مجموعه سوالات گزینش استخدامی « دوازده امام » و اهل بیت

۷58  :  تعداد امامان چند تا است ؟

جواب : 12 تا

-759 نام امام اول ما شیعیان چیست؟

جواب : امام علی (ع) بن ابیطالب

-760 نام امام دوم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام حسن مجتبی (ع)

-761 نام امام سوم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام حسین (ع)

-762 نام امام چهارم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام سجاد (زین العابدین) (ع)

-763 نام امام پنجم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام محمد باقر (ع)

-764 نام امام ششم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام جعفر صادق (ع)

-765 نام امام هفتم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام موسی کاظم (ع)

-766 نام امام هشتم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام رضا (ع)

-767 نام امام نهم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام محمد تقی (امام جواد) (ع)

-768 نام امام دهم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام علی نقی (امام هادي) (ع)

-769 نام امام یازدهم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام حسن عسگري (ع)

-770 نام امام دوازدهم ما شیعیان چیست؟

جواب : امام مهدي (عج)

« ( امام علی (ع »

-771 نام پدر حضرت علی (ع) چه بود؟

جواب : ابوطالب

-772 نام مادر حضرت علی (ع) چه بود؟

جواب : فاطمه بنت اسد

-773 مشهورترین القاب حضرت علی (ع) را نام ببرید؟

جواب : امیرالمؤمنین، حیدر، صفدر، مرتضی، ولی الله، کنز الفقراء، صراط المستقیم، اسد الله، شاه مردان، شاه د
دل سوا، امام المتقین، فاروق اکبر

-774 مشهورترین کنیه هاي حضرت علی (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابوالحسن، ابوالحسین، ابوتراب

-775 مشهورترین اصحاب حضرت علی (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابوذر، جابر بن عبدالله، مالک اشتر، میثم تمار، حجر بن عدي، کمیل

-776 حضرت علی (ع) در چه سالی متولد شدند؟

جواب : 13 رجب (ده سال قبل از بعثت)

-777 حضرت علی (ع) در کدام شهر متولد شدند

جواب : مکّه (در درون کعبه خانه خدا)

-778 حضرت علی (ع) در چه سنی به امامت رسیدند؟

جواب : 33 سالگی

-779 مدت امامت حضرت علی (ع) چند سال طول کشید

جواب : 30 سال

-780 حکّام و خلفاي معاصر حضرت علی (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : ابوبکر، عمر، عثمان

-781 حضرت علی (ع) در چند سالگی به شهادت رسیدند؟

جواب : 63 سالگی

-782 حضرت علی (ع) در چه سالی و در کدام محل به شهادت رسیدند؟

جواب : 21 رمضان سال چهل هجري، مسجد کوفه

-783 قاتل حضرت علی (ع) که بود؟

جواب : ابن ملجم مرادي

-784 مدفن و مرقد حضرت علی (ع) در کدام شهر است؟

جواب : نجف اشرف

-785 نام همسر حضرت علی (ع) چیست؟

جواب : حضرت فاطمه (س)

-786 نام فرزندان حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) را نام ببرید؟

جواب : امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، ام کلثوم، زینب، محسن

-787 حضرت علی (ع) چه نسبتی با پیامبر اکرم (ص) داشت؟

جواب : داماد و جانشین و پسر عموي پیامبر (ص) بود.

« ( امام حسن (ع »

-788 نام پدر امام حسن (ع) چه بود؟

جواب : حضرت علی (ع) 

-789 نام مادر امام حسن (ع) چه بود؟

جواب : حضرت فاطمه (س)

-790 مشهورترین القاب امام حسن (ع) را نام ببرید؟

جواب : مجتبی، سبط اکبر، سید شباب، اهل الجنه

-791 مشهورترین کنیه امام حسن (ع) چیست؟

جواب : ابو محمد

-792 مشهورترین اصحاب امام حسن (ع) را نام ببرید؟

جواب : حبیب بن مظاهر، میثم تمار، عبدالله بن عباس، حجر بن عدي، مسلم بن عقیل، کمیل بن زیاد

-793 امام حسن (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 15 رمضان سال سوم هجري

-794 امام حسن (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-795 امام حسن (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 37 سالگی

-796 مدت امامت امام حسن (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 10 سال

-797 امام حسن (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 47 سال

-798 حاکم و خلیفه معاصر امام حسن (ع) که بود؟

جواب : معاویه

-799 امام حسن (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 28 صفر سال 49 یا 50 هجري

-800 قاتل امام حسن (ع) که بود؟

جواب : جعده همسرش بود که به دستور معاویه امام حسن را مسموم کرد و به شهادت رساند. 

