نمونه طرح تحقیق

عنوان :

            بررسي راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي  اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد.

الف- مشخصات پژوهشگر و همكاران طرح :

۱-  نام و نام خانوادگي : عليرضا مصباح‌فر      

۲-   سوابق شغلي :

۳-   سوابق تحصيلات دانشگاهي :

1- مقدمه :

آموزش و پرروش به عنوان سازمان رسمي متولي تعليم و تربيت، رشد دانش‌آموزان را از نظر اعتقادي ، اخلاقي، علمي و آموزشي ، فرهنگي و تربيتي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي بر عهده دارد. همانگونه كه بيان شد بخشي از اهداف آموزش و پرورش در دوره ابتدايي ، اهداف اجتماعي است كه تحقق اين هدف‌ها منجر به افزايش مهارت اجتماعي دانش‌آموزان خواهد شد.

آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازهاي جامعه و افراد جامعه را تامين مي‌نمايد؛ بدين جهت مدرسه به عنوان مهمترين مركز و كانون تحقق اهداف آموزش و پرورش بايد به تعامل با جامعه بپردازد و خود به مثابه خرده سيستم اجتماعي در كنار پرورش مهارتهاي اساسي، كاردكرد توسعه مهارت‌هاي اجتماعي را بر عهده بگيرد؛ تا افراد قابليت‌هاي زندگي اجتماعي را كسب كنند.(تلخابي 1381). به منظور تحقق اهداف علمي و آموزشي محتواي آموزشي ، روش‌هاي تدريس و شيوه‌هاي ارزيابي تدوين شده است ؛ ولي در مورد مهارت‌هاي اجتماعي كمتر توجه شده است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا از طريق بررسي رابطه متغير‌هاي مختلف با مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان ، راه‌هايي براي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي پيشنهاد گردد.

2- بيان مسئله :

با نگاهي به اهداف آموزش و پرورش در دوره ابتدايي ملاحظه مي‌شود كه اهداف اجتماعي كه براي اين دوره تدوين گرديده است بيش از اهداف علمي آموزشي است؛ به طوري كه در اهداف مصوب ششصدو چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش شانزده هدف در بخش اهداف اجتماعي و هشت هدف در بخش اهداف علمي و آموزشي گنجانده شده است. در همين مصوب قيد شده است «مديران ، برنامه ريزان و همه افرادي كه در تعليم و تربيت دانش‌آموزان نقشي بر عهده دارند، مكلفند در برنامه‌ريزي امور، سازماندهي فعاليت‌ها و انجام وظايف مربوط به گونه‌اي عمل نمايند كه تا پايان دوره تحصيلي دستيابي دانش‌آموزان به اهداف تعيين شده ممكن باشد.».

در برنامه‌هاي مدارس ابتدايي بيشتر شاهد محتوا ، فعاليت‌ها و  روش‌هاي افزايش آگاهي و جنبه‌هاي شناختي دانش‌آموزان هستيم  تا افزايش مهارت‌هاي مختلف دانش‌آموزان . حال آنكه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور نشان داده است كه « مدارسي موفق هستند كه به ايجاد رابطه مناسب بين دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان و معلمان و دانش‌آموزان و ساير اعضاي مدرسه كمك مي‌كنند.». (مقني زاده 1381ص3). اين نتايج با يافته‌هاي پژوهش ديگري در خصوص فرهنگ مدرسه در داخل كشور مشابهت دارد. (مقني زاده 1380، چكيده).

كيامنش (1378) معتقد است: «چالش اساسي برنامه درسي عدم ارتباط محتواي آموزشي با زندگي واقعي است.». (تلخابي1381 ص2 ). از طرف ديگر تغييرات اجتماعي و تكنولوژيكي ايجاب مي‌كند تا افراد مهارت‌هاي اساسي  براي زندگي فردي و اجتماعي را كسب كنند.

هدف اصلي آموزش و پرورش در قرن حاضر يادگيري براي زيستن است. (يونسكو 1998). هنر با هم زيستن نيازمند آموزش مهارت‌هاي اجتماعي است تا روابط ميان فردي متعادلي برقرار گردد. «مهارت‌هاي اجتماعي عبارتند از مجموعه توانايي‌هايي كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي‌آورند. . اين توانايي‌ها فرد را قادر مي‌سازد تا مسئوليت‌هاي نقش اجتماعي خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران ، با خواستها ، انتظارات و مشكلات روزانه به ويژه روابط فردي به شكل موثري روبرو شود. ». (تلخابي 1381 ص33 به نقل از طارميان 1378).

