روش اجرايي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

2- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد روش اجرايي كليه فعاليتهاي واحدها وپرسنل شركت مي باشد.

3- مسئوليت :

- مسؤليت اجراي اين روش اجرايي بر عهده واحد HSE مي باشد.

- مسؤليت نظارت بر حسن اجراي اين روش بر عهده رئيس تضمين كيفيت و رياست واحد HSEمي باشد.

4 تعاريف :

كليه تعاريف مندرج در اين روش اجرائي مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي ISO 14001:2004و OHSAS18001:2007 و راهنماي استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE-MS 1994) مي باشد .

5- روش اجرا :

(5-1) شناسايي وضعيت هاي اضطراري

5-1-1- كارشناسان HSE در خصوص شناسايي موارد اضطراري ناشي از كار و بهداشت و ايمني افراد ،كليه مكانها، ماشين آلات و تجهيزاتي كه احتمال بروز حادثه و يا خطر را براي پرسنل سازمان بوجود مي آورد و حادثه آفرين قلمداد ميشود، توسط برچسبها و علايم هشداردهنده ، شناسايي و مشخص گرديده است كه در نقشه Eco mapping به شماره گردآوري شده است و بروز مي گردد.

5-1-2- همچنين در خصوص موارد اضطراري مربوط به آتش سوزي و اطفاء حريق نيز كليه مكانها ،ماشين آلات و تجهيزاتي كه احتمال وقوع آتش سوزي در آنها وجود دارد ، طي علايم مخصوص و تابلوهاي هشداردهنده ، توسط مسئول ايمني شناسايي و مشخص گرديده و در نقشه Eco mapping به شماره ( ) گردآوري شده و بروز ميگردد.

5-1-3- كارشناس HSE به صورت ساليانه، اقدام به شناسايي وضعيتهاي اضطراري زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي در شركت نموده و در ليست وضعيتهاي اضطراري به شماره ( )ثبت مي نمايد.

(5 ) اعلام وضعيت اضطراري

5-2-1- جهت اعلام هر گونه وضعيت اضطراري پيش آمده در شركت ، در مناطقي كه سيستم آلارم (اعلام ) وجود دارد با به صدا در آمدن آلارم ، وضعيت اضطراري به اطلاع كليه كاركنان مي رسد.

52-2- در مناطقي كه سيستم آلارم وجود ندارد موارد اضطراري از طريق سيستم پيجينگ يا تلفن شماره - به اطلاع واحد HSE و كليه كاركنان رسانده مي شود.

5-2-3- كليه پرسنل به محض مشاهده هر گونه وضعيت اضطراري ، مراتب را طي تماس تلفني با شماره يا اعلام نموده و تيم HSE پس از اطلاع سريعا" خود را به محل بروز حادثه يا وضعيت اضطراري مي رسانند.

5-2-4- در هنگام بروز حوادث ناشي از كار و مشاهده فرد حادثه ديده، هر فرد اجازه دارد در حد توان و مسئوليت خود به مصدوم كمكهاي اوليه را رسانده و مراتب را سريعا" با تلفن يا به اطلاع HSE برساند.

(5-3) واكنش در شرايط اضطراري

5-3-1- در خصوص بروز حوادث و وضعيتهاي اضطراري براي پرسنل از طريق تلفن يا موارد را به اطلاع واحد HSE رسانده مي شود.

5-3-2- تا رسيدن تيم HSE هر يك از افراد در حد توان و مسئوليت خود كمكهاي اوليه را به مصدوم رسانده و تا رسيدن تيم HSE هيچ اقدام ديگري را انجام نمي دهند.

53-3- پس از رسيدن تيم HSE در صورت حاد بودن حادثه مصدوم بلافاصله به مراكز درماني داخل يا خارج شركت منتقل مي گردد.

5-3-4- در خصوص واكنش در وضعيت اضطراري حريق و يا ساير وضعيتها، مطابق با لسيت وضعيتهاي اضطراري تيم HSE پس از اطلاع از واحد و محل وقوع حا دثه در حد توان با امكانات موجود، در مهار آن اقدام نموده و در صورت گسترش حريق يا ساير وضعيتهاي اضطراري از طريق تلفن از مراكز امداد رساني برون سازماني كمك گرفته مي شود.

5-3-5- تا زمان رسيدن امدادهاي برون سازماني تيم HSE نسبت به مهار وضعيت اضطراري اقدام نموده و به محض ورود تيم امداد برون سازماني ، فرماندهي عمليات به فرمانده تيم امداد رساني سپرده شده و رئيس HSE هماهنگي هاي لازم جهت مهار هر چه سريعتر وضعيت اضطراري را بر عهده مي گيرد.

5-3-6- در صورت گسترش وضعيت اضطراري از طريق واحد HSE ، پرسنل واحدهاي در معرض خطر از طريق تلفن مطلع شده و يكي از كارشناسان HSE كليه پرسنل واحد مربوطه را به نقطه ملاقات Meeting Point تعيين شده، هدايت مي نمايد.

(5-4) آمادگي در وضعيت اضطراري :

5-4-1- جهت كسب اطمينان از آمادگي ،آگاهي و صحت ارتباطات در وضعيتهاي اضطراري هر 6 ماه يكبار مانورهاي لازم مطابق با ليست وضعيتهاي اضطراري صورت مي پذيرد. جهت برگزاري هر مانور رئيس واحد HSE يك هفته قبل با هماهنگي نماينده مديريت ،مدير عامل و رئيس تضمين كيفيت سناريوي مانور را تهيه نموده و جهت تأييد ، براي نماينده مديريت و رئيس تضمين كيفيت و مدير عامل ارسال مي نمايد.

