آموزش کامل نگارش و تدوین پایان نامه

الف)

اطلاعات نظری:

تحقیق:

تحقیق عبارت است ازتغییر کنترل شده یا هدایت شده ی یک موقعیت نا معین به صورت موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین و عناصرموقعیت اصلی به صورت یک کل متحدتغییر یافته باشد.

دو بخش عمده در تحقیق:

1-بخش نظری(شامل جنبه های فکری تحقیق)

2-بخش عملی(شامل کسب داده هاوواقعیت ها)

-منابع شناخت:

1-استناد به مقام صلاحیت دار

2-شیوه های مبتنی بر سیروسلوک

3-شیوهای خردگرایانه

4-روش علمی:

{1-احساس مشکل.2-تعریف مشکل.3-جمع آوری اطلاعات

{4.ارائه ی راه حل(فرضیه).5-بررسی فرضیه ها.6-نتیجه گیری وتصمیم

مراحل تفصیلی روش علمی:

1-انتخاب موضوع

2-بیان مسئله

3-پیشینه ی تحقیق

4-بیان گزاره ها(اهداف-سوالات-فرضیه ها)

5-مشخص کردن متغیرها ومقیاس ها

6-تعیین ابزارهای اندازه گیری(استاندارد-محقق ساخته)

7-مشخص کردن جامعه موردبررسی(نمونه وحجم نمونه)

8-انتخاب روش تحقیق

9-گردآوری داده ها

10-تنظیم وتلخیص داده ها

11-تحلیل داده ها و نتیجه گیری

12-تدوین گزارش واشاعه ی داده ها

 معیارهای انتخاب موضوع:

1-علاقه ی پژوهشگر

2-بدیع بودن(به تغییر جامعه وابزارهم بستگی)

3-پژوهش پذیربودن

4-اهمیت و الویت

5-توانایی پژوهشگر

6-منابع مالی

7-محدودیت منابع و اطلاعات

8-هزینه های فرصت از دست رفته

9-بصرفه بودن(بادرنظرگرفتن محدودیت ها-زمان-مالی)

 مساله تحقیق چه زمانی ازاهمیت برخوردار میشود؟

1-کاربردی باشد.

2-نیازجامعه باشد.

3-به پیشینه ی دانش کمک کند.

4-تصمیم پذیرکردن نتایج تحقیقات قبلی(اعتباربیرونی)

5-روشن کردن نقاط مبهم جامعه.

6-پیش برد روش  شناسی تحقیق.(اعتباردرونی)

7-فراهم کردن دانش دریک زمینه خاص.

8-کمک به تدوین نظریه.

گزاره های تحقیق: (هدف-سوال-فرضیه)

اهداف تحقیق:هر تحقیقی دونوع هدف دارد:

1-کلی                                   2-ویژه

باتوجه به معیارها ومولفه ها سوالات تحقیق نوشته میشود.

مثال:بررسی میزان استفاده ازشاخص های سازمان یادگیرنده دردانشگاه های استان فارس وارائه الگو.

مولفه ها:

1-تحول سازمانی

2-تکنولوژی آموزشی

3-مدیریت دانش

4-توانمندسازی

5-پویاییهای یادگیری

هدف کلی:

1-خودموضوع تحقیق            2-ارائه راهکار

اهداف ویژه:

1-بررسی میزان استفاده ازشاخص تکنولوژی.

2-تحول سازمانی دربررسی میزان استفاده ازشاخص های کاربرد.

سوال تحقیق:

-سوالات توصیفی:

به بررسی وضعیت موجود

مثال:(وضعیت استفاده ازمولفه ی پویایی یادگیری دردانشگاه آزادچگونه است؟)

-سوالات رابطه ای:

بین مولفه ی پویایی یادگیری دردانشگاه آزاد رابطه ای وجود دارد؟

-سوالات تفاوتی:

مثال:آیا بین مولفه پویایی یادگیری دردانشگاه آزاد تفاوتی وجوددارد؟

فرضیه های تحقیق:حدس وگمان عملی درمورد یک موضوع که قابلیت بررسی داشته باشد-رابطه بین متغییرهارابایدتبیین کند-قابلیت آزمایش داشته باشد-فرضیه بایدپشتوانه علمی داشته باشد.

 فرضیه از دوجا نشات میگیرد:

1-نظریه های علمی درمورد این مساله.

2-مشاهده ی تجربی ناشی ازمشاهدات قبلی(تجربیات وتحقیقات قبلی).

مثال:

بررسی رابطه ی بین طلاق و افت تحصیلی دانشجویان.

 • بنظرمیرسد بین طلاق وافت تحصیلی رابطه ی معناداری وجوددارد.

فرضیه درتحقیقات ازنوع توصیفی پیمایشی یاتک متغیری:

دیدگاه اساتید درمورد استفاده ازمولفه ی پویایی در دانشگاه آزاد و دولتی مثبت می باشد.

فرضیه :

آماری: معمولا خلاف فرضیه ی تحقیقی بیان میشود.

تحقیقی:1-جهت دار         2-بدون جهت

رابطه شخصی بین پدیده هارابیان میکندومعمولاهم جهت دار است.

*بهتر است زمینه نیز یک مرجع معتبر داشته باشد.

