قوانین و مقررات اداری

       انواع مرخصی :     oمرخص استحقاقی(روزانه. ساعتی) oمرخص استعلاجی oمرخصی تشویقی oمرخصی بدون حقوق

 

oمرخص استحقاقی(روزانه. ساعتی)   oپرسنل شاغل در شرکت مجاز به استفاده از 221 ساعت مرخصی استحقاقی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشند که بصورت ماهانه 5/18 ساعت میباشد. oنحوه استفاده از آن بشرح ذیل میباشد oپرسنل پس از تکمیل نمون کلیه اطلاعات درون برگه مرخصی اعم از روزانه  یا ساعتی آن را به امضاء مسئول مربوطه رساند و برگه مرخصی را به واحد انتظامات تحویل میدهد. oلازم به ذکر است مرخصی روزانه باید روز قبل از مرخصی به واحد انتظامات ارائه شود.

 

oمرخصی استعلاجی   oمرخصی استعلاجی به دوشکل میباشد oکمتر از سه روز oبیش از سه روز

 

o1- طبق قانون کار،  سازمان تامین اجتماعی مرخصی استعلاجی کمتر از سه روز را پرداخت نمی نماید لذا کارفرما تا سقف سه روز مرخصی استعلاجی کارگر را پس از تایید پزشک شرکت قابل قبول دانسته و حقوق  مربوطه را پرداخت می نماید. o2-  درصورتیکه مرخصی استعلاجــی بیش از ســــه روز باشد باید گواهی استعلاجی به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی شهرستان رسیده و کلیه حقــوق و مزایـای فرد از طرف سازمـان تامین اجتماعی  پس از پایان دوره استعلاجـی پرداخت میگردد و جهت شروع مجدد کار، فرم معرفـی بـــکار که از طرف سازما تامین اجتماعی صـادر میگــردد توسط پرسنل به امور اداری تحول گردیده تا پس از تکمیل آن به سازمان ارائه شـــود. این مرخصی از میـــزان مرخصی استحقاقی پرسنل در طول سال کسر نمیشود.

 

oمرخصی تشویقی   oهمانگونه که از نام آن مشخص می باشد بصورت تشویقی با تایید مدیریت به پرسنل داده میشود . oمرخصی ازدواج و یا فوت بستگان درجه اول(پدر. مادر. خواهر. برادر) بمدت سه روز با ذکر عنوان ثبت میگردد. این مرخصی از میزان مرخصی استحقاقی پرسنل در طول سال کسر نمیشود.

 

oمرخصی بدون حقوق   oدر موارد خاصی که پرسنل نیاز به یک دوره مرخصی طولانی بیش از مقدار مانده مرخصی استحقاقی خود دارند با تایید اولیه مسئول خود و در نهایت مدیریت میتوانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

 

oانواع ماموریت   oروزانه oساعتی

 

oماموریت روزانه   oدر این ماموریت که بصورت برون شهری انجام می گیرد پرسنل ابتدا برگه مخصوصی که به همین نام در فرمهای اداری موجود میباشد را تکمیل نموده و به امضاء مدیریت میرساند. o در تکمیل این فرم قبل از انجام ماموریت پرسنل مشخصات خود و موضوع ماموریت ومحل انجام ماموریت و ساعت انجام آن را ثبت مینمایند و در پایان ماموریت گزارش آن را در محل تعیین شده ثبت مینمایند. oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور اداری تحویل تا در کارکر پرسنل ثبت و پس از تایید مدیریت عامل حق ماموریت آن محاسبه و بصورت جداگانه در فیش حقوقی ثبت می گردد.

 

oماموریت ساعتی   oحوزه ماموریت ساعتی درون شهری میباشد پرسنل پس از تکمیل دقیق فرم ماموریت ساعتی و با تایید مسئول مربوطه و ارائه برگه به انتظامات بدون اینکه کارت خود را خروج نماید میتواند جهت انجام ماموریت اقدام نماید  

 

oضوابط اجرایی پرسنل در حیطه اداری کارخانه   oحضور پرسنل در روزهای تعطیل باید با اعلام کتبی مسئول مربوطه که به تائید مدیریت کارخانه رسانده شده است به واحد انتظامات صورت پذیرید. oورود هرگونه شی غیر ضروری همراه پرسنل باعث مشکلات در ورود و خروج آن میشود لذا از آوردن اشیاء غیر ضرور بپرهیزید. oاستفاه از تلفن همراه در ساعات کاری ممنوع میباشد. oاستفاه از تلفنهای داخلی کارخانه جهت مکالمه شخصی در ساعات کاری ممنوع میباشد. oعکسبرداری و فیلمبراری در محیط داخلی کارگاهها برای کلیه پرسنل ممنوع میباشد. oاستعمال دخانیات در محیط کارخانه اکیدا ممنوع میباشد.

 

 


مطالب مشابه :


آیین نامه ماموریت

3- ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از آیین نامه ماموریت قراردادهای
شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

فرم ماموریت. 125 و هلال احمر و ) - -6 ارتباط و همکاري شایسته با سایر ارگانها
قوانین و مقررات اداری

oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور اداری تحویل تا در کارکر پرسنل ثبت و پس از تایید
فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت تعاونی

عمران و توسعه شهرک صدف - فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت
گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

موسسه خیریّه عترت بوتراب - گزارش ماموریت به استان کرمانشاه - به ذره گر نظر لطف بوتراب کند/ به
نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

تفصیلی. ردیف عناویــــن صفحه. 1. تاریخچه. 6-7. 2. فرم خام اجزاء ماموریت . 8. 3. نظرات همکاران
ماموریت غیر ممکن!

خاطرات یک پزشک - ماموریت غیر ممکن! - داستانهای تلخ و شیرین زندگی مردمی از جنس خودمان
برچسب :