقه 2

 

حسن پور

حقوق

25آبان

30/8

تا99

8

حقوق جزای عمومی 1

 

حاتمی

حقوق

9 آذر

45/14

تا پدیده مجرمانه

9

اصول فقه 1

 

حسن پور

حقوق

25آبان

12

تا103

10

متون فقه 3

 

//

//

//

16

بخش وصایت

11

اصول فقه2

 

//

//

2آذر

10

93 تا 188

12

قواعد فقه 1

 

//

//

//

30/11

تا109

13

حقوق بین الملل عمومی 1

 

خلعتبری

//

10 آذر

30/8

تا248

14

حقوق بین الملل عمومی 2

 

خلعتبری

//

10 آذر

30/10

فصل 7 تا 11

15

حقوق بین الملل خصوصی 1

 

//

//

10آذر

30/12

تا156

16

حقوق بین الملل خصوصی 2

 

//

//

10آذر

30/14

تا 158

17

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قران کریم

 

بهرامی

الهیات

13 آبان

14

تا106

18

علوم بلاغی

 

//

//

//

16

تا95

19

سیری در نهج البلاغه

 

//

//

4آذر

14

تا117

20

عربی

01و02

حجتی

حقوق

27آبان

14

12 درس

21

نحو کاربردی 2

 

//

الهیات

18آذر

10

تا249

22

کیفرشناسی

 

افشار

حقوق

27آبان

16

تا79

23

جزای اختصاصی 1

 

//

//

3آذر

16

تا166

24

جرم شناسی

 

//

//

11آذر

14

تا145

25

متون فقه 1

 

//

//

24آذر

14

48 تا 177

26

متون فقه 4

 

//

//

24آذر

16

 

27

حقوق کار

 

یونسی

//

13آذر

8

13تا221

28

حقوق تطبیقی

 

//

//

//

13

تا196

29

حقوق بیمه

 

//

//

29آبان

10

تا128

30

حقوق اداری 1

 

معتمد

//

12آذر

12

تا118

31

سیری در نهج البلاغه

 

بهرامی

//

4اذر

14

تا100

32

تفسیر قران

 

//

//

13ابان

14

تا106

33

علوم بلاغی

 

//

//

13ابان

16

تا95

34

فقه 6

 

سیاسرنژاد

//

20آبان

14

حدود تا قصاص

35

حقوق بین الملل عمومی وخصوصی

 

معتمد

فقه و حقوق

5اذر

14

تا56

36

مبادی فقه و اصول

 

صادقی

الهیات

6اذر

12

تا80

فقه 5تا20

37

اشنایی با فقه

 

صادقی

الهیات

6اذر

9

تا63

38

فقه5

 

صادقی

الهیات

6اذر

10

مبحث نکاح و طلاق

39

حقوق جزای عمومی 3

 

عبدالله تبار

 

14اذر

12

تا478

40

ائین دادرسی کیفری 1

 

//

 

//

14

از25 تا 260

41

قواعد فقه 2

 

خانرمکی

الهیات

29ابان

14

تا152

42

ائین دادرسی مدنی

 

//

//

//

12

تا194

43

اصول فقه 1

 

//

//

30ابان

10

31تا136

44

حقوق جزای عمومی اسلامی

 

//

//

//

12

تا103

45

مالیه عمومی

 

شاه نظری

حقوق

7اذر

10

ف2و3و5و6و7

46

حقوق جزای بین المللی

 

افتخاری

//

17ابان

14

147 تا 208

47

زبان تخصصی 2

 

فریدونی

الهیات

8اذر

13

5درس

48

زبان تخصصی 3

 

فریدونی

الهیات

8اذر

3

5درس

49

مبانی جامعه شناسی

 

خاتمی

حقوق

25 ابان

8

8فصل

50

زبان تخصصی 1

 

فریدونی

الهیات

8اذر

9

ف4تا7

51

قرائت و درک متون ادبی

 

گوهررستمی

//

27ابان

11

تا64

52

نحو کاربردی 4

 

//

//

4اذر

11

6درس

53

نحو کاربردی 3

 

//

//

//

9

تدریس شده

54

حقوق جزای خصوصی اسلام

 

افشارنژاد

//

2اذر

8/30

تا156

55

ائین دادرسی کیفری

 

//

//

2اذر

8/30

کل

56

کلیات حقوق

 

//

//

2اذر

8/30

تا50

57

حقوق تجارت1

 

برهمت

//

3اذر

30/12

تا85

58

حقوق تجارت 2

 

//

//

//

30/12

تا92

59

روش تحقیق در علوم سیاسی

 

مجیدی

//

10اذر

14

تا91

60

تاریخ فقه و فقها

 

//

//

//

16

تا83

61

ایات الحکام

 

//

//

3اذر

14

کل

62

فقه تطبیقی

 

احمدی ماچیانی

//

//

3

تا70

63

فلسفه فقه

 

//

//

3اذر

4

تا90

64

فقه1

 

رحیم نوری

//

12اذر

30/8

 

65

فقه4

 

//

//

//

//

 

66

حقوق اساسی1

 

منتظری

حقوق

28ابان

16

کل

67

حقوق اساسی2

 

منتظری

//

5اذر

16

کل

68

متون حقوقی 1

 

//

//

28ابان

13

کل

69

متون حقوقی 2

 