فرضیه ی تحقیق:

مثال:

بنظرمیرسد بین تغذیه وافت تحصیلی رابطه ی معنی داری وجود دارد:

-بدون جهت: بنظرمیرسد بین تغذیه وافت تحصیلی رابطه وجوددارد.

-جهت دار: بنظرمیرسد بین تغذیه وافت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.

 *بین متغیر ایکس و وایرابطه وجوددارد≈بدون جهت

*بین متغیر ایکس و وای رابطه ی معنادارمثبت ومنفی وجوددارد≈جهت دار

(مفهوم-سازه-متغیرها):

مثال:پیشرفت تحصیلی(مفهوم)

مثال:اضطراب-انگیزه(سازه)

مثال:نمرات دانشجویان (متغیرها)

-مفهوم:

برداشتی که معرف شباهت وجنبه های مشترک میان پدیده هاست ومعمولاهم قابل مشاهده است.

-سازه:

به بعضی برداشتها یا واژه ها که بصورت مستقیم قابل مشاهده نمی باشندومعمولا درسطح بالایی ازانتزاع قرار دارند.

-متغیر :

کمیتی است که می تواند از واحدی به واحدی دیگر یا از شرایطی به شرایط دیگری مقادیر دیگری را اختیار کند.

 متغیرها:

1-مستقل

2- وابسته

3- متغیر کنترل

4- متغیر میانجی:

به متغیر های کمی و کیفی می گویند که جهت یا میزان متغیر های مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار میدهدیا جامعه آماری را به بخش های کوچکتری تقسیم می کند .

مثال : بررسی شیوه های نوین تدریس بریادگیری دانش آموزان.

5- متغیر مزاحم

کمی: عدد و رقم می گیردمثال : قدو وزن- پیوسته – گسسته : متغیر هایی که واحدهای مجزا را شامل اما واحد ها و مقدار های بین انها را نمیپذیرد.( ارزش عددی)

کیفی:به صورت چیستی و چگونگی است مثل : جنسیت و رنگ چشم.

مثال ها :مربوط به متغیر مستقل و وابسته.

مثال ها :1- بررسی رایطه بین توانمندی تحصیلی و هوش هیجانی.

2- بررسی رابطه بین اعتیاد و افت تحصیلی.

3- بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمادی با عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان.

متغیر کنترل:

1- کنترل تحقیقی:

الف) انتساب تصادفی

ب) همتا کردن

ج) تشکیل گروههای همگن

ه) استفاده از یک گروه بعنوان کنترل کننده خود

 

2- کنترل آماری:

الف)تحلیل کوریانس

ب) رگرسیون(سلسله مراتبی)

ج) اندازه گیری های مکرر

متغیر مزاحم:به متغیرهایی گفته می شود که بر نتیجه تحقیق تاثیراتی می گذارند ولی بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند(همان محدودیتهایی که برای تحقیق بوجود می آید).

انواع مقیاس های اندازه گیری متغیرها:

1- مقیاس اسمی : به مقیاسی گفته میشود که برای نامگذاری افراد یا رویدادها در ویژه گی های مشترک استفاده می شود.

مثال : جنسیت: (زن و مرد)

2- مقیاس ترتیبی : به مقیاسی که رتبه بندی میکند افراد یا اشیاء را از نظرصفت ویژه ای.

مثال: طبقات اجتماعی

3- مقیاس فاصله ای: نه تنها ترتیب را مشخص میکند فاصله را هم مشخص میکند ( صفر مطلق وجود ندارد).

مثال:نمرات دانش آموزان

4- مقیاس نسبتی: دقیق ترین مقیاس اندازه گیری است و صفر مطلق هم وجود دارد.

مثال : قد

پیشینه تحقیق : پیشینه معمولا نقدی بر دانش پیشین میباشد و به بررسی بیان مساله نیز کمک میکند و یافته های تحقیق را به یافته های قبلی پژوهشی متصل میسازد.

اهداف:

 1-مشخص کردن حد و اندازه مساله(تحدیدمساله).

2- قراردادن یافته های تحقیق خودمان در کنار تحقیقات قبلی.

3- انتخاب روشهای دقیقتر تحقیقی( معیارها-ابزارهاو...).

4- اجتناب از دوباره کاری.

چگونگی نوشتن پیشینه:

1- گرفتن از نمایه های معتبر (اجتماع علمی مشترک)مرکز اطلاعاتی منابع آموزشی – تامپسون ei-rie-eric.

2- سایتهای علمی معتبر sid.ir.

3- کتابها و مستندات در این زمینه .

فرایند بررسی پیشینه :

1- مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مساله .

2- جستجوی منابع اطلاعاتی از طریق نمایه ها، سایت هاو کتابها.

3- یافتن مقالات مرتبط با موضوع ویا به نوعی مرتبط با موضوع.

4- طبقه بندی مقالات .

5- نوشتن چکیده مقالات.

نحوه نوشتن چکیده:

در چکیده ابتدا نام و نام خانوادگی سپس سال انتشار کتاب ، هدف تحقیق یا موضوع تحقیق ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری و روش محاسبه تعداد نمونه ، روش جمع آوری داده ها ، روایی و پایایی ابزار ، روشهای آماری ، نتیجه گیری کلی.