-801 امام حسن (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : مدینه

-802 امام حسن (ع) در کدام شهر مدفون هستند؟

جواب : مدینه (قبرستان بقیع)

« ( امام حسین (ع »

-803 نام پدر امام حسین (ع) چه بود؟

جواب : حضرت علی (ع)

-804 نام مادر امام حسین (ع) چه بود؟


جواب : حضرت فاطمه (س)


-805 مشهورترین القاب امام حسین (ع) را نام ببرید؟


جواب : سید الشهداء، سید شباب، اهل الجنه، ثانی سبطین، خامس آل عبا، نور الخائفین


-806 مشهورترین کنیه هاي امام حسین (ع) چیست؟


جواب : ابوعبدالله، ابوالائمه، ابوالمساکین


-807 مشهورترین اصحاب امام حسین (ع) را نام ببرید؟


جواب : جابر بن عبدالله، زید بن ارقم، جویربن مالک، عون بن عبدالله، عبدالله بن یقطر


-808 امام حسین (ع) در چه سالی متولّد شدند؟


جواب : سوم شعبان سال چهارم هجري


-809 امام حسین (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟


جواب : مدینه


-810 امام حسین (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟


جواب : 46 سالگی


-811 مدت امامت امام حسین (ع) چند سال طول کشید؟


جواب : 11 سال


-812 امام حسین (ع) چند سال عمر نمودند؟


جواب : 57 سال

-813 حاکم و خلیفه معاصر امام حسین (ع) که بود؟

جواب : معاویه

-814 امام حسین (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 10 محرّم (عاشورا) سال 61 هجري

-815 قاتل امام حسین (ع) که بود؟

جواب : شمر بن ذ يالجوشن

-816 امام حسین (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : کربلا

-817 قبر امام حسین (ع) در کدام شهر قرار دارد؟

جواب : کربلا

« ( امام سجاد (زی نالعابدین) (ع »

-818 نام پدر امام سجاد (ع) چه بود؟

جواب : امام حسین (ع)

-819 نام مادر امام سجاد (ع) چه بود؟

جواب : شهربانو

-820 مشهورترین القاب امام سجاد (ع) را نام ببرید؟

جواب : زین العابدین، سجاد (ع)، سید العابدین، زین الصالحین، البکاء، ذوالثفنات

-821 مشهورترین کنیه هاي امام سجاد (ع) چیست؟

جواب : ابو محمد، ابوالحسن

-822 مشهورترین اصحاب امام سجاد (ع) را نام ببرید؟

جواب : جابر بن عبدالله انصاري، نافع بن هلال، ابان بن تغلب، سدیر صیرفی

-823 امام سجاد (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : پنجم شعبان سال 38 هجري

-824 امام سجاد (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-825 امام سجاد (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 22 یا 24 سالگی

-826 مدت امامت امام سجاد (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 35 سال

-827 امام سجاد (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 56 سال

-828 حکّام و خلفاي معاصر امام سجاد (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : یزید، ولید بن عبدالملک، معاویه بن یزید، مروان بن حکم

-829 امام سجاد (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 12 محرم سال 95 هجري

-830 قاتل امام سجاد (ع) که بود؟

جواب : هشام بن عبدالملک

-831 امام سجاد (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : مدینه

-832 امام سجاد (ع) در کدام شهر مدفون هستند؟

جواب : مدینه (قبرستان بقیع)

« ( امام محمد باقر (ع »

-833 نام پدر امام محمد باقر (ع) چه بود؟

جواب : امام سجاد (ع)

-834 نام مادر امام محمد باقر (ع) چه بود؟

جواب : فاطمه دختر امام حسن (ع)

