نمونه قراردادحق الوکاله

* اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالت
به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله، توسط دادسراي انتظامي كانون تهيه و        در جلسه ۱۲/۷/۸۴ هيات مديره كانون مركز مطرح و مقرر گرديد فقط بعنوان نمونه در سايت كانون درج شود.
نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله
پيرو وكالت نامه شماره .............مورخه .........و به تجويز ماده يك      آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه مقرر داشته «قرارداد حق الوكاله طبق    ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳  بين وكيل و موكل معتبر است...»
وكيل و موكل در مورد ظوابط كار و ميزان حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن   به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱ – حق الوكاله وكيل مندرج در اين قرارداد انحصارا مربوط است به «طرح و تعقيب دعوي / شكايت / پاسخگويي به دعوي / شكايت» مربوط به موكل در مورد...
ماده ۲ – چنانچه در جريان كار، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت ديگري طرح يا شخص ثالثي جلب و يا ثالثي وارد دعوي شود ويا دعوي تقابل توسط طرف دعوي عليه موكل مطرح شود، حق الوكاله طرح و تعقيب شكايت يا دعوي جديد يا پاسخگويي به دعاوي جديد، جداگانه توافق و كتبا قرارداد ديگري در اين موارد منعقد و به امضاء طرفين خواهد رسيد.
ماده ۳ – ميزان حق الوكاله موضوع ماده يك فوق ... ... ... ... ريال (برابر ... ... ... ... تومان) است كه بترتيب زير قابل پرداخت است:
الف:۶۰% مبلغ فوق همزمان با امضاء و مبادله اين قرارداد نقدا/طي چك/چكهاي شماره... ... ... ... توسط موكل به وكيل پرداخت گرديد و امضاي اين قرارداد توسط وكيل به معناي اقرار به وصول وجه يا اخذ چكهاي بالا است.
ب: ۴۰% (باقيمانده) حق الوكاله مقرر بعد از صدر حكم بدوي و قبل از آغاز تعقيب شكايت يا دعوي درمرجع تجديدنظر بايد به وكيل پرداخت شود.
تبصره يك – موكل متعهد ميگردد در صورت صدور حكم قطعي و همچنين در صورتيكه در جريان رسيدگي بدوي، دعوي به هر نحو (از جمله تنظيم گزارش اصلاحي) به سازش خاتمه يابد نيز، ۴۰% باقيمانده را نقدا به وكيل بپردازد.
تبصره دو – چنانچه پس از اعلام وكالت توسط وكيل در پرونده موضوع قرارداد، موكل در هر يك از مراحل رسيدگي اقدام به عزل وي نمايد، وكيل استحقاق دريافت حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت.
تبصره سه – در صورت اعلام استعفاء از طرف وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي، چنانچه اين اقدام وي مستند به فعل يا تخلف موكل از جمله عدم پرداخت هزينههاي قانوني يا حق الوكاله آن مرحله توسط موكل باشد، وكيل حق مطالبه و اخذ حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت و چنانچه استعفاء وكيل منحصرا ملول تصميم وكيل باشد، حق مطالبه حق الوكاله آن مرحله را نخواهد داشت.
ماه ۴- پردخت هزينههاي دادرسي و مخارج لازمه دعوي از قبيل هزينه سفر، دستمزد كارشناس، حق الزحمه داوري و هزينه آگهي بعهده موكل است.
ماده ۵- معرفي شهود و مطلعين و آوردن آنها به دادگاه يا محل اجراي قرار و همچنين جلب متهم (و ابلاغ اوراق دعوي) بعهده وكيل نيست و با اخطار وكيل و عدم اقدام يا تاخير موكل، مسووليتي متوجه وكيل نخواهد بود.
ماده ۶- وكيل به هيچ وجه نتيجه دعوي و شكايت مطروحه و طول جريان دادرسي را تضمين نمينمايد و تعهد وكيل در قبال موكل، دفاع از حقوق موكل در حد توانائي علمي و فني خويش و با رعايت موازين قانوني و عرف وكالتي ميباشد و موكل با توجه به احتمال ... % پيشرفت كار، حاضر به امضاي اين قرارداد شده است. به موكل تذكر داده شد در صورت رد شكايت كيفري احتمال دارد طرف مقابل، شكايت افترا عليه وي طرح نمايد و همچنين در صورت رد دعوي حقوقي ممكن است موكل به پرداخت خسارات دادرسي در حق طرف مقابل و يا دولت (رد دعوي اعسار) محكوم گردد.
ماده ۷- پرداخت هرگونه وجه به وكيل و نيز تسليم هرگونه سند به مشاراليه، در قبال اخذ رسيد خواهد بود.
ماده ۸- در صورت بروز هر گونه اختلاف بين وكيل و موكل كه ناشي يا مرتبط با اين قرارداد باشد (از جمله اختلافات راجع به تفسير و اجراي قرارداد)، موضوع از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد. طرفين با امضاي اين قرارداد، به رئيس كانون وكلاء مركز تفويض اختيار نمودند تا نسبت به انتخاب داور واحد مرضي الطرفين با حق صلح و سازش جهت رسيدگي به اختلاف في مابين اقدام نمايد. راي صادره توسط داور منتخب مذكور قطعي و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۹ – مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده تابع مقررات تعرفه حق الوكاله و عرف وكالت ميباشد.
اين قرارداد مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در ...... نسخه تنظيم، در تاريخ / / ۱۳ بين طرفين امضاء و مبادله گرديد. اعتبار نسخ يكسان ميباشد.

نام و امضاي وكيل نام و امضاي موكل/موكلين<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نقل از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری    


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

نمونه قرارداد : قراردادهای عمومی - نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره
قرارداد مشاوره

مشاوره حقوقي - قرارداد مشاوره - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان (فرم ها و نمونه دادخواست)
نمونه قرارداد پيمان جزء

مشاوره حقوقي - نمونه قرارداد پيمان جزء - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

1. نمونه اول قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي قرارداد زيرفي مابين شرکت با مسئوليت محدود ثبت
نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

مشاوره حقوقي - نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادنگار نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه
نمونه قراردادحق الوکاله

مشاوره حقوقی - نمونه قراردادحق الوکاله - ارائه مشاوره ، پاسخ نمونه متحد الشكل قرارداد حق
نمونه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حفاظت فني ، ايمني و بهداشت كار

FireFighter - Safety&fire protection&firefighting system &fire detection ,technical rescue ,diving
نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی؛ کارشناس ارشد حقوق.
برچسب :