نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک


نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

 

فصل اول : كليات

ماده 1: طرفين قرارداد

 

اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                   

به موجب معرفي نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي                به شماره شناسنامه            ثبت      به مديريت / نمايندگي                 كه طبق آگهي / نامه شماره                روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره (1) مندرج مي باشد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين              روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :

1- مدت تهيه و تجهيز و تشكيل كارگاه            روز

2- مدت اجراي عمليات             روز كه پايان مدت تجهيز و تشكيل كارگاه شروع مي شود .

3-

4-

5-

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ريال و به حروف                       ريال كه بر اساس پيشنهادات پيمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره 2) كه جز لاينفك قرارداد است محاسبه شده است

 

ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- كارفرما موافقت مي نمايد                             در مقابل ضمانت نامه بانكي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ                      ريال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذكور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در                         قسط و به ميزان                  % از هر صورت حساب پيمانكار كسر مي گردد ، به نحوي كه ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت كليه مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد .

2-5- پيمانكار هر                    روز / ماه يكبار صورت وضعيت دقيق كارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفكيك در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد                 كارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي كارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي پس از رسيدگي به صورت حساب و تائيد كارفرما ضمن كسر مبالغ زير تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت 10 روز به پيمانكار يا نماينده قانوني او پرداخت مي نمايد .

الف : هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتي متعلقه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران

ب: قسط پيش پرداخت به ميزان                             % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخير احتمالي (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت وديعه بيمه هاي اجتماعي كه پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي توسط پيمانكار مسترد مي گردد .

ه: 10% بابت كسور وجه الضمان كه 5% آن پس از تصويب صورت موقت و مابقي پس از تحويل قطعي در صورت انجام كامل تعهدات مسترد مي گردد .

و : بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار

3-5- پرداخت آخرين صورت حساب پيمانكار موكول به تحويل قطعي موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحويل خواهد بود .

 

ماده 6- ساعات كار :

ساعات كار در مورد خاكبرداري و                      توسط نماينده كارفرما تعيين و به پيمانكار اعلام مي شود و پيمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعايت نمايد .

 

فصل دوم : تعهدات پيمانكار

 

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات

پيمانكار بايد همزمان با امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهيه و تسليم وي نمايد .

ضمانت نامه مذكور بايد پايان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمديد باشد .

 

ماده 8- تامين ماشين هاي سنگين راه سازي :

پيمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عمليات خاكبرداري ، بارگيري ، خاكريزي ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخليه ، ماشين هاي سنگين راه سازي را تامين نمايد به نحوي كه هيچ گاه وقفه اي در عمليات موضوع قرارداد پديد نيايد .

تامين سوخت روغن لاستيك ، باطري سرويس و قطعات يدكي ماشين آلات جزاً و كلاً به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي از هيچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشين آلات پيمانكار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشين هاي راه سازي مستقر در كارگاه يا محل عمليات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت .

 

ماده 9- كاركنان

1-9- پيمانكار متعهد است كليه نيرو انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاري و هرگونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي پيمانكار به عهده و مسئوليت پيمانكار است .

2-9- پيمانكار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد .

3-9- پيمانكار متعهد است افرادي را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي شغلي و قانوني باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادي كارائي و تجربه كافي در كار خود ندارد و يا فاقد صلاحيت اخلاقي مي باشند پيمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد يا افراد واجد شرايط ديگري ره به كار گمارند .

4-9- پيمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل كليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود .

 

ماده 10- بيمه

پيمانكار متعهد است كليه كاركنان ، كارگران وسايل و ماشين آلاتي كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنواني به كار مي گيرد در مقابل حوادث بيمه نموده و همچنين در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي كارگاه را به هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نمايد .

و در حال مسئول جبران كليه خسارت و زيان هاي وارده به تاسيسات و وسايل و ابراز و تجهيزات و به طور كلي هر يك از اموال منقول و يا غير منقول كارفرما يا اشخاص ثالث كه توسط خود و يا كاركنان و كارگران وي وارد آيد مي باشد .

 

ماده 11- سرپرست عملياتي پيمانكار

پيمانكار قبل از شروع عمليات موضوع قرارداد شخص واجد شرايط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملياتي كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفي خواهد نمود .

سرپرست مزبور بايد شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات موضوع قرارداد تحت سرپرستي و نظارت او انجام گيرد . و در هر حال سرپرست مزبور بايد در طول مدت قرارداد مورد تائيد كارفرما باشد و اين تائيد از مسئوليت وي پيمانكار نمي كاهد .