 • تذکر: پیشینه کمک به تدوین چارچوب نظری میکند ( مثلا در قالب نمودار، شکل و جدول)همچنین کمک به جمع بندی نتایج تحقیقات.
 • تذکر:چکیده ی خود پایان نامه نیزقبل از فهرست مطالب آورده می شود .

تحقیقات از نظر هدف:

1- بنیادی:

 هدف پیدا کردن ویژگی های مشترک پدیده ها است نتایج مشخص وجود دارد ( مثال : اگر تحقیقات آزمایشی باشد ).

2- کاربردی :

نتیجه دادن تحقیق – استفاد ه از نتایج تحقیق در موقعیت عملی بمنظور بهتر کردن روال یک تحقیق.

 

 

3- توسعه ای :

فرآیندی که بمنظور تدوین و تشخیص مناسب بودن فرآورده ی آموزشی ، طرح ها ،روش ها و برنامه های درسی انجام می شود هدف این تحقیق تدوین یا تهیه این برنامه ها طرح ها بطوری که ابتدا موقعیت نامعین مشخص شده و بر اساس یافته های آن تحقیق طرح یا برنامه ای ویژه تولید می شود.

مثال : ارزیابی محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی بمنظور ارائه الگویی جدید.

 • نکته:  شاید اکثر تحقیقاتی که به ارائه الگویا مدل می انجامد از تحقیقات توسعه ای باشد.

از نظر روش جمع آوری داده ها :

1-                 پژوهشی توصیفی

2-                 پژوهشی آزمایشی یا تجربی حقیقی

3-                 پژوهش های نیمه تجربی

4-                 پژوهش های توصیفی پیمایشی

5-                 توصیفی همبستگی

6-                  توصیفی پس رویدادی یا علی مقایسه ای

7-                 اقدام پژوهی

8-                 مطالعه موردی

9-                 روش تحلیل محتوا

10-            توصیفی زمینه ای

11-            قوم نگاری

12- توصیفی از نوع ارزشیابی

13- پژوهش های کمی و کیفی

14- پژوهش های ترکیب شده

الف) توصیفی پیمایشی:

 به تحقیقاتی گفته می شود که به بررسی وضعیت اجرای یک مولفه در یک جامعه اماری خاص با استفاده از پرسش نامه و مساحبه انجام میگیرد.

مثال : بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاههای استان فارس.

1- الف) طولی : داده ها در طول زمانهای مختلف جمع اوری میشود و به سه صورت بررسی می شود.

_ بررسی فرآیندها

_ بررسی یک گروه ویژه ( مثال: بررسی افت تحصیلی دانش اموزان در سال 91-92)

_ بررسی یک گروه منتخب : معمولا پاسخ به این سوال است که چه تغییراتی در افراد خاصی بوجود امده و علت این تغییرات چه بوده است ، مثال :( بررسی وضعیت افت تحصیلی دانشجویان سهمیه ای آموزش ابتدایی )

2- الف)عرضی( مقطعی) : در یک مقطع زمانی خاص مثال :( بررسی وضعیت رشد کودک در یک ماهه اول تولد ).

3- الف) دلفی : زمانی که هدف بررسی اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع خاص.

ب) توصیفی همبستگی :

 به تحقیقاتی که به بررسی رابطه دو یا چند متغیر میپردازد .

مثال : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش لامرد.

توصیفی همبستگی بر اساس هدف سه نوع میباشد:

الف) مطالعه همبستگی دو متغیری .

ب) تحلیل رگرسیون: هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل.

ج) کوریانس یا تحلیل ماتریس همبستگی در بعضی از تحقیقات از تعدادی همبستگی های دو متغیری ، متغیرهای مورد بررسی در یک جدول بنام ماتریس همبستگی استفاده میشود.

مثال : تحقیقات از نوع تحلیل عاملی ، مدل معادلات ساختاری.

 • نکته : در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به سازه ها است و یا در مدل معادلات ساختاری آزمودن روابط ساختاری ........

ج) توصیفی از نوع ارزشیابی :

 این نوع روش تحقیق در زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شخص محقق وضعیت موجود متغیر های خاص خود را در یک جامعه آماری خاص مورد بررسی قرار میدهد و سپس داده ها را با معیارهای استاندارد مورد مقایسه قرار میدهد .

 

د) توصیفی اقدام پژوهی :

محقق حین اقدام به تحقیق میپردازد یعنی تحقیقاتی که در حین یک فعالیت خاص انجام میشود.

مثال : کار یک معلم بر سر کلاس درس

ه) مطالعه موردی :

 برخلاف تحقیقات آزمایشی محقق به دستکاری متغیر مستقل و مشاهده نتایج آن از طریق متغیر وابسته نمیپردازد.

معمولا محقق در این تحقیق به انتخاب یک مورد پرداخته و از جنبه های مختلف مورد تحقیق انجام میدهد و به نمونه هایی با حجم وسیع و تعدادی از متغیرهایی که زیاد هستند نمیپردازد .