-835 مشهورترین القاب امام محمد باقر (ع) را نام ببرید؟

جواب : باقرالعلوم، ذاکر، شاهر العلوم، شاکر

-836 مشهورترین کنیه امام محمد باقر (ع) چیست؟

جواب : ابوجعفر

-837 مشهورترین اصحاب امام محمد باقر (ع) را نام ببرید؟

جواب : جابر بن عبدالله انصاري، فضل بن یسار، ثابت بن دینا

-838 امام محمد باقر (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : سوم صفر سال 57 هجري

-839 امام محمد باقر (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-840 امام محمد باقر (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 38 یا 39 سالگی

-841 مدت امامت امام محمد باقر (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 18 یا 19 سال

-842 امام محمد باقر (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 57 سال

-843 حکّام و خلفاي معاصر امام محمد باقر (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز

-844 امام محمد باقر (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 7 ذ يالحجه سال 114 هجري

-845 امام محمد باقر (ع) به دستور چه کسی مسموم شد؟

جواب : هشام بن عبدالملک

-846 امام محمد باقر (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : مدینه

-847 امام محمد باقر (ع) در کدام شهر مدفون هستند؟

جواب : مدینه (قبرستان بقیع)

« ( امام جعفر صادق (ع »

-848 نام پدر امام جعفر صادق (ع) چه بود؟

جواب : امام محمد باقر (ع)

-849 نام مادر امام جعفر صادق (ع) چه بود؟

جواب : ام فروه (فاطمه)

لقب کیست؟ « شیخ الائمه » -850

جواب : امام جعفر صادق (ع)

-851 رئیس مذهب شیعه اثن یعشري کیست؟

جواب : امام جعفر صادق (ع)

-852 مشهورترین القاب امام جعفر صادق (ع) را نام ببرید؟

جواب : کاشف الحقایق، فاضل، کشاف، صادق، محیی الشریعه

-853 مشهورترین کنیه امام جعفر صادق (ع) چیست؟

جواب : ابوعبدالله، ابواسماعیل، ابوموسی

-854 مشهورترین اصحاب امام جعفر صادق (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابوحمزه ثمالی، جابر بن حیان، علی بن یقطین، سدیر صیرفی، زراه بن اعین

-855 امام جعفر صادق (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-857 امام جعفر صادق (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 31 سالگی

-858 مدت امامت امام جعفر صادق (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 34 سال

-859 امام جعفر صادق (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 65 سال

-860 حکّام و خلفاي معاصر امام جعفر صادق (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عبدالملک بن مروان

-861 امام جعفر صادق (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 25 شوال سال 148 هجري

-862 قاتل امام جعفر صادق (ع) که بود؟

جواب : منصور عباسی

-863 امام جعفر صادق (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : مدینه

-864 محل دفن امام جعفر صادق (ع) در کدام شهر است؟

جواب : 17 ربیع الاول سال 83 هجري

-856 امام جعفر صادق (ع) در کدام شهر متولّد شدند

جواب : مدینه (قبرستان بقیع)

« ( امام موسی کاظم (ع »

-865 نام پدر امام موسی کاظم (ع) چه بود؟

جواب : امام جعفر صادق (ع)

-866 نام مادر امام موسی کاظم (ع) چه بود؟

جواب : حمیده

-867 مشهورترین القاب امام موسی کاظم (ع) را نام ببرید؟

جواب : کاظم، باب الحوائج، ثقه، عبد صالح، زین المجتهدین

-868 مشهورترین کنیه امام موسی کاظم (ع) چیست؟

جواب : ابوالحسن، ابو ابراهیم، ابو اسماعیل، ابوعلی

-869 مشهورترین اصحاب امام موسی کاظم (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابوحمزه ثمالی، ابن دراج، صفوان بن یحیی، ابن کیسا

-870 امام موسی کاظم (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 7 صفر سال 128 هجري

-871 امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : بین مکه و مدینه (روستاي ابواء)

-872 امام موسی کاظم (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 20 سالگی

-873 مدت امامت امام موسی کاظم (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 35 سال

-874 امام موسی کاظم (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 55 سال

-875 حکّام و خلفاي معاصر امام موسی کاظم (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : منصور، مهدي، هادي و هارون عباسی

-876 امام موسی کاظم (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 25 رجب سال 183 هجري

