پروژه های جوشکاری

فهرست مطالب: پایان نامه بررسی درجه حساسیت ، وردگی حفره ای و گالوانیک بین مناطق جوش، منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه فولادهای L304 و L316 جوشکاری شده مطابق ستاندارد
 پيشگفتار
2- كليات
2-1- منطقه متأثر از حرارت (HAZ)
2-1-1- فاكتورهاي موثر بر خواص مكانيكي منطقه متأثر از حرارت
2-1-2- توزيع حرارت در حين جوشكاري
2-1-3- عوامل موثر بر وسط منطقه متأثر از حرارت
2-2- فولادهاي زنگ نزن
2-3- پارامترهاي عمومي در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آستينتي
2-4- انتخاب فلز پركننده براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آسيتني
2-5- بررسي خواص مكانيكي فولادهاي زنگ نزن آستينتي
2-6- انواع خودرگي ها در فولادهاي آستينتي
2-6-1- خوردگي حفره اي
2-6-1-1- طبيعت اتوكاتاليتكي حفره دار شدن
2-6-1-2- متغيرهاي متالوژيكي
2-6-2- خوردگي گالوانيك
2-6-2-1- بررسي خوردگي گالوانيك با منحني پلاريزاسيون
2-6-2-2- اثر محيط برخوردگي گالوانيك
2-6-2-3- فاصله الكترود برخوردگي گالوانيك
2-6-2-4- اثر سطح برخوردگي گالوانيك
2-6-3- خوردگي بين دانه اي
2-6-3-1- پوسيدگي جوش
2-6-3-2- عوامل موثر بر پوسيدگي جوش
2-6-3-3- تعريف منطقه پوسيدگي جوش
2-6-3-4- وابستگي خوردگي بين دانه اي به رسوبات
2-6-3-5- تأثير پوسيدگي جوش برخوردگي حفره اي
2-6-3-6- تأثير پوسيدگي جوش بر خوردگي تنشي
2-6-3-7- تأثير تخرب منطقه جوش برخوردگي گالوانيك
2-6-3-8- خودرگي قيچي
2-6-3-9- روش كمي و كيفي اندازه گيري تخريب جوش و درجه   حساسيت
2-7- مروري بر تحقيقات
2-7-1- بررسي تئوري و مدل رياضي حساس شدن
2-7-2- بررسي سطح شكست در خوردگي بين دانه اي
2-7-3- بررسي متالوگرافي منطقه HAZ
2-7-4- بررسي آناليز شيميايي منطقه حساس شده
2-7-5- آزمايش غوطه وري (اشتروس) و كاهش وزن
2-7-6- ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)
2-7-7- ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)
2-7-8- ازمون هاي خوردگي                  
2-7-8-1-بررسي رفتار آندي و كاتدي HAZ
2-7-8-2- اندازه گيري درجه حساسيت به روش الكتروشيميايي
2-7-8-3- بررسي خودرگي حفره اي و گالوانيك
3- آزمون ها
3-1- بررسي كمي و كيفي آلياژ
3-2- جوشكاري
3-2-1- دستورالعمل جوشكاري (WPS)
3-2-2- جوشكاري قطعات مطابق WPS
3-3- بررسي توپوگرافي منطقه HAZ
3-3-1- آزمايش غوطه وري
3-3-2- متالوگرافي
3-3-3- بررسي منطقه HAZ با ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)
3-3-4- بحث و نتيجه گيري بررسي هاي توپوگرافي
3-4- آزمايشات الكتروشيميايي براي اندازه گيري درجه حساسيت منطقه HAZ
3-4-1-آزمايشات پلاريزاسيون با پتانسيل متغير براي فولاد L304 و L306 در دو دماي 25 و 45 درجه سانتيگراد

3-4-2- اندازه گيري درجه حساسيت به روش پتانسيل پله اي آندي
3-4-3- اندازه درجه حساسيت در محيط نيم مولاراسيدكلريدريك و Na2S2O3 به دو روش پلاريزاسيون با پتانسيل متغير و پتانسيل آندي پله اي
3-4-4- بحث و نتيجه گيري از آزمايشات الكتروشيميايي در اندازه گيري درجه حساسيت منطقه HAZ
3-5- بررسي خوردگي حفره اي
3-5-1- بررسي خوردگي حفره اي به روش پلاريزاسيون با پتانسيل متغير
3-5-2- بررسي شدت جريان روئينگي با روش پلاريزاسيون با پتانسيل ثابت
3-5-3- بحث و نتيجه گيري از آزمون هاي اندازه گيري پتانسيل خوردگي ، خوردگي حفره‌اي و بررسي شدت جريان روئينگي
6-3- بررسي خوردگي گالوانيك
3-7- ازمايش غوطه وري در محلول 5/30% وزني نمك طعام
4- جمع بندي

5- منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب: بررسی رابطهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری
 

چكيده
فصل اول جایگاه و کاربرد ربات در صنعت1
1-1- مقدمه 1
2-1- تاریخچه 1
تعریف ربات 2
کارگاه Work life 20003
1-4-1- تاثیر تغييرات تكنولوژيكي بر رفتار اپراتورها4
2-4-1- جوشکاری و سلامتي5
مديريت منابع انسانـي6
درسهایی مهم برای صنایع تولیدی 8
مزایای استفاده از ربات در صنعت8
کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار 9
2-6-1- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش 9
کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری10
4-6-1- کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن 10
کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید 10
تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید 11
مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period)12
2-7-1-سود سرمایه گذاری(Return on Investiment ROI)12
فصل دوم مشخصات ربات های صنعتی14
1-2- مقدمه 14
2-2- اجزای رباتهای صنعتی 15
2-2-1- واحد مکانیکی 15
کنترل کننده(Contoroller)28
رباتهای نقطه به نقطه (Point to point serro controlled Robots)29
رباتهای با مسیر پیوسته 30
3-2-2-2- ترکیب دو روش نقطه به نقطه و مسیر پیوسته 31
رباتهای با مسیر کنترل شده 31
منبع قدرت (Power supply)32
1-3-2-2- انواع مکانیزمهای تغییر نسبت سرعت و قدرت38
4-1-2- حساسه ها (sensors) 40
1-4-1-2- حساسه های نیرو و ممان (Force and moment sensors)41
2-4-1-2حساسه های لامسه ای (Touch sensors)41
حساسه های مجاورتی (Proixinity sensors) 42
حساسه های مکان و حرکت 42
حساسه های بینایی 43
شکل هندسی بازو44
تعاریف و اصطلاحات فنی 46
1-3-2- درجات آزادی 46
2-3-2- فضای کاری ربات (work space)46
3-3-2- بار مجاز(pag load) 47
سرعت ربات 47
دقت (Auuracy) 47
تکرارپذیری(Repeatabilty) 47
4-2-نکاتی در مورد استفاده از ربات صنعتی در یک فرآیند تولیدی مکانیزه 47
فصل سوم ربات صنعتی جوشکار49
1-3- مشخصه­های عمومی49
2-3- بازوی مکانیکی 50
1-2-3- پیکربندی یا شکل مهندسی بازو51
2-2-3- درجات آزادی 52
3-2-3- تکرارپذیری 52
4-2-3- بار مجاز(Pag load) 52
5-2-3- سرعت حرکت 52
6-2-3- سیستم محرک 53
7-2-3- دقت در مکان­یابی نقاط 53
8-2-3- موارد متفرقه54
3-3- سیستم کنترل54
1-3-3- سخت افزار54
1-1-3-3- محورهای حرکتی 54
2-1-3-3- اندازه حافظه و مدت زمان ممکنه نگهداری اطلاعات در حافظه54
ذخیره سازی جانبی برنامه ها 55
مرتبط سازی بوسیله بردها55
نرم افزار 55
روش های برنامه ریزی ربات56
روش برنامه ریزی راهنمایی56
روش برنامه ریزی (work through)57
4-2-3-3- روش برنامه­ریزی گاهی (walk – through) و زبان برنامه­نویسی بصورت همزمان 58
عواملعمومی مؤثر در برنامه­ریزی ربات58
4-3- ویژگی های سیستم جوشکاری59
1-4-3- توانایی چند عملیاتی بودن 59
2-4-3- کنترل خودکار ولتاژ 59
3-4-3- تصحیح مسیر درز جوش 61
4-4-3- مشخص کردن برخورد 61
5-3- پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری 61
6-3- استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری 63
فصل چهارم جوشکاری با کامپیوتر (CWS) و نمونه­ای از ربات جوشکار64
4-1- مقدمه64
2-4- آشنایی با CWS64
3-4- CWSچگونه کار می­کند؟ 65
4-4- دستگاه شبیه ساز جوشکاری Simulator 66
1-4-4- دستگاه شبیه‌ساز مدل ETS-OIM66
2-4-4- امکانات دستگاه ETS-OIM 67
3-4-4- ویژگی های فنی دستگاه 67
4-4-4- اجزای متعلقات شبیه ساز 68
5-4-4- روش کار و انتخاب حالت 69
6-4-4- نحوه محاسبه خطاها از طریق دستگاه OIM- ETS 70
5-4- ساخت ربات جوشکار در داخل کشور 71
فصل پنجم طراحی مکانیزم و اجزاء و سیستم های عمل کننده هیدرو لیکی ربات های صنعتی 79
1-5 طراحی مکانیزم 79
1-1-5 طراحی مکانیزم اصلی 79
2-1-5 طراحی مکانیزم غلتش ( ROLL ) در مچ 82
3-1-5 طراحی مکانیزم گریپ 83
2- 5 * طراحی اجزاء اولیه * 85
1 – 2 – 5 – مشخصات کلی 85
2-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم اصلی 86
3-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم مچ و گریپ 90
3-5- طراحي مدار سيستم‌هاي عمل‌كننده (هيدروليك)93
1-3-5 شرایط خاص و انتظارات از سیستم هیدرولیک 93
2-3-5 طراحی بخش تولید فشار، دبی و ایجاد فشارهای لازم94
3-3-5 طراحی مدارهیدولیک بخش ویژه محورهای B,C 95
4-3-5 طراحی مدارهیدرولیک بخش ویژه محور A96
5-3-5 طراحی مدار هیدرولیک بخش ویژه محور D ( هیدروموتور)98
6-3-5 طراحی مدارهیدورلیک بخش ویژه گریپ99
منابع102