از طرفي در بعضي از پژوهش‌ها نشان داده شده است كه بين مهارت‌هاي اجتماعي و دروس رياضي و خواندن در دوره دبستان رابطه وجود دارد . ( رحيم آبادي 1379، چكيده ) . دانش‌آموزاني كه اختلال خواندن و نوشتن دارند  در مهارت اجتماعي پايين تر از گروه سني خود عمل مي‌كنند ( مرويان حسيني 1375، چكيده ) . بين مهارت‌هاي اجتماعي و انجام فعاليت‌هاي ورزشي نيز رابطه وجود دارد. ( سيد زاده نوش آبادي 1380، چكيده).

در بعضي از پژوهش‌ها نيز به رابطه گذراندن دوره پيش دبستاني و مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي اشاره شده است . ( پاكاريان 1376، سعيدي زاده 1376، فرشاد 1377، چكيده )

با توجه به آنچه بيان شد مساله اين است كه :

چه راه‌‌هايي جهت افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد وجود دارد. در اين پژوهش با بررسي رابطه متغير‌هاي مختلف با مهارت اجتماعي  راه‌كارهايي جهت افزايش مهارت اجتماعي پيشنهاد خواهد گرديد.


 

3- اهميت و ضرورت پژوهش :

الف – اهميت و ضرورت :

·        بخش عمده‌اي از اهداف آموزش و پرورش اهداف اجتماعي است ؛ يافتن راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي به تحقق اهداف اجتماعي آموزش و پرورش نيز كمك خواهد كرد.

·        تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد كه هوش شناختي فقط عامل بيست درصد از موفقيت  افراد در زندگي است و هوش هيجاني عامل مهمتري براي موفقيت افراد در زندگي است . ( مقني زاده 1382 .‌مقاله ) . مهارت‌هاي اجتماعي بخش عمده‌اي از هوش هيجاني است؛ لذا يافتن راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي منجر به يافتن راه‌هايي براي پرورش هوش هيجاني و بالتبع موفقيت دانش‌آموزان خواهد شد.

·        موضوع ذكر شده جزء اولويت‌هاي پژوهشي سال 1382 سازمان آموزش و پرورش استان يزد نيز است.

ب- كاربردهاي احتمالي نتايج :

·        برنامه ريزان : جهت تنظيم محتواي برنامه‌ها، شيوه‌هاي اجرايي برنامه و ... مي‌توانند از  راههاي پيشنهاد شده استفاده نمايند.

·        مديران اجرايي : مي‌توانند در فعاليتها از نتايج پژوهش استفاده كنند.

·        ارزيابان : ارزيابان نيز مي‌توانند از ابزارهاي به كار رفته در پژوهش براي بررسي ميزان تحقق اهداف اجتماعي آموزش و پرورش در دوره ابتدايي بهره گيرند. 

4- عناوين پژوهش‌هاي انجام شده پيرامون مساله مورد نظر در داخل و خارج از كشور :

احمدي ، شمس الدين . بررسي رابطه كيفيت دلبستگي كودك به مادر با تحول مهارت‌هاي اجتماعي و نوع مقابله با تنيدگي در كودكان پيش دبستاني، شوراي تحقيقات آموزش و پرروش استان قم، 1380

·        پاكاريان ، سارا . تحليل برنامه دوره آمادگي و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان . پايان نامه دكترا به راهنمايي عزت الله نادري دانشگاه تربيت معلم تهران، 1376

·        تلخابي ، محمود . سنجش ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان و عوامل موثر بر آن ( پايه پنجم دوره ابتدايي سال تحصيلي 81-80 استان زنجان . شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان زنجان ، 1381

·        رحيم آبادي ، حسين. بررسي رابطه بين مهارت‌هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي در دروس رياضي و خواندن در گروهي از دانش‌آموزان عادي كلاس‌هاي چهارم و پنجم دبستان شهر شيراز . پايان نامه كارشناسي ارشد علوم تربيتي به راهنمايي اصغر رضويه ، دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز، 1379

