عکس کبوتر - جفت سوسکی

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

کبوتر دار : به کسی گویند که فقط از کبوتر نگهداری کند و کبوترانش  را به پرواز در نیاورد و فقط برای حفظ نسل جوجه کشی کند

کبوتر باز: به افرادی که کبوتر را برای پراندن پرورش داده وانرا می پرانند میگویند

بوم دار: به کسانی گفته می شود که در استخدام کبوتر دار در آمده  و نگهداری ، نظافت کبوتران ،لانه آنها و نیز هر آنچه که مربوط به کار پرندگان است را برعهده دارد معمولا افرادی قابل اعتماد و با تجربه می باشند

بوم :  ( پشت بام ) به بالاترین جای یک منزل که کبوتر دار بر روی آن بازی می کند و کبوترانش را در آنجا پرورش می دهد و جلد می کند و هوا می کند را بوم می گویند

کبوتر نقش ونقشی بازبه طرح و نوع رنگ آمیزی و ترکیب آن روی بدن کبوتر نقش می گویند(مثل پر پا. کاکلی. سینه فر. پشت طاووسی. جکسون .شامپیون .بادکنکی.واز این قبیل)ونگهدارنده انرا نقشی باز میگویند

کاکلی کبوتر : نژادی از کبوتر است که بر روی سرش پرهای برجسته ای به مانند شاخ ( کاکل ) می باشد این پرها بر خلاف جهت د یگر پرها روییده می شود و بسیار مشخص و بارز می باشد  

موچ پا ( موش پا ): به کبوترانی گویند که در ساق پاها یشان پر روییده باشد

پا چکمه ای(پر پا) : کبوتری که تا روی پنجه پاهایش و لا بلای انگشتانش پر روییده باشد

دم چتری : به کبوترانی گویند که دم آنها مانند دم طاووس می ماند تعداد دم در اصیل ترین نژادهاشون 24 عدد ولی در غیر اصیل هاشون12 تا و 14 تا می باشد

نوک قناری : کبوترانی هستند که جثه ای مانند کبوتر ولی نوکهای بسیار ریز که نژادی خاص می باشند برای جوجه کشی و پرواز مناسب نیستند در رنگهای متنوع موجود و فقط جنبه زینتی دارد

هلندی : نژادی خاص می باشند ، که یالی مانند یال شیر نر از پر در دور سرشان بر خلاف جهت دیگر پرها روییده شده است  

سینه فری : کبوترانی هستند که در جلوی سینه شان پرها به صورت فر می باشد

پشت فری : کبوترانی هستند که پرهای روی کتهاشون فر می باشد

کله پفکی : نژادی خاصی از کبوتر می باشد که کله ای درشت تر از کبوتر تهران دارند

گرد کبوتر : به کبوتران کوتاه  با استیل خاص و سینه پهن و دم کوتاه سر و توک جمع گفته می شود 

کشیده کبوتر : به کبوتران بلند کشیده با تیزه های کشیده و پا های بلند و زمخت دمی بلند گفته می شود  

کبوتر پنجه دار : کبوتران بسیار خوب و پرشی را شامل می شود که زمانی که برای نشستن از بلندی به پایین می آیند هی مدام  پنجه می کنند هی پایین و بالا می کنند تا بنشینند و این کار را به دفعات انجام می دهند البته با تعدادی از کبوتران پنجه دار غیر پرشی می توانید ، خوب غریب گیری کنید با کیش کردن و دست دست کردن های  پیاپی و پنجه کردنهای مداوم  به خوبی توجه کبوتران غریب را به خودشون جلب می کنند

کبوتر حمال: به کبوتری  که روی تخم کبوتران دیگر بخوابد وجوجه کبوتر دیگری را بزرگ کند گویند

کبوتر ُمفلق : به کبوترانی که بین سنین جوجگی و بزرگ سالیند مفلق می گویندو هنوز نر وماده بودنشان معلوم نمی باشد .