مراحل مطالعه موردی :

1- بیان مساله و انتخاب مورد

2- انجام عملیات میدانی ( گردآوری داده ها )

3- سازماندهی داده ها

4- تدوین گزارش

 

 

ی) توصیفی زمینه ای :

به بررسی اجرای یک مولفه خاص در یک زمینه خاص میپردازد و محقق هم در آن زمینه تخصص خاصی دارد.

مثال : بررسی میزان استفاده از تفکر انتقادی در کتابهای علوم اجتماعی متوسطه .

و) توصیفی پس رویدادی یا علی مقایسه ای :

 به بررسسی علل احتمالی وقوع یک رفتار پرداخته میشود و هدف در این تحقیق گذشته نگری است و بدنبال علت های انجام یک فعالیت میباشد .

مثال : بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان .

 

نکات مهم در تفسیر تحقیقات علی مقایسه ای :

1- بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه آماری باشد

2- محقق بایستی اطمینان پیدا کند که متغیر مستقل قبل از متغیر وابسته محقق شده و بوقوع پیوسته باشد.

3-محقق باید استدلال کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته باشد.

کنترل در روشهای علی مقایسه ای:

1-همتا سازی: معمولا قبل از دستکاری متغیر مستقل صورت میگیرد که در اینجا تشکیل گروههای آزمودنی آسانتر است.

2-همگن سازی: گروهها ممکن از نظر متغیر خاصی همگن شوند مثلا جنس و هوش.

3-استفاده از متغیر مزاحم به عنوان متغیر تعدیل کننده.

 

 

م) تحقیقات آزمایشی:

به تحقیقاتی گفته میشود که به بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته میشود اما اثرگذاری تمام متغیرهای دیگر را کنترل میکند.معمولا این نوع تحقیقات ازنظر هدف بنیادی هستند.

مثال: نمک بر سدیم

انواع کنترل در تحقیقات آزمایشی:

1-انتساب تصادفی(شانس در گروهای تصادفی)

2-همتا کردن تصادفی

3-انتخاب همگن

 

ن)تحقیقات شبه آزمایشی:

به تحقیقاتی گفته میشود که ویژگی کنترل تمام متغیرها در آن وجود ندارد به نوعی در این تحقیق انتساب تصادفی به سختی انجام میشود.

1-طرح های تک گروهی سری های زمانی(یک گروه در زمانهای مختلف مورد آزمون قرار میگیرند.

2-طرح های آزمایشی با گروه گواه(در این تحقیق در کنار گروه آزمایش گروه گواه هم گرفته میشود و معمولا پیش از آزمون و پس از آزمون تز هر دو گروه به عمل می آید.

3-طرح های تک آزمونی: معمولا پژوهشگربه بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر می پردازد اما در این جا اثرهای متغیر بر یک آزمودنی متمرکز است و معمولا داده ها برای هر آزمودنی به صورت جداگانه تحلیل میشود.

ل)تحقیق های تاریخی:

به تحقیق هایی گفته میشود که به بررسی تغییرات متغیرهای خاص در زمان گذشته می پردازد و معمولا در این تحقیقات رابطه ی بین متغیرها به نقد گذاشته میشود.

 

مراحل:

1-بیان مسئله

2-گردآوری داده ها(معمولا منابع تاریخی به چهردسته تقسیم میشوند:الف)اسناد ب)مدارک ج)اطلاعات شفاهی د)آثار تاریخی)

3-نتیجه گیری و تحلیل

ک)تحقیق های قوم نگاری:

 به تحقیقاتی که به بررسی آداب شیوه ها فرهنگ رسوم افرادی میپردازد و معمولا به صورت کیفی است.

 

 

مراحل تحقیق قوم نگاری:

1-شناسایی پدیده ی مورد مطالعه

2-شناسایی آزمودنی ها

3-تدوین فرضیه

4-تحلیل

5-نتیجه گیری

ز)روش تحلیل محتوا:

به تحقیقی گفته میشود که به بررسی پیام های موجود در یک متن با استفاده از یک روش منظم پرداخته میشود که معمولا داده های کیفی به داده های کمی تبدیل میشود و بایستی به این سوالات هم پاسخ دهد:

1-پیام چیست؟

2-پیشینه ی پیام چیست؟

3-اثر پیام به مخاطب را تشخیص دهد؟

مثال:

بررسی میزان استفاده از مولفه های تربیت شهروندی بر محتوای کتاب اجتماعی پایه چهارم.

 

 

 

مراحل:

1-آماده سازی و سازماندهی(بیان اهداف-بیان مسئله-انتخاب محتوا)

2-بررسی پیام

 • نکته:

 1-واحد ثبتباید مشخص باشد

2-انتخاب مقوله ها

3-سیستم شمارش مشخص باشد

3-پردازش داده ها

4-نتیجه گیری

 

 

 

 

ص)روش توصیفی تحلیلی:

 جدیدترین روش تحقیق در دنیا(به تحقیقی گفته میشود که به بررسی رابطه ی متغیرها در یک محیط مشخص با استفاده از مستندات مربوطه پرداخته میشود.