 

ماده 12- منع قانوني

پيمانكار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوي دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد .

پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين پيمان را هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به مشاركت قبول نكند .

 

ماده 13- حسن انجام كار

پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجرا و انجام عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فني ، عمومي و خصوصي پيمان و دستورات كارفرما و نماينده كارفرما و                  طرح به عهده دارد .

نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا              طرح يا كاركنان او در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

 

ماده 14- مقررات ايمني

پيمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستي خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعاليت دارند و همچنين محيط كار از لحاظ ايمني ، حفاظتي و كمك هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني كارفرما و وزارت كار و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد را رعايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت .

 

ماده 15- حق واگذاري به غير :

پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود .

بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرايط و مشخصات قرارداد ذكر گرديده به اتمام رساند .

 

فصل سوم : اختيارات كارفرما

ماده 16- نماينده كارفرما

كارفرما پس از امضاء قرارداد نماينده خود را كه .............طرح مي باشد كتباً به پيمانكاري مي نمايد .

پيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فني عمومي و خصوصي و نقشه هاي پيوست و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه كارفرما يا .............طرح مي دهد با بهترين روش و طبق زمان بندي مورد تائيد كارفرما به وسيله افراد و ماشين آلات مورد قبول كارفرما اجراء نمايد .

 

ماده 17- تحويل زمين :

1-17- پيمانكار متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداري واقع در ...............................حضور بهم رساند و زمين موضوع قرارداد را طي  صورت جلسه از مجري طرح تحويل گيرد .

تبصره : عدم اقدام پيمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداري و تحويل گيري زمين تا تاريخ فوق موجب افزايش مدت قرارداد نخواهد گرديد و تاريخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود .

2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرويس يا تعميرات ماشين هاي لازم براي انجام كار و تعويض روغن در محوطه زمين تحويلي از طرف پيمانكار و افراد تحت سرپرستي وي ممنوع خواهد بود .

3-17- پيمانكار متعهد است پس از خاتمه عمليات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت جلسه به كارفرما تحويل نمايد .

4-17- پيمانكار حق ندارد تجهيزات و ماشين آلات و وسايلي را كه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و يا مجري طرح تا تحويل موقت و رسيدگي به حساب هاي مالي شركت و تائيد كارفرما از محل پروژه خارج نمايد .

 

ماده 18- اجازه عبور

كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشين آلات پيمانكار در سطح شهر به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد تشريك مساعي لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

 

ماده 19- تغيير مقادير كار :

كارفرما مي تواند حجم عمليات موضوع قرارداد را تحت همين شرايط تا 25% كاهش يا افزايش دهد كه در هر صورت پيمانكار با توجه به موارد زير موظف به قبول آن مي باشد .

الف : مبلغ افزايش يا كاهش مقادير كار بر اساس بهاي واحد كار مندرج در ماده 4 اين قرارداد محاسبه و اضافه و يا كسر مي گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزايش يا كاهش مقادير كار نسبتاً اضافه يا كسر خواهد شد .

 

ماده 20- توقف عمليات :

كارفرما مي تواند با تشخيص و صلاحديد خود عمليات موضوع قرارداد را موقتاً براي حداكثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در اين صورت بايد مراتب را كتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعليق با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار ابلاغ نمايد . در مدت تعليق پيمانكار موظف است كليه كارهاي انجام يافته و مصالح پاي كار و تاسيسات كارگاه را بر اساس پيمان به طور شايسته حفاظت نمايد . همچنين پيمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشين آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماينده كارفرما تقليل دهد در اين صورت ، پيمانكار بابت هزينه حفاظت و حراست كارگاه مبلغي را كه با تراضي طرفين تعيين خواهد شد دريافت مي نمايد . بديهي است در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد و طرفين به ادامه قرارداد توافق ننمايند پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 48 شرايط عمومي مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

 

ماده 21- بازرسي هاي فني

بازرسان فني كارفرما مي توانند ماشين آلات پيمانكار را در كارگاه مورد آزمايشات فني قرار دهند و چنانچه بعضي از ماشين ها از لحاظ فني معيوب تشخيص داده شوند و يا قادر به انجام عمليات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگيري به عمل آورند و پيمانكار موظف است نسبت به جايگزيني آن اقدام عاجل نمايد .