کبوتر پشت دری: به کبوتر و یا کبوترانی گفته می شود که قدرت پروازی خیلی پایینی دارند  و فقط برای جلد کردن و غریب گیری انواع دیگری از کبوتران استفاده می شوند ، این کبوتران اغلب در بیرون از لانه و پشت در قفس و یا در زیر تور روزشان را به شب می رسانند دان این کبوتران بسیار کم و پیمانه می باشد و اصولا نباید از جای دان و جای آب کبوتران زیر طاق ،آب و دان بردارند 

کبوتربند شده: به کبوترانی که از زیاد بازی کردن و پشتک زدن ،دیگر قادر به پرواز نباشند ودر مواقعی حتی آنقدر شدت دارد که در کوچه و خیابان نیز می افتند

کبوتر َهرز : به کبوتری گویند که در جاهای دیگری به غیر از بام صاحبش بنشیند

جای َهرز : به پشت بام ها و نقاط بلندی که در اطراف بام کبوتر باز قرار دارد جای هرز گویند ( هر جای دیگر به غیر از بام خود صاحب کبوتر را جای هرز گویند که معمولا از خانه اش بلند تر می باشد )

وَِ شویی : به کبوتری که هیچ جا را برای سکونت انتخاب نمی کند و دائم در حال تغییرباشد  و زندگی را باری به هر جهت می گذراند و نیز در حد بسیار پایینی از مرغوبیت است از این کبوتران نباید تولید مثل کرد و در خالهای متفاوتی موجود است .

ذات کبوتر : اصل و ریشه و شناسنامه کبوتر که برهوش ، ساعت پرش آن تاثیر مستقیم دارد

خوش سو: به کبوتران بلند پروازی  که بسیار زود به لانه عادت نموده و لانه را سریعا شناسایی می نمایند خوش سو می گویند.

َحرومی ها : کبوتر شامل 10 شاه پر اصلی می باشد وبه ما سوای آن شاه پرها حرومی نیز می گویند

شاه َپرها : به پرهای اصلی کبوتر که تعداد آن 10 عدد می باشد گویند و از بیرون به سمت داخل باید شمرده شود به ترتیب و با فاصله ای خاص روی همدیگر قرار می گیرند 

بیخ کول ها ( رو پر ): به پرهای روی شاه پرهای اصلی بیخ کول گویند که در زمان کبک کردن باید کشیده شود  

َپس کبوتر : به محلی که ازآنجا پر دم رویده باشد را پس کبوتر گویند

بیخ ُدم ها : به پرهای روییده شده در زیر و روی دم کبوتر بیخ دم می گویند

َپر کور شده : به پر شیری که کشیده شود و جای آن پری دیگر روییده نشود را پر کور شده گویند البته در مواقعی بعضی از کبوتران بعد از تو لک رفتن پرهای کورشده شان ممکن است دوباره رشد کند بیشتر در مورد کبوتران جوان و جوجه صدق می کند

َپر شیر: به پری می گویند که هنوز انتهای ساقه آن خشک نشده باشد و خون در آن موجود باشد

سر َپر : به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و رشد مجدد آن قبل از رسیدن کامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند می گویند سر َپر شده است.

َپر دادن: به عمل به پرواز در آوردن کبوتران پرشی و یا کبکی  َپر دادن می گویند

ِپر دادن (تکاندن) : به عمل زدن زیر کبوتران پشت دری برای جلب توجه کردن ِپر دادن گفته می شد ( در زمانی که کبوتر غریب روی خانه می باشد و یا جوجه ناجلدی را َپرداده اید و روی خانه در حال پرواز می باشد )

زیر ِپر( زیر پایی ): به کبوترانی که در زیر پای دیگر کبوتران ِپر بخورند را زیر ِپر گویند که برای جلد جوجه بسیار امری ضروری می باشد 

کبوتران ساز شده : کبوترانی هستند که به موقع کبک شده و به پرواز در آمده و الان آماده برای پرش نهایی در روز گرو می باشد که می گویند کبوترسازشده

خال : به پرهای رنگی روی بدن کبوتر خال گویند و این خالها هر رنگی که باشد کبوتر را به همان رنگ نسبت می دهیم  مثلا اگر رنگ خالهای کبوتری  قرمز باشد آن را خال قرمز می نامند

چند پری : از کجا می شه فهمید جوجه چند پری از جایی که وقتی بال کبوتر را که باز کنید جای تیزه خالی و در حال رشد را ببینید پر چندم مثلا از داخل بعد از حرامی ها اولین پر شروع می شود الی پر پنجم که می گویند جوجه مثلا سه پری یا چهار پری و به پر ششم که می رسید کمی متفاوت می شود ، مثلا می گویند 4 پر به کنار ه یعنی چهار تا پر دیگر برای انداختن و از کنار در رفتن دارد یا 3 پر کناره

