شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2

مرحله اول : مطالعات

الف - مطالعات پایه

ب‌-  مطالعات تکمیلی

الف - مطالعات پایه :

1-    حوزه نفوذ

2-   جغرافیا واقلیم

3-   جمعیتی واجتماعی

4-   اقتصادی

5-   کالبدی

ب - مطالعات تکمیلی :

1-   سیر تحول ، گونه شناسی مسکن و مصالح ساخت وساز

2-   بررسی الگوهای اصیل ورایج در ساخت وساز

3-   بررسی جنبه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی

مرحله دوم : تحلیل وارزیابی

1-   تحلیل طرح هادی تهیه شده

2-   ارزیابی تحقق پذیری طرح هادی تهیه شده

3-   بررسی نتایج طرح های بالا دست

4-   استنتاج ونتیجه گیری بخش مطالعات

5-   ارزیابی خدمات مورد نیاز

6-   بررسی حرائم موثر در روستا

مرحله سوم : پیشنهادات اولیه

1-   ساماندهی شبکه معابر

2-   ارائه مقاطع عرضی پیشنهادی

3-   مکان یابی و جانمایی خدمات پیشنهادی

4-   توده گذاری ساختمانی

5-   طراحی فضاهای عمومی

6-   توسعه فیزیکی روستا

7-   تفکیک قطعات

مرحله چهارم : ارائه طرح نهایی

1-   تکمیل طرح

2-   طراحی یک واحد نمونه متناسب با شرایط اقلیمی وفرهنگی ، اجتماعی واقتصادی

3-   طراحی سه بعدی یک فضای عمومی روستا

4-   ارائه ضوابط ومقررات طرح

4-1-      تراکم ساختمانی

4-2-      سطح اشغال

4-3-      تعداد طبقات

4-4-      ارتفاع

4-5-      نما و جداره

4-6-      مصالح

4-7-      سازه

4-8-      الحاقات

4-9-      پارکینگ

4-10- حداقل مساحت تفکیک

4-11- دسترسی ها

 

 


مطالب مشابه :


مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1

درس روستا 92 - مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1 - درس روستا 92
شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2

درس روستا 92 - شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 - مرحله اول : مطالعات. الف - مطالعات پایه . ب
برنامه درس روستا 1

اولیه نسبت به روستاها پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام پروژه درس روستا 1
نمرات نهایی درس روستا 1

درس روستا 92 - نمرات نهایی درس روستا 1 - درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2
فرآیند طراحی درس روستا 2

فرآیند طراحی درس روستا 2 جمع‌بندی اصول طراحی روستا 1 2) به‌همراه پروژه
سر فصل درس روستا 1

بری دریافت سرفصل درس روستا ایـنـجـا کلیک کنید. موضوعات مرتبط : تمارین و پروژه
سرانه های مصوب خدماتی

درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 » مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1
برچسب :