5-4-2-پس از برگزاري مانور، رئيس HSE ارزيابي هاي لازم از عملكرد و ميزان آمادگي كاركنان در شرايط اضطراري بعمل آمده و نتايج به صورت گزارش براي نماينده مديريت و رئيس تضمين كيفيت ارائه مي گردد و در جلسات بهبود مستمر و جلسات HSE موارد نقص اعلام گرديده و مرتفع مي گردد.

5-4-3- كليه حوادث و وضعيت هاي اضطراري اتفاق افتاده در فرم گزارش حوادث اضطراري به شماره ( ) ثبت گرديده و در جلسات HSE و حفاظت فني ، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .

5-4-4- پس از انجام مانورها در صورت نياز ، تغييرات لازم در روشهاي اجرائي و دستور العمل آمادگي و واكنش اضطراري صورت گرفــته و در اختيار واحدهاي مرتبط قرار مي گيـــــرد و پيگيـــري ايـن مورد برعهده رئيــس واحد HSEمي باشد .

5-4-5- ليست تلفن هاي اضطراري كه شامل معرفي افراد مرتبط واحدHSE ، آتش نشاني و نزديكترين بيمارستان است و در دفترچه تلفن شركت گردآوري شده و جهت اطلاع در كليه اتاق ها موجود مي باشد .

5-4-5- جهت آگاهي رساني به پيمانكاران و بازديد كنندگان علائم هشدار دهنده در سايت نصب گرديده و مطابق با دستور العمل حفظ ايمني بازديد كنندگان به شماره ( ) بر خوردار مي شود .

5-4-6- جهت آمادگي در وضعيت اضطراري كليه تجهيزات اضطراري مانند كپسولها ، جعبه كمكهاي اوليه ، دتكتورهاي اعلام حريق و . . . مطابق با دستورالعمل آتش نشاني به شماره ( ) تحت كنترل بوده و توسط واحد HSE بصورت ادواري مورد بازديد قرار مي گيرد .

5-4-7-به منظور تناسب البسه و وسايل استحفاظي توزيع شده با ريسك خطرات مشاغل، رئيس و احد) ) و جدول البسه و وسايل استحفاظي نيروهاي پيمانكار به شماره ( ) اقدام نموده و بر اساس جداول تهيه شده البسه و وسايل استحفاظي ، بين پرسنل توزيع ميگرددو در فرم توزيع وسايل ايمني به شماره ثبت مي گردد.

6- مراجع و مستندات مرتبط :

6-1- استاندارد ISO 14001:2004

6-2-استاندارد OHSAS 18001:2007

6-3- دستور العمل واكنش در شرايط اضطراري

6-4-دستور العمل حفظ ايمني بازيد كنندگان

6-5- دستورالعمل آتش نشاني

6-6- راهنماي اصول استقرار سيستم مديريت بهداشت _ ايمني و محيط زيست HSE-MS 1994))

7- ارزيابي عملكرد :

شاخص ارزيابي عملكرد اين روش كاهش سوابق حوادث و شرايط اضطراري در سطح شركت مي باشد .

8- سوابق :

سوابق اين روش مطابق با روش اجرائي كنترل سوابق نگهداري مي شود .

9- پيوستها :

9-1- نقشه نقاط خطرناك Eco mapping

9-2- ليست وضعيت هاي اضطراري

9-3- فرم گزارش حوادث اضطراري

9-4-جدول البسه و وسايل استحفاظي نيروهاي رسمي

9-5- جدول البسه و وسايل استحفاظي نيروهاي پيمانكار

9-6– كارت توزيع وسايل ايمني

9-7- دفترچه تلفن هاي اضطراري

9-8- گزارش آتش سوزي

9-9- ليست تجهيزات اضطراري

9-10- فرم گزارش حادثه كاركنان


مطالب مشابه :


واکنش در شرایط اضطراری ( مصدومیت و برق گرفتگی)

تاریخ جلسه هماهنگی قبل از اجرای مانور با اعضای کمیته بحران ارزیابی مانور چک لیست
آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

استفاده از چک لیست توسط تیم ارزیابی و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی بحران و داشتن
نحوه آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری و آموزش پرسنل در صنایع

استفاده از چک لیست توسط تیم ارزیابی و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی بحران و داشتن
شرایط اضطراری

و تیم های عمل کننده در بحران پس از اجرای مانور از چک لیست توسط تیم ارزیابی بسیار
چک لیست نظارت و ارزشیابی بهداشت حرفه ای بیمارستان ها و واحد های بهداشتی درمانی

چک لیست نظارت و آیا ارزیابی غلظت گازهای آیا به صورت دوره ای مانور اطفاء حریق
چک لیست اجرائی حاکمیت بالینی

چک لیست اجرائی آموزش مدیریت بحران به تیم اجرای حداقل یک مانور در سال جهت هر
روش اجرايي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

معرفی کتاب جدید به متخصصان علم ارزیابی جهت برگزاري هر مانور رئيس واحد چک لیست های ایمنی
برنامه پاسخ در شرایط اضطراری ERP=Emergency Response Plan

وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مانور و تخليه • مي بايست به طور منظم چک شوند و از سالم
برچسب :