عمل پر بستن: کبوترانی که هنوز لانه را به درستی نمی شناسند و نبایستی پرواز کنند ، پرهایشان را به وسیله نخی محکم زنجیری بسته می شود ( تا زمانی که تربیت شوند و لانه را یاد بگیرند) و گاهی هم از سنجاق برای این کار استفاده می کنند که کار نادرستی می باشد

تو فاق کردن : یعنی پرشماره 5،4،3 کبوتر را چیدن البته به سمت داخل نه بیرون ( بال کبوتر را را که باز کنید به بلندترین پر بالش تیزی شماره 10 می گویند و به داخل بشمارید و به اعداد بالا که رسیدید آن را قیچی کنید مثلا ممکن است 1یا  2 تا از تیزهای کبوتر افتاده باشد و جایش یا خالی باشد و یا شیر باشد که باید آن را در شمارش حساب کنید و ازآن نگذرید ) علت اینکار کم زور کردن کبوتر در بعضی از فصول سال می باشد

تو فاق بستن : یعنی پرشماره 5،4،3  را به صورت زنجیری بستن البته شمارش به صورت بالا باید انجام شود

غلط انداز : پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده در بال های کبوتران رشد کرده باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز درآید و در مواقعی باعث گم شدن کبوتران نیز خواهد شد که اصطلاحا غلط انداز می گویند البته با وجود تور بر روی بام دیگر این مشکلات به وجود نخواهد آمد و پرهای تمام کبوتران تخت خواهد بود و در صورت به پرواز در آمدن به کوچه و خیابانها نخواهند افتاد .

کنار در کردن:هر کبوتری که به سن بلوغ رسیده  پر دهم ( بلند ترین پر کناری ) که بلند ترین شاه پر بالش هست را نیز می اندازد و بدین ترتیب بلوغ کامل حاصل شده که در اصطلاح به این گونه کبوتر ها  کنار در کرده می گویند

گراز پری (تیز پرواز ):به پرشی می گویند که کبوتر به فاصله اندکی از بام خیلی تیز به جهات مختلف پرواز کند این کبوتر به صورت عمودی بالا و پایین نمی پرد بلکه حرکتش افقی می باشد به این علت از این اسم استفاده شده که گراز حرکتی به این شکل دارد تیز به یک طرف مانند یک تیر رها شده بدون تغییر جهت به یک سمت خاص حرکت می کنند   وگونه کبوترها ساعتها در ارتفاعی کم به پرواز در می آیند

دم فاق(دم فاز): به دم کبوتری گفته می شود که یک یا دوعدد و یا بیشتر، از پرهای دمش در وسط دو شاخه باشد قدیمی ها می گویند ، نشانه زور کبوتر می باشد .

ُدم ُکل: به کبوتری که دم آن قیچی و یا کنده شود را دم کل گویند.

تخت شدن (تخت): رشد کامل بال و دم کبوتر را تخت شدن می گویند

َکت : به بال کبوتران اصطلاحا   َکت  یا دست هم گفته می شود

کبوتر کت گرفته : به کبوتری که بر اثر بیماری و یا بی احتیاطی کبوتر دار و خواب دادن بی موقع و غیر کارشناسی به کبوتران و یا آب دادن به کبوتران کبکی بعد از پرش های طولانی  یک یا دو کتش خشک شود و قادر به پریدن نباشد برای جلو گیری از این مشکلات در موقع خواب دادن به کبکها آوردن آنها در زیر تور امری ضروری می باشد که بسیاری از دوستان  از آن غافلند و به تمارین زیر تور اعتقاد ندارند و بارها هم متذکر شدند که بسیار اشتباه می باشد و باید هوشیار باشید 

جلد کردن: تربیت کبوتر برای باز گشت به محل زندگی اش ( لانه، آشیانه ) را جلد کردن گویند

باخت رفتن : زمانی که کبوتر جلد شده ای به بوم  اصلی اش بعد از به پرواز درآوردن بر نگردد را اصطلاحا می گویند کبوتر باخت رفته و شامل عواملی چون  باد  و باران ، ذات کبوتر ، گرما ،و سرما ، آماده نبودن کبکی و بیماری ، امواج سر گردان رادیویی و ماهواره ای و موبایل  و غیره ...  می باشد 