مثال:

بررسی وضعیت فعلی مذاکرات هسته ای و چالش های آن:

 • نکته: مطالعات تطبیقی بیشتر جزء توصیفی تحلیلی هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب)دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامهکارشناسی ارشد و رساله دکترا

 

 

الف) بخشهای پایان نامه و ترتیب آنها

 • صفحه بسم الله.
 • صفحه عنوان.
 • صفحه تصویب  نامه توسط هیئت داوران.
 • صفحه اهدا یا تقدیم .
 • پیشگفتار.
 • صفحه تقدیر و تشکر.
 • چکیده فارسی.
 • فهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابخانه (فهرست مآخذ) و عناوین پیوست.
 • فهرست جدول ها.
 • فهرست شکل ها.
 • فهرست علائم و اختصارات.
 • متن اصلی.
 • منابع و مآخذ .
 • واژه نامه .
 • پیوست ها.
 •  لاتین(Abstract) به همراه کلید واژه.
 • صفحه عنوان انگلیسی.

 

 

 

 

ب)شیوه نگارش

1-کاغذوچاپ:

کلیه قسمت های پایان نامه باید روی کاغذ سفید و مرغوب تایپ گردد . ابعاد کاغذ 29/7*21( کاغذ A4) میباشد. تمامی متن ها روی کاغذ یک رو ، نوع قلم یکنواخت ، و برای مثال با فونت (Nazanin) یا (Lotus) میباشد .

2. فاصله گذاری و حاشیه بندی :

 فاصله سطر ها در تمامی پایان نامه برابر5/1 سانتی متر میباشد . اما فاصله سطر ها در چکیده برابر 1 سانتی متر معادل single میباشد .حاشیه سمت راست و بالا مسایوی 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتی متر میباشد .این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود . در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل  حاشیه ها باشد .با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذA3 ( بصورت تا خورده) حاشیه رعیت می شود.

3. شماره گذاری:

شماره صفحات آغازین(از اول پایان نامه تا اول متن اصلی) با عدد و حروف مانند : پنج ، شش ، ...(اولین صفحه یعنی صفخه عنوان بدون شماره یا با حروف ابجد نوشته میشوند تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع میشود ، باید شماره گذاری شوند. شماره گذاری صفحات شامل صفحه های شکل جدول منابع و پیوست نیز میگردد.)

v               شماره صفحه در پایین و در وسط قرار میگیرد فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتی متر از لبه پایین است .

v               بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری میشوند بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن اورده میشود مانند:

4-2-3 که بیان کننده زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

1-4-2-3 بیان کننده زیر بخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است .

4-جداول وشکل ها:

تمامی شکلها(تصویرها،نمودارها،منحنی ها)وجدول هاباید با کیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه ای که کپی تهیه شده ازان هاازوضوح کاملی بر خوردار باشد.تمامی شکل هاو جدول هابایدبه ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند،مثلا برای جدول های فصل دوم جدول 2-1و2-2و......

عنوان جدول هادر بالای آن هاوعنوان شکل هادر زیر آن ها ذکر می گردد چنانچه جدول ویا شکلی از مر جعی آورده شده است،مرجع در عنوان جدول قید می گردد.همچنین لازم است به کلیه شکل ها و جدول هادر متن ارجاع داده شود.

5-پانویس یا زیر نویس :

در صورتی که یک عبارت یاواژه به توضیح خاصی نیاز داشته باشد،توضیح رامی توان به صورت زیر نویس در همان صفحه ارائه نمود.در این صورت واژه توسط شماره ای که به صورت کوچک در بالاوسمت چپ ان تایپ می شود ودر زیرنویس ،توضیح مربوط به ان شماره ارائه می شود .

 

6-درج لغات لاتین در متن فارسی:

همه نام های لاتین درمتن به خط فارسی ودر پانویس به لاتین (یا به خط اصلی)با فونت Times NewRomanنوشته می شود.

7-روابط ریاضی و فرمول ها:

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه وبه ترتیبی که در متن می آید،داخل پرانتزبه عدد شماره گذاری می شوند،به طوری که شماره عدد سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود.

طبق نمونه زیر:(1-5)F=ma                                                                         

8-نحوه ی ارجاع در متن و فهرست منابع وماخذ:

لازم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد ،اشاره شود چنانچه در داخل متن از یک منبع مطالبی آورده شود بلافاصله پس ازخاتمه ی جمله کروشه ای باز می شود ومرجع ذکر می گردد.نحوه یارجاع در متن به یکی از دو روش زیر است:

 • مراجع به ترتیبی که در متن میایندشماره گذاری می شوند.در این روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و ماخذ ذکر خواهد شد.
 • ذکرمنبع با ارجاع به نام نویسندلازم است و سال انتشار آن می باشد.برای مثال: )2005،Taylor) ،در این روش مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست ذکر گردد .
 • در صورت استفاده از هر یک از دو روش لازم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده باشد .

9-مشخصات جلد پایان نامه :

-                   جنس جلد از مقوا با زخامت 2 تا 3 میلی متر با روکش چرم مصنوعی ( گالینگور) میباشد.

-                   رنگ جلد به دلخواه از این چهار رنگ ( سرمه ای، یشمی، زرشکی، قهوه ای) میباشد.

-                   قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است .

-                   نوشته ی روی جلد بصورت زرکوب چاپ میگردد.