-877 قاتل امام موسی کاظم (ع) که بود

جواب : سندي بن شاهک

-878 امام موسی کاظم (ع) به دستور چه کسی به شهادت رسیدند؟

جواب : به دستور هارون

-879 امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : در بغداد (زندان هارون)

-880 محل دفن امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر است؟

جواب : کاظمین

« ( امام رضا (ع »

-881 نام پدر امام رضا (ع) چه بود؟

جواب : امام موسی کاظم (ع)

-882 نام مادر امام رضا (ع) چه بود؟

جواب : نجمه (تکتم)

-883 مشهورترین القاب امام رضا (ع) را نام ببرید؟

جواب : ثامن الائمه، ثامن الحجج، رضا، رضی، صابر، وفی

-884 مشهورترین کنیه امام رضا (ع) چیست؟

جواب : ابوالحسن

-885 مشهورترین اصحاب امام رضا (ع) را نام ببرید؟

جواب : ادریس بن یقطین، اباصلت، ابن تمام، صفوان بن یحیی

-886 امام رضا (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 11 ذ يالقعده سال 148 هجري

-887 امام رضا (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-888 امام رضا (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 35 سالگی

-889 مدت امامت امام رضا (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 20 سال

-890 امام رضا (ع) چند سال عمر نمودند

جواب : 55 سال

-891 حکّام و خلفاي معاصر امام رضا (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : هارون، مأمون، محمد امین

-892 امام رضا (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : آخر صفر سال 203 هجري

-893 قاتل امام رضا(ع) که بود؟

جواب : مأمون عباسی (مأمون امام رضا (ع) را مسموم کرد و به شهادت رساند).

-894 امام رضا (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : مشهد

-895 مرقد امام رضا (ع) در کدام شهر است؟

جواب : مشهد مقدس

« ( امام محمد تقی (امام جواد) (ع »

-896 نام پدر امام جواد (امام محمد تقی) (ع) چه بود؟

جواب : امام رضا (ع)

-897 نام مادر امام جواد (ع) چه بود؟

جواب : خیزران

-898 مشهورترین القاب امام جواد (ع) را نام ببرید؟

جواب : تقی، جواد، مرتضی، قانع، نجیب

-899 مشهورترین کنیه امام جواد (ع) چیست؟

جواب : ابوجعفر، ابوالفضل

-900 مشهورترین اصحاب امام جواد (ع) را نام ببرید؟

جواب : سهیل بن زیاد، ابن مهزیار، فضل بن شاذان

-901 امام جواد (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 10 رجب سال 195 هجري

-902 امام جواد (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-903 امام جواد (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند

جواب : 8 سالگی

-904 مدت امامت امام جواد (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 17 سال

-905 امام جواد (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 25 سال

-906 حکّام و خلفاي معاصر امام جواد (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : مأمون و معتصم

-907 امام جواد (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : آخر ذیقعده سال 220 هجري

-908 امام جواد (ع) به دستور و توسط چه کسی به شهادت رسیدند؟

جواب : به دستور معتصم عباسی و توسط ام الفضل همسر آن حضرت (امام جواد (ع) جوان ت رین امام شهید و

تنها فرزند امام رضا (ع) است که در سن 25 سالگی به شهادت رسید. )

-909 امام جواد (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : بغداد

-910 محل دفن و مرقد امام جواد (ع) در کدام شهر است؟

جواب : کاظمین

« ( امام علی نقی (امام هادي) (ع »

-911 نام پدر امام هادي (امام علی نقی) (ع) چه بود؟

جواب : امام جواد (ع)

-912 نام مادر امام هادي (ع) چه بود؟

جواب : سمانه

-913 مشهورترین القاب امام هادي (ع) را نام ببرید؟

جواب : نقی، امین، ناصح، فقیه، متوکل، هادي، فتاح

-914 مشهورترین کنیه امام هادي (ع) چیست؟

جواب : ابوالحسن

-915 مشهورترین اصحاب امام هادي (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابن عقیل، ابن کثیر، فضل بن شاذان، علی بن مهزیا

-916 امام هادي (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 15 ذ يالحجه سال 212 هجري

-917 امام هادي (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-918 امام هادي (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 8 سالگی

-919 مدت امامت امام هادي (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 33 سال