·        سعيدي زاده ، محمد. رابطه آموزش دوره آمادگي با رشد اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول و دوم مدارس ابتدايي دولتي تهران ، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي محمود مهر محمدي . دانشگاه تربيت مدرس، 1376

·        سيد زاده نوش آبادي ، سادات ، بررسي ارتباط بين رشد حركتي و رشد اجتماعي در دانش‌آموزان دختر ورزشكار و غير ورزشكار سوم راهنمايي منطقه 6 تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني به راهنمايي احمد فرخي . دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، 1380

·        مرويان حسيني ، رضا . مقايسه مشكلات رواني، مهارت اجتماعي و عزت نفس دانش‌آموزان با اختلالات خواندن و نوشتن با دانش‌آموزان عادي . پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي شكوه نوابي نژاد. دانشگاه تربيت معلم تهران، 1376

 

Herbert, Michael. Standardized cognitive assessment and social skill deficits: teach school or teach life . utah learning resource center 2000

Miller,Davalee. Effective strategies for student success social skills. www.usu.edu  2003 

 

5- اهداف :

هدف كلي :

تعيين راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد.

اهداف جزئي :

·        تعيين راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد مرتبط با ويژگيهاي دانش‌آموز

·        تعيين راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد مرتبط با محيط آموزشي

·        تعيين راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد مرتبط با فعاليت‌هاي مدرسه‌اي .

6- سوال‌ها يا فرضيه‌هاي پژوهشي :

1.       بين گذراندن دوره آمادگي و مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد رابطه مثبت وجود دارد.

2.       بين شركت دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد در فعاليت‌هاي گروهي و مهارت اجتماعي آنها رابطه مثبت وجود دارد.

3.       بين وضعيت بدني دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد مهارت اجتماعي آنها رابطه  وجود دارد.

4.       بين پيشرفت تحصيلي  دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد و مهارت اجتماعي آنها رابطه مثبت وجود دارد.

5.       بين امكانات مدرسه جهت انجام فعاليت‌هاي گروهي و مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد رابطه وجود دارد. 

6.       بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد در شهر و روستا تفاوت وجود دارد.

7.        بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد با توجه به نوع مدرسه  تفاوت وجود دارد.

8.       بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد با توجه به پايه تحصيلي  تفاوت وجود دارد.

9.       بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي شهرستان يزد  تفاوت وجود  دارد.

10.   بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد و ويژگيهاي خانوادگي آنها رابطه وجود دارد.

 نوع و نقش متغيرها :

متغير‌هاي مستقل (ملاك ) : گذراندن دوره آمادگي ، وضعيت بدني دانش‌آموز ، ميزان شركت دانش‌آموز در فعاليت‌هاي گروهي، پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز، امكانات مدرسه.

متغير‌هاي تعديل كننده :  پايه تحصيلي ، محل زندگي دانش‌آموز (شهر و روستا)، نوع مدرسه، جنسيت دانش‌آموز . ويژگيهاي خانوادگي 

متغير وابسته (پيش بين) : مهارت اجتماعي

تعريف عملياتي متغيرها:

مهارت اجتماعي : مهارت اجتماعي مجموعه توانايي‌هايي است كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي‌آورد و موجب مي‌شود فرد با پذيرش مسؤوليت‌هاي خود روابط بين فردي را شكل دهد.  به منظور سنجش مهارتهاي  اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان يزد در اين پژوهش  از يك سياهه رفتار شامل 40 گويه عيني رفتاري است كه در مقياسي كه از يك تا ده نمره گذاري خواهد شد استفاده مي‌شود.

گذراندن دوره آمادگي : دوره آمادگي دوره يكساله آموزشي است كه قبل از آموزش رسمي دانش‌آموز در كلاس اول ابتدايي انجام مي‌شود. در اين پژوهش با يك سوال بسته پاسخ گذراندن يا نگذراندن دوره آمادگي سوال مي‌شود.

وضعيت بدني : منظور از وضعيت بدني شاخص توده بدني است كه با استفاده از تقسيم وزن فرد به كيلوگرم بر مجذور قد فرد به متر به دست مي‌آيد . شاخص بين 20 تا 25 در حد طبيعي است. قد و وزن دانش‌آموز اندازه‌‌گيري و در پرسشنامه درج مي‌گردد.

