نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

درسمت راست آرم قوه قضائیه                                                           ودرسمت چپ آرم وزارت بازرگانی

سازمان ثبت اسناد واملاک کشورادره کل اموراسنادوسردفتران       مجمع لمورصنفی توزیعی خدماتی اتحادیه صنف مشاورین املاک


 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر / موجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................

     2-1- مستأجر / مستأجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ................................ به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك  

     تمليك عين مستأجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد ............... دانگ / دستگاه / يك باب ........................................... به مساحت .......................... متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي .......................... واقع در بخش .............................. حوزه ثبتي ...................................... داراي سند مالكيت به شماره ........................ صفحه ......................... دفتر ........................................ صادره بنام .................................................................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ  ............................. فرعی به متراژ ...................... متر مربع / انباري فرعی  ............................. به متراژ ...................... متر مربع/ تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره  

     مدت اجاره ............................................... ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد .

ماده 4 : اجاره بهاء

     كل مبلغ اجاره بها مبلغ ........................................................................... ريال معادل ................................................ تومان مي باشد كه مبلغ ................................................................ ريال به عنوان پيش پرداخت ، نقداً / طي چك شماره ....................................... بانك ..................... شعبه .............................. تحويل موجر گرديد و باقيمانده در مواعد ............................................. توسط مستأجر به موجر پرداخت مي گردد .

ماده 5 : شروط و آثار قرارداد

     1-5- طرفين قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرين قسط اجاره بها ، عين مستأجره به مالكيت مستأجر در آيد .

     2-5- طرفين متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5  قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................... واقع در ......................................................................................................... حاضر شوند و نسبت به تنظيم سند رسمي بنام مستأجر اقدام نمايند .

     3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

     4-5- در صورتيكه مستأجر در مدت اجاره ، تمامي مبلغ اجاره بها را يكجا پرادخت كند ، عين مستأجره از همان تاريخ به مالكيت مستأجر در آمده و طرفين مكلف خواهند بود ظرف مدت ........................................ از تاريخ پرداخت ، نسبت به اجراي مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمايند . در صورت امتناع موجر از دريافت اجاره بها ، مستأجر مي تواند با پرداخت اجاره بهاي مذكور به صندوق ثبت يا دادگستري تعهد خود را اجرا نمايد .

     5-5- اگر مستأجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بيش از ..................... ماه تخلف نمايد ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند . در اينصورت بخشي از اجاره بهاي پرداختي در مواعد گذشته به ميزان ............................................... ريال بعنوان اجاره بهاي قرارداد در مالكيت موجر مستقر و مابقي را به ضميمه پيش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد . در صورتيكه از ابتداي قرارداد اجاره بهاي اقساطي بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر مي تواند با كسر اجاره بها از محل پيش پرداخت ، مابقي را به مستأجر مسترد نمايد .

     6-5- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 متخلف ،‌ مكلف است  به ازاي هر روز تاخير معادل .................................. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند و اين خسارت مانع از الزام اجراي تعهد اصلي نخواهد بود . خسارت مذكور در اين بند نسبت به تخلف مندرج در بند 4 ماده 5 نيز قابل اجرا خواهد بود .

     7-5- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به ديگري نخواهد داشت تخلف از اين تعهد هيچ تاثيري در اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد ندارد و مستأجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند و يا اينكه با اقامه دعوا به طرفيت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا كند . در صورتيكه الزام ممكن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

     8-5- مستأجر نمي تواند / مي تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستأجر حق واگذاري مورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستأجر سابق خواهد بود .

     9-5- مستأجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستأجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستأجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / آسانسور / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است كه نوع و ميزان آن را عرف تعيين مي كند .

ماده 6

     كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين مبني بر علم و اطلاع كامل از عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد مستثني است .

ماده 7

     با استناد به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 شهود با مشخصات زير ، اين قرارداد را گواهي و امضاء مي نمايند .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 9       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت ........................ در دفتر مشاور املاک شماره ....................................                               به نشاني ................................................................................................................................................ در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند . هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است و در صورت تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود . 


مطالب مشابه :


فرم قرارداد مشاوره اي

مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق و دستمزد
نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از «موافقت نامه خدمات مشاوره
فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن این قرارداد بین کارخانه
نمونه قرارداد پيمان جزء

مشاوره حقوقي - نمونه قرارداد پيمان جزء - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

1. نمونه اول قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي قرارداد زيرفي مابين شرکت با مسئوليت محدود ثبت
نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

مشاوره حقوقي - نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
برچسب :