-920 امام هادي (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 41 سال

-921 حکّام و خلفاي معاصر امام هادي (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : معتصم، متوکّل، واثق، منتصر، مستعین، معتز

-922 امام هادي (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 3 رجب سال 254 هجري

-923 قاتل امام هادي (ع) که بود؟

جواب : متوکل عباسی

-924 امام هادي (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : سامراء

-925 محل دفن و مرقد امام هادي (ع) در کدام شهر است؟

جواب : سامراء

« ( امام حسن عسکري (ع »

-926 نام پدر امام حسن عسکري (ع) چه بود؟

جواب : امام هادي (ع)

-927 نام مادر امام حسن عسکري (ع) چه بود؟

جواب : حدیث (سوسن)

-928 مشهورترین القاب امام حسن عسکري (ع) را نام ببرید؟

جواب : زکی، خالص، هادي، فقیه، سراج، عسکري

-929 مشهورترین کنیه امام حسن عسکري (ع) چیست؟

جواب : ابو محمد، ابوالقائم

-930 مشهورترین اصحاب امام حسن عسکري (ع) را نام ببرید؟

جواب : ابن ادریس معلم، ابو محمد اسکافی، احمد بن اسحق قمی

-931 امام حسن عسکري (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 8 ربیع الثانی سال 232 هجري

-932 امام حسن عسکري (ع) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : مدینه

-933 امام حسن عسکري (ع) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 22 سالگی

-934 مدت امامت امام حسن عسکري (ع) چند سال طول کشید؟

جواب : 6 سال

-935 امام حسن عسکري (ع) چند سال عمر نمودند؟

جواب : 28 سال

-936 حکّام و خلفاي معاصر امام حسن عسکري (ع) چه کسانی بودند؟

جواب : معتمد، معتز، مهتدي

-937 امام حسن عسکري (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 8 ربیع الاول سال 260 هجري

-938 قاتل امام حسن عسکري (ع) که بود؟

جواب : معتمد عباسی

-939 امام حسن عسکري (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟

جواب : سامراء

-940 محل دفن و مرقد امام حسن عسکري (ع) در کدام شهر است؟

جواب : سامراء

« ( امام مهدي صاح بالزمان (عج »

-941 نام پدر امام زمان (عج) چه بود؟

جواب : امام حسن عسکري (ع)

-942 نام مادر امام زمان (عج) چه بود؟

جواب : نرجس

-943 مشهورترین القاب امام زمان (عج) را نام ببرید؟

جواب : حجت، صاح بالزمان، منتظر، قائم، خاتم الائمه، خلف صالح، هادي، مهدي

-944 مشهورترین کنیه امام زمان (عج) چیست؟

جواب : ابوالقاسم، ابوعبدالله

-945 مشهورترین اصحاب امام زمان (عج) را نام ببرید؟

جواب : محمد بن عثمان، عثمان بن سعید، حسین بن روح، علی بن محمدسمري (نواب اربعه معروفند)

-946 امام زمان (عج) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : 15 شعبان سال 255 هجري

-947 امام زمان (عج) در کدام شهر متولّد شدند؟

جواب : سامراء

-948 امام زمان (عج) در چه سنّی به امامت رسیدند؟

جواب : 5 سالگی

-949 غیبت صغراي امام زمان (عج) از چه سالی آغاز شد؟

جواب : سال 260 هجري

-950 غیبت صغراي امام زمان (عج) در چه سالی پایان یافت؟

جواب : سال 329 هجري

-951 غیبت صغراي امام زمان (عج) چند سال طول کشید؟

جواب : 69 سال

-952 غیبت کبراي امام زمان (عج) از چه سالی آغاز شد؟

جواب : 329 هجري

« ( حضرت ابوالفضل العباس (ع »

-953 نام پدر حضرت ابوالفضل العباس (ع) چه بود؟

جواب : حضرت علی (ع)

-954 نام مادر حضرت ابوالفضل العباس (ع) چه بود؟

جواب : ام البنین

-955 حضرت ابوالفضل العباس چه نسبتی با امام حسین (ع) داشت؟

جواب : برادرش بود.