//

//

5اذر

13

کل

70

حقوق بشر در اسلام

 

یونسی

//

29ابان

10

177تا306

71

مبانی علم اقتصاد

2گروه

حلاجیان

//

30ابان

10

تا173

72

رویه قضایی

 

رادمرد

حقوق

7اذر

2

تا57

73

حقوق جزای اختصاصی 2

 

افتخاری

//

8اذر

11

کلاهبرداری و سرقت

74

حقوق جزای اختصاصی 3

 

افتخاری

//

1اذر

12

جعل محاربه ضرب سکه

75

حقوق تطبیقی

 

خانرمکی

الهیات

9اذر

12

تا اخر حقوق انگلیسی

76

حقوق اداری 2

 

جعفری

 

5اذر

12

250 تا 421

77

مقدمه علم حقوق

 

//

 

//

//

تا205

78

حقوق مدنی 1

 

محسن واثقی

حقوق

21ابان

14

قبلا در کلاس مشخص شده

79

حقوق مدنی 2

 

محسن واثقی

حقوق

5اذر

12

قبلا در کلاس مشخص شده

80

حقوق مدنی 3

 

محسن واثقی

حقوق

26ابان

12

قبلا در کلاس مشخص شده

81

حقوق مدنی 5

 

محسن واثقی

حقوق

3اذر

12

قبلا در کلاس مشخص شده

82

حقوق مدنی 6

 

محسن واثقی

حقوق

10اذر

15

قبلا در کلاس مشخص شده

83

حقوق مدنی 7

 

محسن واثقی

حقوق

3اذر

15

قبلا در کلاس مشخص شده

84

حقوق مدنی 8

 

محسن واثقی

حقوق

27ابان

12

قبلا در کلاس مشخص شده

85

حقوق تجارت 1

 

محسن واثقی

حقوق

12اذر

14

قبلا در کلاس مشخص شده

86

حقوق تجارت 2

 

محسن واثقی

حقوق

2اذر

12

قبلا در کلاس مشخص شده

87

حقوق تجارت 3

 

محسن واثقی

حقوق

25ابان

16

قبلا در کلاس مشخص شده

88

حقوق تجارت 4

 

محسن واثقی

حقوق

20ابان

12

قبلا در کلاس مشخص شده

89

ائین دادرسی مدنی 1

 

محسن واثقی

حقوق

9اذر

12

قبلا در کلاس مشخص شده

90

ائین دادرسی مدنی 2

 

محسن واثقی

حقوق

9اذر

14

قبلا در کلاس مشخص شده

91

ادله اثبات دعوی

 

محسن واثقی

حقوق

2اذر

16

قبلا در کلاس مشخص شده

92

حقوق ثبت

 

محسن واثقی

حقوق

12اذر

10

قبلا در کلاس مشخص شده

93

قواعد و قراردادها

 

محسن واثقی

الهیات

4اذر

16

قبلا در کلاس مشخص شده

94

کارتحقیقی 1و2

 

محسن واثقی

حقوق

10اذر

 

 

95

متون فقه 1

 

مازیارافشار

 

3اذر

14

78تا175

96

جزای اختصاصی 2

 

افتخاری

 

8اذر

11

کلاهبرداری و سرقت

97

جزای عمومی 2

 

//

 

1اذر

8/30

 

98

حقوق سازمانهای بین المللی

 

علی نیا

حقوق

11اذر

15

 

99

حقوق ثبت

 

علی نیا

الهیات

11اذر

16

 

100

متون فقه1

 

مازیارافشار

 

3اذر

14

78 تا 178

101

متون فقه4

 

مازیارافشار

 

3اذر

16

تا اول سرقت

102

ائیین دادرسی کیفری

 

پورشجائی

 

13 اذر

14

273 الی351

103

فقه 1

 

رحیو تنوری

الهیات

19 اذر

11

 

104

زبان تخصصی 3

 

سمائی

الهیات

14اذر

11

5درس

105

ترجمه متون اسلامی 1

 

سمائی

 

14اذر

11

تا72

۱۰۶     بزهکاری اطفال               افتخاری                            ۱۵اذر         ۱۴        ۲۰۱تا ۲۵۴


مطالب مشابه :


کتاب متون فقه 1 تا 4 (لمعه دمشقیه)

جزوات دانشگاهی (دانشگاه بیرجند) حقوق - کتاب متون فقه 1 تا 4 (لمعه دمشقیه) - <-BlهقشogDescription->
دانلود جزوات حقوقی

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، ودیعه،
متون فقه

حـــــقـــــــــوق - متون فقه - بسمه تعالی. متون فقه
متون فقه

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - متون فقه - ابوالقاسم شم آبادی
منابع ارشد

انجمن دوستداران فقه - منابع ارشد - دانلود رایگان مقالات فقهی حقوقی-اخبار-گزارش و - انجمن
متون فقه 2

پرتو - متون فقه 2 - حقوقی اجتماعی - پرتو تاريخ : یازدهم مهر ۱۳۹۰ | ۰:۰ قبل از ظهر | نویسنده
میان ترم رشته های حقوق و الهیات

اصول فقه 4 // // 1اذر. 10 متون فقه 2
دانلود کامل جزوات ارشد بخش اول

فقه وحقوق - دانلود کامل جزوات ارشد بخش اول - مسائل حقوقی وفقهی - فقه وحقوق
برچسب :