نمونه قرارداد مشاوره

 • نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

     عنوان قرارداد :موافقت نامه خدمات مشاورهماده ۱:مشخصات طرفین قرارداد موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن، كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس " قرارداد" ناميده مي‌شود، در تاريخ ............... در شهر .......... بين ..................... به نمايندگي .................. كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود، از يك سو و ............................ به شماره ثبت ........... و به نمايندگي ...................، كه از اين پس مشاور ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد. ماده۲:موضوع قرارداد موضوع قرارداد، عبارت است از " ........... " كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است. ماده۳:محل اجرای قرارداد محل اجراء در شهر ............... مي باشد. ماده ۴:مدت قرارداد مدت مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، برابر .............. مي‌باشد. مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 19 شرايط عمومي، خواهد بود. ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص حق الزحمه 4-1- برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، مجموعاً برابر .................................. ريال به شرح زير است: الف) ................... ب) ................... ماده ۶:نحوه پرداخت -2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 3 درج شده است. ماده ۷:تعهدات مجری / پیمانکار تعهدات مشاور 5-1- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است. ماده 26. مسئوليت مهندس مشاور 26-1- مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است. 26-2- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود. 26-3- مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود. ماده ۸:تعهدات کارفرما تسهيلات بر عهده كارفرما كارفرما ... • قرارداد مشاوره

  این قرارداد بین کارخانه ................ به مدیریت آقای مهندس ................ ( قائم مقام مدیرکارخانه ) به نشانی تهران , کیلومتر ......... بلوار ................ که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................ به شماره شناسنامه ............... صادره ..........  فرزند ........ متولد ............. به آدرس ساری ................ خ ........... تلفن ........... که در این قرارداد اختصاراً  مشاور نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد . ماده 1) موضوع قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه . ماده 2 ) خدمات قرارداد خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود : 1-2- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نیازمندی ها و هزینه های مربوطه . 2-2- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می بایست رعایت گردد . 3-2- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه , افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می گردد . 4-2- تنظیم جدول رشته های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته . 5-2- ارزیابی برنامه ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان . 6-2- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربیت بدنی و امکانات کارخانه . 7-2- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات . 8-2- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه . 9-2- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه . 10-2- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه 11-2- مدیریت برنامه ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه . 12-2- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه . 13-2- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته . ماده 3 ) ناظرین قرارداد ناظر قرارداد آقای مهندس .......... می باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید . ماده 4 ) حق الزحمه حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری 11500 ریال می باشد . تبصره 1 : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود . تبصره 2 : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه 1380000 ریال خواهد بود . تبصره 3 : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد . تبصره 4 : بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد ...

 • نمونه قرارداد پيمان جزء

   بسم الله الرحمن الرحيم  پيمان جزء  اين قرارداد در تاريخ ............................................................................ فيمابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .  ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .  ماده 2-مدت قرارداد : مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :  ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد : الف : مبلغ كل مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................ريال مي باشد . ب: پيش پرداخت : ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود  مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ريال معادل (             %                             درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك                   به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                       به مبلغ                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                                  كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                         به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد . ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ........... روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .  ماده ...

 • نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

  1. نمونه اولقرار داد وکالت و مشاوره حقوقيقرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني بوشهر...........................................................................................که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.ماده اول: موضوع قراردادموضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکتوکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.3- آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.5-چنانچه  پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکيل و مشاوره بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.6-وکيل و مشاور تعهد مينمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات(انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.ماده سوم:تعهدات متقابل طرفين1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تسهيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي........و...........يا عنداللزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ.............هزار ريال محاسبه ميشود که در پايان هر ماه پس از تائيد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهدشد.2-حق الوکاله دعاوي وعليه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول ميگرددبه ترتيب زيرخواهدبود.الف)حق الوکاله دعاوي مالي ااعم ازکيفري ياحقوقي تا..............ريال به ماخذ .........تعرفه قانونيب) حق الوکاله دعاوي مالي از کيفري يا حقوقي مازاد بر...........ريال به ماخذ%  ...

 • نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

  نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك درسمت راست آرم قوه قضائیه                                                           ودرسمت چپ آرم وزارت بازرگانی سازمان ثبت اسناد واملاک کشورادره کل اموراسنادوسردفتران       مجمع لمورصنفی توزیعی خدماتی اتحادیه صنف مشاورین املاک  ماده 1 : طرفين قرارداد      1-1- موجر / موجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................      2-1- مستأجر / مستأجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ................................ به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ............................................... ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك        تمليك عين مستأجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد ............... دانگ / دستگاه / يك باب ........................................... به مساحت .......................... متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي .......................... واقع در بخش .............................. حوزه ثبتي ...................................... داراي سند مالكيت به شماره ........................ صفحه ......................... دفتر ........................................ صادره بنام .................................................................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ  ............................. فرعی به متراژ ...................... متر مربع / انباري فرعی  ............................. به متراژ ...................... متر مربع/ تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است . ماده 3 : مدت اجاره        مدت اجاره ............................................... ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد . ماده 4 : اجاره بهاء      كل مبلغ اجاره بها مبلغ ........................................................................... ريال معادل ................................................ تومان مي باشد كه مبلغ ................................................................ ...

 • نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک

  نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک بسم الله الرحمن الرحيم نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك فصل اول : كلياتماده 1: طرفين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                    به موجب معرفي نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي                به شماره شناسنامه            ثبت      به مديريت / نمايندگي                 كه طبق آگهي / نامه شماره                روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد . ماده 2- موضوع قرارداد :موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره (1) مندرج مي باشد . ماده 3- مدت قرارداد :مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين              روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :1- مدت تهيه و تجهيز و تشكيل كارگاه            روز2- مدت اجراي عمليات             روز كه پايان مدت تجهيز و تشكيل كارگاه شروع مي شود .3-4-5- ماده 4- مبلغ قرارداد :مبلغ كل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ريال و به حروف                       ريال كه بر اساس پيشنهادات پيمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره 2) كه جز لاينفك قرارداد است محاسبه شده است ماده 5- نحوه پرداخت1-5- كارفرما موافقت مي نمايد                             در مقابل ضمانت نامه بانكي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ                      ريال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذكور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در                         قسط و به ميزان                  % از هر صورت حساب پيمانكار كسر مي گردد ، به نحوي كه ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت كليه مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد .2-5- پيمانكار هر                    روز / ماه يكبار صورت وضعيت دقيق كارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفكيك در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد                 كارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي كارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي ...

 • نمونه قراردادحق الوکاله

  * اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالتبه گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله، توسط دادسراي انتظامي كانون تهيه و        در جلسه ۱۲/۷/۸۴ هيات مديره كانون مركز مطرح و مقرر گرديد فقط بعنوان نمونه در سايت كانون درج شود.نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكالهپيرو وكالت نامه شماره .............مورخه .........و به تجويز ماده يك      آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه مقرر داشته «قرارداد حق الوكاله طبق    ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳  بين وكيل و موكل معتبر است...»وكيل و موكل در مورد ظوابط كار و ميزان حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن   به شرح ذيل توافق نمودند:ماده ۱ – حق الوكاله وكيل مندرج در اين قرارداد انحصارا مربوط است به «طرح و تعقيب دعوي / شكايت / پاسخگويي به دعوي / شكايت» مربوط به موكل در مورد...ماده ۲ – چنانچه در جريان كار، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت ديگري طرح يا شخص ثالثي جلب و يا ثالثي وارد دعوي شود ويا دعوي تقابل توسط طرف دعوي عليه موكل مطرح شود، حق الوكاله طرح و تعقيب شكايت يا دعوي جديد يا پاسخگويي به دعاوي جديد، جداگانه توافق و كتبا قرارداد ديگري در اين موارد منعقد و به امضاء طرفين خواهد رسيد. ماده ۳ – ميزان حق الوكاله موضوع ماده يك فوق ... ... ... ... ريال (برابر ... ... ... ... تومان) است كه بترتيب زير قابل پرداخت است:الف:۶۰% مبلغ فوق همزمان با امضاء و مبادله اين قرارداد نقدا/طي چك/چكهاي شماره... ... ... ... توسط موكل به وكيل پرداخت گرديد و امضاي اين قرارداد توسط وكيل به معناي اقرار به وصول وجه يا اخذ چكهاي بالا است.ب: ۴۰% (باقيمانده) حق الوكاله مقرر بعد از صدر حكم بدوي و قبل از آغاز تعقيب شكايت يا دعوي درمرجع تجديدنظر بايد به وكيل پرداخت شود.تبصره يك – موكل متعهد ميگردد در صورت صدور حكم قطعي و همچنين در صورتيكه در جريان رسيدگي بدوي، دعوي به هر نحو (از جمله تنظيم گزارش اصلاحي) به سازش خاتمه يابد نيز، ۴۰% باقيمانده را نقدا به وكيل بپردازد.تبصره دو – چنانچه پس از اعلام وكالت توسط وكيل در پرونده موضوع قرارداد، موكل در هر يك از مراحل رسيدگي اقدام به عزل وي نمايد، وكيل استحقاق دريافت حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت.تبصره سه – در صورت اعلام استعفاء از طرف وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي، چنانچه اين اقدام وي مستند به فعل يا تخلف موكل از جمله عدم پرداخت هزينههاي قانوني يا حق الوكاله آن مرحله توسط موكل باشد، وكيل حق مطالبه و اخذ حق الوكاله آن مرحله را خواهد ...

