مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹/۸۹ محاسبه شده و مازاد کاردکس و غیبت ها در آن لحاظ نشده است مرخصی بالای ۹۰ روز قابل ذخیره شدن نمی باشد.  ضمنا افرادیکه مرخصی آنها منفی می باشد مرخصی بدون حقوق منظور می گردد.

    شماره پرسنلی    مانده مرخصی  

 

2 80
5 0
6 0
7 55
8 90
9 0
10 15
11 59
12 32
13 38
14 -7
17 0
18 40
19 -10
22 7
23 7
25 62
26 -9
27 24
28 24
29 21
31 15
32 31
33 43
34 32
36 24
39 33
40 0
41 17
42 38
43 56
44 18
45 53
46 41
47 11
48 28
49 25
50 37
51 5
52 19
53 20
54 93
55 52
56 38
58 11
59 30
60 49
61 37
62 34
63 49
64 14
65 49
66 42
67 48
69 44
70 28
73 0
74 0
75 43
76 8
77 27
78 32
79 33
80  
81 49
82 35
83 42
84 48
85  
86 50
88 29
89 5
90 31
91 20
92 7
93 -1
94 57
95 36
97 33
98 30
99 53
100 20
101 14
102 6
103 36
105 25
106 34
107 54
108 50
109 13
110 -10
111 10
112 7
113 32
114 25
115 51
116 48
117 39
118 76
121 27
122 34
123 30
124 37
125 38
126 77
127 38
128 -2
129 27
130 52
131 34
132 0
133 3
135 57
136 54
137 29
138 39
139 40
140 20
141 52
142 32
143 0
144 2
146 37
147 29
151 1
152 25
153 9
154 19
155 34
156 18
157 10
158 32
159 15
161 88
162 40
163 70
164 29
166 13
167 39
169 32
170 48
171 51
172 39
174 33
175 49
178 38
179 26
180 56
181 8
183 42
184 29
185 39
186 37
188 31
191 39
192 23
194 35
195 9
196 37
197 46
199 37
200 28
204 0
207 22
208 6
209 30
210 61
211 23
214 0
215 33
216 47
219 54
220 19
221 29
222 42
224 2
225 29
227 50
229 12
230 22
231 53
232 6
233 36
235 22
236 4
237 46
238 39
240 35
241 -1
242 22
245 48
246 17
247 21
248 17
249 50
250 30
252 64
253 0
254 44
255 16
259 45
260 31
261 57
263 0
265 40
266 22
267 20
268 9
269 18
271 42
273 33
274 51
275 82
276 26
277 -1
279 16
281 26
282 11
283 0
284 18
285 83
286 48
287 -1
288 53
289 45
290 33
291 58
292 11
293 10
294 3
295 45
296 23
297 38
298 78
299 22
300 18
301 2
302 43
303 50
304 8
305 11
306 34
307 22
309 37
315 39
316 20
317 28
318 2
319 38


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه مانده مرخصی : مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

اطلاعیه های کارگزینی - مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93) -
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود. ماده 17 مرخصی مطالب
نحوه محاسبه اضافه کاری

جامعه مترقی - نحوه محاسبه اضافه کاری میزان مانده مرخصی (به روز) ×حق السعی
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
برچسب :