-                   در قسمت عطف ، عنوان پایان نامه ، نام نویسنده و سال نوشته زرکوب میشود.

ج) مشخصات نسخه الکترو نیکی پایان نامه

1_ دانشجو موظف است علاوه بر یک نسخه چاپی از پایان نامه خود یک نسخه الکترونیکی شامل متن کامل پایان نامه و عینا منطبق با نسخه چاپی نهایی که هیات داوران تایید کرده اند به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.

2_ متن کامل پایان نامه بصورت یک فایل کامل در قالب فرمتpdf و یک فایل کامل در قالب فرمت ویرایشگرword بر روی یک CD قرار گیرد .

3_ پایان نامه هایی که در قالب دیگر غیر از wordمثل : Farsi Texتهییه میشود فایل اصلی به همراه pdf تهیه شده و تحویل داده میشود.

 

 

صفحه ی اول:

بسم الله الرحمن الرحیم است که اختصاص به یک آیه ی قرآنی متناسب با موضوع پژوهش دارد.

صفحه ی دوم:

به منشور اخلاقی در پژوهش میپردازد.

صفحه ی سوم:

به صفحه ی عنوان که در آن موضوع پژوهش،استاد راهنما،استاد مشاور،نام دانشجو،و سال دفاع

می پردازد.

صفحه ی تقدیم:

معمولا حکایت از نوع نگرش محقق به الگوهای دینی اخلاقی اجتماعی و.... میپردازد که تقدیم میکند به کسی که برای او یکی از این الگوهاست.

صفحه ی سپاس گذاری:

 در این صفحه از زحمات و تلاشهای افراد شرکت کننده و همکار در پژوهش تشکر و قدردانی میشود.(مانند: گروه راهنما و مشاور-شخص تحلیل کننده ی آمار و جامعه ی آماری و مدیران حاکم بر جامعه آماری)

صفحه فهرست:

فهرست مطالب شامل چکیده فصل ها و عنوان فصل ها بخش ها و عنوان بخش ها و همچنین فهرست منابع و چکیده انگلیسی میباشد ، لازم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود.

 

صفحه فهرست جدول ها:

بعد از فهرست مطالب فهرست جداول آورده میشود که شامل عنوان ، شماره و صفحه جدول های موجود در متن میباشد.

     صفحه فهرست شکل ها و تصویر ها:

     این صفحه شامل فهرست کلیه تصاویر نمودار ها و عکس های

     موجود درمتن است که همگی تحت عنوان شکل اورده میشود.

     صفحه فهرست نقشه ها:

     این صفحه شامل فهرست کلیه نقشه های موجود در متن است .

 

فصل اول:

 کلیات

1-مقدمه

2-بیان مسئله

3-اهمیت و ضرورت پژوهش

4-هدفهای پژوهش الف)اهداف اصلی   ب)اهداف ویژه

5-سوالات تحقیق  الف)سوالات اصلی   ب)سوالات ویژه

6-تعریف متغیرها(واژه ها)

 

 

مقدمه:

معمولا در مقدمه به بیان مسئله و اهمیت وضرورت تحقیق به بررسی متغیرهای کلیدی تحقیق و رابطه ی آنها پرداخته میشود وساختار آنها از کل به جز است.در پایان مقدمه و ضرورت تحقیق جمله ی کاربردی آورده میشود(یعنی نشان دهنده ی جامعه ی خاص می باشد.

 • مقدمه بیشتر نگاه کلی به انجام تحقیق دارد ولی ضرورت تحقیق به چرایی انجام تحقیق میپردازد.

بیان مسئله:

به این نکته توجه میشود که چرا این مسئله ی خاص بهانه ای برای انجام تحقیق شده است و در پایان بیان مسئله حتما باید سوال اصلی تحقیق آورده شود.

 • هر کدام از این سه مورد(بیان مسئله-مقدمه-ضرورت) باید در تحقیق بیشتر از سه صفحه نباشد.

 

 

اهداف تحقیق:

در این جا مولفه ها و شاخص های اندازه گیری متغیر یا متغیرهای اصلی تعیین میشود معمولا این شاخص ها یا از نظریه پردازان این رشته نوشته میشود یا با همکاری استاد یا مشاور انجام میشود.

هدف کلی:

هدف کلی تحقیق خود موضوع است اما گاها در موضوعات تحقیقی ارائه ی راهکار و ارائه مدل هم اضافه میشود.

مثال:

بررسی دیدگاه معلمان در مورد میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی شهرستان لامرد.

 

 

اهداف ویژه:

معمولا مولفه ها همان اهداف ویژه در قالب جملات خبری هستند.در انجام تحقیقات تاکید میشود که از مولفه های استاندارد استفاده شود مگر اینکه قرار باشد دانش جدیدی ارائه شود و یا اینکه متغیرها بصورت شرایطی بررسی شود ویا در موقعیت خاص.

سوال اصلی:

سوال اصلی تحقیق همان خود موضوع است که بصورت سوالی نوشته میشود.

سوالات ویژه:

همان اهداف ویژه که بصورت سوالی مطرح میشود.