 • نمونه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حفاظت فني ، ايمني و بهداشت كار

  جناب آقاي /سركار  خانم ........................ مدیر محترم شركت / كارگاه ............................. موضوع : ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حفاظت فني ، ايمني و بهداشت كار   با سلام و دعاي خير          احتراماً اينجانب مجيد حميداوي مشاور مجاز حفاظت فني و خدمات ايمني از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره و صدور مجوز و تاييديه در خصوص الزامات قانوني مطابق با آيين نامه هاي اداره كار و امور اجتماعي در زمينه هاي ذيل الذكر اعلام داشته تا با امعان نظر جضرتعالي در راستاي توسعه توليد موازي با كاهش حوادث شغلي گام برداريم : 1.       مشاوره در اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و بهينه سازي در زمينه حفاظت فني ،ايمني و بهداشت كار 2.       ارائه راه حل ها و سيستمهاي ايمني در محيط كار 3.       سالم سازي محيط كار ،پيشگيري و كنترل حوادث و بيماريهاي ناشي از كار 4.       بهبود سيستم مديريت ايمني  كار جهت ارتقاء راندمان و بهره وري كار 5.       بررسي و اندازه گيري عوامل  زيان آور فيزيكي و شيميايي محيط كار 6.       انجام آموزش هاي ايمني و آتشنشاني و محيط زيست(مقدماتي – پيشرفته)         7.        انجام مميزي سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت كار 8.         پياده سازي آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار (طبق آيين نامه هاي اداره كارموارد ذيل احتياج به اخذ مجوز كار از مشاورين ميباشد : ) ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع ليفتراكها ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع كرين ها و جرثقيلها ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع ماشين آلات و دستگاههاي صنعتي و نيمه صنعتي ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع وسايل و ادوات برقي فشار متوسط و قوي و سيستمهاي ارت ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع ماشين آلات كشاورزي ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع البسه ها ، ادوات و تجهيزات حفاظت فردي ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع كپسولها و مخازن تحت فشار ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به شركتهاي شارژ كننده انواع كپسولها(اطفاء حريق،تنفسي،آرگون،استيلن...) ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع ديگهاي بخار و ژنراتورها ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق و انواع سيستمهاي آتشنشاني ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع ساختمانها و ابنيه خانگي ، تجاري و صنعتي ·         اعطاي مجوز صلاحيت انجام كار به انواع دستگاههاي پرتوزا و پرتونگار ...

 • نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

  بسم  الله الرحمن الرحيم ‌      نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه .............. شماره ............ و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گرديد : ماده 1 – طرفین قرارداد : موجر : ...................... به مدیریت آقای ....................... به نشانی ............................. که در این قرارداد موجر نامیده می شود. مستأجر :  ....................................................... فرزند ................................. به شماره شناسنامه ..................  صادره از .................. به نمایندگی .................................. شرکت / مؤسسه .................................................................. به نشانی .......................................................................................................... و شماره ثبت ........................ با معرفی نامه شماره ........................ تلفن تماس ........................................ همراه ................................................. ماده 2 – موضوع قرارداد : یک باب .......................... با کاربری ..................... به مساحت ..................... جهت استفاده ..................................  واقع در ............................................................ طبقه ...... مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است. ماده 3 – مدت قرارداد : این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت یکسال از تاريخ                الی                منعقد گردید. تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده 13 آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود. ماده 4 - مبلغ قرارداد : الف: مبلغ قرارداد: مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به مزایده شماره صدر الذکر .............................. ریال می باشد که به شرح مندرج در بند ب پرداخت می گردد. ب: نحوه پرداخت: مستأجر مکلف می باشد اجاره بهای ملک را در 4 قسط از قرار هر قسط ........................ ریال به حساب شماره 2170551700000 به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه مشهد واریز حداکثر تا یک هفته پس از واریز فیش های واریزی را به نماینده دستگاه موجر تحویل نماید. تبصره 1: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره بها سالیانه چهار قسط می باشد که اقساط ...