قرارداد سرایداری

 • شرح وظایف و تعهدات سرایدار

   وظايف سرايدار : الف- نگهباني از ساختمان و مراقبت در حفظ امنيت ساختمان و واحدها.ب- نظافت راهروها و پله­ها، لابي، پاركينگها،  آسانسور،پشت­بام، محوطه بيروني ساختمان و كليه  مشاعات عمومي ساختمان.ج- برف­روبي حياط، راه عبوري پاركينگها و محوطه بيروني ساختمان در فصول سرد سال.د- آبياري باغچه­ها و مراقبت از فضاي سبز ساختمان.ه- مراقبت از آسانسور ، تاسيسات گرمايشي و برقي و تجهيزات ساختمان.و- جمع­آوري كيسه زباله ساكنين از درب منازل  در ساعت مشخص شده توسط مدير.ز- اجراي دستورات مديرساختمان. تعهدات سرایدار:·         سرايدار مكلّف است در ايام تعطيلات خصوصاً تعطيلات عيد نوروز به صورت تمام وقت در ساختمان حاضر بوده و نگهباني از ساختمان را بر عهده گيرد.·         سرايدار مجاز به سكني دادن افرادي غير از افراد ذكر شده در محل سکونت خود نمي­باشد.·         سرايدار مجاز خواهد بود با هماهنگي و موافقت  مدير در سال حداكثر به مدت ده روز و با معرفي فرد جايگزين به مرخصي برود.·         مدّت قرارداد سرايدار یک ساله  بوده كه در صورت رضايت مدير و ساكنين از عملكرد سرايدار براي دوره­هاي بعدی، توسط مدير قابل تمديد مي­باشد.·         انجام فعاليتهاي شغلي سرايدار و حضور و غياب وي در ساختمان بايد با مدير هماهنگ شده به گونه­اي كه لطمه­اي به وظايف مندرج در قرارداد وارد نشود.·          انجام امور شخصي ساكنين جزء وظايف سرايدار نبوده و واگذاري امورشخصي ساكنين به سرايدار از قبيل نظافت منزل، نظافت اتومبيل، خريد و كمك در جابجايي وسائل و نظاير آن به شرط آنكه خدشه­اي به وظايف اصلي سرايدار وارد نكند و با توافق في­مابين طرفين جهت جبران زحمات سرايدار بلامانع خواهد بود. ·         سرايدار متعّهد مي­گردد در صورت عدم رضايت مدير از عملكرد وي ظرف مدّت تعیین شده از سوی مدیر نسبت به تخليه اتاق سرايداري اقدام نمايد.·          اتاقهاي سرايداري جزء مشاعات ساختمان بوده و تغيير كاربري آن به منظوري غير از سكونت سرايدار تنها منوط به اجماع تمامي مالكين ساختمان خواهد بود.·         سرايدار مكلّف به رعايت مفاد اين مقرارت ، دستورات مدير و شئون اخلاقي و عرفي ساكنين ساختمان بوده و در صورت  تخلّف از اين موارد،متناسب با موضوع جريمه­اي توسط مدير براي وي درنظر گرفته خواهد شد.



 • یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

  قرارداد اجرای ساختمان-پیمان مدیریت قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .............. بین ........................ که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود . از یک طرف و .......................که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید : ماده 1 – موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی اجرایی مالی اداری به منظور : مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( اینیه و تأسیسات مکانیکی و تأ سیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل .......................................................................................................... .......................................................................................................... مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ................................................................................ شامل :.................................................................................................... به استثنای : ............................................................................................. مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است . ماده 2- محل اجرای کار : محل اجرای کار واقع در .......................................است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است . ماده 3- مدت قرارداد : مدت قرارداد .................... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد . ماده 4- وظایف و تعهدات مدیر : 4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند . 4-2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید . 4-3- مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است . 4-4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار . 4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار . 4-6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان. 4-7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تایید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحبکار تبصره : ...

 • تفکیک واحد سرایداری

  دوست عزیززی سئوالی با مضمون ذیل پرسیده اندسلام و عرض تشکرملکی را باساختمانی دارایدو واحد آپارتمان تفکیک شده رابا شخصی شریک میباشم یک واحد کامل نیزبه عنوان سرایداری در ساختمان موجود میباشد و طبق مدارک شهرداری جزو مشاعات میباشد با توجه به اینکه نیازبه سرایدار نداریم ایا میتوان با استفاده از قانون افراز واحد سرایداری را ازمشاعات خارج و برایش سند گرفت هم وطن محترم اساسا تفکیک ناظر به ملک است نه مالک آن بنابر این هر ملکی قابل تفکیک است گرچه مشاع باشد اما در تفکیک ملک قوانین شهرداری را نیز باید ملاک قرار داد لذا چنانچه ممنوعیتی از این حیث نباشد مشاع بودن واحد مورد نظر اشکالی ایجاد نمی نماید و اخذ سند جداگانه مجاز است.                                                                            با تشکر-آذرباد

 • تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

  تفاوت  قرارداد کاربا پیمانکاری 2-1 ) تعريف قرارداد کار وشرايط انعقاد آن ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يــا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.تبصره 1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.تبصره 2- دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتي كه مدتي قرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.ماده 8- شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.ماده 9- براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:الف- مشروعيت مورد قراردادب- معين بودن موضوع قراردادج- عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين درتصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.تبصره- اصل برصحت كليه قراردادهاي كاراست، مگرآنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.ماده 10- قرارداد كار علاوه برمشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:الف- نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج- ساعات كار، تعطيلات ومرخصيهاد- محل انجام كارهـ- تاريخ انعقاد قراردادو- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.  تبصره– درموارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه ازآن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما ونسخه ديگر دراختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههاي فاقد شورا دراختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد.ماده 11- طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. درخلال اين دوره هريك ازطرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار ازطرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود وچنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود. تبصره – مدت دوره آزمايشي بايد درقرارداد كارمشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد. ماده 12- هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، ازقبيل فروش يا انتقال به هرشكل، تغييرنوع توليد، ادغام درمؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي ...

 • یکصد هزار نفر از نیروهای شرکتی قراردادی شدند

  وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: تعداد 2154 شرکت خدماتی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14 شرکت متخلف نیز لغو شده است. دراین راستا نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاه‌ها معرفی شده‌اند تعداد 52455 نفر می باشد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت طرح سامان دهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی( نیروهای شرکتی) اعلام کرد: به منظور ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی یا به اصطلاح شرکتی هیئت وزیران محترم دولت در 15/12/84 ، تصویب نامه‌ای را صادر کرده است که براساس آن به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوز‌ها در اولویت استخدام قرار گیرند .این گونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتری ،‌ماشین نویسی ، نگهبانی ،‌سرایداری ،‌بهداشتی درمانی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی ،‌فنی و عمرانی باید به صورت قرارداد انجام کار معین صورت گیرند و مواردی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل ،‌خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمانی باید از طریق شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی در قالب تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری انجام پذیرد.

 • 100 هزار نیروی شرکتی قراردادی شدند

  وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: تعداد 2154 شرکت خدماتی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14 شرکت متخلف نیز لغو شده است. دراین راستا نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاه‌ها معرفی شده‌اند تعداد 52455 نفر می باشد. این وزارتخانه در خصوص آخرین وضعیت طرح سامان دهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی( نیروهای شرکتی) اعلام کرد: به منظور ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی یا به اصطلاح شرکتی هیئت وزیران محترم دولت در 15/12/84 ، تصویب نامه‌ای را صادر کرده است که براساس آن به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوز‌ها در اولویت استخدام قرار گیرند . این گونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتری ،‌ماشین نویسی ، نگهبانی ،‌سرایداری ،‌بهداشتی درمانی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی ،‌فنی و عمرانی باید به صورت قرارداد انجام کار معین صورت گیرند و مواردی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل ،‌خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمانی باید از طریق شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی در قالب تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری انجام پذیرد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برای آگاهی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص به اطلاع می رساند که این وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکت‌های خدماتی در طول سال نیز با انجام بازرسی بر وضعیت کارگران شاغل در این گونه واحدها نظارت می کند. براساس مصوبه دولت وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی‌ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌های مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است. در ادامه این گزارش آمده است: برای مثال در شش ماهه اول سال جاری تعداد 1294 دستگاه ستادی و اجرایی دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی توسط بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از این حیث بر وضعیت نیروی کار شاغل در آن دستگاه‌ها حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه هیئت محترم دولت نظارت شده است. تعداد 2154 شرکت خدماتی مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14 شرکت مختلف نیز لغو شده است. دراین راستا نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌ها برای انعقاد ...