لقب کیست؟ « قمر بنی هاشم » -956

جواب : حضرت ابوالفضل العباس (ع)

-957 ساقی لب تشنگان کربلا که بود؟

جواب : حضرت ابوالفضل العباس (ع)

-958 مشهورترین القاب حضرت ابوالفضل (ع) را نام ببرید؟

جواب : قمر بنی هاشم، اطلس (شجاع)

-959 مشهورترین کنیه هاي حضرت ابوالفضل (ع) چیست؟

جواب : ابوالفضل، ابا القربه

-960 حضرت ابوالفضل (ع) داراي چند فرزند بود؟

جواب : دو پسر به نام هاي فضل و عبدالله

-961 حضرت ابوالفضل (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : بین سال هاي 24 و 26 قمري

-962 حضرت ابوالفضل (ع) در چه سنی به شهادت رسیدند؟

جواب : حدود 35 تا 37 سالگی

-963 حضرت ابوالفضل (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 10 محرم سال 61 هجري

-964 محل دفن و مرقد حضرت ابوالفضل (ع) در کدام شهر است؟

جواب : کربلا

« ( حضرت علی اکبر (ع »
-965 نام پدر حضرت علی اکبر (ع) چه بود؟

جواب : امام حسین (ع)

-966 نام مادر حضرت علی اکبر (ع) چه بود؟

جواب : لیلی

-967 حضرت علی اکبر (ع) در کدام شهر متولّد شد؟

جواب : مدینه

-968 اولین شهید بنی هاشم در کربلا کیست؟

جواب : حضرت علی اکبر (ع)

-969 حضرت علی اکبر (ع) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : بین سال هاي 33 تا 35 هجري قمري

-970 حضرت علی اکبر (ع) در چه سنّی به شهادت رسیدند؟

جواب : حدود 27 سالگی

-971 حضرت علی اکبر (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 10 محرم سال 61 هجري

-972 قاتل حضرت علی اکبر (ع) که بود؟

جواب : مره بن منقذ عبدي

-973 ویژگی حضرت علی اکبر (ع) چه بود؟

جواب : شبیه ترین مردم به رسول اکرم (ص) بودند.

-974 محل دفن حضرت علی اکبر (ع) در کدام شهر است؟

جواب : کربلا

« ( حضرت علی اصغر (ع »

-975 نام پدر حضرت علی اصغر (ع) چه بود؟

جواب : امام حسین (ع)

-976 نام مادر حضرت علی اصغر (ع) چه بود؟

جواب : رباب

-977 کوچ کترین شهید کربلا کیست؟

جواب : حضرت علی اصغر (ع)

-978 حضرت علی اصغر (ع) در چه سنّی به شهادت رسیدند؟
جواب : شش ماهگی

979 حضرت علی اصغر (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : عاشورا سال 61 هجري
94
 
-980 قاتل حضرت علی اصغر (ع) که بود؟
 
جواب : حرمله، لازم به ذکر است : (حضرت علی اصغر (ع) در روز عاشورا با لب تشنه و در آغوش پدر
بزرگوارشان امام حسین (ع) توسط تیر سه شعبه حرمله به شهادت رسید. )

-981 محل دفن حضرت علی اصغر (ع) در کدام شهر است؟

جواب : کربلا

« ( حضرت زینب (س »

-982 نام پدر حضرت زینب (س) چه بود؟

جواب : حضرت علی (ع)

-983 نام مادر حضرت زینب (س) چه بود؟
 
جواب : حضرت فاطمه زهرا (س)

-984 قافله سالار اسیران کربلا که بود؟

جواب : حضرت زینب (س)

-985 مشهورترین القاب حضرت زینب (س) را نام ببرید؟

جواب : ام المصائب، صدیقه کبري، فهیمه، باکیه، عقیله وحی
-986 مشهورترین کنیه هاي حضرت زینب (س) چیست؟

جواب : ام المصائب، ام الحسن، ام الرزایا، ام کلثوم

-987 حضرت زینب (س) داراي چند فرزند بود؟

جواب : 5 فرزند به نام هاي علی، عون، محم، عباس، ام کلثوم

-988 حضرت زینب (س) در چه سالی متولّد شدند؟

جواب : سال پنجم تا ششم هجري

-989 حضرت زینب (س) در چه سنّی به شهادت رسیدند؟

جواب : 56 سالگی

-990 حضرت زینب (س) در چه سالی به شهادت رسیدند؟

جواب : 5 یا 15 رجب سال 62 هجري

-991 محل دفن و مرقد حضرت زینب (س) در کدام شهر است؟

جواب : دمشق (کشور سوریه)

-992 محل دفن و مرقد حضرت معصومه (س) در کدام شهر است؟

جواب : قم

-993 حضرت معصومه (س) چه نسبتی با امام رضا (ع) داشت؟

جواب : خواهر امام رضا (ع) بود.