تعریف متغیرها:

 

الف)تعریف نظری:

متغیرهای اصلی تحقیق و مولفه های اصلی که در اهداف تحقیق نوشته شده از دید چندین صاحب نظر تعریف میشود(حتما باید این موارد مستند باشد)

 

ب)تعاریف عملیاتی:

معمولا به این نکته میپردازد که متغیر یا متغیرهای تحقیق چگونه اندازه گیری میشود و بعضا نوع سوالات پرسشنامه که به متغیر خاص جواب میدهد در این جا جواب داده میشود.

 • در تعریف متغیرها معمولا متغیرهایی باید مورد تعریف قرار گیرد که بروی آنها اختلاف نظر میباشد.
 • در این تحقیق که مثالش در هدف کلی آمد (سازمان یاد گیرنده) با استفاده از یک پرسشنامه ی محقق ساخته ی بیست سوالی مورد ارزیابی قرار میگیرد که مولفه های این تحقیق از طریق پرسشنامه مورد سوال قرار میگیرد.

 

فصل دوم:

 ادبیات پژوهش(مروری بر تحقیقات انجام شده)

1-مقدمه

2- مبانی نظری

3-تحقیقات پیشین:

 الف)پیشینه ی داخلی  ب)پیشینه ی خارجی

4-جمع بندی تحقیقات انجام شده

5-بررسی محیط پژوهش

6-چهارچوب نظری تحقیق

 • منظور از مقدمه در فصل دوم بیان این نکته است که در این فصل چه مباحثی مورد بررسی قرار گرفته است.

بعد از نوشتن مقدمه ی فصل دوم باید مولفه ها از منظر نمایه ها و مستندات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. که همان مبانی نظری میباشد.(انواع کتابها-نشریه ها-سایت ها)

 

 

پیشینه ی تحقیق:

در این جا موضوعاتی که به متغیرهای اصلی تحقیق مرتبط است باید از مراجع مختلف پیدا نماید و چکیده ی آن را یادداشت کند.

 • نکته ی اصلی در نوشتن چکیده این است که موضوع باید مورد تعدیل قرار گیرد(کوچک شود)که مطالب کامل در این مورد پیدا شود و نوشته شود.

در نوشتن پیشینه چه داخلی چه خارجی از سال جدید مثلا سال 2013شروع شود تا سالهای قدیم.

طرز منبع دادن در پیشینه با آخر پایان نامه فرق میکند معمولا فقط نام و نام خانوادگی و سال نوشته میشود.ساختار چکیده در پیشینه طبق الگوی زیر می باشد:

چکیده:

شامل مباحث و موضوع و هدف کلی،روش تحقیق،جامعه ی آماری،نمونه،روش نمونه گیری،روش برآورد نمونه ها،روش جمع آوری داده ها(ارائه ی شاخص ها و مولفه ها)،ابزار تحقیق،روایی و پایایی ابزار،روش تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری کلی تحقیق.

تذکر:در ساختار کلی تحقیق،چکیده قبل از فهرست مطالب نیز قرار می گیرد.

جمع بندی:

در اینجا محقق باید به ارزیابی کلی تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته بپردازد و نکات مورد غفلت قرار گرفته را مورد تحلیل قرار دهد.

 

بررسی محیط پژوهش:

در این جا محقق باید جامعه ی آماری را با توجه به ویژگی های مورد تاکید در پژوهش بررسی کند.

مثال:

تحقیقی که در اداره ی آموزش وپرورش لامرد انجام شده که معلمان و دانش آموزان در مدارس چه تعدادی هستند.

 

چهارچوب نظری:

که بر اساس مستندات و مراجع مختلف بیان میکند که مولفه ها و شاخص ها بر اساس چه موضوع علمی استخراج شده است.

 • سعی شود در مبانی نظری تحقیق استنادات بصورت یک نمودار و جدول آورده شود.

فصل سوم:

مواد و روشها(روش شناسی تحقیق)

1-مقدمه

2-روش تحقیق

3-جامعه ی آماری

4-نمونه و روش محاسبه ی نمونه

5-روش نمونه گیری

6-ابزار گردآوری داده ها

7-پایایی و روایی ابزار

8-روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

روش تحقیق:

سعی شود در نوشتن نوع روش تحقیق از نظر هدف و روش گردآوری داده ها استناد علمی داده ها آورده شود.

جامعه ی آماری:

تمام افرادی که مورد تحقیق و آمار هستند.

 • معمولا اولین جداول تحقیق از جامعه ی آماری شروع میشود.

 

نمونه و روش محاسبه ی نمونه:

معمولا در نمونه ی آماری حتما باید روش برآورد نمونه نوشته شود و از روشهای معمول آن جدول مرگان است.

روش نمونه گیری:

 برای نمونه گیری روش های مختلفی وجود داردکه عبارتند از:

1-تصادفی ساده

2-منظم

3-طبقه ای

4-خوشه ای

روش گردآوری داده ها:

در اینجا بایستی ابزارهای گردآوری داده ها توسط محقق بیان شود و معمولا به این دوصورت است:

1-فیش ثبت اطلاعات

2-پرسشنامه

 • درهمین قسمت محقق بایستی نحوه ی نمره گذاری به سوالات پرسشنامه را نیز مشخص کند.