فعاليت‌هاي گروهي : فعاليت‌هاي گروهي در اين پژوهش شامل فعاليت‌هاي فرهنگي از قبيل گروه سرود ، تاتر ، مطالعه و كتابخواني،  فعاليت‌هاي ورزشي و فعاليت‌هاي مذهبي مي‌شود كه شركت يا عدم شركت دانش‌آموز در هر فعاليت گروهي در پرسشنامه به شكل سوال بسته پاسخ مورد سوال قرار مي‌گيرد.

پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز : پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز در اين پژوهش با نمرات نوبت اول دانش‌آموز در دروس فارسي (خواندن)  ، ديكته و انشا ( نوشتن ) و رياضيات و ميانگين نمرات دانش‌آموز در نوبت اول سال تحصيلي 83-82 مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

امكانات مدرسه : در اين پژوهش امكانات مدرسه به منظور انجام فعاليت‌هاي گروهي از قبيل : كتابخانه ، زمين يا سالن ورزشي ، نمازخانه يا سالن اجتماعات و آزمايشگاه يا كارگاه  مورد نظر است.

محل زندگي دانش‌آموز: ‌در اين پژوهش محل زندگي دانش‌آموز از فيلد محل آموزشگاه از فرم‌هاي اطلاعاتي مدارس تحت عنوان شهر و روستا تعيين مي‌شود .

نوع مدرسه : منظور از نوع مدرسه در اين پژوهش مدرسه عادي دولتي يا مدرسه غير انتفاعي است؛ كه از فيلد نوع مدرسه از فرم‌هاي اطلاعاتي مدارس تعيين مي‌شود.

پايه تحصيلي : از پايه اول تا پنجم را شامل مي‌شود.

جنسيت : شامل جنسيت پسر يا دختر است  كه با يك سوال بسته پاسخ در پرسشنامه سوال مي‌شود.

ويژگيهاي خانوادگي در اين پژوهش شامل تعداد اعضاي خانواده  و  رتبه تولد دانش‌آموز است.

7- ابزارهاي اندازه‌‌گيري :

ابزار اندازه‌‌گيري در اين پژوهش شامل دو بخش است . بخش اول به صورت پرسش‌هاي بسته پاسخ به منظور بررسي متغير‌هاي مستقل ( ملاك ) شامل : گذراندن دوره آمادگي ، وضعيت بدني دانش‌آموز ، ميزان شركت دانش‌آموز در فعاليت‌هاي گروهي، پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز، امكانات مدرسه، ، نوع مدرسه، جنسيت دانش‌آموز و ويژگيهاي خانوادگي شمال تعداد افراد خانواده و رتبه تولد است. بخش دوم شامل سياهه رفتار‌هاي عيني شامل 40 گويه عيني رفتاري در چهار بخش رفتار‌هاي مربوط به خود، رفتارهاي مربوط به كار، رفتارهاي مربوط به همسالان و رفتار مربوط به محيط است ؛ كه هر بخش شامل ده گويه عيني رفتاري است . اين سياهه رفتار در طيف ده نمره‌اي پيوسته توسط معلم كلاس براي هر دانش‌آموز تكميل مي‌گردد. (هربرت 2000 تاكيد مي‌نمايد جهت سنجش رفتار‌هاي دانش‌آموزان بهترين افراد، معلمان دانش‌آموزان هستند.).

به اين منظور معلماني كه قرار است سياهه رفتار را تكميل كنند در دوره آموزشي چند ساعته شركت مي‌كنند تا  با شيوه  اندازه‌‌گيري و تكميل فرم‌هاي سياهه رفتار آشنايي پيدا كنند . در ضمن به اينگونه شيوه نمره‌گذاري يكنواخت تر خواهد شد.

مهارت اجتماعي دانش‌آموز در هر بخش به طور جداگانه نمره گذاري خواهد شد و مجموع نمرات دانش‌آموز در بخش‌هاي گوناگون به عنوان نمره مهارت اجتماعي او خواهد بود . با توجه به اينكه اندازه‌‌گيري در يك طيف ده نمره‌اي پيوسته صورت مي‌گيرد مقياس اندازه‌‌گيري از نوع فاصله‌اي است.

مقياس اندازه‌‌گيري گذراندن دوره آمادگي ، شركت در فعاليت‌هاي گروهي ، جنسيت ، محل زندگي، نوع مدرسه، پايه تحصيلي و امكانات مدرسه اسمي ( طبقه‌اي ) است .