خواب : استراحت دادن به کبوتران را اصطلاحا خواب گویند

تنگ بام: به نزدیک بام تنگ بام گفته می شود کبوتر با ورود به این منطقه را می گویند تنگ بام آمده

میان تو : بالاتر از منطقه تنگ بام را میان تو گویند

مایه: بالاتر از میان مایه و بالاترین جایی که کبوتر در آسمان خود را می رساند را مایه گویند و بهترین کبوتران، کبوترانی هستند که خود را به سرعت به این منطقه برسانند البته برای ساعت آوردن ، بسیار خنک و مناسب پرواز در تیر ماه می باشد

مایه گیر: به کبوترانی که در ارتفاع زیاد  پرواز می کنند و در همان بالا به پرواز خود ادامه دهند را مایه گیر شده می گویند.( به عمل بالا رفتن کبوتر مایه گیر شدن نیز می گویند )

کول :  به معنای دفعه و بار است و در اصطلاح کبوتر داران هربار که کبوتران به پرواز در آیند می گویند یک کول پریده اند.

بازی دار:  کبوترانی که درآسمان پشتک می زنند را بازی دار گویند

ُقرص بازی کردن : وقتی کبوتر نمایش هوایی خود ( پشتک  زدن ) را به طور کامل و صحیح انجام دهد می گویند قرص بازی می کند باید از فاصله چند متری صدای بازی زدنشان را بشنوید کاملا صدادار باشد.

میل بازی : کبوتران در هنگام بازی به صورت عمودی بازی کنان به سمت بالا حرکت می کنند و بازی می زنند که اصطلاحا به این مدل بازی زدن میل بازی می گویند این کبوتران همیشه در تهدید شکار شدن می باشند 

َرم کردن: وقتی که کبوتر بر اثر دیدن حیوان شکاری مانند عقاب ، کلاغ و... یاشنیدن  صدای بلند ناهنجار به پرواز در آمده و بی اختیار به این طرف و آن طرف بپرد می گویند کبوتر َرم کرده است.

قوش بازی : در زمانی که کبو تران مورد حمله قوش ، قرقی ، شاهین و یا عقاب ، قرار گیرند تو هم می پیچند و حرکاتی عجیب انجام می دهند که به این پیچیدن شان قوش بازی می گویند اصولا یکی از عوامل تیپ شدن کبوتران ، و تو هم رفتن آنها ،همین پرندگان شکاری می باشند

تودهنی : جلو گیری کردن از نشستن کبوتربرای ساز شدن و تربیت شدن  بعد از پرش را گویند که کاری تخصصی می باشد و در مواقعی موجب خراب شدن کبوتر ( هرزکردن کبوتر ) نیز خواهد شد

ساخته شدن: وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به آمادگی جسمی برسد می گویند ساخته شده است.

قِل و واقِل : به جوجه کبوترانی که از سر شادابی حرکاتی نمایشی در آسمان انجام می دهند می گویند قل و واقل می کنند و ارتفاعشان را تغییر می دهند

قلم کردن: کبوترانی که توسط  مربیشان  شاه پرهای آنها ،  قیچی و یا کشیده شود را قلم کردن می گویند

قیچی : به عمل چیدن پر کبوتران قیچی می گویند که معمولا بعدازچندین بار پراندن جوجه کبوترجهت محکم شدن استخوان بندی وکامل شدن (بالغ)میباشد و به این کبوتران کبوتران قیچی می گویند

نشان کردن (مُهرکردن ): کبوتران پروازی را هنگام پرواز برای شناسایی بیشتر در آسمان یا زمین علامت گذاری می کنند و به این عمل نشان کردن می گویند. معمولا بارنگ خاص و مخصوص این کار را انجام می دهند و بیشتر در تیر ماه انجام می گیرد .

نما پریدن : به کبوترانی که در جلوی چشمان پرورش دهنده بپرند را می گویند نما می پرد.

واریز کردن : کبوتران بعد از چند ساعت  پرواز به طرف پایین سرازیر می شوند که تعدادی از آنها بر بام خود نشسته و تعدادی دیگر مجددا بجای اول خود که همانا بالاترین قسمت آسمان است( مایه ) باز می گردند که پایین آمدن ناگهانی کبوتران را واریز کردن می گویند .