 

 

 


فهرست مطالب: جوشکاری فلزات رنگی
چکیده1
مقدمه 2
 
فصل اول
خواص حرارتي مس 3
نكاتي در مورد جوشكاري مس   3
جوشكاري مس با الكترود دستي6 جوشكاري مس با شعله گاز 6
جوشكاري مس با فرآيند TIG9   جوشكاري مس با فرآيند MIG   10
جوشكاري مقاومتي مس12
جوشكاري برنج  16
جوشكاري آلومينيوم – برنز    21
جوشكاري سيليسيم برنز   26
جوشكاري مس – نيكل29
 
فصل دوم
جوشكاري با گاز محافظ    33
تعريف   34
تاريخچه   35
روش‏هاي كاربرد    35
 مزايا و محدوديت‏ها    36
نحوء انتقال قطرات و تجهيزات از مفتول در فرآيند جوشكاريMIG    39
 عيوب جوش MIG   47
تاثير ولتاژ در نرخ تغذيه52
 تنظيم ميزان حجم گاز 60
 حالت‏هاي از نفوذ ناقص61
 پارامترهاي جوشكاري سيليسلم برنز   65
 پارامترهاي جوشكاري مس – نيكل   67
 
فصل سوم
 جوشكاري با ماشين ليزر 68
 مواد قابل جوش با ليزر72
فولاد73
فولاد ضد زنگ74
 آلومينيوم    74
 مس    75
 نيكل 75
تيتان 76
 پارامترها   76
 نمونه هايی از جوشكاري ليزري 78
 جوشكاري اشعه ليزر دو لبه84
 آزمايشات  93
 نتايج و بحث‏ها 94  
چكيده مقاله جوش ليزر  101
منابع و مأخذ103

 


مطالب مشابه :


جوشکاری لیزر

پروژه - جوشکاری لیزر - پروژه های رایگان در انواع زمینه ها
پروژه های جوشکاری

fdghfhgf - پروژه های جوشکاری - hfg فهرست مطالب: پایان نامه بررسی درجه حساسیت ، وردگی حفره ای و
پروژه جوشکاری پلاستیکها

<-وبلاگ یک مهندس همه چیز درباره نیروگاه-> - دانلود پروژه اموزشی جوشکاری پلاستیک ها
دانلود پروژه کامل جوشکاری

dljp - دانلود پروژه کامل جوشکاری - برترین مرکز تخصصی کنکور - پروژه های دانشگاهی - سوالات استخدامی
جوشکاری انفجاری

مهندسی مکانیک (صنایع نفت، گاز، پتروشیمی) - جوشکاری انفجاری - طراحی، ساخت و تامین تجیزات
برچسب :