مقياس اندازه‌‌گيري متغير پيشرفت تحصيلي از نوع فاصله‌اي است. مقياس اندازه‌‌گيري وضعيت بدني از نوع نسبتي است.

روايي و پايايي ابزار اندازه‌‌گيري :

روايي (validity) ابزار اندازه‌‌گيري از طريق روايي محتوايي و تطبيق گويه‌هاي رفتاري با مهارت‌هاي اجتماعي  و اهداف اجتماعي آموزش و پرورش دوره ابتدايي و در ضمن نظر صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعي و روانشناسي تربيتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 به لحاظ اينكه ابزار اندازه‌گيري  از بخش‌هاي مختلف تشكيل شده است، پايايي (reliability ) آن از روش دو بار اجرا (test-retest) به فاصله يك هفته بر روي يك گروه سي نفري دانش‌آموزان دوره ابتدايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

8- داده‌هاي مورد نياز :

داده‌هاي مورد نياز در اين پژوهش شامل : نمره مهارت اجتماعي دانش‌آموز، وضعيت گذراندن دوره آمادگي ، پايه تحصيلي ، جنسيت ، وضعيت عضويت در فعاليت‌هاي گروهي ، وضعيت بدني ، نوع مدرسه ، محل مدرسه، وضعيت امكانات مدرسه مي‌شود.


 

9- جامعه آماري :

جامعه آماري در اين پژوهش شامل  دانش‌آموزان مدارس عادي دولتي و غير انتفاعي دوره ابتدايي ناحيه يك و دو آموزش و پرورش استان يزد است. دانش‌آموزان مدارس شاهد جزء جامعه آماري محسوب نمي‌شود. حجم جامعه آماري به تفكيك ناحيه آموزش و پرورش ، محل آموزشگاه و نوع آموزشگاه به شرح جدول ذيل است .

 

ناحيه يك

ناحيه دو

جمع

 

عادي دولتي

غير انتفاعي

عادي دولني

غير انتفاعي

 

 

شهري

روستايي

شهري

شهري

روستايي

شهري

پسر

اول

1813

107

207

1546

148

437

4258

دوم

1634

89

171

1318

150

401

3763

سوم

1775

85

179

1457

143

394

4033

چهارم

1821

81

172

1552

148

377

4151

پنجم

1968

99

177

1591

197

390

4422

جمع

9011

461

906

7464

786

1999

20627

دختر

اول

1741

86

153

1370

144

312

3806

دوم

1622

93

133

1373

146

284

3651

سوم

1627

100

124

1423

119

259

3652

چهارم

1770

92

128

1446

127

229

3792

پنجم

1967

107

133

1543

158

229

4137

جمع

8727

478

671

7155

694

1313

19038

 

جمع كل

17738

939

1577

14619

1480

3312

39665

 


 

10- حجم نمونه :

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان كه براي تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه در تحقيقات پيمايشي استفاده مي‌شود ، تعيين شده است. حجم نمونه در اين پژوهش با توجه به حجم جامعه برابر با 380 نفر است.

11- روش نمونه‌‌گيري :

نمونه‌‌گيري در اين پژوهش به شيوه خوشه‌اي تصادفي انجام مي‌گيرد . با توجه به تراكم دانش‌آموز در كلاس در شهرستان يزد حدودا 25 كلاس به عنوان خوشه‌ها انتخاب مي‌شوند كه حجم دانش‌آموزان اين كلاس‌ها برابر با 380 نفر خواهد بود. با توجه به نسبت دانش‌آموزان روستايي از كل حجم جامعه و حجم دانش‌آموزان غير انتفاعي از كل حجم جامعه 30 نفر دانش‌آموز مدارس روستايي (تقريبا 3 كلاس ) و 36 نفر دانش‌آموز مدارس غير انتفاعي ( تقريبا دو كلاس ) انتخاب خواهند شد و مابقي از مدارس عادي دولتي شهري انتخاب خواهند شد.