َکبکی : به کبوترانی گفته می شود که بال و پرهایشان را کشیده ایم وآنها  برای انجام مسابقات آماده می کنیم

زیر طاق : کبوتران و جوجه های مورد نظر ( کبکی های سال آینده ) را برای یک سال مراقبت و مواظبت درون گنجه می کنند این عمل را زیر طاق گویند

خر خر کردن : آمدن کبکی ها در ارتفاع پایین و تنگ بوم پریدن کبوتران را اصطلاحا خر خر کردن می گویند 

ساز کردن کبوتر: به عمل آماده سازی کبوتران کبکی در روزهای قبل از تیر ماه سازکردن می گویند 

تو لک رفتن: معمولا کبوتر یک بار در سال تمام پر هایش می ریزد و پر نو در می آورد که اصطلاحا به آن دوران ، دوران تو لک رفتن می گویند در این دوران کبوتر نباید جفت شود وبه پرواز در بیاید و تغذیه اش باید مناسب و مقوی باشد 

قو زدن : کبوتران نر در هنگام جفت خوردن و مستی کردن از خودشون صدایی خاص در می آورند که به آن قو زدن گفته می شود

َمستی : کبوتر نر و یا ماده ای که آماده جفت کردن باشند اصطلاحا شروع  به مستی می کنند در مواقعی اگر تن نروند نر ها با نر ها و ماده ها با مادها جفت می خوردند و ماده ها شروع به تخم کردن می کنند و نر ها با جف گیری پیا پی ازنطفه خواهند رفت

ُدم جارو کردن : کبوتران در هنگام جفت خوردن و مستی کردن دم خود را باز کرده و روی زمین می کشند که اصطلاحا دم جا رو کردن می گویند

کلنگی : به کبوتران نرو ماده ای  گفته می شود  که نزدیک به تخم گذاری هستند و نر مانند کلنگ بر سر ماده می زند و دائم دنبالش می کند در این زمان کبوتر نر غریب را برای جلد کردن  به پرواز در می آورند و در جلد کردن کبوتران غریب بسیار امری مهم و ضروری می باشد .

جفت دهن خورده: به جفتی گویند که پس از جوجه کشی جوجه های آنها مانند والدین ساعتی و یا حتی بهتر از آنها پرواز کنند

جفت دهن جور : به جفتی می گویند  که برای جوجه کشی مناسب اند و جوجه ها را به نحواحسنت مراقبت و مواظبت می کنند

َکلک: به تشت زیر نر و ماده  َکلک می گویند که در آن تخم می گذارند و جوجه هایشان را بزرگ می کنند  

جفت کن : به مکانی گویند که امکانات جفت کردن کبوتران در آن فراهم باشد

جفت کردن ، تن کردن : کبوتر نر و ماده ای را که بعد ازآماده شدن و از کنار در رفتن  در کنار یکدیگر قرار گیرند را تن کردن گویند و در صورت عادت کردن به یکدیگرمی گویند کبوتران جفت شده اند 

ُجفت خوردن :  به عادت کردن یک جفت کبوتر بالغ  ، نر و ماده  به یکدیگر جفت خوردن می گویند و بعد ازآمیزش آماده تخم گذاری خواهند شد

جا گرم کردن : ماده بعد از جفت  شدن و تن خوردن در لانه خود روی کلک خود می خوابد و مشغول جا گرم کردن می شود البته نر نیز به آن در این کار کمک می کند که خود از مراحل اولیه برای  تخم گذاری می باشد

ُسوک زدن : در آخرین روزهای خوابیدن کبوتران روی تخم در زمانی که جوجه در درون تخم رشدشان کامل شده از داخل فشاری به قشای سخت تخم ها می آورند و باعث ترک خوردن قسمتی از تخم می شوند و محفظه ای برای تنفسش ایجاد می کنند که به آن ترک سوک می گویند یادتان باشد مبادا تخم را خودتان باز کنید در بیشتر مواقع باعث مرگ جوجه ها می شود

تخم برگردون : در زمانی که یک جفت جوجه هایش را باز کرد بعضی جفتها حدودا دو هفته بعد تخم می کنند که آن تخم را تخم برگردون می گویند بعضی ها آن را سو راخ ،در مواقعی حمال و یا به دوستا نشان کادو و یا دست نمی زنند تا تخم های مجدد را باز کنند بعضی از کبوتران نیز تا زمانی که جوجه ها شان دان نخورند تخم بعدی را نمی گذارند همه این ها بستگی به شناسنامه جفت دارد

جوجه گلسرخی : معمولا به جوجه های  بزرگ شده در فصل بهار جوجه گل سرخی می گویند

جوجه قلمی : به جوجه ای که از جوجگی بدون اینکه پرواز داده شود قلم شود که خود شرایط خاص خودش را دارد

کِرِ هَم(کل هم.تای هم):به جوجه های یک کلک که شبیه و هم سن و سال هم هستند کر هم گویند.