مثال:خیلی زیاد5-زیاد4-متوسط3-کم2-خیلی کم1

 • مقیاسی که مبنای تهیه ی یک پرسشنامه است باید معین شود.

نحوه ی تهیه ی پرسشنامه:

در این قسمت محقق نحوه ی طراحی سوالات و تدوین پرسشنامه ی نهایی را تشریح می نماید.

 

تعیین روایی وپایایی پرسشنامه:

در اینجا روایی و پایایی پرسشنامه با یکی از روشهای زیر تعیین میشود که معمولا روایی الف)روش تحلیل گویه(ضریب همبستگی)  ب)روایی صوری(تشخیص توسط استادان)

در پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ که بروی سی نفر از جامعه ی آماری در فاصله ی دوهفته انجام میشود.

 • سعی شود در پایانامه همه چیز در قالب جدول و نمودار بیاید.
 • اگر پرسشنامه ها بر مبنای سوالات ویژه ای طراحی شده که به مولفه هایی خاص تاکید دارد،باید پایایی برای همه ی مولفه ها نوشته شود.
 • محقق بایستی سوالات پرسشنامه را که به سوالات ویژه ی خاص جواب میدهد تعیین کند.

مثال:

سوالات پرسشنامه ای مثلا شماره های(4-9-14-19-24-29-24-)که به بررسی سوال تحقیقاتی شماره4 می پردازد.(مربوط به عنوان تحقیقی که در اهداف آورده شده بود)

 • تا چه حد و چگونه را باید در پرسشنامه قرار داد و به این صورت سوالات پرسشنامه را طرح کرد.
 • پرسشنامه ترکیبی از سوالاتیست که در پایان نامه بصورت کاربردی بیان شده است(بر مبنای تعاریف علمی نظریه)

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این جا محقق روشهای توصیفی و استنباطی مورد استفاده برای تحلیل داده ها را بیان میکند.

مثال:

در تحقیقی که در قسمت هدف بیان شد(میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده....)برای تجزیه وتحلیل داده ها شخص محقق از شاخص های آمار توصیفی(میانگین-جداول فراوانی-نمودار درصد فراوانی-چولگی-)و آمار استنباطی(آزمون Tمستقل جهت مقایسه ی دیدگاه زن و مرد.)

فصل چهارم:

 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

1-مقدمه

2-اطلاعات جمعیت شناختی

3-تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگی های نمونه

4-تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات

مقدمه فصل:

در مقدمه ی این فصل به این نکات اشاره میشود که چه چیزهایی در این فصل مورد مطالعه قرار میگیرد.

 

 

اطلاعات جمعیت شناختی:

در این قسمت اطلاعات توصیفی در مورد متغیرهای دموگرافیک(جنسیت-مدرک-سن-سابقه ی خدمت و...)که در پرسشنامه از نمونه ها سوال شده در قالب آمارهای توصیفی مثل درصد،فراوانی آورده میشود.

تجزیه وتحلیل توصیفی یا استنباطی سوالات:

در این بخش بایستی سوالات به تفکیک نوشته شود و نتایج آماری مربوط به هر سوال در بخش توصیفی بصورت جداگانه و استباطی نیز بصورت جداگانه نوشته شود.

 • معمولا پس از تجزیه و تحلیل آماری در پایان بصورت مشروح همان اطلاعات جدول را شرح میدهیم.

فصل پنجم:

(نتیجه گیری،بحث،پیشنهادها،محدودیت ها)

1-مقدمه

2-بررسی سوالات تحقیق

3-نتیجه گیری

4-جمع بندی

5-ارائه مدل

6-پیشنهادات الف)کاربردی  ب)پژوهشی

7-محدودیت ها الف)در اختیار  ب)خارج از اختیار

 

مقدمه:

مقدمه در این فصل به مباحثی که در فصل پنجم مورد بررسی قرار میگیرد اشاره دارد.

در بررسی سوالات نیز اطلاعات آماری مربوط به هر سوال ارائه میشود و در پایان هر سوال میزان تطبیق یا عدم تطبیق یافته های هر سوال با تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار میگیرد.

 • معمولا در مقایسه ی نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته،این تحقیقات حتما بایستی در قسمت پیشینه ی پژوهش ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته باشد.
 • دلیل تطابق و عدم تطابق با تحقیقات گذشته نیز باید بیان شود.

مطالب مشابه :

نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و تشکر این پایان نامه را ضمن تشکر و خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در
تقدیر و تشکر

« تقدیر و تشکر در ملایر نامه ای خطاب به تعدیل در سه ماه اول و دوم 85 متن سخنان
آموزش کامل نگارش و تدوین پایان نامه

تحقیق در پایان نامه تقدیر و تشکر. شامل متن کامل پایان نامه و عینا
تقدیر و تشکر مهندس یوسف شیخ زاده از حضور گسترده مردم مرند در انتخابات 24 خرداد

۲۴ خرداد تقدیر و تشکر نمودند. متن در پایان از همه دوستان و سروران نامه معاملاتی
شیوه نامه تدوین پایان نامه

شیوه نامه تدوین پایان نامه گذاري دقيق به فهم بهتر متن و در نتيجه ابلاغ دانلود کتاب
برچسب :