12- روش پژوهش:

روش پژوهش از نوع زمينه يابي پيمايشي (survey) است. در اين پژوهش پس از انتخاب گروه نمونه و آموزش معلمان به منظور اجراي ابزار اندازه‌‌گيري براي هر كدام از دانش‌آموزان به طور جداگانه پرسشنامه و سياهه رفتار كه شامل گويه‌هاي عيني از رفتار است تكميل شده و سپس به بررسي رابطه بين متغيرهاي مختلف و مهارت اجتماعي دانش‌آموزان و بررسي تفاوت بين مهارت اجتماعي دانش‌آموزان در متغير‌هاي طبقه‌اي مختلف پرداخته خواهد شد. با استفاده از نتايج آزمون‌هاي فرضيه‌ها و تحليل نتايج پژوهش به پيشنهادهايي در خصوص راه‌هاي افزايش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدايي خواهيم پرداخت.

13- روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري :

به منظور توصيف داده‌هاي حاصل از پژوهش به فراخور مقياس اندازه‌‌گيري متغير‌ها از شاخص‌هاي آمار توصيفي ( ميانگين ، نما ، انحراف معيار ، دامنه تغييرات ، جداول فراواني و فراواني درصدي ) استفاده خواهد شد.

به منظور آزمون فرضيه‌هاي پژوهشي از آزمونهاي آمار استنباطي به شرح ذيل استفاده خواهد شد ( لازم به ذكر است با توجه به مقياس اندازه‌گيري متغير وابسته ( پيش بين) كه فاصله‌اي است از آزمون‌هاي پارامتريك استفاده خواهد شد. )

فرضيه اول : آزمون t  مستقل

فرضيه دوم: آزمون تحليل واريانس چند راهه

فرضيه سوم: همبستگي پيرسون

فرضيه چهارم: همبستگي پيرسون

فرضيه پنجم : تحليل واريانس چند راهه

فرضيه ششم : آزمون t  مستقل

فرضيه هفتم : آزمون t  مستقل

فرضيه هشتم : تحليل واريانس يك راهه

فرضيه نهم : آزمون t  مستقل

فرضيه دهم: همبستگي پيرسون  و اسپيرمن

در ضمن به منظور سهم هر كدام از متغير‌ها در رابطه با متغير وابسته ( پيش بين) از تحليل رگرسيون لجستيك  چند متغيره استفاده خواهد شد.

14 - مراحل اجراي پژوهش (زمان بندي اجرايي پژوهش ) :‌

رديف

مرحله اجرا

زمان

1

برآورد روايي و پايايي ابزار پژوهش

يك ماه

2

آموزش معلمان به منظور استفاده ابزار پژوهش

يك ماه

3

اجراي ابزار و جمع بندي نتايج

سه تا چهار ماه

4

تدوين گزارش نهايي پژوهش

سه ماه

 


مطالب مشابه :


اولويت‌هاي پژوهشي سال 138۵

براساس قوانين و مقررات موجود اولويتهاي پژوهشي سال 84 خود را در دو سطح به كوير يزد
: اولويت های پژوهشی

بررسي و تدوين الگويي براي اطلاع رساني و کاربست يافته هاي پژوهشي براي اولويت هاي
نمونه طرح تحقیق

· موضوع ذكر شده جزء اولويتهاي پژوهشي سال 1382 يزد در فعاليت‌هاي هاي پژوهشي از
كارنامه علمي و پژوهشي

شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد ، فصلنامه پژوهشي اولويت هاي
براي ساماندهي به مديريت بيابان ، همه خود را به يزد رسانده بودند!

ي نهاد‌هاي پژوهشي كشور در يزد، به مراتب را در سبد اولويتهاي راهبردي
بررسي رضايت‎مندي مشتركين مصارف صنعتي شركت برق منطقه‎اي يزد

بررسي رضايت‎مندي مشتركين مصارف صنعتي شركت برق منطقه‎اي يزد اولويت اصلي در هر هاي
ساختار كميته هاي كنترل عفون تهاي بيمارستاني و شرح وظايف آنها

وبلاگ واحد كنترل عفونت بيمارستان شهداي كارگر يزد معاون پژوهشي تعيين اولويت هاي
نهادها و صندوقهایی که در کشور به حمایت از ایده ها و طرح های پژوهشی می پردازند

صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان يزد. طرح هاي پژوهشي كاربردي و اولويت هاي
منابع مورد استفاده در تهیه برنامه راهبردی بیابان - آخرین قسمت

كشاورزي در مجموعه مقالات همايش استراتژي توسعه‌ي پايدار در بخش‌هاي پژوهشي بارور
برچسب :