مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

با عنایت به اینکه تنظیم ساعت دقیق ورود و خروج اداری کارکنان، جهت انجام وظایف محوله و پاسخگویی به ارباب رجوع ، از مصادیق مهم نظم و انضباط اداری است لذا در قوانین و مقررات مورد استناد ، ساعات کار پرسنل و به تبع آن ، نحوه ورود و خروج کارکنان مشخص شده است از جمله در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ، میزان ساعت کار کارمندان دولت در طول هفته 44 ساعت تعیین گردیده است و همچنین ماده 93 قانون مورد نظر تصریح دارد: کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده (موضوع ماده 87) به انجام وظایف مربوطه بپردازند و درصورتیکه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنها نیاز  باشد  بر اساس اعلام نیاز دستگاه ، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوطه خواهند بود.

در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، ساعت ورود و خروج کارکنان در طول هفته را به نحوی تنظیم نموده است که همکاران مدت 44 ساعت مصوب را در محل کار خود حاضر بوده و در این خصوص کنترل های لازم بعمل می آید و برای افرادیکه مقررات مربوطه را رعایت ننماید ، تنبیهات اداری مرتبط اجرا می گردد.

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت.

ماده1-کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده ، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنکه از سوی مقام صلاحیتدار دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتبا ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می شود :

الف- تاخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و  در مرخصی استحقاقی منظور می گردد .

ب- تاخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود .

ماده 3- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمتهای الف و ب ماده 2 خواهد بود.

ماده 4- تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد

الف – وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم ، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی تحت تکفل وی باشند .

ب – احضار مستخدم توسط مراجع قضائی و انتظامی با گواهی مرجع احضار کننده .

تبصره : تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.

ماده 5- به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تاخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان 30 % و برای ماه چهارم به میزان 50% و برای ماه پنجم به میزان صددرصد و به مدت یک ماه کسر خواهد شد و درصورت تکرار،پرونده مستخدم جهت رسیدگی به هیات رسیدگی تخلفات اداری ارجاع خواهد گردید .

تبصره 1: تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 8 ساعت درهر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود .

تبصره2: درباره مستخدمینی که قبلا با علل دیگری به جزء موارد فوق الذکر ، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیات رسیدگی تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

نکات لازم :

1-کارکنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصی ساعتی روزانه (حداکثر 3 ساعت) در قالب برگه مخصوص ، بایستی زمان خروج از اداره و زمان برگشت از مرخصی (درصورتیکه خاتمه مرخصی(تا پایان وقت مقرر اداری نباشد) را در سیستم کنترل الکترونیکی حضور و غیاب ، ثبت نماید به نحویکه مدت مرخصی ثبت شده در سیستم با مدت مرخصی موافقت شده در برگه مربوط ، کاملاً یکسان باشند.

2- برگ مخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقام مافوق امضاء گردد.

3-مرخصی کمتر از یکروز جزو مرخصی استحقاقی منظور و حداکثر مدت آن در طول سال نباید بیشتر از 12 روز باشد.


مطالب مشابه :


برگه مرخصی رزمندگان در سالهای جنگ

برگه مرخصی رزمندگان در سالهای جنگ . در روزهای به یاد ماندنی دفاع مقدس ملت ایران ، هنگامی که
سایت جدید مجوز خروج تاکسی از شهرستان بوکان

بدیهی است برگه مرخصی دستی در سازمان صادر نمی گردد و استفاده از برگه مرخصی شرکت تعاونی نیز
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
قوانین و مقررات اداری

oپرسنل پس از تکمیل نمون کلیه اطلاعات درون برگه مرخصی اعم از روزانه یا ساعتی آن را به امضاء
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

الف- تاخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی مرخصی موافقت شده در برگه
دژبان

دیروز یک ربع دیر رسیدم به محل خدمتم و دژبان دم در برگه مرخصی من رو نگه داشت تا بعدا بر طبق
برچسب :