منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تئوري مديريت
    عمومی، تأليف دکتر الوانی
    * مبانی سازمان و مدیریت، تأليف دکتر رضائیان
    رفتار سازمانی، تأليف دکتر رضائیان
    * مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تأليف دکتر افجه ای
   منابع انسانی، تأليف دکتر سعادت
    * رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
    * رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
    * تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
    منابع انسانی، تأليف دکتر سید جوادین
  منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی
    * تئوری سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائیان، اعرابی
    * تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان

   
زبان عمومي و تخصصي
الف. زبان تخصصی
    * زبان تخصصی(مقدماتی و پیشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس
    * 1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف دکتر داور ونوس
    * تخصصی مدیریت، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب اصولKoontz
    * کتاب متون تخصصی عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقی
ب. زبان عمومی
    * زبان عمومی ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب 504 واژة انگلیسی مطلقاً ضروری
    * کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons

رياضي
    * ریاضیات و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار
    * ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر
    * کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز
    * كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان

آمار
    * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر
    * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهیمی
    * کتاب تست های طبقه بندی شدة آمار، تأليف هادی رنجبران
    * آمار و کاربرد آن در1 و 2، تأليف دکتر محمد آقایی

اقتصاد خرد
    * اقتصاد خرد، تأليف دومینیک سالواتوره
    * درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری

اقتصاد كلان
    * تئوری اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان
    * درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
  
ماليه و بودجه :
ماليه عمومي
    * ماليه عمومی :دكتر تقوي وابوطالب
    * ماليه عمومی :دكتر خورشيدی
    * ماليه عمومي و بودجه :دكتر عزيزي
بودجه
    * بودجه وبودجه ريزی( بهمراه مجموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد) داود کيا کجوری(
    * بودجه: دکتر مرتضی موسی خانی و مسعود منشی زاده
    * بودجه ريزي دولتي در ايران: عليرضا فرزيب

حسابداري دولتي
    * حسابدای دولتی و كنترلهاي مالي دولتي :دکتر جعفر باباجانی
    * اصول و كاربرد حسابداري دولتي در سازمانهاي غير انتفاعي :اقوامي و باباخاني

 

نمونه سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت با جواب تستی و تشریحی

کد درس : 1218026-1218101-1218102-1218099-1218118-1218096-1218091-1221033-1222310-1218064-1218007-1218182-1222145-1222187_1907

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول 92-91 با جواب تستی

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ (بخش دوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش اول) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش سوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۹ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۹ (بخش دوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۹-۸۸ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۹-۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش اول) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش سوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۸ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش چهارم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش پنجم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش ششم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش سوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش چهارم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش دوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال فراگیر ۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش چهارم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش پنجم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۶-۸۵ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۶-۸۵ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۴-۸۳ با جواب

مشخصات فایل:

 pdf  با قابلیت پرینت و کپی

حجم فایل :  7.48 مگابایت

قیمت :  6000 تومان
//www.bargozideha.com/static/portal/63/635171-193547.png


جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنیدمطالب مشابه :


خلاصه کتاب اصول مدیریت (دکتر رضاییان )

خلاصه کتاب اصول مدیریت کارشناسی مدیریت بازرگانی . تست های روانشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان * 1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف اصول مدیریت با
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

تأليف دکتر رضائیان * مدیریت رفتار 1000 تست زبان تخصصی مدیریت اصول مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

تأليف دکتر رضائیان * مدیریت رفتار 1000 تست زبان تخصصی مدیریت اصول مدیریت
منابع دکتری مدیریت

1.اصول مدیریت ؛ 2 جلد ؛ کونتز ؛ ترجمه دکتر فرهنگی و . . . مبانی سازمان و مدیریت ؛ علی رضائیان ؛
جزوات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

26. خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان 27. تست های ارشد مدیریت. خلاصه کتابهای مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

* تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان اصول مدیریت تست مدیریت
منابع ارشد مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان. تست و خلاصه درس ریاضیات مدیریت مالی (اصول، مفاهیم
industrial management

تأليف دکتر رضائیان *مدیریت رفتار 1000 تست زبان تخصصی مدیریت اصول مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت (دولتی-بازرگانی-بیمه-صنعتی)

ها و اصول مدیریت 1. **مبانی سازمان و مدیریت (دکتر علی رضائیان) 2. تست های ارشد مدیریت.
برچسب :