دون سور(دون سوز) : به جوجه هایی گفته می شود که در دوران جوجگی توسط والدین خوب تغذیه نشده و آب و دان مناسب به آنها داده نمی شود غالبا ریز و خیلی نحیف می باشند در خیلی اوقات در جوجگی مبتلا به بیماری های مختلفی نیز خواهند شد

دورگه گیری : به کبوترانی می گویند که با نژادی به غیر از نژاد خودش جفت خورده باشد

ماده تخم رفته: ماده ای که تخم نگذارد را از تخم رفته گویند

نر پیر : به نری که از نطفه رفته باشد نر پیرمی گویند

جا کردن : اصطلاحا به هدایت کردن کبوتران به داخل گنجه را جا کردن گویند 

جاخوش کردن : کبوتر نر غریبی را که با ماده جلد تن کنند و نر را تو فاق ببندند و نگذارند تا مایه گیر شود و روی بوم بماند و هوس رفتن به سرش نزند این عمل را برای جلد کردن کبوتران ناجلد و غریب انجام می دهند

دویدن (کبوتر دو رفته ): کبوتری که برای ساعتها و یا چند روز  بعد از پرش به لانه باز گردد اصطلاحا می گویند این کبوتر رفته دو و یا دویده

َقرنطینه : به مکانی گویند که کبوتر را به مدت چند روز در آنجا ، دور از دیگر کبوتران قرار دهید و دان و آب جدا بر دارد این مکان اگر بر روی بامی مستقر نگردد و بهداشت آنجا رعایت نشود کبوتر دار همیشه کبوترانی بیمار و مریض خواهد داشت و صدمات و هزینه های بسیاری را متحمل خواهد شد

 گند زدایی گنجه : به مرحله شستشو و ضد عفونی گنجه و کف بام و روی گنجه ها و همه و همه وسایلی که کبوتران با آنها پرورش می یابند را گویند که به وسیله مواد شوینده  به همراه آب ژاول یا آب اهک ، و در آخر بعد از خشک شدن از محلول آب ساولن 10 درصد به وسیله آبپاش خوب همه جا را خیس و ضد عفونی کنید و بعد از خشک شدن کبوتران را به داخل گنجه ها بریزید 

نیو کاسل : بیماری خطرناکی است که کبوتر را مبتلا می کند به انسان قابل سرایت نمی باشد از بارزترین علائم آن پیچیدگی گردن کبوتر و اسهال سبز رنگ و فلج شدن پا و بال در کبوتران  البته به سرعت نیز اپی دمی (همه گیر) می شود 

سگ مگس : به مگسی که در میان پرهای کبوتر می چرخد و در بدن آنا زیست می کند و بسیار سمج می باشد و حتی در زمان پرش نیز از کبوتر جدا نمی شود را سگ مکس گویند و البته برای کبوتر تعداد اندکش مضر نیست بلکه مفید هم می باشد اما چون عاملی استرس زا می باشد باید در تیر ماه به خوبی رشد شان را بتوانید در روزهای پرش مهار کنید درآینده یادآوری کنید تا به امید خدا بیشتر در موردش صحبت کنیم   

انگل ُجرب : اگر به درستی به ساقه های اصلی و پرهای بدن کبوتر توجه کنید نوعی حشره جاندار به طول 2الی 3 میلی متر در میان ساقه ها رشد می کند و تا ثیرنامطلوبی بر روی ساقه ها می گذارد و چاره اش برای از بین بردن  همان آبتنی و آفتاب گرفتن یومیه کبوتران و آفتاب گیر بودن گنجه ها و نظافت به موقع می باشد