لقب کدام امام است؟ « ثام نالائمه یا ثام نالحجج » -994

جواب : امام رضا (ع)

-995 پیروان امامان معصوم را چه م ینامند؟

جواب : شیعه

-996 به شیعیان دوازده امامی چه م یگویند؟

جواب : شیعه اثنی عشري

-997 جنگ هایی که بر علیه حضرت علی (ع) انجام شد چه نام داشت؟

جواب : جمل، صفین، نهروان

-998 جنگ جمل را چه کسانی رهبري م یکردند؟

 جواب : عایشه به همراهی طلحه و زبیر

 -999 جنگ صفین را چه کسانی رهبري م یکردند؟

 جواب : قاسطین، معاویه

 -1000 جنگ نهروان را چه کسانی رهبري م یکردند؟

جواب : مارقین، خوارج

 -1001 خلافت ظاهري حضرت علی (ع) چند سال بود؟

جواب : 5 سال

 
1002 نام کتاب حضرت علی (ع) چیست؟

 جواب : نهج البلاغه

 -1003 نهج البلاغه حضرت علی (ع) توسط چه کسی جمع آوري شد؟
جواب : سید رضی
-1004 خطبه شقشقیه منسوب به کدام امام (ع) است؟
جواب : حضرت علی (ع)

 -1005 نام کتاب امام سجاد (ع) چیست؟

 جواب : صحیفه سجادیه

 -1006 کدام کتاب به زبور آل محمد معروف است؟

جواب : صحیفه سجادیه

 -1007 دعاي عرفه منسوب به کدام امام (ع) است؟

 جواب : امام حسین (ع)

 -1008 برترین زنان عالم که اهل بهشت هستند کدامند؟

 جواب : حضرت فاطمه (س)، حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر (ص)، مریم مادر حضرت عیسی (ع)، آسیه

همسر فرعون

 -1009 نخستین جنگ مسلمانان با یهودیان چه نام داشت؟

 جواب : غزوه بنی قینقاع

 -1010 صلح حدیبیه بعد از کدام غزوه صورت گرفت؟

 جواب : خندق

 -1011 در کدام جنگ، ماجراي حکمیت حضرت علی (ع) اتّفاق افتاد؟

 جواب : جنگ صفین
 


مطالب مشابه :


جزئیات‌گزینش ‌آزمون ‌استخدام ‌آموزش ‌و ‌پرورش

دبیر هئیت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه مدت زمان دبیر هئیت مرکزی گزینش
آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش قضات

ماده۱۵ـ هسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی
شرایط رسیدگی به اعتراض نتیجه آزمون استخدامی نفت

زمان اعلام گزینش گزینش، تائیدیه طب صنعتی و تائیدیه مدرک تحصیلی مجاز است، افزود: مدت زمان
آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

كارمندان و كارگران -employees & workers - آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر
استخدام در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان این مراحل شش ماه در این شرایط افرادی که از سوی واحد گزینش ان اداره کل اطلاعات
آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

ماده۱۵ـ هسته های گزینش دانشگاه علوم قضایی و دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی تواند
مجموعه سوالات گزینش استخدامی « دوازده امام » و اهل بیت

سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی -779 مدت امامت حضرت علی -941 نام پدر امام زمان
زمان برگزاری آزمون قضاوت سال 90+ منابع آزمون قضاوت

مجله فقهی حقوقی شهید ثانی - زمان برگزاری آزمون قضاوت سال 90+ منابع آزمون قضاوت - بررسی مسایل
آیین‌نامه جذب، گزینش و استخدام داوطلبان قضاوت

ماده15ـ هسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی
زندگی نامه رها اعتمادی

رها دراین کار بسیار موفق ظاهر شد و طی مدت زمان کوتاهی توانست روند گزینش و مشغول به کار
برچسب :