یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد اجرای ساختمان-پیمان مدیریت

قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .............. بین ........................ که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود . از یک طرف و .......................که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی اجرایی مالی اداری

به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( اینیه و تأسیسات مکانیکی و تأ سیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل ..........................................................................................................

..........................................................................................................

مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ................................................................................

شامل :....................................................................................................

به استثنای : .............................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده 2- محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در .......................................است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3- مدت قرارداد : مدت قرارداد .................... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .


ماده 4- وظایف و تعهدات مدیر :

4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .

4-2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

4-3- مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است .

4-4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

4-6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان.

4-7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تایید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحبکار

تبصره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سر فصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

4-8- مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب کار تحویل دهد .

4-9- تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

4-10- مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار ، مسوولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد .

4-11- مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوقی دولتی متعلفه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصاحساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد .

4-12- مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4-4 و 7-4 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 5-4 از وظایف مدیر حذف می گردد .

ماده 5 – وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار :

5-1- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد .

5-2- صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

5-3- صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند.

5-4- صاحب کار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه ، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انعشابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

ماده 6- حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن :

الف – حق الزحمه مدیر .................. درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تایید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصدی دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت ، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب- پس از محاسبه هر صورت هزینه ، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس ..........در صد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیریت پرداخت می شود .

ج- از هر کارمزد مدیر ....................درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد .

ماده 7- تنخواه گردان :

صاحب کار مبلغ .......................ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارایه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تایید مهندس ناظر هماهنگ کننده ، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان .......................ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار میدهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن ، به مدیر مسترد می گردد .

ماده 8- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

1-ناظر هماهنگ کننده : .........................به نشانی :...............................

2....................................... به نشانی : ...................................

3- ......................................به نشانی : ....................................

4- ..................................... به نشانی : ....................................

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

ماده 9- شرایط – مسوولیتها – اختیارات –عمومات :

شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ..................الی............... شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده 10- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانبندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .


ماده11- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحبکار امضای مجری / مدیر


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان - ایجاد ارتقاء دانش فنی
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

وبلاگ صالح دانشفر - نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf -
قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح)

قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش - قرار داد اجراي ساختمان اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از:
قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

سایت فنی عمران مشکین - قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات
شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان - طراحی نمای یک قرارداد کامل قراردادی است که به هیچ عنوان متمایل
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم خام قرارداد (رشته راه و ساختمان)) مدلسازی، آنالیز و طراحی سازه های مدفون و سطحی تحت
قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش ماده13- چنانچه ظرف ده روز بعد از مدت قرارداد كارفرما از
یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

Tarhenaab - یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان - Architect , Management , Civil - Tarhenaab
برچسب :