آبتنی دادن : تشتی از آب تمیز تهیه وآن ( دقت کنید که باید آب قابل شرب و تمیز و فاقد هر گونه مواد شوینده باشد و بعد از کثیف شدن به سرعت تعویض گردد ) را در یک روز آفتابی در اختیار کبوتران قرار دهید تا خود را درون آن نظافت کنند باید بگم که کل پرندگان به خصوص کبوترعلاقه بسیار به انجام این کار دارد و برای جلد کردن جوجه کبوتر ها امری مهم و بسیار ضروری می باشد نکته مهم این است که کبوتران در فصل های سرد سال و حتی برفی نیز علاقه به انجام این کار دارند

ِگل شور :به مخلوطی از خاک رس ،ماسه ،نمک ،ارزن و پودر سیر و آب و حرارت گرما برای خشک شدن گل شور می گویند و بسیار مفید می باشد

نی بندی : به چوبهایی که در قفس نصب می شوند تا کبوتران بتوانند به راحتی بر روی آنها نشسته و استراحت نمایند اصطلاحا نی بندی می گویند

چشم تا به تا: به کبوترانی که هر چشمشان یک رنگ نباشد و رنگ دو چشمش متفاوت باشد مثلا یک چشم زرد و  چشم دیگرمشکی باشد

گنجه ( َکتونه ) : به محل نگهداری کبوتران در تمام سال می گویند جایی ساکت و امن و مجهز به سیستم و تهویه و آفتاب گیر می باشد 

تیپ: به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر به پرواز در بیایند تیپ گفته می شود

َگل: به کبوتران دسته شده توسط کبوتر دار َگل می گویند ونگهدارنده کبوترها را گله دار میگویند

بیرون کردنی: به کبوتری اطلاق می گردد که  نتوانند توقعات صاحبش را برآورده نموده و حد نصاب رکورد لازم را بدست بیاورد  

سئله: محل فروش کبوتر، وسایل و ادوات ، و انواع دان و دارو و رنگ ، مربوط به نگه داری کبوتر را می گویند.

دان گیری: به عمل دان دادن به کبوتران که روزی یک بار می باشد

رودان کردن : به حرکت درآوردن کبوتران گشنه را با دانه ریختن به جاهی مختلف پشت بام ( روی گنجه و یا کف بام ) گویند که باید با یک صدای خاص انجام شود و به کبوتران اموزش داده شود

از رو دان رد کردن :  به صورت پیمانه به کبوتران دان دادن را از روی دان رد کردن گویند  

چاق دان : کبوتران را طوری تغذیه کنید که حتی قدرت برداشتن یک عدد دان را در یک وعده غذایی نداشته باشند به این صورت که دان را در جلوی کبوتر قرار داده و باقی مانده آن را جمع آوری کرد که بنده این کار را به صلاح کبوتران نمی دانم چون بعد از برداشتن آب دانه ها حجیم شده و موجب برگرداندن دان خواهد شد و در مواردی کبوتران مدتی بعد از برداشتن آب دان را بالا می آورند به خصوص در مواقعی که کبوتران با دانه های سنگین تغذیه شوند پس بیشتر دقت کنید

َکم دان گرفتن : یعنی طوری کبوتر را تغذیه کنید که گشنه باشد این گشنگی باید به صورتی باشد که دچار بیماری و ضعیفی در کبوتر نشود

داور: به معتمدی وارد به کار پرورش و مسابقه که طرفین برای مسابقه در نظر می گیرند و همگان حرف او را کاملا قبول دارند ومعمولا از پیش کسوتان این رشته می باشند گویند

گرو : به مسابقات کبوتر پرانی گرو گویند 

گروی بدون پای آب و دان : از طرف هر یک از حریفان یک نماینده  برای نظارت برآب و دان  در منزل هر حریف وجود داشته باشد و به کار دیگر حریفان نظارت کند

 

 

بنقل از

http://kabotaryazd.blogfa.com


مطالب مشابه :


عکس کبوتر- کبوتر کاشان

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر- کبوتر کاشان - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر
کبوتر - انواع نژادهای کبوتر

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - کبوتر - انواع نژادهای کبوتر - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس
فرق بین کبوتر کاشان و کبوتر تهران

کبوتر ساوه - فرق بین کبوتر کاشان و کبوتر تهران - بزرگترین سایت مرجع کبوتربازان ساوه - کبوتر
عکس کبوتر - سرور زرد

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر - سرور زرد - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر گرو
عکس کبوتر - جفت سوسکی

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر - جفت سوسکی - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر گرو
برچسب :