 • قرارداد نمونه اجاره نامه

  نمونه اجاره‌نامه بسمه تعالی اجاره نامه   الف ـ (موجر/ موجرین): خانم/ آقای ............................. فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ........................... صادره از .................... شغل ............................آدرس محل کار ................................................................................ تلفن تماس .......................... وکالتاً طبق وکالت نامه شماره ............................... دفترخانه ........................................ ب ـ (مستاجر/ مستاجرین): خانم/ آقای .............................. فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ..................... تلفن تماس ............................. ج ـ مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/ یک باب .............. واقع در ..................... به مساحت ...................... موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ........................... جزء پلاک ثبتی ....................... بخش ...................... صفحه .................... دفتر ................... مشتمل بر .......................... اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلاً به رویت مستاجر رسیده است. دـ اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...................... ریال که به قرار ماهی ریال در اوایل/ اواخر هر ماه و به موجب قبض سید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید. تبصره: مبلغ ....................... ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقداً طی چک ....................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه باپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود. و: شروط وتوضیحات 1ـ مورد اجاره صرفاً جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعاً .......... نفر هستند واگذار شده است. 2 ـ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً و جزئاً ندارد. 3 ـ پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و ... 16 ـ توضیحات: ............................. امضاء موجر امضاء مستاجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء و مهر مشاور املاک اصطلاحات: عین در حقوق در برابر منفعت قراردارد. برای انتقال منفعت، عقد اجاره یا حق انتفاع ... مطرح می شود و انتقال عین (عین معین مثل خانه معین ـ عین کلی مثل تعهد انتقال و تسلیم چندکیلو برنج)، با عقد بیع یا صلح، هبه و ... فراهم می گردد. عوض معلوم عبارت است از ثمن (قیمت) معامله. مبیع: آنچه که فروخته می شود. ثمن: بها و قیمت آنچه در قبال خرید به فروشنده داده می شود. در صورت معامله املاک ثبت شده (املاکی که دارای ...

 • جزئیات 5 پاسخ به نحوه عقد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی

  به گزارش کارمندنیوز، موضوع حذف فعالیت های دلالی و واسطه گری نیروی انسانی به ویژه در مورد نیروهای متخصص و صاحب مهارت، اقدامی است که در سالهای گذشته توسط دولت مطرح شده است به نحوی که تلاش می شود تا در خصوص حذف فعالیت شرکت های پیمانکار نیروی انسانی قدم های جدی برداشته شود. در واقع هدف اصلی دولت از این اقدام علاوه بر حمایت از حق و حقوق نیروهای متخصص و دارای مهارت، جلوگیری از سودجویی دلالان و واسطه گران نیروی انسانی است. معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری با توجه به برخی مباحث مطروحه و ابهامات وارده در خصوص عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و بعضا عدم تفکیک آن با امور خدماتی پشتیبانی و کارهای حجمی، به 5 سوال اصلی در این بخش پاسخ داده است. نظر به اینکه کرارا دستگاههای اجرایی در خصوص نیروهای شرکتی و قرارداد انجام کار معین (مشخص) سئوالات و ابهاماتی مطرح می نمایند، بدین وسیله به منظور اتخاذ رویه ای یکنواخت و یکسان و پاسخگویی به ابهامات مطروحه و رفع مشکلات این دسته از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی و با استناد به تصویب نامه های شماره 84515 ت 34613ه مورخ 1384.12.15 و 77961/ت 400 ه مورخ 1387.5.17 هیئت محترم وزیران و نامه های شماره 214975/45491  مورخ 1389.9.28 و 417777/45491  مورخ 1389.9.30 دبیر محترم دولت و پرسش ها و پاسخ های زیر برای اطلاع اعلام می شود. سئوال 1: کدام فعالیت‎ها از طریق قرارداد پیمانکاری انجام می شود؟ پاسخ: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند فعالیت های پشتیبانی خدماتی خود را در فعالیت هایی نظیر طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و خدمات عمومی (چاپ و انتشارات، آبدارخانه، نظافت، نامه رسانی، تلفنخانه) از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی تایید صلاحیت شده به صورت مجموعه فعالیت و حجم و قیمت کار معین (فعالیت های حجمی) تامین نمایند. سئوال 2: آیا شرکت‎ها مجاز به استفاده امکانات دستگاه‌های دولتی برای فعالیت‌های قرارداد پیمانکاری هستند؟ پاسخ: در این قبیل قرارداد ها استفاده از امکانات دستگاه از قبیل اتومبیل، تجهیزات یا هر نوع اموال دیگر و اعتبارات تنخواه مجاز نیست. سئوال 3: آیا ادامه قراردادهای حجمی امکان پذیر است؟ پاسخ: تمدید و ادامه قراردادهای حجمی به شرح پاسخ سئوال 1، بلامانع است. سئوال 4: دستگاه‌های اجرایی در کدام فعالیت‌ها می توانند قرارداد مستقیم با کارکنان منعقد نمایند؟ پاسخ: دستگاه‌های اجرایی تا قبل از ابلاغ نامه شماره 54326/ 220 مورخ 1389.10.21 درغیر از موارد مذکور در پاسخ سئوال 1، برای تامین نیروهای کارشناسی ...