 

ماده 22- فسخ قرارداد

در موارد زير كارفرما مي تواند قرارداد را به طور يك جانبه فسخ و كليه تضمينات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

1-21- عدم معرفي سرپرست عملياتي براي كارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنين رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملياتي و يا تعطيل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهريه بيش از ده روز

2-21- واگذاري و يا انتقال قرارداد جزئاً يا كلاً به اشخاص ديگر بدون موافقت و اجازه قبلي كارفرما

3-21- عدم توانايي مالي ، فني يا اجرايي پيمانكار براي ادامه انجام عمليات موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما .

4-21- انحلال يا ورشكستگي موسسه پيمانكار

5-21- عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد در ظرف مدت تعيين شده در برنامه زمان بندي و يا عدم انجام دستورات كارفرما يا نماينده وي

6-21- در صورتي كه به هر ترتيب پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني گردد .

7-21- در حال متعهد مي تواند با                                   روز اعلام قبلي قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 23- اقدامات پس از فسخ

چنانچه كارفرما به يكي از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نمايد ، مراتب را به پيمانكار كتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشريفات قضايي به نفع خود وصول خواهد نمود . و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض و يا مطالبه اي از اين بابت نخواهد داشت . ساير اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان خواهد بود .

ضمناً پيمانكار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعيت كاركرد خود را تا تاريخ فسخ ظرف مدت                      روز از تاريخ فسخ تهيه و به كارفرما تسليم نمايد .

 

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 24- جرائم تاخير

چنانچه به تشخيص كارفرما پيمانكار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد تاخير داشته باشد ، تامدت                  روز ، براي هر روز تاخير معادل (به حروف )                                     ريال (به عدد          ريال ) به پيمانكار جريمه تعلق مي گيرد . كه كارفرما مبلغ مذكور را به تشخيص خود از مطالبات و تضمينات يا ساير اموال پيمانكار به نفع خود راساً ضبط و وصول مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .

تبصره : در صورتي كه مدت تاخير بيش از                 روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد مي گردد .

 

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهري )

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد بوده و غير قابل پيش بيني و غير قابل پيشگيري باشد ، پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلادرنگ به كارفرما ارائه نمايد و در صورتيكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . در غير اين صورت پيمانكار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد مي باشد .

در مورد خسارت ناشي از حوادث قهري طبق ماده 43 شرايط عمومي پيمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل مي گردد .

 

ماده 26- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قرارداد يا ضمائم و ملحقات آن و يا در اجراي مفاد قرارداد كه طرفين نتوانند از راه توافق به نتيجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به                                     ارجاع مي گردد و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم التباع مي باشد .

 

ماده 27- نشاني طرفين قرارداد :

نشاني طرفين قرارداد بدين شرح است :

 

 

 

هرگاه نشاني پيمانكار در مدت قرارداد تغيير كند بايد نشاني محل جديد خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و تا وقتيكه نشاني جديد به كارفرما ابلاغ نشده كليه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني قبلي به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقي مي گردد .

 

ماده 28- اسناد و مدارك پيمان :

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

1-     پيمان حاضر

2-      تضمين نامه ها

3-     شرايط عمومي پيمان

4-     مشخصات فني خصوصي و عمومي

5-     نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي

6-   برنامه تفصيلي اجرايي و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و يا تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان تنظيم و به امضاء طرفين مي رسد .

 

ماده 29-

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم يا تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اولويت مي باشد .

1-     اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسه به ترتيب آخرين تاريخ صدور

2-     نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره                   قرارداد )

3-     مشخصات فني خصوصي

4-     مشخصات فني عمومي

5-     پيمان حاضر

6-     شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 30- فسخ اين پيمان در 30 ماده و                    تبصره در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و كليه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

 

 

كارفرما                                                                                                        پيمانكار


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

نمونه قرارداد : قراردادهای عمومی - نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره
قرارداد مشاوره

مشاوره حقوقي - قرارداد مشاوره - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان (فرم ها و نمونه دادخواست)
نمونه قرارداد پيمان جزء

مشاوره حقوقي - نمونه قرارداد پيمان جزء - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

1. نمونه اول قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي قرارداد زيرفي مابين شرکت با مسئوليت محدود ثبت
نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

مشاوره حقوقي - نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری و تخلیه خاک

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادنگار نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه
نمونه قراردادحق الوکاله

مشاوره حقوقی - نمونه قراردادحق الوکاله - ارائه مشاوره ، پاسخ نمونه متحد الشكل قرارداد حق
نمونه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حفاظت فني ، ايمني و بهداشت كار

FireFighter - Safety&fire protection&firefighting system &fire detection ,technical rescue ,diving
نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی؛ کارشناس ارشد حقوق.
برچسب :